Haku

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ajoneuvot

Ei tuloksia

Osakasko eli hirvi-, palo- ja varkausvakuutus korvaa hirvieläimeen törmäämisestä aiheutuneet vahingot. Korvattavuus edellyttää osumista hirveen. Vakuutusyhtiöt eivät korvaa hirven väistämisestä (esimerkiksi ojaan tai esteeseen) aiheutuneita vahinkoja. Tällainen vahinko voidaan korvata laajasta kaskovakuutuksesta.

Lue lisää:
Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista
Moottoripyörien vakuuttaminen

Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto ja ominaisuudet, varusteet, käyttöönottoaika ja -paikka, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit, ajoneuvon huoltohistoria sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Ajoneuvon korjaamiseen tai lisävarusteisiin käytetty rahamäärä ei korota käypää arvoa vastaavalla määrällä. Myöskään auton aiempi ostohinta ei osoita käyvän arvon suuruutta.

Määrittelyssä käytetään internetin myynti-ilmoituksia, mutta huomioidaan, etteivät yksittäisten ajoneuvojen pyyntihinnat välttämättä vastaa todellisia myyntihintoja. Autoliikkeiden hintapyynnöt ja myyntihinnat eivät myöskään sellaisenaan osoita ajoneuvon käyvän arvon suuruutta, koska niihin sisältyvät liikekulut, takuu, myyntikate ja tinkimisvara, jotka ovat käypään arvoon kuulumattomia liiketoimintaeriä

Lue lisää:
Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista
Lunastus kasko- ja liikennevakuutuksesta

Kaskovakuutuksen törmäysturvasta korvataan törmäyksestä välittömästi aiheutuneet vahingot, esimerkiksi öljypohjan vaurioituminen kiven yli ajettaessa. Tyypillisen rajoitusehdon mukaan puutteellisesta öljynkierrosta johtuvaa moottorivauriota ei korvata, vaikka öljynkierron puutteellisuus johtuisikin törmäyksestä. Tapauksessa siis öljypohjan vaurio korvataan, mutta ei moottorivauriota.

Lue lisää:
Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista

Tienpitäjän, kuten valtion, kunnan tai tiekunnan tulee pitää tie liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Tienpitäjä voi joutua vastuuseen autolle aiheutuneesta vahingosta, jos se on laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä toimenpiteisiin tiedossaan olleen vaarallisen kohdan poistamiseksi.

Liikennevakuutuslain 40 §:ssä on rajattu pois liikennevakuutuksen korvauspiiristä ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Näin ollen oman autotallin seinä ei ole liikennevakuutuksesta korvattavaa vahinkoa.

Ajoneuvovakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella. Liian syvässä vedessä ajettaessa moottoriin joutuu vettä ja se vaurioituu. Näin voi käydä ajettaessa veden peittämällä tiellä, sadeveden täyttämään notkelmaan tai alaviin paikkoihin.

Vakuutusyhtiölle on vakuutusehtojen mukaan varattava mahdollisuus vahinkojen tarkastamiseen, joten kannattaa soittaa vakuutusyhtiöön tai käydä näyttämässä ajoneuvoa vakuutusyhtiön vahinkotarkastuspisteessä.

Lue lisää:
Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista
Moottoripyörien vakuuttaminen
Lunastus kasko- ja liikennevakuutuksesta

Käyvällä arvolla tarkoitetaan yleisesti käteishintaa, jonka useampi kuin yksi henkilö olisi ollut valmis siitä todellisuudessa maksamaan ennen vahinkoa.

Käyvällä arvolla ei siis tarkoiteta autoliikkeen pyyntihintaa, autosta vaihdossa saatavaa hyvitystä eikä autokaupan sisäänostohintaa eikä vaihtohyvitysarvoa.

Yleensä kaskovakuutukseen sisältyvä autopalvelu- eli hinausvakuutus (nimi vaihtelee) korvaa hinauksen lähimmälle vakuutusyhtiön hyväksymälle korjaamolle vain, jos jo alkanut automatka keskeytyy ajoneuvon vian tai vaurion seurauksena.

Vakuutuksesta korvataan myös kuljettajan ja matkustajien matkakustannukset määräpaikkakunnalle halvimmalla mahdollisella kuljetusvälineellä, enintään kotimatkasta aiheutuvien kulujen määrään asti.

