Haku

Poimintoja ratkaisusuosituksista 10/2018

Suojeluohjeen laiminlyönti palovahingossa

FINE-005690 / Kotivakuutus. Palovahinko. Kevythormin suojaetäisyys ja yläpohjan lämpöeriste. Korvauksen alentaminen suojeluohjeen laiminlyönnin vuoksi.

Vakuutuksenottajan omakotitalon rakenteet olivat vaurioituneet tulipalossa, kun metallisen kevythormin vierustalla ollut lisäeristys oli syttynyt palamaan. Vakuutusyhtiö oli katsonut, että jälkikäteen asennettu puhallusvillaeristys oli asennettu hormin valmistajan asennusohjeiden vastaisesti ja  vahinko johtui tästä. Tämän perusteella korvausta alennettiin 1/5:lla. Asiakas taas katsoi, että puhallusvillan siirtyminen on johtunut tuulen vaikutuksesta.

Vakuutuslautakunta katsoi esitetyn selvityksen perusteella tulleen näytetyksi, että puhallusvillaa olisi villaa rakennuksen yläpohjaan asennettaessa puhallettu liian lähelle hormia siten, että puhallusvillaa on ollut myös kiinni hormissa. Vakuutuksenottaja oli laiminlyönyt suojeluohjeessa vaaditulla tavalla valmistajan ohjeiden mukaisten suojaetäisyyksien noudattamisen. Laiminlyönnin syy-yhteys palovahinkoon oli näytetty. Vakuutuslautakunta piti vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Lue koko ratkaisusuositus >>

Suojeluohjevähennyksen ja vahinkoasteen arviointi vuotovahingossa

FINE-009519 / Kotivakuutus. Vuotovahinko. Suojeluohjevähennys. Vahinkoaste.

Loma-asuntona käytetyn omakotitalon alakerrassa oli havaittu vuotovahinko toukokuussa 2017 ja rakennuksessa oli käyty edellisen kerran joulukuun lopussa vuonna 2016. Vuoto oli aiheutunut käyttövesiputken liitoksen irtoamisesta jäätymisen vuoksi. Vahinkotarkastusraportin mukaan rakennuksessa ei ollut käytännössä yhtään vaurioitumatonta tilaa, mutta vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan mukaan rakennuksen vaurioitumisaste oli 50 prosenttia. Suojeluohjeiden mukaan mikäli rakennus jätetään kylmänä vuodenaika ilman valvontaa yli viikoksi, on tonttivesijohdon sulkuventtiili suljettava. A:n kuolinpesän mukaan A oli iäkäs henkilö, jolla oli suullinen sopimus rakennuksen talvikuntoon laittamisesta kolmannen henkilön kanssa. A:lla oli näin ollen perusteltu syy olettaa, että rakennuksen talviteloille asettaminen tapahtuu asianmukaisesti.

Tapauksessa Vakuutuslautakunta arvioi vakuutusyhtiön oikeutta tehdä suojeluohjevähennys sekä rakennuksen vahinkoastetta. Asiassa oli riidatonta, ettei sulkuventtiiliä oltu suljettu, mikä vaikutti merkittävästi vahingon aiheutumiseen. Vakuutuslautakunnalle ei esitetty selvitystä sellaisesta A:n toimintakyvyn alentumisesta, jonka perusteella A:lta ei olisi voitu edellyttää suojeluohjeiden noudattamista eikä myöskään kolmannen henkilön kanssa tehdyn suullisen sopimuksen sisältöä selvitetty tarkemmin. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoi, että vahinko oli aiheutunut suojeluohjeiden laiminlyönnistä ja piti  vakuutusyhtiön korvauksista tekemää 25 prosentin vähennystä asianmukaisena. Asiakas ei ollut näyttänyt vahinkoasteen olevan korkeampi kuin 50 prosenttia. Vakuutuslautakunta ei suosittanut muutosta korvauspäätökseen.

Lue koko ratkaisusuositus >>

Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus ja autovakuutuksen markkinointi netissä

FINE-010073 Alennukset. Vakuutuksen markkinointi nettisivuilla. Alennuksen myöntäminen vanhalle asiakkaalle. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus.

Asiakkaan kesäkuussa 2017 alkaneelle autovakuutukselle myönnettiin 30 %:n alennus ensimmäiselle vuodelle. Vakuutusyhtiö mainosti myöhemmin autovakuutusta 50 %:n alennuksella. Asiakas otti autolleen verkkokaupasta uuden vakuutuksen, joka alkoi 6.11.2017. Vakuutusyhtiön mukaan kampanja-alennus koski vain henkilöautoja, joiden vakuutukset siirretään toisesta vakuutusyhtiöstä tai auton hankinnan yhteydessä otettavia uusia vakuutuksia.

