Haku

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset

Ei tuloksia

Korvausta haetaan kiinteistön omistajalta.

Kiinteistön voi omistaa asunto-osakeyhtiö, kiinteistöyhtiö, kaupunki tai yksityishenkilö. Esimerkiksi jos liukastuit kaupungin kunnossapitämällä jalkakäytävällä tai suojatiellä, korvausta haetaan kaupungilta.

Korvausta voi hakea myös omasta tapaturmavakuutuksesta.

Lue lisää:
Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta
Henkilövahinkojen korvaaminen vastuuvakuutuksesta

Pelkkä eläimen omistaminen ei automaattisesti aiheuta korvausvastuuta. Eläimen omistaja, haltija tai muu henkilö, jonka huostassa eläin on, on vastuussa vahingosta, jos hän on syyllistynyt eläimen valvonnassa tai kiinnipidossa huolimattomuuteen, varomattomuuteen tai muuhun laiminlyöntiin.

Lue lisää:
Koirien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen

Kotivakuutukseen kuuluu normaalisti osana vastuuvakuutus, josta korvataan vakuutuksenottajan huolimattomuudellaan ulkopuoliselle aiheuttamia vahinkoja.

Mikäli naapuri, jonka tontilla puu kasvoi, on syyllistynyt huolimattomuuteen, varomattomuuteen tai laiminlyöntiin eli aiheuttanut vahingon tuottamuksellisesti, hän voi joutua vahingonkorvausvastuuseen. Näin voi olla esimerkiksi, jos hän on tiennyt puun olevan vaarallisen laho, mutta ei ole tehnyt asialle mitään.

Korvausta voi hakea naapurin vastuuvakuutuksesta, mutta tässäkin vakuutuksessa on omavastuuosuus. Naapuri maksaa omavastuuosuuden, ja omavastuun ylittävältä vahingon osalta korvaus maksetaan vastuuvakuutuksesta.

Lue lisää:
Myrskyt ja muut luonnonilmiövahingot

Lähtökohtaisesti vahingonkärsijä ei voi tehdä vahinkoilmoitusta vastuuvakuutukseen, vaan vahinkoilmoituksen tekee vakuutuksenottaja.

Poikkeuksellisesti vahingonkärsineellä on kuitenkin oikeus vaatia vakuutussopimuksen mukainen korvaus suoraan vakuutuksenantajalta, jos:

  1. vakuutuksen ottaminen on perustunut lakiin tai viranomaisen määräykseen;
  2. vakuutettu on asetettu konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön; tai
  3. vastuuvakuutuksesta on ilmoitettu vakuutetun elinkeinotoimintaa koskevassa markkinoinnissa.

Kotona asuvat lapset ovat vakuutettuja vanhempiensa kotivakuutuksella, ja lapsen aiheuttamat vahingot korvataan vastuuvakuutuksesta niin kuin aikuinen olisi sen aiheuttanut. Useat vakuutusyhtiöt korvaavat vastuuvakuutuksesta myös alle 12-vuotiaan lapsen tahallisestikin aiheuttamat vahingot.

Mikäli vahingon aiheuttanut lapsi oli vahinkoa kärsineen hoidettavana, vahinko voi vastuuvakuutuksen rajoitusehtojen vuoksi jäädä korvaamatta.

Lue lisää:
Perustietoa kotivakuutuksesta

Vakuutusyhtiölle on syytä aina etukäteen, ennen kulujen aiheutumista, tehdä niin sanottu oikeusturvailmoitus.

Vakuutusyhtiö ilmoittaa sitten asiakkaalle kirjallisesti, onko oikeusturva käytettävissä, mikä on omavastuu, korvataanko mahdolliset vastapuolen oikeudenkäyntikulut jne. Asiamiehenä pitää käyttää asianajajaa tai muuta lakimiestä.

Lue lisää:
Perustietoa oikeusturvavakuutuksista

Vastuuvakuutuksissa olevan rajoitusehdon mukaan vakuutus ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat omaisuudelle, joka vahingon sattuessa oli mm. vakuutuksenottajalla lainassa tai hänen huolehdittavanaan tai käsiteltävänään.

Kun vahinko on aiheutunut tällaisessa tilanteessa ja korjauksista, se jää vastuuvakuutuksen ulkopuolelle.

