FINE - Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Säästäminen ja sijoittaminen

Talletussuoja

Korvataanko talletukseni Talletussuojarahastosta?

Suomessa toimiluvan saaneet talletuspankit kuuluvat Talletussuojarahastoon. Tallettajien tilillä olevat varat korvataan pankin maksukyvyttömyystilanteessa Talletussuojarahastosta 100.000 euroon saakka. Talletusten tai tilien lukumäärästä riippumatta tallettajan talletukset yhdessä pankissa korvataan 100.000 euroon asti. Talletussuoja on pankkikohtainen, joten jos samalla tallettajalla on talletuksia eri pankeissa, hän saa talletussuojaa kullekin eri pankissa olevalle talletukselle 100.000 euroon saakka. OP-yhteenliittymään kuuluvat pankit lasketaan kuitenkin yhdeksi pankiksi korvausta suoritettaessa.

Talletussuoja kattaa oman asunnon kaupasta saadut varat täysimääräisesti kuuden kuukauden ajan, jos varat sijoitetaan oman asunnon ostoon.

Jos talletuspankki ei ole maksanut tallettajan saamisia, tallettaja voi tehdä asiasta ilmoituksen Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan on puolestaan 5 työpäivän kuluessa ilmoituksen saatuaan päätettävä, onko tallettajien saamiset maksettava Talletussuojarahaston varoista.

Talletussuojarahaston on maksettava tallettajan saamiset 20 työpäivän kuluessa yllä mainitusta Finanssivalvonnan päätöksestä. Jos talletuspankki on ennen Finanssivalvonnan päätöstä asetettu selvitystilaan, määräaika lasketaan asettamispäätöksestä. Finanssivalvonta voi myöntää Talletussuojarahastolle lisäaikaa saamisten maksamiseen enintään 10 työpäivää. Lisäajan
myöntämisen edellytyksenä on, että Talletussuojarahaston lisäajan tarve perustuu poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja erityiseen syyhyn.

Korvaus tallettajalle on siten pääsääntöisesti suoritettava kuukauden kuluessa Finanssivalvonnan päätöksestä.

Suomessa toimivan ulkomaisen pankin sivukonttorin talletukset kuuluvat sen valtion suojajärjestelmän piiriin, mistä pankki on kotoisin. Siten esimerkiksi Handelsbanken kuuluu Ruotsin talletussuojarahastoon. Ulkomaisten pankkien sivukonttorit on listattu Finanssivalvonnan sivuilla kohdassa Valvottavat.

EU- ja ETA-maissa talletussuojan taso on yhdenmukaistettu. Talletussuoja on 31.12.2010 alkaen kaikissa EU-maissa 100 000 euroa.

Suomalaisen talletussuojan piirissä ovat:

Aktia Pankki Oyj
Danske Bank Oyj (aiemmin Sampo Pankki Oyj)
Eufex Pankki Oyj
Evli Pankki Oyj
FIM Pankki Oy
Itella Pankki Oy
OP-Pohjola osk (Osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvat pankit)
POP Pankkiliitto osk:n jäsenpankit (aiemmin Paikallisosuuspankkiliitto osk)
Nordea Pankki Suomi Oyj
S-Pankki Oy
Säästöpankkiliitto ry:n jäsenpankit
Suomen Asuntohypopankki Oy
Tapiola Pankki Oy
Ålandsbanken Abp

Lisätietoja talletussuojasta löytyy Talletussuojarahaston www-sivulta.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen peruuttaminen

Olen ottamassa vapaaehtoista eläkevakuutusta. Jos tulen katumapäälle, voinko perua sopimuksen kuluitta? Minulle suositellaan henkivakuutuksen liittämistä eläkevakuutukseen. Mitä hyötyä henkivakuutuksesta on?

Vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa ottamansa eläkevakuutus tai säästöhenkivakuutus 30 päivän kuluessa. Aika lasketaan siitä päivästä, jona hän on saanut vakuutusyhtiöltä tiedon vakuutushakemuksen hyväksymisestä. Aika ei kuitenkaan ala kulua ennen kuin vakuutuksenottaja on saanut vakuutuksesta sopimuskirjan ja vakuutusehdot.

