Haku

Ota yhteyttä

puh. 09 6850 120

Aukioloaika: ma-to klo 10-16 (ajalla 20.6.-1.8.2024 klo 10-15)

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Porkkalankatu 1

00180 HELSINKI

Kannattaako minun ottaa yhteyttä FINEen?

FINE antaa maksutonta neuvontaa ja selvittelyapua sekä suositusluonteisia ratkaisuja vakuutus-, pankki-, ja sijoitusasioissa.

Vakuutusasiat

 • Vakuutussuhteeseen liittyvä lain ja vakuutusehtojen tulkinta ja lain soveltamista koskevat kysymykset ja erimielisyydet.
 • Vakuutuksia koskeva neuvonta- ja riita-asioiden selvittely.
 • Vapaaehtoiset vakuutukset: koti-, kiinteistö-, maatila-, auto-, vene-, eläin-, matka-, sairauskulu-, yksityistapaturma-, henki-, lainaturva-, vastuu-, oikeusturva- ja lääkevahinkovakuutus, yritysten vapaaehtoiset vakuutukset sekä eläkesäätiöiden ja -kassojen lisäeläkevakuutukset ja vakuutuskassojen sairausvakuutusasiat.
 • Lakisääteistä liikennevakuutusta koskevissa kysymyksissä annetaan neuvontaa ja selvittelyapua vakuutusasioissa. Vahinkoasioita koskevissa korvauserimielisyyksissä asiakas voi pyytää lausuntoa liikennevahinkolautakunnalta. FINE käsittelee liikennevakuutusta koskevia asioita vain silloin, kun siihen on erityistä syytä. FINE on antanut ratkaisusuosituksia esimerkiksi liikennevakuutuksen vakuutusmaksua koskevissa asioissa.
 • Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen (työtapaturmat ja ammattitaudit) ja potilasvakuutuksen osalta annetaan yleistä neuvontaa. Muutosta lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevaan asiaan voi hakea tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta. Potilasvahinkoasioissa muutosta voi hakea potilasvahinkolautakunnalta tai saattaa asiansa tuomioistuimeen.
 • FINE ei käsittele lakisääteistä eläkevakuutusta (työeläkeasiat), lakisääteistä sairausvakuutusta eikä työttömyysvakuutusta (Kelan ja työttömyyskassojen etuudet) koskevia asioita eikä anna niissä neuvontaa.

Yhteyttä voivat ottaa vakuutuksenottaja, vakuutettu, vahinkoa kärsinyt, vakuutusyhtiö, yritys ja ammatinharjoittaja.

Pankkiasiat

 • Pankkisuhdetta koskevat erimielisyydet.
 • FINE voi esimerkiksi arvioida pankin antamaa vastausta ja tarvittaessa jatkaa asian selvittämistä.
 • Yhteyttä voivat ottaa pankkien asiakkaina olevat yksityishenkilöt, yritykset ja pankki.

Sijoitusasiat

 • Ei-ammattimaisten asiakkaiden ja palveluntarjoajien (pankki, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö) esittämät erimielisyydet. Esimerkiksi sijoituspalvelun tarjoamista koskeva asia (arvopaperinvälitys, sijoitusneuvonta, arvo-osuustiliasiat, omaisuudenhoito ja sijoitusrahastoasiat).
 • Lain, viranomaismääräysten, hyvän arvopaperimarkkinatavan ja sopimusehtojen soveltaminen sekä palveluntarjoajan menettely. Voivat koskea myös korvauksen määrää.
 • Sijoitusvakuutuksia koskevat asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliset riidat.

FINE

 • ei voi auttaa yhtiöille kuuluvissa laskutus- ja maksuasioissa. Näiden hoitamiseksi asiakkaan tulee olla yhteydessä suoraan omaan palveluntarjoajaansa.
 • ei valvo palveluntarjoajien toimintaa, eikä voi määrätä sanktioita vakuutusyhtiön tai pankin asiakaspalvelun laadusta, päätöksenteon hitaudesta tai siitä, ettei vakuutusyhtiön puhelinpalvelu vastaa soittoihin.
 • ei laadi kirjelmiä asiakkaan puolesta, eikä toimi asiakkaan asianajajana.
 • ei järjestä suullisia kuulemisia, eikä henkilökohtaisia tapaamisia konttorilla.
 • ei laadi henkilökohtaisia vertailuja, eikä suosittele parasta vakuutusta tai anna sijoitusvinkkejä.
 • ei käsittele eikä myöskään anna ratkaisusuositusta sellaisessa asiassa, joka on tai on ollut tuomioistuimen tai muun tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisijan käsiteltävänä (esimerkiksi kuluttajariitalautakunta).

Jos haluat asioida toisen henkilön puolesta ja saada FINEn neuvonta-apua toisen henkilön asiassa, tarvitset asiointia varten valtuutuksen tältä henkilöltä tai taholta, jonka puolesta hoidat asiaa (päämies).

Vaihtoehdot valtuutuksen pyytämiseen (päämieheltä):

Pyydä edustamaasi päämiestä täyttämään sähköinen yhteydenottolomake asiassa ja valtuuttamaan sinut yhteydenottolomakkeen kautta asiamieheksi.

Jos päämiehellä ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköiselle yhteydenottolomakkeelle, tulosta ja pyydä päämiestä täyttämään paperinen FINE-valtuutuslomake. Jos sinulla on jo päämiehen allekirjoittama FINE-valtuutuslomake, voit liittää sen skannattuna sähköisen yhteydenottolomakkeen liitteeksi.

 • Monissa vakuutus- ja pankkiasioissa ratkaisua voi myös pyytää kuluttajariitalautakunnalta.
 • Asiakas voi aina halutessaan viedä asiansa tuomioistuinkäsittelyyn.
 • Vakuutusyhtiöiden korvauspäätöksiin on liitetty mukaan muutoksenhakuohjeet ja vaihtoehdot
 • FINE ei anna ratkaisusuositusta sellaisessa asiassa, joka on vireillä tai ratkaistu esimerkiksi kuluttajariitalautakunnassa tai on ollut tuomioistuimen käsiteltävänä.

Miten toimin ottaessani yhteyttä FINEen?

Voit tehdä asiastasi kirjallisen valituksen täyttämällä sähköisen yhteydenottolomakkeen. Lomakkeelle kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnisteilla tai mobiilivarmenteella.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä yhteydenottolomaketta, löydät tulostettavan (paperisen) yhteydenottolomakkeen täältä.

Lisätietoa paperisesta yhteydenottolomakkeesta, valtuutuslomakkeesta ja niiden toimittamisesta FINEn löytyy täältä.

 

Selvitä nämä asiat ennen yhteydenottoa:

 • Mitä palvelua tai päätöstä asia koskee?
 • Mikä palveluntarjoaja (vakuutusyhtiö, pankki tai sijoituspalveluyritys) on kyseessä?

HUOM! Jos asia koskee epäselvyyttä tai erimielisyyttä palveluntarjoajan kanssa, ole ensin yhteydessä suoraan palveluntarjoajaan ja pyri selvittämään asia heidän kanssaan. Kun olet saanut palveluntarjoajalta kirjallisen vastauksen, ole yhteydessä FINEen.

Jos kyseessä on vakuutusasia, selvitä myös:

 • Mikä vakuutuslaji on kyseessä (esimerkiksi yksityis- vai työtapaturma, kotivakuutus vai vastuuvakuutus)?
 • Vakuutusyhtiön päätös, jota asiasi koskee.
 • Vakuutusyhtiön vahinkonumero ja korvauspäätöksen päiväys (ilmenevät yleensä em. päätöksestä).
 • Mikä on saamasi päätöksen muutoksenhakuohje? Huomioithan, että muutoksenhakuaika voi olla lyhyt.

Jos kyseessä on pankki- tai sijoitusasia, selvitä myös:

 • Mikä on palveluntarjoajan kanta asiaan?
 • Mitä toivot FINEn tekevän asiassa?

Tarvitset nämä tiedot täyttääksesi yhteydenottolomakkeen:

 • nimi- ja yhteystiedot, myös puhelinnumero päivisin
 • asiamiestä käytettäessä asiamiehen yhteystiedot sekä päämiehen valtakirja
 • palveluntarjoaja (vakuutusyhtiö, pankki, sijoituspalveluyritys tai rahastoyhtiö)
 • mitä tuotetta tai palvelua asia koskee
 • mitä palveluntarjoaja on todennut asiassa; vakuutusasioissa vakuutus- ja vahinkonumero sekä se, mitä vakuutusyhtiön päätöstä lausuntopyyntö koskee
 • yksilöidyt taloudelliset vaatimukset, eli miten palveluntarjoajan palvelua tai ratkaisua vaaditaan muutettavaksi
 • ne perusteet, joilla muutosta tai korvausta vaaditaan
 • Huom! Yhteydenottolomakkeeseen tulee liittää jäljennökset niistä asiakirjoista, joihin haluat asiassasi vedota. Liitä mukaan myös kopio palveluntarjoajalta saamastasi päätöksestä tai vastauksesta. Älä lähetä alkuperäisiä asiakirjoja, tulosteita, kuitteja tai laskuja. FINE ei hoida korvausten maksatusta, joten niitä ei tarvita.

