Ajoneuvot

Hae usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

Kesäautokin pitää rekisteröidä ja liikennevakuuttaa. Omistajanvaihdosrekisteröinnin voi hoitaa Traficomin verkkosivuilla. Omistajanvaihdosrekisteröintejä suoritetaan myös katsastustoimipaikoilla tai sellaisella vakuutusyhtiön konttorilla, joka rekisteröintejä tekee. Vaikka kesäauto olisikin maksanut vain tonnin tai pari, niin varsinkin keräilymielessä kiinnostavien harrasteautojen kunnollinen kolari- tai ilkivaltavakuuttaminen on perusteltua. Joillain yhtiöillä on jopa erikseen harraste- ja museoautojen kaskoja.

Toisaalta voi miettiä kannattaako kesäautoa sittenkään vakuuttaa muuten kuin lain vaatimalla liikennevakuutuksella. Syksyllä kesäauton liikennekäytöstäpoiston voi tehdä netissä. Tuolloin autovero ja vakuutusmaksu katkeavat. Jos hankkii kesäautokseen vaikkapa museorekisteröidyn avoauton tai rekisteröi kesäautonsa sellaiseksi, voi ajoneuvoa käyttää enintään 30 vuorokautta kalenterivuoden aikana ja tämä on huomioitu vakuutusmaksussa, joten liikennekäytöstä poistoa ei tarvitse syksyllä tehdä. Lisätietoja rekisteröintiin liittyen saa Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomista www.traficom.fi.

Ajoneuvovakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella; esimerkiksi liian syvässä vedessä ajettaessa moottoriin joutuu vettä ja se vaurioituu.

Tällaisiin olosuhteisiin liittyy normaalia suurempi riski moottorille aiheutuvista vesivahingoista, joita ei ole haluttu ottaa vakuutuksesta korvattaviksi. Tyypillisiä ehtokohdan tarkoittamia paikkoja ovat tulvaveden peittämät tiet, sadeveden kertyminen tien notkelmiin tai vastaaviin alaviin paikkoihin.

Mikäli tässä tapauksessa tie on ollut kauttaaltaan veden peitossa siten, ettei veden syvyyttä ole voitu arvioida, vakuutusyhtiöllä on oikeus vedota rajoitusehtoon. Tienpitäjän tulee pitää tie liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Tienpitäjiä yleensä ovat valtio, kunta tai tiekunta.

Tienpitäjä voi joutua vastuuseen autolle aiheutuneesta vahingosta, mikäli on laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä toimenpiteisiin tiedossaan olleen vaarallisen kohdan poistamiseksi.

Henkilöautojen vapaaehtoisiin autovakuutuksiin (kasko) yleensä sisältyvä autopalvelu- eli hinausvakuutus (nimi vaihtelee) korvaa auton hinauksen lähimmälle hyväksyttävälle korjaamolle vain, jos jo alkanut automatka keskeytyy ajoneuvon vian tai vaurion seurauksena.

Vakuutuksesta korvataan myös kuljettajan ja matkustajien matkakustannukset määräpaikkakunnalle halvimmalla mahdollisella kuljetusvälineellä, enintään kotimatkasta aiheutuvien kulujen määrään asti.

Matka- ja matkankeskeytyskuluilla on usein yläraja. Lisäksi korvattavuudelle on rajoituksia. Mikäli ajoneuvo ei käynnisty kahvitauon jälkeen, kasko ei korvaa ajoneuvonne korjauskuluja, jos mitään vakuutustapahtumaa, jonka syyksi rikkoutuminen voitaisiin katsoa, kuten törmäys, isku tai äkillinen ulkoapäin vaikuttava syy, ei kerrota sattuneen. Kyseessä olisi tuolloin normaali huoltokorjaus.

Autovakuutuksen törmäysvakuutusosasta korvataan törmäyksestä välittömästi aiheutuneet vahingot, esimerkiksi öljypohjan vaurioituminen kiven yli ajettaessa. Tyypillisen rajoitusehdon mukaan puutteellisesta öljynkierrosta johtuvaa moottorivauriota ei korvata, vaikka öljynkierron puutteellisuus johtuisikin törmäyksestä. Tapauksessanne siis öljypohjan vaurio korvataan, mutta ei moottorivauriota.

