Haku

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Laina-asiat

Ei tuloksia

Finanssivalvonta on ohjeistanut, että vakuuden vaihtamisen ei pitäisi olla peruste marginaalin muuttamiselle, jos luottosuhteeseen ei tehdä muutoksia, jos asiakkaan maksukyky ei ole heikentynyt ja tilalle tuleva vakuus on vähintään yhtä hyvä kuin aikaisempi.

Haettu lisälaina hinnoitellaan tämänhetkisten kriteerien mukaisesti, mutta vanhan luoton marginaalin tai koron muuttamiseen ei ole perusteita tässä yhteydessä.

Jos pankki ei halua myöntää lisälainaa, voi asiakas hakea lisälainaa myös muusta pankista. Oman pankin hallussa olevien vakuuksien jälkipanttaaminen voi mahdollistaa saman asunnon tai kiinteistön käyttämisen myös toisen pankin lainan vakuutena.

Pankkien ja muiden luottolaitosten luotonanto on niiden itsenäisesti harjoittamaa liiketoimintaa. Luotonanto ei ole osa laissa säädettyjä peruspankkipalveluita, joten pankeilla ei ole luotonmyöntövelvollisuutta asiakkaita kohtaan. Pankeilla, kuten muillakin yrityksillä, on sopimusvapaus.

Sopimusvapauden nojalla pankit voivat vapaasti päättää kenen kanssa ja millä ehdoilla he solmivat sopimuksia. Näin ollen myös luotonannon osalta pankeilla on oikeus valita kenen kanssa se ryhtyy sopimussuhteeseen.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttaja-asiakkaalle on annettu oikeus maksaa luotto ennen sen erääntymistä, mutta pankki saa periä korvauksen asuntoluoton ennenaikaisesta maksamisesta, jos luottoa on myönnetty yli 20 000 euroa ja luoton korko on kiinteä tai viitekoron määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta. Korvauksena luotonantaja saa periä enintään korkotason alenemisesta johtuvan tappion jäljellä olevalta kiinteäkorkoiselta luottojaksolta tai viitekoron määräytymisjaksolta.

Jos lyhennysvapaan pitämisestä on sovittu lainasopimuksessa tai lainan hakemisen yhteydessä, on muuten annettu ymmärtää lyhennysvapaan pitämisen olevan mahdollista ilman, että lainan ehtoja muutetaan, lyhennysvapaan hakemisen ei pitäisi vaikuttaa lainan marginaaliin.

Jos lainasopimuksessa on sovittu, että lyhennysvapaa onnistuu kuluitta niin myöskään hinnaston mukaista korvausta ei pitäisi periä. Muussa tapauksessa pankilla on oikeus periä hinnastonsa mukainen kulu maksuohjelman muuttamisesta.

Kun lainasopimukseen halutaan tehdä olennaisia muutoksia, ei pankilla ole automaattisesti velvollisuutta suostua asiakkaan ehdottamiin muutoksiin. Pankki voi myös kieltäytyä muutoksista tai asettaa edellytyksiä suostumiselleen.

Marginaalin on tarkoitus heijastaa pankin riskiä. Toisen velallisen vapautuessa velasta pankin riski muuttuu, koska kahden yhteisvelallisen maksukykyyn liittyvät riskit ovat huomattavasti pienempiä kuin yhdellä velallisella. Velallisten määrän tai velallistahojen muuttuessa pankilla on oikeus vaatia marginaalin muuttamista ja asettaa myös muita ehtoja suostumiselleen.

Lue lisää:
Pankki- ja vakuutusasiat parisuhteen päättyessä

Kielteistä päätöstä luottohakemukseen ei yleensä tarvitse perustella. Jos kyseessä on kuluttajan hakema asuntoluotto, hylkäysperuste tulee pyynnöstä ilmoittaa kirjallisesti. Lisäksi, jos luoton epääminen johtuu asiakkaan luottohäiriöistä, luottotietojen käytöstä päätöksenteossa ja käytetystä rekisteristä on ilmoitettava asiakkaalle.

Finanssivalvonta on ohjeistanut vakuutena olevan asunnon vaihtoon liittyvissä tilanteissa. Ohjeistuksen mukaan pankilla ei pitäisi olla perustetta nostaa lainan marginaalia, jos luottosuhteeseen ei tehdä asiakkaan pyynnöstä muutoksia, asiakkaan maksukyky ei ole heikentynyt niin, että pankin riski olisi kasvanut ja uuden asunnon vakuusarvo on vähintään yhtä hyvä kuin aikaisemman.

Yhteisvelkasuhteessa kumpikin velallinen vastaa henkilökohtaisesti koko velan määrästä. Velallisen vastuu ei siis lakkaa, vaikka hän maksaisi kerralla puolet velasta pois, koska velallinen vastaa myös velan loppuosasta.

Yleensä yhteisvelalliset ovat keskenään tarkoittaneet maksaa yhteisen velan takaisin niin, että kumpikin suorittaa oman osuutensa usein puolet velasta. Tämä sopimus on kuitenkin velallisten keskinäinen eikä vaikuta pankin oikeuteen periä velkaa. Jos maksat koko remonttilainan pois, voit toki vaatia mieheltäsi keskinäisen sopimuksenne perusteella hänen osuuttaan velasta.

Joskus pankit suostuvat myös siihen, että olemassa oleva yhteisvelka jaetaan kummankin velallisen omiin nimiin otettaviin velkoihin. Pankin ei kuitenkaan ole pakko suostua tällaiseen järjestelyyn. Asiasta kannattaa neuvotella oman pankin kanssa.

Lue lisää:
Pankki- ja vakuutusasiat parisuhteen päättyessä
 

Se, että pankki ei edellisen muutoksen yhteydessä perinyt maksuohjelman muuttamiseen liittyvää hinnaston mukaista korvausta ei tarkoita sitä, etteikö pankki voisi sellaista nyt periä. Yleensä luottosopimuksessa on viitattu kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon ja hinnastossa on määritelty maksuohjelman muuttamisesta perittävä palvelumaksu.

Lainasopimusta tehtäessä on pankin kanssa sovittu tietty maksusuunnitelma. Maksusuunnitelma on osa sitovaa sopimusta ja siitä voidaan poiketa vain, jos asiakas ja pankki ovat muutoksesta yksimielisiä eli haluavat sopia toisin. Jos pankki suostuu muutokseen, se voi asettaa suostumisensa ehdoksi esimerkiksi marginaalin korottamisen.