Haku

Usein kysyttyjä kysymyksiä

FINE

Ei tuloksia

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on vakuutus-, pankki- ja sijoitusalan asiakasneuvontatoimisto ja tuomioistuimelle vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin.

Organisaation ovat vuonna 2009 perustaneet Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Finanssivalvonta ja Finanssiala ry.

Kuluttajat, yritykset ja yhteisöt saavat FINEstä neuvontaa ja selvitysapua vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa.

FINEn yhteydessä toimivat myös määräajoin kokoontuvat Vakuutus-, Pankki- ja Sijoituslautakunta.

Lue lisää:
FINE-esite, mitä teemme, missä ja miten voimme auttaa

FINE auttaa asiakkaita antamalla tietoa finanssiasioista, sopimusehdoista ja alan käytännöistä. FINEn asiantuntijat voivat myös selvittää asiakkaan asiaa ja tarvittaessa neuvotella siitä pankin, vakuutusyhtiön tai muun palveluntarjoajan kanssa.

FINE käsittelee riita-asioita ja antaa niihin ratkaisusuosituksia. FINEn antamat ratkaisut asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiin riitoihin ovat suositusluonteisia.

Lue lisää:
FINE-esite, mitä teemme, missä ja miten voimme auttaa

FINEn palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Lue lisää:
FINE-esite, mitä teemme, missä ja miten voimme auttaa

FINE ei ole viranomainen vaan riippumaton organisaatio, jonka toiminta perustuu Finanssivalvonnan, Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Finanssiala ry:n väliseen sopimukseen. FINE ei myöskään hoida mitään julkista tehtävää. Tämän vuoksi viranomaistoimintaa koskeva lainsäädäntö, esimerkiksi hallintolaki tai laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, ei sovellu FINEn toimintaan.

Periaatteet, joita FINE noudattaa toiminnassaan, löytyvät FINEn ohjesäännöstä.

FINE on palveluntarjoajista riippumaton erillinen organisaatio. FINEn toiminta perustuu Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Finanssivalvonnan ja Finanssiala ry:n väliseen sopimukseen. Sopijaosapuolet ovat edustettuina FINEn hallinnossa ja päättävät yhdessä FINEn toiminnan suunnittelusta ja varojen käytöstä.

FINEn neuvonta- ja ratkaisutoiminta on objektiivista ja itsenäistä. FINEn toimisto ja lautakunnat eivät ota ohjeita sopijaosapuolilta tai muiltakaan tahoilta. Ratkaisutoimintaan osallistuvilla tulee olla tehtävänsä edellyttämä ammatillinen ja oikeudellinen asiantuntemus. Lautakuntien jäseninä on sekä palveluntarjoajien että elinkeinoelämän, oikeuslaitoksen, viranomaisten, yliopistojen, sosiaali- ja terveysalan ja kuluttajaorganisaatioiden edustajia. Lautakuntiin heidät nimitetään asiantuntemuksensa perusteella FINEn sopijaosapuolten ehdollepanon perusteella, eivätkä lautakuntien jäsenet edusta heidät ehdolle pannutta tahoa.

Puheenjohtajat ovat useimmiten tuomari- tai tutkijataustaisia.

Lautakuntien ja FINEn hallituksen ja johtokunnan kokoonpanot löytyvät kokonaisuudessaan FINEn vuosikertomuksista.

FINEn kustannukset kattaa pääosin Finanssiala ry vuosittain laadittavan talousarvion mukaisesti. Kustannuksiin osallistuvat myös muut finanssialan palveluntarjoajat, jotka ovat FINEn toiminnan piirissä.

Ole ensin yhteydessä omaan pankkiin, vakuutusyhtiöön tai muuhun palveluntarjoajaan. Monilla palveluntarjoajilla on olemassa myös sisäinen oikaisumenettely. Nämä ovat yleensä nopeimpia tapoja saada asia selviämään.

Jos asiasi ei ratkea, soita FINEn puhelinneuvontaan tai täytä nettisivuiltamme löytyvä yhteydenottolomake. Voit kysyä neuvoa myös chatissä.

Lue lisää:
FINE-esite, mitä teemme, missä ja miten voimme auttaa

Vakuutusasiassa korvauspäätöksen yhteydessä on muutoksenhakuohje, josta selviävät muutoksenhakutahot ja -ajat.

