Sparande och placeringar

Vi hjälper med

Kapitalförvaltningstjänster

Många banker erbjuder sina kunder kapitalförvaltningstjänster. Grovt taget finns det två slags kapitalförvaltningstjänster: konsultativ och diskretionär kapitalförvaltning. Kapitalförvaltningstjänsterna är alltid avgiftsbelagda tilläggstjänster. Bara det att kunden har ett värdeandelskonto eller fondplaceringar i en bank eller ett värdepappersföretag förpliktar inte företaget att sköta kundens placeringar. Vanligtvis fattar kunden sina egna placeringsbeslut.

Konsultativ kapitalförvaltning

Konsultativ kapitalförvaltning betyder att banken ger kunderna rekommendationer till placeringar, men att kunden fattar de slutliga placeringsbesluten själv. Banken och kunden ingår först ett avtal om kapitalförvaltning och kommer samtidigt överens om vilken risknivå kunden accepterar och vilken avkastning kunden förväntar sig.

Kapitalförvaltningstjänsten garanterar inte att avkastningsmålen nås, utan kunden får tillgång till expertråd av bankens eller värdepappersföretagets yrkespersoner inom placering, med hjälp av vilka kunden kan fatta placeringsbeslut med bättre kunskaper än sin egen sakkunskap. Trots kapitalförvaltningstjänsten kan kunden förlora det placerade kapitalet, eftersom inte ens de bästa experterna kan förutse hur placeringsmarknaden utvecklas med hundraprocentig säkerhet.

Diskretionär kapitalförvaltning

Diskretionär kapitalförvaltning betyder att kunden överlåter förvaltningen av sina placeringstillgångar till en bank eller ett värdepappersföretag. Med ett kapitalförvaltningsavtal kommer man överens om placeringsstrategin och fastställer den risk- och avkastningsnivå som kunden accepterar. Vid diskretionär kapitalförvaltning fattar kunden inte själv enskilda placeringsbeslut, utan banken eller värdepappersföretaget ser till att medlen placeras på det sätt som överenskommits i avtalet. Kunden är emellertid skyldig att aktivt följa de rapporter som kapitalförvaltaren skickar, där gjorda placeringar och placeringstillgångarnas värde framgår.

Om kunden i placeringsverksamheten upptäcker något som kunden anser strida mot den strategi som överenskommits i kapitalförvaltningsavtalet, ska kunden göra en reklamation till kapitalförvaltaren så snabbt som möjligt. I allmänhet har en viss reklamationstid överenskommits i kapitalförvaltningsavtalet, och kunden ska reagera på det upptäckta missförhållandet inom denna tid.

Diskretionär kapitalförvaltning garanterar inte att den förväntade avkastningen förverkligas eller ens att kapitalet bevaras. Risker som oundvikligen är förknippade med placeringsverksamhet kan realiseras trots sakkunnig kapitalförvaltning och kunden kan förlora kapital. Diskretionär kapitalförvaltning genomförs ofta så att placeringar görs i enlighet med en modellportfölj som bankens experter gör upp och upprätthåller. Experterna gör motiverade ändringar i modellportföljen i det aktuella marknadsläget utifrån sin bästa kunskap.