Haku

Uutiset ja tiedotteet

  Oppaat

   45 v. juhlakirjan artikkelit luettavissa verkkosivuilta

   Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 45 vuotta -kirjassa julkaistuja artikkeleita:

   Korkeimman oikeuden ratkaisuja finanssiasioissa vuosina 2011-2015, jaostopällikkö Emilia Hanén, vakuutusasiantuntija Anni Nikunlassi, vakuutusasiantuntija Saara Järvelä ja asiantuntija Eero Rapola

   Artikkeliin on koottu korkeimman oikeuden finanssiasioissa antamia ratkaisuja vuosilta 2011–2015. Artikkeli on jatkoa FINEn ja Kuluttajien vakuutustoimiston ja Vakuutuslautakunnan aikaisemmissa juhlakirjoissa julkaistuihin vastaavanlaisiin artikkeleihin. Esitetyt ratkaisutiivistelmät ovat korkeimman oikeuden laatimia ja ne ovat tekstissä kursiivilla. Jokaisen tiivistelmän jälkeen on kirjoitettu tapauksen lyhennelmä ja kirjoittajan mahdolliset kommentit.

   Kysymyksiä sähkönsaannin keskeytymisen aiheuttamien vahinkojen korvattavuudesta, johtava lakimies Harri Isokoski 

   Artikkelissa tarkastellaan sähkövahinkojen vahingon korvausoikeudellista luonnetta, kerrataan aihepiiriä koskevaa oikeuskäytäntöä ja lautakunnissa omaksuttuja sähkövahinkojen ratkaisulinjoja sekä ratkaisukäytännön herättämiä kysymyksiä.

   Vakuutussopimuslain pakottavuudesta kolmanteen nähden, oikeustieteen tohtori Justus Könkkölä

   Oikeuskirjallisuudessa on kiinnitetty enemmän huomiota lain pakottavuuteen siinä suhteessa, onko vakuutuksenottaja kuluttaja tai siihen rinnastettava taho. Tässä kirjoituksessa käsitellään vakuutussopimuslain pakottavuutta toisesta näkökulmasta. Kysymyksenä on vakuutussopimuslain pakottavuus suhteessa kolmanteen eli sellaiseen korvaukseen oikeutettuun, joka ei ole itse vakuutuksenottaja.

   Tilintarkastus ja tilintarkastajan vastuu, professori Matti J Sillanpää 

   Artikkelissa tarkastellaan tilintarkastuslainsäädännön kehitystä, tilintarkastajan tehtävää, vastuuta ja vahingonkorvausvelvollisuutta, raportointia sekä tilintarkastajan vastuuta käsittelevää oikeuskäytäntöä.

   FINEn kansainvälinen toiminta, viestintäpäällikkö Elina Antila ja jaostopäällikkö Vesa Sainio

   FINE on toimintansa alusta lähtien ollut aktiivisesti luomassa yhteyksiä muihin maihin. Kansainvälinen yhteistyö on tiivistä niin Pohjoismaiden, FIN-NET:n kuin laajan tuomioistuinten ulkopuolisista riidanratkaisijoista koostuvan INFO Network -yhteistyöverkoston kanssa.

   Juhlapuhe INFO2015-konferenssissa, Metropoliitta Ambrosius

   FINEn hallituksen puheenjohtaja, Metropoliitta Ambrosiuksen juhlapuhe FINEn isännöimän finanssialan ombudsman-elinten kansainvälisen INFO-konferenssin gaalaillallisella 14.9.2015.

   Oikeusturvavakuutuksen rajoitusehtojen tulkinta - Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön näkökulma, jaostopäällikkö Emila Hanén

   Emilia Hanénin artikkelissa tarkastellaan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön valossa oikeusturvavakuutuksen rajoitusehtojen tulkintaa. Artikkelissa nostetaan esiin Vakuutuslautakunnan II-jaoston ratkaisukäytännössä kohdattuja tapauksia, jotka koskevat yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutusten rajoitusehtojen tulkintaa ja niihin liittyviä tulkintaerimielisyyksiä.

   Vapaaehtoisen sairausvakuutuksen sopimusehtojen muuttamisesta, jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki

   Tuomas Korkeamäen artikkelissa tarkastellaan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä vapaaehtoisten sairausvakuutussopimusten muuttamisesta. Lautakunta on käsitellyt vuosina 2014 -2016 useita tapauksia, joissa on ollut kysymys vapaaehtoisen sairausvakuutuksen vakuutusmaksun tai muiden sopimusehtojen muuttamisesta. Nämä tapaukset ovat koskeneet laajan korvauspiirin hoitokuluja korvaavia sairausvakuutuksia, joissa ei ole ollut omavastuuta tai se on ollut pieni. Lisäksi lautakunnassa on käsitelty sairausvakuutuksen irtisanomista koskevia tapauksia.