Kaskovakuutus ei korvaa ajoneuvon korjauskuluja, jos mitään vakuutustapahtumaa, jonka syyksi rikkoutuminen voitaisiin katsoa, kuten törmäys, isku tai äkillinen ulkoapäin vaikuttava syy, ei ole sattunut. Kyseessä olisi tuolloin normaali huoltokorjaus.

.Lue lisää:
Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista
Moottoripyörien vakuuttaminen

Samastaminen tarkoittaa sitä, että jonkun muun henkilön toiminta vaikuttaa vakuutuskorvauksen määrään samoin kuin vakuutetun itsensä toiminta vaikuttaisi. Moottoriajoneuvojen kohdalla tavallisin samastamisperuste on se, että ajoneuvo on ollut vakuutettuun samastettavan henkilön käytössä vakuutetun suostumuksella. Jos siis moottoripyörä on ollut luvallisesti kaverin käytössä ja kaveri ajaa sillä huomattavaa ylinopeutta ja kolaroi sen, voi olla, että korvausta ei makseta tai sitä alennetaan.

Lue lisää:
Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista
Moottoripyörien vakuuttaminen

Kesäauto pitää rekisteröidä ja sille pitää ottaa pakollinen liikennevakuutus seitsemän päivän kuluessa omistajan vaihdoksesta. Rekisteröintimenettely on samanlainen kuin muiden ajoneuvojen. Halvan kesäauton kohdalla laajemman kaskovakuutuksen taloudellisuus kannattaa selvittää.

Syksyllä kesäauto tulee poistaa liikenteestä, jos haluaa katkaista autoveron ja vakuutusmaksut.

Lue lisää:
Moottoripyörien vakuuttaminen

Liikennevakuutuksesta maksetaan seisonta-ajan korvaus tai sijaisauton kustannukset. Sijaisauto korvataan yleensä vain, jos se on esimerkiksi työssäkäynnin vuoksi välttämätön. Vahingon kärsineen tulee esittää selvitys ajoneuvon käyttötarpeesta vakuutusyhtiölle.

Sijaisauton vuokran kokonaiskustannuksista korvataan 94 %. Käytettäessä oman auton sijasta vuokrattua autoa säästyvät oman auton kustannuserät (rengaskulut, korjaus- ja huoltokulut ja yleisen kulumisen vaikutus auton käypään arvoon). Korvaamatta jäävä 6 % vastaa käyttökustannusten säästöä.

Lisätietoa:

Lunastus kasko- ja liikennevakuutuksesta
Liikennevahinkolautakunnan korvausohjeet

Jos auto lunastetaan, se siirtyy varusteineen vakuutusyhtiön omistukseen. Jos auton vaurioista maksetaan kertakorvaus, auto jää omistajalleen.

Kertakorvauksena maksetaan enintään lunastuskorvausta vastaava määrä vähennettynä auton jäännösarvolla eli sillä arvolla, joka autolla on vaurioituneena.

Lue lisää:
Lunastus kasko- ja liikennevakuutuksesta

Kaskovakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö tai niiden yritys, kun ajoneuvo on ollut teon tapahtumahetkellä lukittuna tai lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa.

Koska kyse ei ole ollut lukitusta tai vartioidusta ajoneuvosta, ei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta.

Lue lisää:

Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista
Moottoripyörien vakuuttaminen

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijan on esitettävä näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Ilkivaltavahingoissa korvauksen edellytys on, että autoon on kohdistettu tahallinen vahingonteko, mistä näyttönä voivat toimia esimerkiksi polttoainejärjestelmän luukkuun jääneet merkit vahingonteosta.

Lue lisää:
Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista
Moottoripyörien vakuuttaminen

Seisonta-ajan korvaus voidaan jakaa ansionmenetyskorvaukseen, kulukorvaukseen ja normikorvaukseen. Mikäli tulojen menetystä ei synny tai sitä ei voida näyttää toteen, moottoriajoneuvon korjaus- tai lunastusajalta maksetaan seisonta-ajan korvaus normikorvauksena, jonka Liikennevahinkolautakunta vahvistaa vuosittain eri ajoneuvoryhmille riippuen ajoneuvon arvosta.

Seisonta-ajan korvausta maksetaan ajoneuvon korjausajalta. Jos ajoneuvo on ajokelvoton, seisontakorvausta maksetaan myös korjaukseen pääsyn odotusajalta. Lunastustapauksissa maksetaan seisontakorvaus pääsäännön mukaisesti enintään 14 päivältä.

