Haku

Säästäminen ja sijoittaminen

Näissä asioissa autamme

Omaisuudenhoitopalvelut

Monet pankit tarjoavat asiakkailleen omaisuudenhoitopalveluita. Omaisuudenhoitopalveluita on karkeasti kahdenlaisia, konsultatiivista omaisuudenhoitoa sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa. Omaisuudenhoitopalvelut ovat aina maksullisia lisäpalveluita. Pelkästään se, että asiakkaalla on arvo-osuustili tai rahastosijoituksia pankissa tai sijoituspalveluyrityksessä, ei velvoita yritystä huolehtimaan asiakkaan sijoituksista. Tavallisesti asiakas tekee itse sijoituspäätöksensä.

Konsultatatiivinen omaisuudenhoito

Konsultatiivinen omaisuudenhoito tarkoittaa sitä, että pankki antaa asiakkaalleen suosituksia sijoitusten tekemiseen, mutta asiakas tekee lopulliset sijoituspäätökset itse. Pankki ja asiakas tekevät aluksi omaisuudenhoitoa koskevan sopimuksen ja sopivat samalla siitä, millainen on asiakkaan hyväksymä riskitaso sekä asiakkaan tuotto-odotus.

Omaisuudenhoitopalvelu ei takaa tuottotavoitteisiin pääsemistä, vaan asiakas saa käyttöönsä pankin tai sijoituspalveluyrityksen sijoitusammattilaisten asiantuntevia neuvoja, joiden avulla hän voi tehdä omaa asiantuntemustaan parempien tietojen varassa sijoituspäätöksiä. Asiakas voi omaisuudenhoitopalvelusta huolimatta menettää sijoittamansa pääoman, sillä paraskaan asiantuntija ei voi ennustaa sijoitusmarkkinoiden kehitystä sataprosenttisen varmasti.

Täyden valtakirjan omaisuudenhoito

Täyden valtakirjan omaisuudenhoito tarkoittaa sitä, että asiakas antaa sijoitusvarallisuutensa pankin tai sijoituspalveluyrityksen hoidettavaksi. Omaisuudenhoitosopimuksella sovitaan sijoitusstrategiasta ja vahvistetaan asiakkaan hyväksymä riski- ja tuottotaso. Täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa asiakas ei tee itse yksittäisiä sijoituspäätöksiä, vaan pankki tai sijoituspalveluyhtiö huolehtii varojen sijoittamisesta sopimuksessa sovitulla tavalla. Asiakkaalla on kuitenkin velvollisuus seurata aktiivisesti omaisuudenhoitajan toimittamia raportteja, joista ilmenevät tehdyt sijoitukset ja sijoitusvarallisuuden arvo.

Mikäli asiakas havaitsee sijoitustoiminnassa jotakin, minkä hän katsoo olevan vastoin omaisuudenhoitosopimuksessa sovittua strategiaa, hänen tulee reklamoida omaisuudenhoitajalle mahdollisimman pian. Yleensä omaisuudenhoitosopimuksessa on sovittu tietty reklamaatioaika, jonka puitteissa asiakkaan tulee reagoida havaitsemaansa epäkohtaan.

Täyden valtakirjan omaisuudenhoito ei takaa tuotto-odotusten täyttymistä tai edes pääoman säilymistä. Sijoitustoimintaan väistämättä liittyvät riskit voivat toteutua asiantuntevasta omaisuudenhoidosta huolimatta ja asiakas voi menettää pääomaa. Täyden valtakirjan omaisuudenhoito on usein toteutettu siten, että sijoituksia tehdään pankin asiantuntijoiden laatiman ja ylläpitämän mallisalkun mukaisesti. Asiantuntijat tekevät mallisalkkuun kulloisessakin markkinatilanteessa perusteltuja muutoksia parhaan tietämyksensä mukaisesti.