Sparande och placeringar

Vi hjälper med

Ingående av placeringsavtal

Värdeandelskonto

Värdeandelskontot är ett förvaringskonto för elektroniska värdepapper. Handel med aktier och vissa andra värdepapper förutsätter att ett eget värdeandelskonto öppnas. Värdeandelskontot kan öppnas genom att ingå ett avtal om det med en bank eller värdepappersföretag. Vid sidan av värdeandelskontot öppnas i allmänhet också ett skötselkonto, dit pengar som används vid handel eller som fåtts från handel styrs. Om man vill bedriva handel självständigt via en nättjänst, kan man med samma tjänsteleverantör också ingå ett avtal om en nättjänst, där man kan lämna värdepappershandelsrelaterade order inom ramen för serviceavtalets villkor.

Traditionellt lämnas order gällande värdepappershandel på tjänsteleverantörens kontor eller telefontjänst. I en nättjänst är serviceavgifterna i allmänhet lägre än i en telefontjänst eller personlig tjänst. Å andra sidan bär kunden i nättjänsten ansvaret för att ordern motsvarar kundens avsikt, medan kunden vid behov kan få mer betjäning och råd om handelstekniska frågor i en personlig tjänst.

Placeringsrådgivning och marknadsföring

Med placeringsrådgivning avses verksamhet där en kunden ges en individuell rekommendation om ett visst finansiellt instrument. Placeringsrådgivning är tillståndspliktig verksamhet och Finansinspektionen är tillståndsmyndighet. Den som tillhandahåller placeringsrådgivning är skyldig att inhämta tillräckliga uppgifter om kundens ekonomiska ställning, erfarenhet av och kunskap om det ifrågavarande finansiella instrumentet och kundens placeringsmål.

Vid marknadsföring är det fråga om främjande av försäljning av en viss produkt eller tjänst. Gränsen mellan marknadsföring och placeringsrådgivning är ofta otydlig, men även vid marknadsföring ska tjänsteleverantören utreda kundens placeringserfarenhet och -kunskap om den ifrågavarande produkten eller tjänsten och bedöma om kunden förstår särdragen hos produkten eller tjänsten. Vid marknadsföring får vilseledande eller osanna uppgifter inte ges. Av marknadsföringsmaterialet ska det också framgå vilken typ av finansiellt instrument eller tjänst det är frågan om och vilka dess centrala egenskaper är.

Om placeringsrisken

Placerande är alltid förknippat med en risk för att förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Risken går i allmänhet hand i hand med den förväntade avkastningen – ju bättre förväntad avkastning, desto större risk. Ibland erbjuds även sådana placeringsprodukter som är förenade med kapitalskydd. Placeraren kan bli lovad att kapitalet som han eller hon placerat återbetalas efter en viss tid efter att placeringen gjorts, och risken är snarast förknippad med avkastningen, eller närmare bestämt med utebliven avkastning.

Även i fråga om kapitalskyddade produkter gör kunden klokt i att ta reda på den så kallade emittentrisken. Den som lovat kapitalskyddet, dvs. ofta emittenten, svarar för återbetalning av kapitalet. Om produktens emittent av någon anledning hamnar i betalningssvårigheter eller försätts i konkurs, kan det kapitalskydd som lovats placeraren utebli trots kapitalskyddet, eftersom den som lovat skyddet inte är tillräckligt solvent. Av placeringsproduktens prospekt bör det framgå vem som är emittent och ansvarig för kapitalskyddet, om en sådan egenskap utlovas för produkten.