Seisonta-ajan pituutta laskettaessa lähtökohtana on, että liikennevahingosta suoraan johtuvaa korvattavaa aikaa on vain se aika, jonka kuluessa vahingon kärsineen on mahdollista korjauttaa auto tai lunastustapauksissa hankkia ajoneuvo vahingoittuneen tilalle - riippumatta siitä, milloin vakuutusyhtiö voi ratkaista korvausvastuukysymyksen.

Lue lisää:

Lunastus kasko- ja liikennevakuutuksesta

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijan on esitettävä näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Korvauksen edellytys on, että autoon on kohdistettu tahallinen vahingonteko, josta on jäänyt selkeitä vahingonteon merkkejä polttoainejärjestelmän luukkuun.

Vakuutussopimuslain mukaan autoa luvallisesti käyttäneen henkilön menettely rinnastetaan vakuutetun menettelyyn (samastaminen). Oikeuskäytännössä on katsottu, että pelkästään se seikka, ettei vakuutetulla ole ollut tosiasiallisesti mahdollisuutta vaikuttaa samastettavan henkilön menettelyyn auton luovuttamisen jälkeen, ei ole kohtuutonta samastamisehdon soveltamisen kannalta myöskään kuluttajansuojalain perusteella.

Jos tuttavanne ajaa auton ulos tieltä humalatilan vuoksi humalatilan ollessa 1,7 promillea, korvauksia auton vahingoista ei vakuutusehtojen, vakuutussopimuslain ja lautakuntakäytännön mukaan makseta vapaaehtoisesta autovakuutuksesta eli kaskovakuutuksesta lainkaan.

Tuttavanne syyllistyi törkeään rattijuopumukseen, minkä vuoksi hänen hoitokulujaan ei lähtökohtaisesti korvata autonne liikennevakuutuksesta.

Lisätietoa:
Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista
Moottoripyörien vakuuttaminen

Mopoon on otettava lakisääteinen liikennevakuutus, vaikka sitä käytettäisiin vain piha-alueilla tai maastossa. Vakuutus on otettava, vaikka ajoneuvo ei olisi rekisterissä.

Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät tietyt lasten kuljettaviksi tarkoitetut ajoneuvot, joita ei voida rekisteröidä eikä niiden rakenteellinen nopeus ylitä 25 km:n tuntinopeutta. Myös eräitä muita ajoneuvoja on erikseen liikennevakuutuslaissa vapautettu liikennevakuuttamisvelvollisuudesta.

Mikäli mopolla ei ole liikennevakuutusta, perii Liikennevakuutuskeskus vakuuttamattomalta ajalta vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun. Vakuuttamattomalla mopolla ajettaessa aiheutunut henkilövahinko korvataan Liikennevakuutuskeskuksesta.

Mopon kuljettajalle aiheutunutta henkilövahinkoa ei kuitenkaan korvata, mikäli hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että mopo on vakuuttamaton. Mikäli mopoa viritetään yli 45 km:n tuntinopeudella kulkevaksi, on kysymyksessä kevyt moottoripyörä ja sillä on oltava moottoripyörän liikennevakuutus, joka on huomattavasti kalliimpi kuin mopon liikennevakuutusmaksu. Mikäli jää kiinni viritetyllä ja vaikkakin mopon vakuutuksella vakuutetulla kevytmoottoripyörällä, vakuutus nostetaan moottoripyörän vakuutusmaksuluokkaan ja peritään arvioidulta ajalta taannehtivasti.

Kevytmoottoripyörä kuuluu autoveron piiriin, joten virittäminen aiheuttaa lisäveron maksuunpanon. Huomionarvoista on myös se, että mopokortti ei oikeuta kuljettamaan kevytmoottoripyörää. Viritetyllä mopolla ajamisesta aiheutuu muitakin seurauksia.

Lue lisää:
Moottoripyörien vakuuttaminen

Sähkömoottorilla tai polttomoottorilla kulkevaa golfautoa on pidettävä liikennevakuutuslaissa tarkoitettuna moottoriajoneuvona, eikä siihen sovellu liikennevakuutuslain rajoitukset vakuuttamisvelvollisuudesta.