Sähköinen yhteydenottolomake

 • Asiakkaan ei tarvitse käyttää ratkaisusuositusta pyytäessään oikeusavustajaa tai muuta asiamiestä. Ohjesääntönsä mukaan FINE ei käsittele sille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Tämä koskee myös asiamiehen käyttämisestä aiheutuneita kuluja.
 • Jos asiamiestä haluaa käyttää, asiamiehen on aina esitettävä FINElle päämiehen antama valtuutus salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen asiamiehelle ja FINElle.
 • Valtuutus vaaditaan myös asianajajalta ja julkiselta oikeusavustajalta. Vaatimus johtuu finanssialan lainsäädäntöön sisältyvistä salassapitosäännöksistä. Säännösten vuoksi asiamiehelle ei ilman erillistä valtuutusta voida antaa asiasta mitään tietoja. Katso lisää valtuutuksista täältä.

Miten toimin, kun asiani on käsittelyssä FINEssä?

FINEn antamat ratkaisut ovat luonteeltaan suosituksia eikä niistä voi valittaa.

Vakuutusyhtiön päätöksen voi kuitenkin saattaa siihen liitetyn muutoksenhakuohjeen mukaisesti käräjäoikeuden tutkittavaksi. Pankki- ja arvopaperiasia voidaan myös saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Yksityiskohtaista tietoa FINEn toiminnasta löydät FINEn ohjesäännöstä.

Jos haluat kysyä jo vireillä olevasta asiastasi, soita neuvontaamme (puh. 09 6850 120).

Chatissa emme turvallisuussyistä voi antaa tietoa vireillä olevista asioista.

FINE voi pyytää omasta aloitteestaan ja omalla kustannuksellaan asiantuntijalausunnon FINEn ulkopuoliselta asiantuntijalta. Asiantuntijalausuntoja voidaan pyytää mm. lääketieteellistä, eläinlääketieteellistä, rakennusteknistä tai autoteknistä erityisasiantuntemusta vaativista kysymyksistä.

Asiantuntijalääkärit antavat lausuntonsa asiakirjojen eli esimerkiksi asiakasta hoitaneiden lääkäreiden antamien lausuntojen ja asiakasta koskevien tutkimustietojen perusteella. Asiantuntijalääkärit eivät tutki asiakasta uudelleen.

FINE ei maksa asiakkaan tai vastapuolen hankkimien selvitysten kustannuksia eikä myöskään oma-aloitteisesti hanki ja kustanna lisäselvityksiä suoraan esimerkiksi asiakasta hoitaneilta lääkäreiltä tai hoitolaitoksilta. Käsittelyn kuluessa saattaa kuitenkin käydä ilmi, että asiaan on olemassa lisäselvitystä, jota ei ole toimitettu FINElle ja jota ilman ratkaisusuositusta ei voida antaa. Tällöin FINE voi tiedustella asiakkaalta, onko hän halukas hankkimaan mainitun lisäselvityksen omalla kustannuksellaan.

Näin asiasi etenee:

 1. Ota yhteyttä FINEen puhelimitse. Suurin osa neuvonta-asioista selviää usein jo puhelinkeskustelun aikana. HUOM! Jos asiasi koskee epäselvyyttä tai erimielisyyttä palveluntarjoajan kanssa, ole ensin yhteydessä suoraan palveluntarjoajaan ja pyri selvittämään asia heidän kanssaan. Pyydä mahdollisuuksien mukaan palveluntarjoajalta kirjallinen vastaus, jossa he perustelevat kantansa.

 2. Asian käsittely kirjallisesti edellyttää aina asiakkaan antamaa valtuutusta. Täytä tätä varten yhteydenottolomake, jolla valtuutat FINEn olemaan yhteydessä palveluntarjoajaan.

 3. Asian tarkemmassa selvittelyssä perehdytään asiakirjoihin ja tarvittaessa neuvotellaan palveluntarjoajan (vakuutusyhtiön/pankin/muun yhtiön) kanssa asiasta.

 4. Mikäli asiasi ei ratkea neuvonnan keinoin, voidaan asia käsitellä riita-asiana joko toimistomenettelyssä tai Vakuutus-, Pankki- tai Sijoituslautakunnassa.

 5. Riita-asiat käsitellään aina kirjallisesti ja niistä annetaan ratkaisusuositus sekä asiakkaalle että palveluntarjoajalle. Ratkaisusuositukset ovat suositusluonteisia. Riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika FINEn toimistokäsittelyssä on noin kuusi kuukautta asian vireilletulosta lukien. Lautakunnissa käsittely asian vireilletulosta ratkaisun saamiseen kestää keskimäärin 6–9 kuukautta. Monimutkaisissa asioissa käsittelyajat voivat olla huomattavasti pidempiäkin.