Säästäminen ja sijoittaminen

Hae usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

Suomessa toimiluvan saaneet talletuspankit kuuluvat Talletussuojarahastoon.

Tallettajien tilillä olevat varat korvataan pankin maksukyvyttömyystilanteessa Talletussuojarahastosta 100 000 euroon saakka. Talletusten tai tilien lukumäärästä riippumatta tallettajan talletukset yhdessä pankissa korvataan (mukaan lukien kertynyt korko) 100 000 euroon asti. Talletussuoja on pankkikohtainen, joten jos samalla tallettajalla on talletuksia eri pankeissa, hän saa talletussuojaa kullekin eri pankissa olevalle talletukselle. OP Ryhmään, POP Pankki -ryhmään tai Säästöpankkiryhmään kuuluvat pankit lasketaan kuitenkin yhdeksi pankiksi korvausta suoritettaessa.

Talletussuoja kattaa oman asunnon kaupasta saadut varat täysimääräisesti kuuden kuukauden ajan, jos varat on tarkoitus käyttää oman asunnon ostoon. Talletuspankin joutuessa pysyviin maksuvaikeuksiin Rahoitusvakausviraston on yhteistyössä Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin kanssa tehtävä viiden työpäivän kuluessa päätös talletussuojarahaston mahdollisesta korvausvelvollisuudesta pankin asiakkaita kohtaan.

Talletussuojarahaston varoista on maksettava korvaus tallettajille 15 työpäivän kuluessa siitä, kun Rahoitusvakausvirasto on päättänyt maksuvelvollisuuden alkamisesta (https://rvv.fi/korvaustilanne). Tallettajan on mahdollista saada korvaus enintään 1 000 euroon asti viimeistään 12 työpäivän kuluessa siitä, kun päätös rahaston maksuvelvollisuudesta on tehty. Tässä tapauksessa tallettajan on haettava korvausta Rahoitusvakausvirastolta ja korvauksen saamiseksi tallettajan on esitettävä henkilökohtaiseen taloudelliseen asemaan liittyvät riittävät perusteet. Maksamiseen voidaan käyttää kolmen kuukauden lisäaika, jos - tallettajan oikeus korvaukseen on epäselvä - tallettajan oikeutta talletuksen käyttöön on viranomaisen päätöksellä rajoitettu - talletustiliä ei ole käytetty 24 kuukauteen - tallettajan saamiset ovat asunnonvaihtovaroja - kysymys on suomalaispankin ulkomailla sijaitsevaan sivuliikkeeseen tehdystä talletuksesta.

Euroopan talousalueella toimivia talletussuojajärjestelmiä ohjaa vuonna 2014 annettu EU:n talletussuojadirektiivi ja järjestelmien tarjoaman suojan taso on pitkälti yhdenmukaistettu 100 000 euroon. Suomessa toimivan ulkomaisen pankin sivuliikkeen talletukset kuuluvat sen valtion suojajärjestelmän piiriin, mistä pankki on kotoisin. Siten esimerkiksi Handelsbanken kuuluu Ruotsin talletussuojarahastoon ja Bank Norwegian Norjan talletussuojarahastoon.

On kuitenkin huomattava, ettei ulkomaisella talletussuojajärjestelmällä ole välttämättä velvollisuutta suorittaa korvausta muussa kuin kotimaansa valuutassa, ja myös talletussuojan taso voi olla sidottu talletussuojajärjestelmän kotivaluuttaan. Tallettajan tulee tällöin ottaa huomioon suojaan mahdollisesti liittyvä valuuttakurssiriski.

Ulkomaisten pankkien sivuliikkeet on listattu Rahoitusvakausviraston verkkosivuilla kohdassa talletussuoja/pankkiluettelo.

Lisätietoja talletussuojasta löytyy Rahoitusvakausviraston verkkosivuilta: rvv.fi.

Vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa ottamansa eläkevakuutus tai säästöhenkivakuutus 30 päivän kuluessa.