Näin ollen golfauto on liikennevakuutettava. Ajoneuvon rekisteröimättömyys tai vähäinen rakenteellinen nopeus ei lähtökohtaisesti vapauta vakuuttamisvelvollisuudesta, kun ajoneuvoa käytetään liikenteessä. Golfautoille otettava liikennevakuutus ja vakuutuksen laajuus on sama siitä riippumatta, onko kysymys ammattimaisesta vuokraustoiminnasta vai yksityisestä ajoneuvosta.

Liikennevakuutuksen tariffi (hintataso) voi kuitenkin erota edellä mainituissa tapauksissa. Liikennevakuutetun ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajalle aiheutuneista henkilövahingoista korvaukset suoritetaan liikennevakuutuslain ja vahingonkorvauslain mukaan vahinkoa kärsineelle.

Korvauksen edellytyksenä on, että ajoneuvoa on lain tarkoittamalla tavalla käytetty liikenteeseen, eikä kyse ole jostain liikennevakuutuslain rajoituspykälän tarkoittamasta tilanteesta. Liikennevakuutuskeskus katsoo, että sekä golfkentällä että sen ulkopuolella golfautolla aiheutettu vahinko on lähtökohtaisesti liikennevakuutuksesta korvattava.

Lopullisen ratkaisun korvattavuudesta ja korvauksen laajuudesta tekee kuitenkin vakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö. Liikennevakuutuksesta ei korvata vahingon aiheuttaneen ajoneuvon omaisuusvahinkoa.

Jos viritetty mopo tavataan liikenteessä, seuraukset ovat moninaiset. Mopo katsotaan tällöin vakuuttamattomaksi moottoripyöräksi, joten siitä peritään vakuuttamattomuusmaksu, eli suuruudeltaan yhteensä moottoripyörän vakuutusmaksua vastaava maksu enintään nelinkertaisena. Lisäksi moposta tulee maksettavaksi autovero ja mahdolliset sakot, moposta poistetaan rekisterikilvet ja se on muutoskatsastettava takaisin mopoksi. Viritetyllä mopolla ajaminen mopokortilla katsotaan ajo-oikeudetta ajamiseksi ja siitä voi olla seurauksena ajokielto ja seuraavien ajokorttien lykkääntyminen.

Lue lisää:
Moottoripyörien vakuuttaminen

Liikennevakuutusyhtiön tekemästä päätöksestä valitetaan Liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaan. Lautakunta on riippumaton ja puolueeton liikennevahinkoasioita käsittelevä oikeussuojaelin. Lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia ja lausuntoja yksittäisissä liikennevakuutuslain ja liikennevakuutuksesta korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukaisissa korvausasioissa. Korvausasiaa koskevan lausuntopyynnön voi tehdä vahingon kärsinyt, muu korvaukseen oikeutettu, vakuutuksenottaja, vakuutuslaitos tai korvausasiaa käsittelevä tuomioistuin. Menettely lautakunnassa on kirjallista ja maksutonta. Lautakunnan lausunto on suositus eikä se sido osapuolia. Lausunnon pyytäminen ei vaikuta vahinkoa kärsineen oikeuteen saattaa korvausasiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta: www.liipo.fi

Kyllä voi ja tämä perustuu liikennevakuutuslain 73 §:n mukaiseen vakuutusyhtiön takautumisoikeuteen, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai tärkeällä huolimattomuudella. Takautumisoikeus edellyttää sitä, että vahingonaiheuttajan moitittavalla teolla on ollut syy-yhteys vahingon syntymiseen. On huomattava, että liikennevakuutuslaissa ei ole erillistä sovittelua koskevaa pykälää. Korvausta voidaan sovitella vahingonkorvauslain perusteella. Tahallisesti aiheutetun vahingon osalta täytyy olla erityisiä perusteita takaisin perittävän korvauksen alentamiseen.

Vakuutusyhtiöllä on myöntöpakko pakollisen liikennevakuutuksen osalta, mutta se saa periä vakuutuskauden maksun etukäteen.

Liikennevakuutuslain 28 §:n mukaan vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyönyt on velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksun, joka on enintään kolme kertaa vakuutusmaksua vastaavan maksun suuruinen. Maksu voidaan jättää perimättä vain erityisestä syystä. Liikennevakuutuskeskus on todennut, että sanktio ei toimi, jos pelotevaikututusta ei ole. Lisäksi maksuilla katetaan vakuuttamattomien ajoneuvojen syyttömille osapuolille aiheuttamat vahingot, joita sattuu vuosittain satoja.