Eläkevakuutukseen kannattaa liittää henkivakuutus, sillä eläkevakuutuksesta varat maksetaan ulos vain eläkkeenä. Jos eläkevakuutukseen ei ole liitetty henkivakuutusta, vakuutuksen säästöjä ei kuolemantapauksessa makseta kuolinpesään. Henkivakuutuksen ottaminen turvaa kuolemantapauksen sattuessa säästösi itse nimeämillesi edunsaajille.

Sijoitussidonnainen vakuutus

Mitä tarkoittaa sijoitussidonnainen vakuutus?

Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa vakuutuksenottaja valitsee vakuutusyhtiön tarjoamista rahastoista ne, joiden arvonkehitykseen säästöt sidotaan. Asiakas siis tekee sijoituspäätökset itse ja kantaa myös riskin pääoman alenemisesta. Rahastoja on korkorahastoista osakerahastoihin, joten niiden riski vaihtelee. Osa vakuutusyhtiöistä tarjoaa konserninsa hallinnoimia rahastoja, osalla on tarjolla konsernin ulkopuolisia rahastoja. Vakuutuksen tuotto muodostuu rahastojen arvonkehityksen perusteella.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen irtisanominen

Enkö saa rahojani pois kesken säästöajan yksilöllisestä eläkevakuutuksestani?

Yksilöllisestä eläkevakuutuksesta säästöjä voi nostaa kesken säästöajan vain ehdoissa määritellyissä poikkeustapauksissa, joita ovat avioero, puolison kuolema tai pitkäaikainen työttömyys. Nämä tilanteet kannattaa tarkistaa omista vakuutusehdoista. Vakuutuksen tarkoitus on, että vakuutettu saa aikanaan eläkettä sovitun ajanjakson.

Henkivakuutuksen edunsaajamääräys

Avomieheni kuoli yllättäen. Hänellä oli henkivakuutus, jonka edunsaajamääräys oli "omaiset". Nyt vakuutusyhtiö ei maksakaan minulle mitään, vaan se suoritti kuolintapaussumman puoliksi yhteiselle lapsellemme ja avomieheni ex-puolison lapselle. Onko tämä oikein? Olemme sentään olleet avoliitossa 15 vuotta ja meillä on yhteinen lapsi.

Korvaus on maksettu oikein. Avopuoliso ei ole edunsaajamääräyksessä tarkoitettu omainen. Edunsaajamääräys "omaiset" on voimassa puolison ja perintökaaressa tarkoitettujen perillisten hyväksi. Puolisolla tarkoitetaan vakuutussopimuslain mukaan henkilöä, jonka kanssa vakuutuksenottaja kuollessaan oli avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Jos halutaan, että kuolintapauskorvaus maksetaan tietyille henkilöille, pitää vakuutusyhtiölle kirjallisesti ilmoittaa edunsaajien nimet ja henkilötunnukset.

Sijoitusvakuutus ulkomaisesta vakuutusyhtiöstä

Olen ottanut sijoitusvakuutuksen ulkomaalaisesta vakuutusyhtiöstä meklarin välityksellä. Summa on suuri, ja nyt minua on alkanut askarruttaa, miten paljon kuluja on peritty. Tämä ei minusta vastaa niitä tietoja, jotka sain ennen sopimuksen tekemistä. Nyt vielä rahastojen arvotkin ovat pudonneet. Mihin voin tehdä valituksen asiasta?

Voitte aina kääntyä vakuutuksen välittäneen meklarin puoleen, pyytää kuluja koskevia tietoja ja verrata niitä niihin tietoihin, jotka saitte meklarilta ennen sopimuksen tekemistä. Vakuutusmeklari on asiakkaan edustaja, ja hänen pitää Suomessa antaa tietoa asiakkaalle vakuutuksen keskeisistä ominaisuuksista, mm. kuluista.

Suomalaiset tuomioistuimen ulkopuoliset lautakunnat (Vakuutuslautakunta tai kuluttajariitalautakunta) eivät käsittele tällaista valitusta sen enempää meklarisuhteen kuin vakuutussuhteenkaan osalta. Vakuutusasiassa voitte kääntyä vakuutusyhtiön kotimaan finanssialan kuluttaja-asiamiehen puoleen. Valittavaksi jää myös kanteen nostaminen käräjäoikeudessa vakuutusyhtiötä vastaan, mikä voi kuitenkin olla erittäin kallis menettely.

Jos vakuutusyhtiö olisi kotimainen, tai sillä olisi Suomessa sivukonttori, Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antaisi ratkaisusuosituksen asiassanne.