Lue lisää:
Perustietoa kotivakuutuksesta

Lain mukaan vakuutusyhtiön on annettava ennen vakuutussopimuksen solmimista vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Jos vakuutusyhtiö ei anna näitä tietoja, vakuutus on voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla on saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutusyhtiö ei voi korjata puutteellista tai virheellistä tiedottamistaan lähettämällä esitteitä tai ehtoja sopimuksen solmimisen jälkeen! Työn kohdetta koskeva rajoitusehto on vastuuvakuutuksessa olennainen, ja vakuutusyhtiön olisi pitänyt kertoa siitä vakuutuksen hakijalle ennen sopimuksen solmimista.

Vakuutusyhtiön on näytettävä antaneensa lain edellyttämät tiedot vakuutuksen hakijalle.

Ellei se voi tässä tapauksessa osoittaa kertoneensa kyseisestä rajoitusehdosta, vakuutus on voimassa ilman tätä rajoitusehtoa ja myös työn kohteelle aiheutunut vahinko tulee korvata vakuutuksesta.

Osa vakuutusyhtiöistä ei korvaa vastuuvakuutuksesta vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että veden pääsy lattiakaivoon on estynyt. Mikäli vastuuvakuutuksessa ei ole tällaista rajoitusehtoa, saattaa vahinko olla vastuuvakuutuksesta korvattava. Mikäli vakuutetun humalatila on vaikuttanut vahingon syntymiseen, saatetaan korvausta alentaa.

Lue lisää:
Perustietoa kotivakuutuksesta
Vuokralaisen, osakkaan ja taloyhtiön vakuutukset

Vastuuvakuutus on vakuutustuote, joka otetaan sen riskin varalta, että vakuutuksenottaja eli asiakas joutuu vahingonkorvausvelvolliseksi kolmannelle henkilölle aiheutetusta vahingosta.

Vahingonkorvausvastuun syntymisen edellytyksenä on yleensä se, että vahinko on aiheutettu tuottamuksellisesti, eli vahingon aiheuttanut henkilö on toiminut jollain tavalla moitittavasti tai aiheuttanut vahingon huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään.

Oikeusturvavakuutuksessa on korvattavuuden perusedellytys, että vakuutus on voimassa riidan syntyessä. Lisäksi vakuutuksen on pitänyt olla riidan syntyessä voimassa kaksi vuotta tai riidan perusteen eli tässä tapauksessa talokaupan on pitänyt tapahtua vakuutuksen voimassa ollessa.

Kaupan jälkeen otettu vakuutus ei siis auta. "Pelastava" asia olisi jo ennen kauppaa ollut aikaisempi oikeusturvavakuutus.

Jos kotivakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus on ollut aukottomasti voimassa toisessa yhtiössä ennen uutta vakuutusta, vanhan vakuutuksen voimassaoloaika lasketaan mukaan.

Lue lisää:
Perustietoa oikeusturvavakuutuksista

Suomalaiset oikeusturvavakuutukset eivät yleensä korvaa avioeroon ja asumuseroon liittyvien riitojen oikeudenkäynti- tai asianajokuluja. Myös avoliiton päättämiseen liittyvät vaatimukset jäävät vakuutuksen ulkopuolelle

Lue lisää:
Perustietoa oikeusturvavakuutuksista

Vastuuvakuutus ei kata kaikkia vahinkoja, joista vakuutettu on vahingonkorvausvelvollinen. Vakuutusta hankkiessa tulee tutustua vakuutukseen sovellettaviin ehtoihin ja etenkin rajoitusehtoihin.

Yleensä vastuuvakuutuksesta ei esimerkiksi korvata

  • tahallaan aiheutettuja vahinkoja
  • vahinkoa, joka aiheutuu sellaiselle omaisuudelle, joka on ollut vakuutetun henkilön hallussa, lainassa hänellä tai muutoin hänen käsiteltävänä tai huolehdittavana
  • vahinkoa, jonka korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen tai sitoumukseen.

Mikäli vakuutettu ei ole lain mukaan korvausvelvollinen kolmannelle aiheutuneesta vahingosta, ei vakuutusyhtiölläkään ole velvollisuutta korvata vahinkoa vastuuvakuutuksesta.

Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta ei yleensä korvata kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun työhön, eli irtisanomisriitoja ei korvata. Kannattaa kuitenkin tiedustella omalta ammattiliitolta, onko ammattiliitto ottanut oikeusturvavakuutuksen jäsenistön turvaksi ja kattaako se irtisanomisriitoja.

Lue lisää:
Perustietoa oikeusturvavakuutuksista

Oikeusturvavakuutuksessa on korvattavuuden perusedellytys, että vakuutus on voimassa riidan syntyessä. Lisäksi vakuutuksen on pitänyt olla riidan syntyessä voimassa kaksi vuotta tai riidan perusteen on pitänyt tapahtua vakuutuksen voimassa ollessa. Esim. jos talokaupassa riidellään myöhemmin löytyneen vesivahingon johdosta kauppahinnan alennuksesta, on riidan peruste talon kaupan tekohetki.

Jos kotivakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus on ollut aukottomasti voimassa toisessa yhtiössä ennen uutta vakuutusta, vanhan vakuutuksen voimassaoloaika lasketaan mukaan.

Lue lisää:
Perustietoa oikeusturvavakuutuksista

Vastuuvakuutus ei korvaa kaikkia vahinkoja, joista vakuutettu on korvausvelvollinen. Tämä johtuu siitä, että vastuuvakuutuksissa, kuten muissakin vakuutuksissa, on rajoitusehtoja. Näin ollen vakuutettu voi olla korvausvelvollinen kolmannelle aiheuttamastaan vahingosta, mutta vakuutus ei kata tätä vahinkoa. Tällöin vahingosta korvausvelvollinen taho täytyy selvittää vahinkoon osallisten kesken.

Vastuuvakuutuksessa on omavastuuosuus, joka vähennetään vahingonkärsineelle suoritettavasta korvauksesta. Vakuutuksenottaja vastaa omavastuuosuuden suorittamisesta vahingonkärsineelle.

Jos olet vahingonaiheuttaja, ilmoita vahingosta viipymättä vakuutusyhtiölle. Yhtiö selvittää korvausvastuusi ja saat päätöksen asiasta. Jos yhtiö korvaa vahingon, maksa itse omavastuuosuus vahingonkärsineelle. Mikäli vahinko johtaa oikeudenkäyntiin, ilmoita tästä välittömästi vakuutusyhtiöösi.

Mikäli olet vahingonkärsijä, ilmoita vahingosta ja esitä korvausvaatimuksesi vahingonaiheuttajalle kirjallisesti. Tämän jälkeen vahingonaiheuttaja tekee tarvittaessa vastuuvahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöönsä.

Mikäli olet yksityisenä henkilönä vahingonkärsijä ja vahingon on aiheuttanut yritys, niin voit kääntyä myös Kuluttajaneuvonnan puoleen, mikäli esimerkiksi yrityksen suorittamasta palvelusta on aiheutunut vahinkoa.

Oikeusturvavakuutuksen ehdoissa on yleensä sanottu, että vakuutettu voi käyttää vakuutusta käräjäoikeudessa ja sen muutoksenhakuasteissa käsiteltävissä asioissa. Lisäksi ehdoissa on tarkennettu, että vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka voidaan käsitellä yksinomaan hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Lue lisää:
Perustietoa oikeusturvavakuutuksista

Vahingonkärsijä ei ole oikeutettu saamaan vahingonaiheuttajan vastuuvakuutusyhtiöstä tietoja ennen korvauspäätöksen antamista. Toki vastuuvakuutusyhtiö saattaa jo ennen korvauspäätöksen antamista olla yhteydessä vahingonkärsijään lisäselvityksen hankkimiseksi.

Sekä vakuutuksenottajalla että vahingonkärsineellä on itsenäinen oikeus valittaa korvauspäätöksestä esimerkiksi FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. FINEssä saat asian vireille helpoiten sähköisellä yhteydenottolomakkeella.

Vastuuvakuutuksissa yleisesti olevan rajoitusehdon mukaan vakuutus ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat omaisuudelle, joka vahingon sattuessa oli mm. vakuutuksenottajalla lainassa tai hänen huolehdittavanaan tai käsiteltävänään.

Vakuutusyhtiön on annettava korvauspäätös tiedoksi vakuutuksenottajalle ja vahingonkärsineelle.

Puun kaatuminen ei automaattisesti aiheuta kiinteistön omistajalle korvausvastuuta. Mikäli kiinteistön omistaja, jonka tontilla puu kasvoi, on syyllistynyt huolimattomuuteen, varomattomuuteen tai laiminlyöntiin eli aiheuttanut vahingon tuottamuksellisesti, hän voi joutua vahingonkorvausvastuuseen. Näin voi olla esimerkiksi, jos hän on tiennyt puun olevan vaarallisen laho, mutta ei ole tehnyt asialle mitään.