Usein kysyttyä - Vastuut ja riidat | Fine.fi

Hae usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

Korvausta haetaan siltä taloyhtiöltä, jonka kohdalla on liukastunut.

Isännöitsijään tulee ottaa yhteyttä viipymättä. Taloyhtiöillä on yleensä vastuuvakuutus ja isännöitsijä tekee vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle. Vahinkoilmoitusta vakuutusyhtiölle vahingonkärsinyt ei voi itse tehdä, mutta taloyhtiölle kannattaa toimittaa mahdolliset todistajan- ja lääkärinlausunnot ja kuitit kuluista.

Jos liukastui kaupungin kunnossapitämällä jalkakäytävällä tai suojatiellä, korvausta haetaan kaupungilta. Kaupungin rakennusvirastosta saa tietoa siitä, mikä taho vastaa vahinkopaikan kunnossapidosta.

Korvausta voi hakea myös omasta tapaturmavakuutuksesta ja ainakin kannattaa ilmoittaa vahingosta omalle vakuutusyhtiölle, jotta oikeus hakea korvausta tapaturmavakuutuksesta ei vanhenisi.

Tuottamus tarkoittaa sitä, että aiheuttaa vahingon huolimattomuudellaan tai varomattomuudellaan, ja sen aste voi vaihdella törkeästä lievään.

Eläimen omistaja, haltija tai muu henkilö, jonka huostassa eläin on, on vastuussa vahingosta, jos on eläimen valvonnassa tai kiinnipidossa syyllistynyt huolimattomuuteen, varomattomuuteen tai laiminlyöntiin.

Tuottamus eroaa tahallisuudesta siinä, että henkilö ei tarkoita aiheuttaa vahinkoa, mutta vahinko tapahtuu, kun hän ei noudata tilanteessa kohtuudella vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta.

Vahingonkorvauslain mukaan tuottamuksellisesti aiheutettu vahinko synnyttää korvausvastuun. Järjestyslain mukaan koira on pidettävä taajamassa yleensä kytkettynä. Jos koiraa pidetään irrallaan alueella, jossa irtipito on kiellettyä, on eläimen omistaja, haltija tai muu henkilö, jonka huostassa eläin on, vastuussa vahingosta.

Tämäntyyppinen vahinko korvataan yleensä aina kotivakuutuksen liitteenä olevasta vastuuvakuutuksesta.

Kotivakuutukseen kuuluu normaalisti osana vastuuvakuutus, josta korvataan vakuutuksenottajan huolimattomuudellaan ulkopuoliselle aiheuttamia vahinkoja.

Mikäli naapuri, jonka tontilla puu kasvoi, on syyllistynyt huolimattomuuteen, varomattomuuteen tai laiminlyöntiin eli aiheuttanut vahingon tuottamuksellisesti, hän voi joutua vahingonkorvausvastuuseen. Näin voi olla esimerkiksi, jos hän on tiennyt puun olevan vaarallisen laho, mutta ei ole tehnyt asialle mitään.

Korvausta voi hakea naapurin vastuuvakuutuksesta, mutta tässäkin vakuutuksessa on omavastuuosuus. Naapuri maksaa omavastuuosuuden, ja omavastuun ylittävältä vahingon osalta korvaus maksetaan vastuuvakuutuksesta.

Mikäli kotivakuutukseenne kuuluu vastuuvakuutusosa, voitte hakea siitä korvausta.

Vastuuvakuutuksesta korvataan ne henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuksella vakuutettuja ovat vakuutuksenottajan lisäksi kaikki hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt eli esim. lapset ja puoliso.

Vaikka vastuuvakuutuksesta ei yleensä korvatakaan tahallisesti aiheutettuja vahinkoja, alle 12-vuotiaan tahallaankin aiheuttamat vahingot korvataan.

Jos oma kotivakuutus on ns. laaja vakuutus, siitä voi saada korvauksen.

Korvauksen määrään vaikuttaa kuitenkin television ikä ja vakuutusehtojen mukainen mahdollinen ikävähennys. Korvausta voi hakea myös vahingon aiheuttaneen lapsen vanhempien kotivakuutuksen vastuuosasta.

Kotona asuvat lapset ovat vakuutettuja vanhempiensa kotivakuutuksella, ja lapsen aiheuttamat vahingot korvataan niin kuin aikuinen olisi sen aiheuttanut, tosin sillä poikkeuksella, että alle 12-vuotiaan osalta korvataan myös tahallisesti aiheutettu vahinko.

Mikäli vahingon aiheuttanut lapsi oli vahinkoa kärsineen hoidettavana, vahinko voi vastuuvakuutuksen rajoitusehtojen vuoksi jäädä korvaamatta.

Omavastuulla tarkoitetaan sitä, että vahingon sattuessa vakuutuksenottaja eli taloyhtiö maksaa itse osan aiheutuneista kustannuksista.

Korvaus maksetaan vastuuvakuutuksesta omavastuun ylittävältä vahingon osalta. Voitte hakea taloyhtiöltä alle 500 euron jäävät kulut. Kun kulut menevät tämän yli, voitte hakea niitä vakuutusyhtiöstä.

Myötävaikutus tarkoittaa sitä, että vahingonkärsinyt on omalla toiminnallaan edesauttanut vahingon syntymistä.