Vapaaehtoisia vakuutuksia, kuten koti-, auto- tai matkavakuutusta, koskevissa asioissa FINEssä noudatetaan yleistä kolmen vuoden muutoksenhakuaikaa, joka lasketaan korvauspäätöksen saamisesta lukien.

FINE ei käsittele lakisääteistä tapaturmavakuutusta eikä liikennevakuutuksesta maksettavaa korvausta koskevia valituksia. Ota niiden osalta huomioon, että valitusaika liikennevakuutuksessa on yksi vuosi päätöksen antamisesta ja tapaturmavakuutuksessa vain 30 päivää korvauspäätöksen saamisesta lukien.

Pankki- ja sijoitusasioissa FINE ei lähtökohtaisesti käsittele tapausta , jos on kulunut yli kolme vuotta valituksen perusteena olevan virheen tai puutteen ilmenemisestä.

Neuvonta-asioista suurin osa selviää jo puhelinkeskustelun aikana.

Lisäselvityksiä edellyttävien neuvonta-asioiden ja riita-asioiden käsittely kestää pidempään, sillä selvitysten saaminen, asiakirjoihin perehtyminen ja mahdolliset neuvottelut palveluntarjoajan kanssa voivat viedä aikaa muutamasta viikosta jopa useisiin kuukausiin.

Riita-asian käsittely toimistomenettelyssä kestää keskimäärin 4–7 kuukautta. Lautakunnissa asian käsittely vie keskimäärin 6–9 kuukautta. Laajoissa ja monimutkaisissa asioissa, joissa osapuolet kirjelmöivät runsaasti tai lautakunnan on hankittava esimerkiksi lääketieteellinen asiantuntijalausunto, käsittely kestää pidempään.

Jos haluat asioida toisen henkilön puolesta ja saada FINEn neuvonta-apua toisen henkilön asiassa, tarvitset asiointia varten valtuutuksen tältä henkilöltä tai taholta, jonka puolesta hoidat asiaa (päämies).

Vaihtoehdot valtuutuksen pyytämiseen (päämieheltä):

Pyydä edustamaasi päämiestä täyttämään sähköinen yhteydenottolomake asiassa ja valtuuttamaan sinut yhteydenottolomakkeen kautta asiamieheksi.

Jos päämiehellä ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköiselle yhteydenottolomakkeelle, tulosta ja pyydä päämiestä täyttämään paperinen FINE-valtuutuslomake. Jos sinulla on jo päämiehen allekirjoittama FINE-valtuutuslomake, voit liittää sen skannattuna sähköisen yhteydenottolomakkeen liitteeksi.

FINE julkaisee suurimman osan vuosittain antamistaan ratkaisusuosituksista.

Vakuutus- ja pankkisalaisuussääntelyn vuoksi ratkaisut julkaistaan nimettöminä. FINE ei julkaise tapauksia, joista osapuolet voisi todennäköisesti tunnistaa esimerkiksi sen vuoksi, että vahinkotapahtuma on yleisesti tunnettu tai osapuolen sairaus tai hänen saamansa vamma on erittäin harvinainen.

Lisäksi FINEssä annetaan vuosittain ratkaisuja tulkintakysymyksistä, joihin on olemassa vakiintunut ratkaisulinja. Näistä julkaistaan vain osa, koska ratkaisut ovat keskenään samansisältöisiä.

Kuluttaja-asiakas voi valittaa meklarin palvelusta kuluttajariitalautakuntaan. FINEllä ei ole toimivaltaa meklarin ja asiakkaan välisessä asiassa. Kuluttajariitalautakunta ei kuitenkaan käsittele sijoitussidonnaisia vakuutuksia koskevia riitoja, joten niiden osalta ainoa keino on nostaa kanne meklaria vastaan käräjäoikeudessa.

Meklareilla on oltava vastuuvakuutus ja meklarin toiminnasta asiakkaalle aiheutunut vahinko saattaa tulla korvattavaksi vastuuvahingosta. Ensin onkin syytä ottaa yhteys meklariin vahinkoilmoituksen tekemiseksi meklarin vastuuvakuutusyhtiölle. Jos meklari ei suostuisi tekemään vahinkoilmoitusta, kuluttaja voi itse tehdä sen suoraan meklarin vakuutusyhtiöön.

Jos meklarin vakuutusyhtiö tekee kielteisen korvauspäätöksen, siitä voi tehdä valituksen FINElle.