Haku

Henkilövakuutukset

Näissä asioissa autamme

Yksityistapaturmavakuutus

Korvauslajit

Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa tapaturmista aiheutuvia kustannuksia.

Yksityistapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturmien hoitokuluja, maksetaan korvaus ohimenevästä tai pysyvästä haitasta tai kuolemantapauksesta. Vakuutusta voi olla mahdollista laajentaa muillakin erilaisilla turvilla tai korvauslajeilla, kuten päivärahalla. Markkinoilla on tarjolla myös yksittäisiä korvauslajeja sisältäviä vakuutuksia, kuten vakuutus luunmurtuman varalta.

Tapaturmavakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneista kuluista yleensä mm. lääkärin palkkiot, lääkkeet sekä tutkimus- ja hoitokulut. Yksityistapaturmavakuutus korvaa kuluja siltä osin, kun niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Hoitokuluista pitää hakea ensin Kelan korvaus. Jotkin vakuutukset korvaavat hoitokuluina myös fysikaalista hoitoa.

Myöntäminen ja voimassaolo

Yksityistapaturmavakuutuksen myöntämiseksi vakuutusyhtiö voi edellyttää vakuutuksen hakijalta terveydentilatietojen antamista eli terveysselvityksen täyttämistä. Aikaisemmat vammat tai sairaudet voivat aiheuttaa sen, että vakuutukseen tulee rajoituksia tai sitä ei myönnetä lainkaan.

Yksityistapaturmavakuutuksen voimassaoloa on rajattu myös sen suhteen, millaisissa toiminnoissa vakuutus on voimassa. Riskialttiissa lajeissa tai kilpaurheilussa vakuutus ei ole välttämättä voimassa. Vakuutuksen voimassaoloa saattaa olla mahdollista laajentaa kattamaan myös näissä toiminnoissa aiheutuvia vahinkoja. Urheiluun liittyvät erilliset ns. lisenssivakuutukset ovat voimassa vain kulloinkin kyseessä olevassa lajissa. Lisenssivakuutusten korvausmäärät kannattaa selvittää ja arvioida, olisiko lisäturva tarpeen.

Yksityistapaturmavakuutus voi olla voimassa vain vapaa-ajalla tai sekä vapaa-ajalla että työajalla. Tällaista aina voimassa olevaa vakuutusta kutsutaan täysajan vakuutukseksi.

Korvattavat tapahtumat

Jotta tapaturman aiheuttamia kuluja korvattaisiin, tulee tapaturman olla äkillinen, ulkoisen tekijän aiheuttama ja ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmaksi katsottavalla tapahtumalla pitää olla myös selvä lääketieteellinen syy-yhteys ruumiinvammaan. Tapaturman pitää siis olla äkkinäisesti aiheutunut, ja sen pitää olla aiheutunut jostain ulkoisesta tekijästä johtuen. Jos vamma aiheutuu esimerkiksi pelkästä kurkottamisesta tai muusta omasta ponnistuksesta tai liikkeestä, se ei välttämättä ole korvattava. Tapaturmavakuutukseen saattaa olla mahdollista saada laajennus, jolloin vakuutus korvaa myös tietyistä liikkeen tai voimanponnistuksen aiheuttamista venähdyksistä ja kipeytymisistä aiheutuneita kuluja.

Muista kuin korvattavaksi määritellyistä tapahtumista aiheutuneita kuluja ei korvata. Esimerkiksi sellainen vakuutus, joka ei korvaa sairausperäisiä oireita, ei korvaa rappeutumaperäisistä muutoksista aiheutunutta hoidontarvetta. Näin on, vaikka rappeutuma olisikin ollut oireeton ennen tapaturmaa ja vaikka se olisi tullut esiin tapaturman yhteydessä tai vaikka tapaturma olisi pahentanut sairauden oireita.

Vakuutetun muun sairauden tai vian aiheuttamia tapaturmia ei korvata. Esimerkiksi kun epilepsiaa sairastava henkilö kaatuu epilepsiakohtauksen seurauksena ja loukkaa itsensä, kyseessä ei ole yksityistapaturmavakuutuksesta korvattava tapaturma. Toisaalta myöskään sellaisia vammoja, joiden syntyyn on vaikuttanut olennaisesti tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, ei korvata tai niitä korvataan vain siltä osin kuin ne johtuvat tapaturmasta eivätkä muusta sairaudesta tai viasta. Jos esimerkiksi rappeumaperäinen syy on pitkittänyt tapaturmavamman paranemista, korvataan hoitokuluja vain siltä ajalta, jonka tapaturman paraneminen olisi kestänyt ilman rappeuman vaikutusta.

Vahinkoilmoituksen tekeminen

Ilmoitus vahingosta on tehtävä vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Tämä on hyvä huomioida erityisesti silloin, jos on useampia vakuutuksia, joista saattaisi olla mahdollista saada korvausta. Esimerkiksi jotkin ammattiliitot ovat vakuuttaneet jäsenensä tapaturmavakuutuksella.

Hoitokuluista maksetaan korvaus vain yhdestä vakuutuksesta kerrallaan, mutta esimerkiksi pysyvän haitan korvausta on mahdollista saada useammasta vakuutuksesta.

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia