Uträtta ärenden hos FINE

På denna sida kan du fylla i och skicka en kontaktblankett till FINE.

Gör så här för att få ditt ärende utrett hos FINE så smidigt som möjligt:

1.

Börja med att kontakta tjänsteleverantören och försök reda ut ärendet med tjänsteleverantören, om ditt ärende gäller en oklarhet eller meningsskiljaktighet med tjänsteleverantören. Begär om möjligt ett skriftligt svar av tjänsteleverantören i vilket tjänsteleverantören motiverar sin ståndpunkt.

2.

Kontakta FINE, om ditt klagomål hos tjänsteleverantören inte ger önskat resultat. Du får gratis rådgivning och medlingshjälp i tvister av en expert.

Du kan uträtta ärenden hos FINE per telefon eller med en kontaktblankett.

Om du fyller i kontaktblanketten är det bra om du har alla dokument som gäller ärendet i närheten då du fyller i blanketten. Du kan även bifoga dokument som bilagor till kontaktblanketten.

Observera att vi kan delge motparten, dvs. tjänsteleverantören, ditt material samt eventuella andra instanser som ska höras i ärendet såsom den skadevållande i ansvarsförsäkringsärenden.

3.

FINE kontaktar dig vid behov för att be om ytterligare uppgifter. FINE börjar ofta med att begära alla dokument som gäller ditt ärende av tjänsteleverantören. Detta brukar ta några veckor.

När dokumenten har kommit utreder FINE det bästa sättet att fortsätta behandlingen av ärendet.

Läs mer om behandling av ärenden hos FINE på sidan Så här behandlas ditt ärende hos FINE.

Närmare anvisningar för inloggning nedan.

Identifiera dig med dina personliga nätbankskoder eller ditt mobil-ID för att komma till den elektroniska kontaktblanketten.

Obs! Om din make/maka eller någon annan av dina familjemedlemmar har ingått ett avtal om ärendet, ska du be personen identifiera sig via kontaktblanketten och befullmäktiga dig som ombud med blanketten. 

Skriv ut och fyll i kontaktblanketten i pappersformat om du inte har möjlighet att identifiera dig på något av ovan nämnda sätt.

Du behöver en fullmakt av den person eller den instans som du ska sköta ärenden för (huvudman).

Be den huvudman som du representerar identifiera sig för den elektroniska kontaktblanketten och befullmäktiga dig som ombud med blanketten.

Obs! Det räcker inte enbart med en allmän fullmakt, utan huvudmannen ska alltid fylla i en FINE-fullmakt. FINE behöver en fullmakt av huvudmannen för att, trots sekretessbestämmelserna, få nödvändiga uppgifter för behandlingen av ärendet av den tjänsteleverantör som är motpart i ärendet.

Skriv ut en FINE-fullmaktsblankett i pappersformat och be huvudmannen fylla i den, om huvudmannen inte har möjlighet att identifiera sig för den elektroniska kontaktblanketten. Om du redan har en FINE-fullmaktsblankett med huvudmannens underskrift, kan du skanna blanketten och bifoga den till den elektroniska kontaktblanketten.

Vi behöver en FINE-fullmakt av alla delägarna i ett dödsbo. Be alla delägarna i dödsboet fylla i och underteckna en FINE-fullmaktsblankett och utse dig som ombud på blanketten. Fyll sedan i kontaktblanketten (elektroniskt eller i pappersformat) och bifoga de FINE-fullmaktsblanketter som delägarna i dödsboet har fyllt i samt en bouppteckning, där alla delägare i dödsboet framgår. Kom ihåg att skicka en beskrivning av FINE:s behandling av personuppgifter för kännedom till alla delägare.

Alternativt kan du be varje delägare i dödsboet att skicka en fullmakt genom att fylla i en elektronisk kontaktblankett. Börja i så fall med att själv fylla i en elektronisk kontaktblankett och bifoga bouppteckningen. Be därefter varje delägare i dödsboet att skicka den elektroniska kontaktblanketten, befullmäktiga dig som ombud på den och att ange dödsboets namn i fältet Beskrivning av ärendet på blanketten för att vi ska kunna koppla ihop blanketter med samma ärende.

Om du uträttar ett ärende för en minderårig persons räkning och du inte själv har ingått ett avtal om ärendet, behöver du en fullmakt av den vårdnadshavare som har ingått avtalet. Be den andra vårdnadshavaren identifiera sig via den elektroniska kontaktblanketten och befullmäktiga dig som ombud med blanketten. Fyll även själv i en FINE-kontaktblankett. Nämn i fältet Mer information på blanketten vem (vilken minderårig person) ärendet gäller för att vi ska kunna koppla ihop blanketter med samma ärende.

Ibland kan det vara nödvändigt att få fullmakt av båda vårdnadshavarna även i andra situationer.

Det kan även behövas en FINE-fullmakt av den minderåriga själv, till exempel om den minderårigas hälsouppgifter behandlas i ärendet. I regel behövs en fullmakt om ärendet gäller en person som har fyllt 15 år. Fullmakten behövs även om du är den minderårigas vårdnadshavare. Be den minderåriga fylla i en FINE-fullmaktsblankett i pappersformat och befullmäktiga dig som ombud på blanketten, om den minderåriga inte har egna bankkoder. Fyll sedan i en kontaktblankett (elektroniskt eller i pappersformat) och bifoga den FINE-fullmaktsblankett som den minderåriga har fyllt i. Kom ihåg att skicka en beskrivning av FINE:s behandling av personuppgifter till den minderåriga personen.

Identifiera dig via kontaktblanketten och bifoga en kopia av intressebevakningsbeslutet av vilket framgår att du är personens intressebevakare.

Du kan skicka bilagor tillsammans med blanketten (max. 10 st.). Om antalet bilagor är fler, kan du skicka flera kontaktblanketter, så sammanför vi bilagorna till samma material.

Observera att det finns en tidsgräns för ifyllandet av kontaktblanketten. Det kan därför vara bra att skriva en lång text i en separat fil innan du identifierar dig via blanketten och att bifoga filen som bilaga till blanketten.