Aika lasketaan siitä päivästä, jona hän on saanut vakuutusyhtiöltä tiedon vakuutushakemuksen hyväksymisestä. Aika ei kuitenkaan ala kulua ennen kuin vakuutuksenottaja on saanut vakuutuksesta sopimuskirjan ja vakuutusehdot.

Eläkevakuutukseen kannattaa liittää henkivakuutus, sillä eläkevakuutuksesta varat maksetaan ulos vain eläkkeenä. Jos eläkevakuutukseen ei ole liitetty henkivakuutusta, vakuutuksen säästöjä ei kuolemantapauksessa makseta kuolinpesään.

Henkivakuutuksen ottaminen turvaa kuolemantapauksen sattuessa säästösi itse nimeämillesi edunsaajille.

Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa vakuutuksenottaja valitsee vakuutusyhtiön tarjoamista rahastoista ne, joiden arvonkehitykseen säästöt sidotaan.

Asiakas siis tekee sijoituspäätökset itse ja kantaa myös riskin pääoman alenemisesta. Rahastoja on korkorahastoista osakerahastoihin, joten niiden riski vaihtelee.

Osa vakuutusyhtiöistä tarjoaa konserninsa hallinnoimia rahastoja, osalla on tarjolla konsernin ulkopuolisia rahastoja.

Vakuutuksen tuotto muodostuu rahastojen arvonkehityksen perusteella.

Yksilöllisestä eläkevakuutuksesta säästöjä voi nostaa kesken säästöajan vain ehdoissa määritellyissä poikkeustapauksissa, joita ovat avioero, puolison kuolema tai pitkäaikainen työttömyys. Nämä tilanteet kannattaa tarkistaa omista vakuutusehdoista.

Vakuutuksen tarkoitus on, että vakuutettu saa aikanaan eläkettä sovitun ajanjakson.

Korvaus on maksettu oikein.

Avopuoliso ei ole edunsaajamääräyksessä tarkoitettu omainen. Edunsaajamääräys "omaiset" on voimassa puolison ja perintökaaressa tarkoitettujen perillisten hyväksi. Puolisolla tarkoitetaan vakuutussopimuslain mukaan henkilöä, jonka kanssa vakuutuksenottaja kuollessaan oli avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Jos halutaan, että kuolintapauskorvaus maksetaan tietyille henkilöille, pitää vakuutusyhtiölle kirjallisesti ilmoittaa edunsaajien nimet ja henkilötunnukset.

Voitte aina kääntyä vakuutuksen välittäneen meklarin puoleen, pyytää kuluja koskevia tietoja ja verrata niitä niihin tietoihin, jotka saitte meklarilta ennen sopimuksen tekemistä.

Vakuutusmeklari on asiakkaan edustaja, ja hänen pitää Suomessa antaa tietoa asiakkaalle vakuutuksen keskeisistä ominaisuuksista, mm. kuluista.

Suomalaiset tuomioistuimen ulkopuoliset lautakunnat (Vakuutuslautakunta tai kuluttajariitalautakunta) eivät käsittele tällaista valitusta sen enempää meklarisuhteen kuin vakuutussuhteenkaan osalta. Vakuutusasiassa voitte kääntyä vakuutusyhtiön kotimaan finanssialan kuluttaja-asiamiehen puoleen.

Valittavaksi jää myös kanteen nostaminen käräjäoikeudessa vakuutusyhtiötä vastaan, mikä voi kuitenkin olla erittäin kallis menettely.

Jos vakuutusyhtiö olisi kotimainen, tai sillä olisi Suomessa sivukonttori, Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antaisi ratkaisusuosituksen asiassanne.

Valitettavasti arvopapereiden hankintahinnat eivät automaattisesti siirry uudelle säilyttäjälle. Siirron jälkeen uudella säilyttäjällä ei siten ole välttämättä tietoja hankintahinnoista ja on mahdollista, että aiemmalla säilyttäjällä ei tietoja ole enää tallella. Sen vuoksi kannattaa ottaa talteen osakkeiden hankintahinnat ennen kuin siirtää osakkeet toiselle säilyttäjälle.