Hirvivakuutus korvaa hirvieläimeen törmäämisestä aiheutuneet vahingot, jotkut yhtiöt voivat korvata myös muihin eläimiin törmäämisen.

Vakuutusyhtiöt eivät korvaa hirven väistämisestä (esimerkiksi ojaan tai esteeseen) aiheutuneita vahinkoja. Korkeimman oikeuden maaliskuussa 2007 antaman päätöksen mukaan vakuutusyhtiön ei tarvitse maksaa korvausta tapauksessa, jossa osakaskolla vakuutettu auto suistui tieltä, kun kuljettaja väisti hirveä. Korvattavuus siis edellyttää hirveen törmäämistä.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijan on esitettävä näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Korvattavuuden edellytys ilkivaltavakuutuksessa on, että autoon on kohdistettu tahallinen vahingonteko. Polttoainetankin lukitustapissa ei ollut vaurioita, mikä edellä esitetyn perusteella viittaa siihen, että polttoainejärjestelmän luukkua ei oltu avattu väkivalloin, toisin sanoen ilman avainta. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että auton ovet olisivat olleet auki ja että polttoainejärjestelmän luukku olisi tästä syystä ollut auki vahingoittamisen mahdollistavalla tavalla.

Edellä mainituin perustein ja ottaen huomioon, että polttoainejärjestelmästä on vahinkotarkastuksen mukaan löytynyt normaalia kondenssiveden määrää vastaava vesimäärä, ei asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että polttoainesäiliöön olisi vahingoittamistarkoituksessa kaadettu vettä ja korvauspäätös on näin ollen asianmukainen.

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö tai niiden yritys, kun vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittuna tai lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa.

Koska nyt kyse ei ole ollut lukitusta tai vartioidusta ajoneuvosta, ei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta.

Vakuutusyhtiölle on vakuutusehtojen mukaan varattava mahdollisuus vahinkojen tarkastamiseen, joten kannattaa soittaa vakuutusyhtiöön tai käydä näyttämässä ajoneuvoa vakuutusyhtiön vahinkotarkastuspisteessä.

Jos auto lunastetaan, se siirtyy varusteineen vakuutusyhtiön omistukseen. Jos auton vaurioista maksetaan kertakorvaus, auto jää vahinkohetkiselle omistajalleen.

Tässä tapauksessa kertakorvauksena maksetaan enintään lunastuskorvausta vastaava määrä vähennettynä auton jäännösarvolla eli sillä arvolla, joka autolla on vaurioituneena. Jos auto lunastetaan, käypänä arvona pidetään sitä rahamäärää, joka autosta olisi ollut mahdollista saada ennen vahinkoa käteiskaupassa. Tällä hinnalla ei tarkoiteta autoliikkeen ulosmyyntihintaa, autosta vaihdossa saatavaa hyvitystä eikä liioin autokaupan sisäänostohintaa.

Parhaiten käypä arvo voitaneen määritellä siksi hinnaksi, jonka useampi kuin yksi ostaja autosta käteisellä maksaisi, kun autoa tarjotaan myytäväksi kohtuullisen ajan.

Vakuutussopimuslain mukaan autoa luvallisesti ajaneen henkilön menettely rinnastetaan vakuutetun menettelyyn (samastaminen).

Tämän vuoksi ajoneuvosta Teille maksettavaa korvausta voidaan vähentää tai evätä se kokonaan. Jos tuttavanne ajaa auton ulos tieltä humalatilan vuoksi humalatilan ollessa 1,5 promillea, korvauksia auton vahingoista ei korvauskäytännön ja lautakuntakäytännön mukaan makseta vapaaehtoisesta autovakuutuksesta eli kaskovakuutuksesta lainkaan.

Tuttavanne syyllistyi törkeään rattijuopumukseen, minkä vuoksi hänen hoitokulujaan ei valitettavasti korvata autonne liikennevakuutuksesta.

Mopoon on otettava lakisääteinen liikennevakuutus, vaikka sitä käytettäisiin vain piha-alueilla tai maastossa. Vakuutus on otettava, vaikka ajoneuvo ei olisi rekisterissä.

Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät tietyt lasten kuljettaviksi tarkoitetut ajoneuvot, joita ei voida rekisteröidä eikä niiden rakenteellinen nopeus ylitä 25 km:n tuntinopeutta. Myös eräitä muita ajoneuvoja on erikseen liikennevakuutuslaissa vapautettu liikennevakuuttamisvelvollisuudesta.

Mikäli mopolla ei ole liikennevakuutusta, perii Liikennevakuutuskeskus vakuuttamattomalta ajalta vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun. Vakuuttamattomalla mopolla ajettaessa aiheutunut henkilövahinko korvataan Liikennevakuutuskeskuksesta.

Mopon kuljettajalle aiheutunutta henkilövahinkoa ei kuitenkaan korvata mikäli hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että mopo on vakuuttamaton. Mikäli mopoa viritetään yli 45 km:n tuntinopeudella kulkevaksi, on kysymyksessä kevyt moottoripyörä ja sillä on oltava moottoripyörän liikennevakuutus, joka on huomattavasti kalliimpi kuin mopon liikennevakuutusmaksu. Mikäli jää kiinni viritetyllä ja vaikkakin mopon vakuutuksella vakuutetulla kevytmoottoripyörällä, vakuutus nostetaan moottoripyörän vakuutusmaksuluokkaan ja peritään arvioidulta ajalta taannehtivasti.

Kevytmoottoripyörä kuuluu autoveron piiriin, joten virittäminen aiheuttaa lisäveron maksuunpanon. Huomionarvoista on myös se, että mopokortti ei oikeuta kuljettamaan kevytmoottoripyörää. Viritetyllä mopolla ajamisesta aiheutuu muitakin seurauksia.

Sähkömoottorilla tai polttomoottorilla kulkevaa golfautoa on pidettävä liikennevakuutuslaissa tarkoitettuna moottoriajoneuvona, eikä siihen sovellu liikennevakuutuslain rajoitukset vakuuttamisvelvollisuudesta.

Näin ollen golfauto on liikennevakuutettava. Ajoneuvon rekisteröimättömyys tai vähäinen rakenteellinen nopeus ei lähtökohtaisesti vapauta vakuuttamisvelvollisuudesta kun ajoneuvoa käytetään liikenteessä. Golfautoille otettava liikennevakuutus ja vakuutuksen laajuus on sama siitä riippumatta, onko kysymys ammattimaisesta vuokraustoiminnasta vai yksityisestä ajoneuvosta.

Liikennevakuutuksen tariffi (hintataso) voi kuitenkin erota edellä mainituissa tapauksissa. Liikennevakuutetun ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajalle aiheutuneista henkilövahingoista korvaukset suoritetaan liikennevakuutuslain ja vahingonkorvauslain mukaan vahinkoa kärsineelle.

Korvauksen edellytyksenä on, että ajoneuvoa on lain tarkoittamalla tavalla käytetty liikenteeseen, eikä kyse ole jostain liikennevakuutuslain rajoituspykälän tarkoittamasta tilanteesta. Liikennevakuutuskeskus katsoo, että sekä golfkentällä että sen ulkopuolella golfautolla aiheutettu vahinko on lähtökohtaisesti liikennevakuutuksesta korvattava.

Lopullisen ratkaisun korvattavuudesta ja korvauksen laajuudesta tekee kuitenkin vakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö. Liikennevakuutuksesta ei korvata vahingon aiheuttaneen ajoneuvon omaisuusvahinkoa.

Liikennevakuutuksesta maksetaan nk. seisonta-ajan korvaus taikka sijaisauton kustannukset, mikäli niin on sovittu vakuutusyhtiön kanssa. Sijaisauto korvataan yleensä vain, jos sen on esimerkiksi työssäkäynnin vuoksi välttämätön.

Aika, jonka moottoriajoneuvo on korjauksen tms. syyn vuoksi poissa liikenteestä, on nk. seisonta-aika. Seisonta-ajan korvaus maksetaan joko liikennevahinkolautakunnan vahvistamien ohjekorvausten mukaisena tai todellisen käyttöhyödyn menetyksen perusteella silloin, kun sen määrä voidaan näyttää toteen.

Sijaisauton vuokran kokonaiskustannuksista korvataan 94%. Käytettäessä oman auton sijasta vuokrattua autoa säästyvät oman auton kustannuserät (rengaskulut, korjaus- ja huoltokulut ja yleisen kulumisen vaikutus auton käypään arvoon).

Korvaamatta jäävä 6% vastaa käyttökustannusten säästöä.

Käyvällä arvolla tarkoitetaan yleisesti sellaista käteishintaa, jonka useampi kuin yksi henkilö olisi ollut valmis maksamaan kyseisestä ajoneuvosta ennen vahinkoa. Internetin myynti-ilmoituksia käytetään yleisesti arvioitaessa ajoneuvon käypää arvoa. Tämän lisäksi käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon myös kyseisen vaurioituneen ajoneuvon yksilölliset ominaisuudet. Käyvän arvon määrityksessä on otettava huomioon, että yksittäisten ajoneuvojen pyyntihinnat internetissä eivät välttämättä vastaa todellisia myyntihintoja. Lisäksi erityisesti autoliikkeiden hintapyynnöt ja myyntihinnat eivät suoraan osoita ajoneuvon käyvän arvon suuruutta, sillä näihin hintoihin sisältyy todennäköistä käteismyyntihintaa vastaavaan käypään arvoon kuulumattomia liiketoimintaeriä.

Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika ja -paikka, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit, ajoneuvon huoltohistoria sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka usea henkilö olisi ollut siitä todellisuudessa valmis maksamaan.

Vakuutuskäytännössä käyvän arvon määrittäminen perustuu vastaavien autojen markkinahintoihin ja vahingoittuneen auton yksilöllisen kunnon ja muiden vakuutusehtojen mukaan käypään arvoon vaikuttavien tekijöiden arviointiin. Ajoneuvon kunto on merkittävä tekijä ajoneuvon hinnoittelussa, mutta sitä ei voi kuitenkaan yksinään pitää hinnanmääräytymisen perusteena. Ajoneuvon korjaamiseen tai lisävarusteisiin käytetyt varat eivät korota käypää arvoa vastaavalla määrällä. Myöskään auton aiempi ostohinta ei sellaisenaan osoita sen vahinkohetkisen käyvän arvon suuruutta.

Jos viritetty mopo tavataan liikenteessä, seuraukset ovat moninaiset. Mopo katsotaan tällöin vakuuttamattomaksi moottoripyöräksi, joten siitä peritään vakuuttamattomuusmaksu, eli suuruudeltaan yhteensä moottoripyörän vakuutusmaksua vastaava maksu enintään nelinkertaisena. Lisäksi moposta tulee maksettavaksi autovero ja mahdolliset sakot, moposta poistetaan rekisterikilvet ja se on muutoskatsastettava takaisin mopoksi. Viritetyllä mopolla ajaminen mopokortilla katsotaan ajo-oikeudetta ajamiseksi ja siitä voi olla seurauksena ajokielto ja seuraavien ajokorttien lykkääntyminen.

Samastaminen tarkoittaa sitä, että jonkun muun henkilön toiminta vaikuttaa vakuutuskorvauksen määrään samoin kuin vakuutetun itsensä toiminta vaikuttaisi. Moottoriajoneuvojen kohdalla tavallisin samastamisperuste on se, että ajoneuvo on ollut vakuutettuun samastettavan henkilön käytössä vakuutetun suostumuksella. Jos siis moottoripyörä on ollut luvallisesti kaverin käytössä ja kaveri ajaa sillä huomattavaa ylinopeutta ja kolaroi sen, voi olla, että korvausta ei makseta.

Liikennevakuutus korvaa vahinkotilanteessa syyttömän osapuolen omaisuusvahingot ja kaikki henkilövahingot.

Liikennevakuutuslain 40 §:ssä on rajattu pois liikennevakuutuksen korvauspiiristä ajoneuvon omistajan,

haltijan tai kuljettajan muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Näin ollen oman autotallin seinä ei ole liikennevakuutuksesta korvattavaa vahinkoa.

Liikennevahingoista valitetaan Liikennevahinkolautakuntaan. Liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja ja soveltamissuosituksia liikennevakuutuslaissa tarkoitettujen liikennevahinkojen korvausasioissa. Korvausasiaa koskevan lausuntopyynnön voi tehdä vahingon kärsinyt, muu korvaukseen oikeutettu, vakuutuksenottaja, vakuutuslaitos tai korvausasiaa käsittelevä tuomioistuin. Menettely liikennevahinkolautakunnassa on kirjallista ja maksutonta. Lautakunnan lausunto on suositus eikä se sido osapuolia. Lausunnon pyytäminen ei vaikuta vahinkoa kärsineen oikeuteen saattaa korvausasiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.  www.liikennevahinkolautakunta.fi