Sparande och placeringar

Vi hjälper med

Sparande

Insättningar

En bankinsättning är den mest traditionella spar- och placeringsformen, där också risken är lägst.

Ett inlåningskonto kan vara fortlöpande eller tidsbestämt. På ett tidsbundet konto kan ett visst belopp sättas in så att ränta betalas på beloppet under en på förhand överenskommen tid. Du får tillgång till insättningen och räntan när den avtalade placeringstiden gått ut. Enligt vissa kontovillkor kan räntan tas ut årligen innan insättningen förfaller

Konton som är avsedda för kontinuerligt sparande och placerande är inte avsedda för skötsel av dagliga bankärenden och de kan vara förenade med till exempel uttagsbegränsningar. Vill man göra uttag som överstiger den tillåtna gränsen enligt avtalet, kan det medföra kostnader. Ett fortlöpande sparkonto är ett bra alternativ när man sparar mot ett visst mål, till exempel en ny bostad, bil eller hushållsapparat. På ett fortlöpande sparkonto kan man spara till exempel ett visst belopp per månad.

Inlåningskontots ränta

Räntan som betalas på inlåningskontot kan vara antingen rörlig eller fast. Den rörliga räntan är bunden till en referensränta, vilket betyder att kontoräntan förändras när referensräntan förändras. Referensräntan kan vara till exempel Euriborränta eller bankernas Primeränta. Från referensräntan avdras i allmänhet en marginal som fastställs enligt kontoavtalets villkor. Den fasta räntan förblir oförändrad under hela insättningstiden, dvs. den förändras inte även om den allmänna räntenivån förändras.

Räntan kan betalas på dagssaldot för de medel som finns på kontot eller på månadens lägsta saldo. Räntan betalas på insättningskapitalet och vissa kontoformer betalas ränta som växer stegvis i takt med att insättningsbeloppet ökar.

På spar- och placeringskonton kan räntan variera efter insättningens belopp och insättningstiden. Ofta stiger kontots ränta om sparbeloppet ökar. Pengarna behöver inte bindas på kontot under en bestämd tid, utan de kan användas enligt villkoren när de behövs.

Insättningsgaranti

Kundernas insättningar i finländska banker omfattas av insättningsgarantin upp till 100 000 euro. Insättningsgarantin skyddar insättarens fordringar vid en insättningsbankens eventuella insolvens. Insättningsgarantin är både personlig och bankspecifik. Medel som finns på kundernas konton per bank eller bankgruppering är tryggade upp till sammanlagt 100 000 euro. Ett undantag utgörs av sådana medel som inlåningskunden har fått för försäljning av sin egen bostad och som är avsedda att användas för att köpa en ny egen bostad. Sådana bostadsbytesmedel är skyddade till fullt belopp i sex månader från att insättningen gjordes.

Verket för finansiell stabilitet svarar för att upprätthålla insättningsgarantisystemet i Finland och för skötseln av uppgifter relaterade till systemet samt administrera insättningsgarantifonden.

BSP-sparande

En 18–39-årig person som sparar för sin första bostad kan öppna ett BSP-konto i sin bank. Syftet är att spara 10 procent av den kommande bostadens pris på BSP-kontot. Minst 150–3 000 euro per kvartal ska sättas in på kontot under åtta kalenderkvartal. Banken betalar en ränta på en procent på insättningarna. Senare, när sparmålet nåtts, kan BSP-spararen ingå ett avtal om BSP-lån och skaffa sin första ägarbostad. När sparmålet nåtts och bostadsköpet gjorts betalar banken en tilläggsränta på 2–4 procent på besparingarna. Närmare information om BSP-systemet fås hos Statskontoret. Det är också bra att be den egna banken om mer information om att börja spara.

Kombinationsinsättningar

Kombinationsinsättningar omfattar element från både traditionella insättningskonton och olika placeringsinstrument. Mer information om eventuell insättningsgaranti för produkterna återfinns på Verkets för finansiell stabilitet webbplats.

Tidsbundet konto och referensaktier

Ett tidsbundet konto där avkastningen är bunden till referensaktiernas kursutveckling. I produkten får inlåningskunden i allmänhet möjlighet att dra nytta av referensaktiernas kursuppgång under insättningstiden. När insättningen förfaller får kunden en fast årlig ränta och eventuell tilläggsavkastning i enlighet med produktvillkoren.

Insättningsräntan kan vara till exempel en årlig ränta på 0,10–0,25 % som betalas årligen på den dag som motsvarar kontoöppningen. Den eventuella tilläggsräntan baserar sig på referensaktiernas kursutveckling. Om till exempel referensaktiernas kurs på räntebestämningsdagen är högre eller lägre än på den fastställda utgångsdagen, realiseras tilläggsräntan eller -avkastningen.

Tidsbundet konto och fondplacering

En kombination av en tidsbunden insättning och en fondplacering, där en del av kapitalet placeras i fonder och en del i en tidsbunden insättning i en bank.

Tidsbundet konto och inlåningskonto

En kombination av ett inlåningskonto och en tidsbunden insättning, där en del av medlen placeras på ett tidsbundet konto med fast ränta och en del på ett inlåningskonto med en ränta som är bunden till bankens Primeränta. Medel får tas ut från inlåningskontot utan begränsningar och kostnader.