Ansvars- och rättsskyddsförsäkringar

Vi hjälper med

Ansvars- och rättsskyddsförsäkringar

I försäkringsärenden ger vi råd och svarar på frågor som ofta gäller till exempel försäkringsbolagets ersättningsbeslut, försäkringsavtalets villkor, ersättningsområde, lagbestämmelser eller tillvägagångsätt.

När det gäller ansvarsförsäkring ger vi råd i frågor rörande person- och sakskador samt redogör för våra kunder om ansvarsförsäkringens natur och bedömningen av vållande, som är väsentligen förknippat med den. Ofta gäller frågorna personskador och diskussioner om orsakssamband, invaliditetsprocent och skador i axel-, knä- och vristområdet. I sakskador är det fråga om en skada på fast eller lös egendom och olika ersättningsfrågor.

I rättsskyddsförsäkringsärenden tydliggör vi i vår rådgivning till exempel kraven på samma innehåll i försäkringsskydden och oavbruten giltighet för försäkringsskyddet, reklamationsskyldigheten och reklamationstiden. Frågorna kan vara mycket komplicerade. En fjärdedel av kontakterna i rättsskyddsärenden behandlas som tvister, något som för sin del vittnar om hur svåra och komplicerade rättsskyddsärendena är.

Frågor gällande försäkringar för företag och näringsidkare kan gälla ansvarsförsäkringar för verksamheten och egendomsförsäkringar eller avbrottsförsäkringar. I ärenden som gäller företagens ansvarsförsäkringar för verksamheten utreds bland annat vattenskador som inträffat i samband med olika installations- och reparationsarbeten.

Ansvarsförsäkringen och rättsskyddsförsäkringen finns ofta i samband med hemförsäkringen eller som ett tillägg till den. Ansvarsförsäkringen ger skydd i situationer där den försäkrade är skadeståndsskyldig gentemot en annan person eller aktör för en skada som den försäkrade orsakat. Rättsskyddsförsäkringen ersätter för sin del advokat- och rättegångskostnader i vissa fall.

I både ansvars- och rättsskyddsförsäkringen är de försäkrade personerna (de personer för vilka försäkringen är i kraft) försäkringstagaren, dvs. den i vars namn försäkringsavtalet är tecknat, samt familjemedlemmar som bor i samma hushåll med försäkringstagaren.

Frågor gällande försäkringar för företag och näringsidkare kan gälla ansvarsförsäkringar för verksamheten och egendomsförsäkringar eller avbrottsförsäkringar för verksamheten. I ärenden som gäller företagens ansvarsförsäkringar för verksamheten utreds bland annat vattenskador som inträffat i samband med olika installations- och reparationsarbeten.