Sparande och placeringar

Vi hjälper med

De vanligaste placeringsprodukterna

Placeringsfonder

Placeringsfonder är ett av de vanligaste placeringsobjekten. Att placera i en fond innebär att kunden köper fondandelar av fondbolaget. Fondbolaget som förvaltar placeringsfonden samlar de medel som kunderna placerat och placerar dem i flera olika placeringsobjekt, vilka tillsammans utgör placeringsfonden. Placeringsfonden indelas i sinsemellan lika stora fondandelar. Kunden köper ett visst antal av dessa andelar. Fondandelarnas pris bestäms utifrån värdet på deras placeringsobjekt. I praktiken är placeringsfonden en värdepappersportfölj som kunden kan placera i genom att köpa en fondandel.

Med hjälp av fonder är det möjligt för kunder att redan med ett litet kapital diversifiera sina placeringar på ett mer omfattande sätt än vad som vore möjligt med direkta aktieplaceringar. Kunden behöver inte nödvändigtvis heller själv följa aktiekurserna lika intensivt vid placering på aktiemarknaden via en fond, eftersom fondbolaget sköter den aktiva placeringsverksamheten.

Placeringsfonden förvaltas av en fondförvaltare, som ansvarar för de köp och försäljningar inom ramen för fondens stadgar. Portföljförvaltaren kan vara en person eller ett team. Portföljförvaltaren följer marknaden aktivt och tar hjälp av företags- och branschanalyser som tagits fram av placeringsforskare och analytiker. En del portföljförvaltare bekantar sig också personligen med de företag som fondmedlen placeras i samt med företagsledningen.

Avkastning och risk

Även vid placering i en placeringsfond är det skäl att minnas risken med placerande. Värdet på en placering kan stiga eller sjunka, och fondens tidigare avkastning är inte en garanti på den framtida utveckling. Före placeringar görs är det bra att ta del av fondens prospekt och stadgar samt att sätta sig in i fondens placeringsinriktning, risker och kostnadsstruktur.

Både den förväntade avkastningen och riskerna varierar mellan olika fonder. Avkastning och risk går alltid hand i hand. Ju större avkastning som eftersträvas, desto högre risker måste man kunna ta. Placeringsfondernas risker är baserade på riskerna för de placeringsobjekt i vilka de placerar i enlighet med sina stadgar. En placeringsfond bör sprida sina risker genom att placera i flera olika objekt. Då ersätter lyckade placeringar eventuella förluster. Risktagningen regleras genom många olika föreskrifter som syftar till att bland annat förhindra alltför stora placeringar i ett enskilt placeringsobjekt.

Placeringsfondernas kostnader

Storleken på placeringsfondernas provisioner varierar mycket mellan olika fonder. Kostnader i placeringsfonder uppstår av teckning, inlösen och eventuellt även förvaring av fondandelar. Många fondbolag förvarar andelar i sina egna fonder kostnadsfritt. Alla fonder tar ut en förvaltningsprovision. Ingen separat förvaltningsprovision tas ut, men den belastar placeringsfondens avkastning. Från fondens medel debiteras dessutom värdepappersmäklarens provisioner för köp och försäljning av värdepapper och övriga placeringsobjekt som hör till fonden.

Olika placeringsfonder

Korträntefonder är placeringsobjekt med låg risk, där avkastningsutvecklingen är rätt stabil.

I långräntefonder är den förväntade avkastningen något högre, men fondandelens värde fluktuerar också lite mer än i korträntefonder. I långräntefonder är den årliga avkastningen i allmänhet cirka 2–3 procent. På grund av den lindriga värdefluktuationen, dvs. risken, kan placeringen vissa år vara förlustbringande, men å andra sidan kan avkastningen också vara 4–5 procent eller mer.

När det gäller räntefonder är det bra att observera att fondens värde kan sjunka åtminstone tillfälligt när marknadsräntorna stiger.

I aktiefonder är den förväntade avkastningen hög, men i synnerhet på kort sikt kan fondandelens värde variera betydligt. Placeringens värde kan mycket väl stiga eller sjunka med till exempel 30 procent under ett år. Ju längre aktiefondplaceringen är, desto mindre är risken som orsakas av kursförändringar. På lång sikt jämnas avkastningen från aktieplaceringar ut och ligger i genomsnitt på 9–10 % per år.

I blandfonder fattar portföljförvaltaren beslut för placerarens räkning inom ramen för fondstadgarna om i vilket förhållande placeringar görs på aktie- och räntemarknaden. När det gäller risknivå hamnar dessa fonder mellan ränte- och aktiefonder. Den förväntade avkastningen och risken i en blandfond bestäms i stor utsträckning enligt hur mycket av sina medel fonden placerar i aktier.

Specialplaceringsfonder har statsrådets tillstånd att avvika från de begränsningar som ställs i lagen om placeringsfonder. Dessa fonder fokuserar i allmänhet på en bransch eller koncentrerar sina placeringar på ett mindre antal objekt. Risknivån i en specialplaceringsfond beror på dess placeringsinriktning.

Med alternativa investeringsfonder avses en sammanslutning eller något annat gemensamt placerande, där medel anskaffas hos flera placerare och placeras i enlighet med en fastställd placeringsinriktning. En alternativ investeringsfond ska ha en förvaltare som har ett verksamhetstillstånd enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som är registrerad. Förvaltningen av alternativa investeringsfonder omfattar både portföljförvaltning och riskhantering. Dessutom kan förvaltningen av alternativa investeringsfonder omfatta till exempel marknadsföring av fonden.

Skydd för egendom som placerats i en placeringsfond

Placeringsfonder har inget ersättningsfondskydd. Fondbolaget ska dock hålla fondmedlen åtskilda från sina tillgångar genom att lämna fondmedlen till ett separat förvaringsinstitut för förvaring. Därmed kan fondmedlen inte utmätas för fondbolagets skulder. Andelsägarna är inte personligen ansvariga för fondens skyldigheter.

Aktier

Vid aktieplaceringar är det frågan om direkta placeringar i aktiebolag. Ett börsnoterat publikt aktiebolag (dvs. Abp) har emitterat aktier med vilka handel kan bedrivas i olika handelssystem. Aktiens värde beror på efterfrågan på aktien på värdepappersmarknaden, medan efterfrågan i sin tur beror på hur framgångsrik bolagets verksamhet är. Av denna anledning lönar det sig för aktieplacerare att noggrant bekanta sig med bolaget, dess bransch samt de uppgifter som bolaget publicerat om sin verksamhet.

Aktieprisförändringarna kan vara stora och placeraren kan förlora hela det placerade kapitalet. Genom att diversifiera placeringar till företag verksamma i olika branscher och även olika geografiska områden kan inverkan av kursernas lokala eller branschvisa konjunkturer på de egna placeringarna jämnas ut. Vid aktieplacering bör det också observeras att ett värdepappersföretag som erbjuder handelstjänster till placerare i allmänhet tar ut serviceavgifter.

Obligationer

Obligationer kan vara lån emitterade av banker, företag, stater eller andra organisationer. Obligationerna och deras förväntade avkastning, risker och placeringstid kan vara väldigt olika. Traditionellt har obligationer, till exempel statsobligationer, baserat sig på att placeraren får tillbaka det placerade nominella kapitalet på lånets förfallodag. Kapitalet kan också återbetalas till placeraren som årliga amorteringar. Huruvida kapitalet fås tillbaka beror på obligationsemittentens betalningsförmåga på lånets förfallodag.

Även om det i obligationsvillkoren lovas att lånekapitalet återbetalas i sin helhet på en viss förfallodag, kan obligationsemittentens insolvens leda till att kapitalet inte fås tillbaka. Risken som förknippas med emittentens betalningsförmåga kallas för emittentrisk. Beroende på obligationsvillkoren är det inte nödvändigtvis möjligt att få tillbaka kapitalet före förfallodagen, och då är pengarna bundna i placeringen fram till förfallodagen. Avkastning kan fås på kapital som placerats i en obligation, och avkastningen kan bero på utvecklingen i en viss underliggande tillgång eller index eller också vara en fast procentandel.

Övriga placeringsprodukter

Ovan beskrivs placeringsprodukterna på en mycket allmänt plan. Placeraren gör alltid klokt i att bekanta sig med de individuella egenskaperna och riskerna hos det valda placeringsobjektet. Utöver de ovan nämnda placeringsprodukterna erbjuds även en mängd andra placeringsinstrument på marknaden. En placeringsprodukt kan inkludera väldigt komplicerade mekanismer för hur avkastningen och risken bildas. Att placera i en produkt vars risker eller andra egenskaper man inte förstår kan visa sig vara ett riktigt hasardspel. Det lönar sig alltså alltid att göra ingående utredningar innan placeringsbeslutet fattas.