Asiassa on erimielisyyttä siitä, onko asiakkaan kaskovakuutukseen kuulunut 6.11.2017 alkaen vakuutusyhtiön kampanjassa markkinoitu 50 %:n alennus. Asiakas kertoi päätyneensä ottamaan vakuutuksen Facebookissa olleen mainoksen perusteella. Vakuutusyhtiön vetoamat kampanjan säännöt eivät käyneet ilmi Facebookissa olleista mainoksista. Vakuutusyhtiö vetosi siihen, että kampanjan säännöt ovat olleet nähtävissä yhtiön verkkosivuilla.

Vakuutussopimuslain 5 §:ssä tarkoitettuna tietojen antamisena ei Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan voi pitää pelkästään tietojen pitämistä vakuutusyhtiön nettisivuilla yleisesti saatavina. Vakuutusyhtiö ei tapauksessa osoittanut antaneensa asiakkaalle kampanjan sääntöjä koskevia tietoja tai varmistuneensa siitä, että asiakas on verkkokaupassa asioidessaan ennen kaskovakuutuksen hakemista tosiasiassa saanut tiedokseen vakuutusyhtiön nettisivuilla olleet kampanjan sääntöjä koskevat tiedot. Vakuutussopimus oli siten syntynyt 50 %:n alennuksen käsittävänä. Vakuutuslautakunta suositti, että vakuutusyhtiö palauttaa asiakkaalle kaskovakuutuksesta 6.11.2017 lukien veloittamansa vakuutusmaksut 50 %:lla alennettua maksua ylittävältä osin.

Lue koko ratkaisusuositus >>

Asiakkaan velvollisuus näyttää vahinkotapahtuman sattuminen varkausvahingossa

FINE-011218 Varkausvahinko. Ajonestolaite. Näyttö korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta.

Asiakas kertoi huomanneensa aamulla töihin lähtiessään, että hänen yön aikana pysäköitynä ollut autonsa oli anastettu. Tämän jälkeen hän oli liftannut tuntemattomien rekkakuskien kyydissä yli 500 kilometrin matkan kotipaikkakunnalleen. Vakuutusyhtiö viittasi päätöksessään autovakuutusehtoihin, joiden mukaan varkaustapahtumaa ei korvata, mikäli ajoneuvo varastetaan sen omilla avaimilla ja avaimet on saatu haltuun muulla tavoin kuin ryöstämällä avaimet lukitusta säilytyssuojasta, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Tapauksessa anastetuksi ilmoitettu henkilöauto on varustettu ajonestolaitteella. Molemmat ajoneuvoon kuuluvat avaimet olivat asiakkaalla tallella. Ajonestolaite estää auton luvattoman ajamisen ilman siihen kuuluvia avaimia. Vakuutuslautakunta ei pidä poissuljettuna sitä, etteivätkö ammattirikolliset voisi ohittaa ajonestolaitetta. Lautakunta ei kuitenkaan pidä tavanomaista perheautoa kovin houkuttelevana kohteena ammattirikollisille. Asiakkaan kertomukset auton menettämisen jälkeisistä tapahtumista olivat eri aikoina poikenneet toisistaan ja hänen kertomustaan liftaamalla tehdystä kotimatkasta oli matkaan käytetty aika huomioiden pidettävä epäuskottavana.  Asiakkaan kämppäkaveri oli kertonut asiakkaan auton ”hajonneen jonnekin” jo ennen vahinkotapahtumaa.

Ajoneuvosta esitettyjen tietojen perusteella sen valikoitumista ajonestolaite ohittamalla tehdyn suunnitelmallisen anastusrikoksen kohteeksi on pidettävä epätodennäköisenä. Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta ei voinut todeta, että vakuutuksesta korvattavaa varkausvahinkoa olisi sattunut.

Lue koko ratkaisusuositus >>

Tienpitäjän vastuu tien kunnossapidosta

FINE-010649 Auton suistuminen ojaan. Tienpitäjän vastuu. Korostunut huolellisuusvelvoite.

Vahinkoilmoituksen mukaan A oli ajanut omistamallaan autolla K:n kaupungin ylläpitämällä kadulla noin 40 kilometrin tuntinopeutta, kun auto lähti syvistä urista luistamaan tien oikealle puolelle ojaan. Korvausta vahingosta haetaan kaupungin vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiön mukaan kunta on täyttänyt sille tienpitäjänä asetetut velvoitteet, eikä laiminlyöntejä ollut tapahtunut. Vakuutusyhtiön mukaan valittaja B ei ole ajoneuvon omistaja eikä haltija joten A:lla ei ole oikeutta hakea muutosta korvauspäätökseen, sillä hän ei ole kärsinyt vahinkoa tapahtuneen vuoksi.