   Artikkeleissa käsitellyissä tapauksissa vakuutuksenantajat ovat pääsääntöisesti perustelleet ehtomuutoksia tai irtisanomisia sillä, että vakuutukset eivät ole olleet kannattavia vakuutusyhtiöille. Korkeamäki tarkastelee, kuinka olosuhdemuutoksiin liittyvät riskit jakautuvat vakuutussopimuksen osapuolten välillä.

   Vähäinen muutos jatkuvassa vakuutussopimuksessa, jaostopäällikkö Kaisa Laine

   Kaisa Laineen artikkelin aiheena ovat jatkuviin vahinko- ja henkilövakuutustuotteisiin vakuutuskauden vaihtuessa tehtävät, vakuutussopimuslain 18 ja 20 §:ssä tarkoitetut vähäiset muutokset. Artikkelissa tarkastellaan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön valossa, mitkä ovat laissa tarkoitettuja vähäisiä muutoksia ja millaiset muutokset ovat ei-vähäisiä ja kiellettyjä.

   Kirjoituksessa pohditaan myös, voivatko useina peräkkäisinä vakuutuskausina tehtävät, yksittäisinä vähäisyysperusteella sallitut muutokset yhdessä muodostaa ei-vähäisen ja kielletyn muutoksen. Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu henkivakuutukset, joiden osalta ehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa on muita henkilövakuutuksia tiukemmin rajattua.

   Artikkeleissa mainitut ratkaisusuositukset on julkaistu FINEn ratkaisutietokannassa.

   Havaintoja korkeimman oikeuden Lehman-ratkaisusta, professori Olli Norros

   Professori Olli Norroksen artikkelissa käsitellään korkeimman oikeuden 16.12.2015 antamaa ennakkoratkaisua 2015:93, joka koski kotimaisten sijoituspalveluyritysten vastuuta yhdysvaltalaisen Lehman Brothers -investointipankin liikkeeseen laskeman joukkovelkakirjan markkinoinnista

   Tolkning och kausalitet – två nya HD-fall i skuggan av den globala finanskrisen, professori Lena Sisula-Tulokas

   Professori Lena Sisula-Tulokkaan artikkeli Tolkning och kausalitet – två nya HD-fall i skuggan av den globala finanskrisen käsittelee kahta korkeimman oikeuden tapausta, jotka tuovat esiin vastuukysymyksiä, tulkintaa ja syy-yhteyttä tarjottaessa monimutkaisia finanssituotteita.

   Finanssi-innovaatioista, johtaja Anneli Tuominen

   Artikkelissa käsitellään finanssi-innovaatioita sekä digitalisaatiota, joka muuttaa tapojamme käyttää finanssipalveluja, sääntelyn lähtökohtia sekä eurooppalaista että kansallista valvontaa.

   Lamfalussysta pankkiunioniin – finanssialan sääntely ja valvonta Euroopan Unionissa, toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

   Artikkelissa käsitellään finanssialan sääntelyä ja sen tulevaisuutta, valvonnan muutoksia, globaalia finanssikriisiä ja sen vaikutuksia poliittiseen ja taloudelliseen toimintaympäristöön sekä pankkiunionin toimintaa.

   Hyvän sääntelyn periaatteet ja finanssialan viimeaikainen sääntely, oikeustieteen tohtori Sakari Wuolijoki

   Artikkelissa tarkastellaan finanssialan sääntelyä hyvän sääntelyn periaatteiden näkökulmista sekä tuodaan esiin yksittäisiä sääntelyesimerkkejä ja ilmiöitä finanssialalta.

   Joukkorahoituksen sääntely – norminpurku, suhteellisuusperiaate ja epävarmuustekijät, lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju

   Artikkelissa esitellään joukkorahoituslain lähtökohtia, lain rakennetta, keskeisiä säännöksiä ja erityispiirteitä sekä lakiin kohdistuvia huomionarvoisia tulevaisuuden epävarmuustekijöitä.

   Finanssialan tuotehallintaprosessit, johtava asiantuntija Ville Kajala

   Artikkelissa käydään läpi tuoretta, osin vielä valmisteltavana olevaa EU-lainsäädäntöä finanssialan tuotehallintaprosesseista sekä aiheeseen liittyviä valvontaviranomaisten ohjeita, suosituksia ja lausuntoja. Sääntelyä tarkastellaan erityisesti asiakkaansuojan näkökulmasta.

    

    

    

   Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

   Palaute julkaisusta

   Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

   Kiitos!