Tällaisissa tapauksissa korvauksen määrää voidaan alentaa myötävaikutusta vastaavasti. Liukaspohjaiset tohvelit eivät ole normaalit talviulkoilujalkineet.

Vastuuvakuutuksissa olevan rajoitusehdon mukaan vakuutus ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat omaisuudelle, joka vahingon sattuessa oli mm. vakuutuksenottajalla lainassa tai hänen huolehdittavanaan tai käsiteltävänään.

Kun vahinko on aiheutunut tällaisessa tilanteessa ja korjauksista, se jää vastuuvakuutuksen ulkopuolelle.

Lain mukaan vakuutusyhtiön on annettava ennen vakuutussopimuksen solmimista vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Jos vakuutusyhtiö ei anna näitä tietoja, vakuutus on voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla on saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutusyhtiö ei voi korjata puutteellista tai virheellistä tiedottamistaan lähettämällä esitteitä tai ehtoja sopimuksen solmimisen jälkeen! Työn kohdetta koskeva rajoitusehto on vastuuvakuutuksessa olennainen, ja vakuutusyhtiön olisi pitänyt kertoa siitä vakuutuksen hakijalle ennen sopimuksen solmimista.

Vakuutusyhtiön on näytettävä antaneensa lain edellyttämät tiedot vakuutuksen hakijalle.

Ellei se voi tässä tapauksessa osoittaa kertoneensa kyseisestä rajoitusehdosta, vakuutus on voimassa ilman tätä rajoitusehtoa ja myös työn kohteelle aiheutunut vahinko tulee korvata vakuutuksesta.

Taloyhtiöiden kiinteistövakuutuksissa vuotovahingon korvattavuus edellyttää yleensä, että vesi valuu suoraan putkiverkosta esim. putken rikkouduttua.

Asukkaan huolimattomuuden aiheuttamat vesivahingot on nykyisin yleisesti rajattu kiinteistövakuutuksen ulkopuolelle. Asukkaan oman vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan korvausta voidaan alentaa tai evätä, jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella tai hän on ollut alkoholin vaikutuksen alainen ja se on vaikuttanut vahinkotapahtumaan.

Nyt humalatila on siinä määrin vaikuttanut vahinkoon, että korvausta voidaan alentaa. Törkeä huolimattomuus voisi olla kyseessä, jos vakuutetulle on ennenkin sattunut vastaavia vahinkoja ja hän yhä menee humalassa suihkuun.

Nykyisin joillakin yhtiöillä vastuuvakuutuksessa on rajattu tämäntyyppiset vahingot kokonaan korvauspiirin ulkopuolelle.

Vakuutusyhtiölle on syytä aina etukäteen tehdä niin sanottu oikeusturvailmoitus.

Oikeusturvailmoituksessa selostetaan, mistä asiassa, johon oikeusturvaa tarvitaan, on kysymys. Useimmista vakuutusyhtiöistä saa valmiita oikeusturvailmoituslomakkeita. Vakuutusyhtiö ilmoittaa sitten asiakkaalle kirjallisesti, onko oikeusturva käytettävissä, mikä on omavastuu, korvataanko mahdolliset vastapuolen oikeudenkäyntikulut jne. Asiamiehenä pitää käyttää asianajajaa tai muuta lakimiestä.

Oikeusturvavakuutuksesta ei muutoin korvata mitään.

Oikeusturvavakuutuksessa on korvattavuuden perusedellytys, että vakuutus on voimassa riidan syntyessä. Lisäksi vakuutuksen on pitänyt olla riidan syntyessä voimassa kaksi vuotta tai riidan perusteen eli tässä tapauksessa talokaupan on pitänyt tapahtua vakuutuksen voimassa ollessa.

Kaupan jälkeen otettu vakuutus ei siis auta. "Pelastava" asia olisi jo ennen kauppaa ollut aikaisempi oikeusturvavakuutus.

Jos kotivakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus on ollut aukottomasti voimassa toisessa yhtiössä ennen uutta vakuutusta, vanhan vakuutuksen voimassaoloaika lasketaan mukaan.

Suomalaiset oikeusturvavakuutukset eivät yleensä korvaa avioeroon ja asumuseroon liittyvien riitojen oikeudenkäynti- tai asianajokuluja.

Myöskään varallisuusriidoista aiheutuneita asianajokuluja ei korvata. Ne on erikseen suljettu pois korvauspiiristä vakuutuksen rajoitusehdoissa.

Myös avioliitonomaisen yhteiselämän eli avoliiton päättämiseen liittyvät varallisuusriidat ja muut vaatimukset jäävät vakuutuksen ulkopuolelle.

Oikeusturvavakuutuksen ehdoissa on yleensä sanottu, että vakuutettu voi käyttää vakuutusta käräjäoikeudessa ja sen muutoksenhakuasteissa käsiteltävissä asioissa. Lisäksi ehdoissa on tarkennettu, että vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka voidaan käsitellä yksinomaan hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta ei yleensä korvata kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun työhön, eli irtisanomisriitoja ei korvata. Kannattaa kuitenkin tiedustella omalta ammattiliitolta, onko ammattiliitto ottanut oikeusturvavakuutuksen jäsenistön turvaksi ja kattaako se irtisanomisriitoja.