Asiassa on ensiksi kysymys siitä, voiko lautakunta antaa asiassa ratkaisusuositusta sen vuoksi, että valittaja ei ole kärsinyt vahinkoa eikä hän edusta vahingonkärsijää. Mikäli lautakunta voi käsitellä asian, on asiassa kysymys siitä, onko kadunpitäjänä oleva kaupunki laiminlyönyt velvollisuutensa pitää katualue liikenteen tarpeita tyydyttävässä kunnossa.

Lautakunta toteaa, että B ei ole asiassa vahingonkärsijä. Asiakirjoista käy kuitenkin ilmi, että B on maksanut A:n auton korjauksen. Lautakunta katsoo tämän vuoksi, että A:n väitetty vahingonkorvaussaatava on tältä osin siirtynyt B:lle. B voi takautumisoikeutensa perusteella vaatia väitettyä velkaa vakuutusyhtiöltä, jonka mahdollinen korvausvastuu perustuu vakuutussuhteeseen. Tämän vuoksi lautakunta voi B:n valituksen johdosta lausua siitä, onko kyse vakuutuksesta korvattavasta vahingosta.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tienpitäjä on velvollinen korvaamaan tien kunnossapidon puutteesta aiheutuneen vahingon, ellei ole selvitetty, että vahinko ei ole aiheutunut tienpitäjän laiminlyönnistä. Asiassa saadun selvityksen mukaan vahinkopäivää edeltäneen päivän aamulla on satanut, minkä jälkeen vahinkopaikalla on ollut poutaa ja pakkasta. Vahinkopaikka oli hiekoitettu edeltävänä päivänä 13.1.2018 kello 18.17. Sääpäivystäjän kunnossapitotarkastuksessa 14.1.2018 ei ollut havaittu tarvetta kunnossapitotoimille. Lautakunta katsoo, että kaupunki on näyttänyt toimineensa huolellisesti tien kunnossapidossa eikä se siten ole vastuussa vahingosta. B:llä ei siten ole oikeutta saada takautumisoikeutensa nojalla vakuutusyhtiöltä korvausta maksamistaan ajoneuvon korjauskustannuksista.

Lue koko ratkaisusuositus >>

Oliko asiakkaan matka keskeytynyt vakuutusehdoissa määritellyn lääketieteellisesti pakottavan syyn vuoksi?

FINE-009199 Matkan keskeytymisen pakottavuuden arviointi.  Matkustajavakuutus. Ehtojen tulkinta. Lääketieteellinen arvio.

Asiakas ja hänen miehensä olivat matkalla lentäen Oulusta Helsingin kautta Espanjaan. Lennolla Helsinkiin 12.9.2017 asiakas sai sairauskohtaukseen viittaavia oireita sekä menetti lyhyeksi aikaa tajuntansa ja hänet vietiin ambulanssilla Helsingin lentokentältä sairaalaan. Asiakas pääsi sairaalasta 12.9.2017, mutta hän ja hänen miehensä eivät ehtineet jatkolennolle Espanjaan. Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan asiakkaalla todetut oireet tai sairaudet eivät ole olleet sellaisia, jotka olisivat pakottavasti edellyttäneet ennenaikaista kotiinpaluuta matkalta.

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko matkan keskeytyminen johtunut vakuutusehtojen tarkoittamasta lääketieteellisesti pakottavasta syystä. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Lautakunta toteaa, että sairauden pakottavuutta on arvioitava matkan keskeytymisen hetkellä. Sillä seikalla, että sairaus on myöhemmin osoittautunut vähemmän vakavaksi kuin mitä sairauden ilmetessä on ollut syytä uskoa, ei ole merkitystä arvioitaessa, onko vakuutetun matka keskeytynyt pakottavan sairauden vuoksi. Ottaen huomioon asiakkaan iän ja sairaushistorian sekä hänellä lennon aikana ja sen jälkeen esiintyneen oirekuvan, pitää lautakunta sillä hetkellä tarkastellen asiakkaan tilan olleen sellainen, että matkan keskeytymistä on pidettävä ehtojen tarkoittamalla tavalla lääketieteellisesti arvioiden pakottavana.

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan asiakkaalle korvauksen matkan keskeytymisestä vakuutusehtojen mukaisesti.

Lue koko ratkaisusuositus >>

 

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia