Haku

Henkilövakuutukset

Näissä asioissa autamme

Lääkevahinkovakuutus

Mikä on lääkevahinkovakuutus?

Lääkevahinkovakuutus on vapaaehtoinen korvausjärjestelmä, joka on luotu lääkkeiden käyttäjien turvaksi. Vakuutuksesta korvataan Suomessa myydyistä tai kulutukseen luovutetuista lääkkeistä ja verivalmisteista käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia.

Mitä vakuutuksesta korvataan?

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata lääkkeen aiheuttama henkilövahinko eli lääkevahinko silloin, kun lääke on luovutettu Suomessa kulutukseen ja lääkkeen valmistaja, maahantuoja, jakelija tai myyjä on liittynyt vakuutukseen.

Vakuutuksesta korvataan ruumiillinen sairaus tai vamma tai psyykkinen sairaus, joka on todennäköisesti aiheutunut lääkkeen käytöstä. Todennäköisyydellä tarkoitetaan, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena arvioiden todennäköisin. Todennäköisyyden arviointi tapahtuu lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella.

Korvaus lääkevahingosta maksetaan vahingonkorvauslain mukaisessa laajuudessa. Lääkevahingon kärsinyt voi saada korvausta paitsi lääkevahingosta aiheutuneista kuluista ja ansionmenetyksestä, myös kivusta ja särystä ja muusta tilapäisestä haitasta sekä pysyvästä haitasta. Eräissä tilanteissa myös vahingonkärsineen lähimmät omaiset voivat saada korvausta vahingonkärsineen hoitamisesta aiheutuneista kuluista ja ansionmenetyksestä. Jos vahingonkärsinyt on kuollut lääkevahingon takia, vakuutuksesta korvataan hautaamiskuluja sekä elatuksen menetystä sellaiselle henkilölle, jota kohtaan vahingonkärsinyt oli elatusvelvollinen tai joka muuten oli vahingonkärsineen elatuksen varassa.

Lakisääteiset korvausjärjestelmät ovat ensisijaisia lääkevahinkovakuutukseen nähden. Tämä tarkoittaa, että korvauksesta vähennetään ne etuudet, joihin vahingonkärsinyt on oikeutettu julkisista varoista tai lakisääteisestä vakuutuksesta. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi sairausvakuutuskorvaukset ja eläkkeet.

Tärkeimmät korvausrajoitukset

Vakuutuksiin sisältyy käytännössä aina myös rajoitusehtoja. Lääkevahinkovakuutuksen tärkeimmät korvausrajoitukset ovat:

Lääkevahinkovakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on syntynyt sellaisen toiminnan tai toimenpiteen yhteydessä, johon ei olisi pitänyt ryhtyä kyseisen lääkkeen tarkoitettu tai ennalta tunnettu vaikutus huomioon ottaen. Myöskään sellaista vahinkoa, joka on aiheutunut virheestä lääkkeen määräämisessä tai antamisessa tai siitä, että lääkkeen määrääminen tai kokeiltavaksi antaminen ei ole ollut lääketieteellisesti perusteltua, ei korvata. Toisin sanoen lääkevahinkovakuutuksesta korvataan lääkkeen yllättäviä haittavaikutuksia sellaisissa tilanteissa, jossa lääkehoito on sinänsä ollut asianmukaisesti toteutettu. Tapauksissa, joissa epäillään, ettei lääkitys ole ollut asianmukainen ja tästä on aiheutunut vahinkoa, voi vahingon korvattavuutta selvittää potilasvakuutuksesta tekemällä vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle.

Lääkevahinkoa ei korvata, jos se on seurausta välttämättömästä riskin ottamisesta, kun on hoidettu sellaista sairautta tai vammaa, joka hoitamattomana olisi hengenvaarallinen tai saattaisi aiheuttaa vaikean ruumiinvamman. Vakavien sairauksien ja vammojen hoitaminen saattaa edellyttää tietoista riskinottoa. Tällaisessa tilanteessa vakavakin vahinkoseuraus jää vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Tyypillinen esimerkki tällä perusteella korvauspiirin ulkopuolelle jäävästä vahingosta ovat erilaiset syöpälääkkeiden haittavaikutukset.

Korvausta ei makseta myöskään lääkkeen käytöstä aiheutuneista ns. kohtuudella siedettävistä seurauksista. Arvioinnissa otetaan huomioon hoidetun sairauden laatu ja vaikeusaste, vahingonkärsineen yleinen terveydentila, vahingon laajuus, asiantuntijan mahdollisuus ennakoida lääkkeen vaikutukset ja muut vastaavat seikat. Arvioinnissa on keskeistä, onko vahinko ollut vakavampi kuin tiedossa oleva ja tunnettu riski.

Vakuutusturvan rajoituksia koskevaan soveltamiskäytäntöön voi tutustua FINEn ratkaisutietokannassa.

Vahinkoilmoituksen tekeminen

Vahinkoilmoitus tulee tehdä Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vahingosta ja siitä aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Muutoksenhaku

Mikäli olet tyytymätön saamaasi korvauspäätökseen, sinun kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteys suoraan vakuutusyhtiöön ja pyytää oikaisua. Kerro vakuutusyhtiölle ne syyt, joiden takia pidät korvauspäätöstä virheellisenä.

FINEn puoleen voi kääntyä Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön antamissa korvauspäätöksissä, jotka on annettu 1.1.2012 tai sen jälkeen. FINE antaa neuvontaa ja ratkaisee riita-asioita näitä koskevissa kysymyksissä.

Ennen vuotta 2012 lääkevahinkovakuutusta hoiti Lääkevahinkovakuutuspooli. FINE ei ole toimivaltainen Lääkevahinkovakuutuspoolin antamien päätösten osalta. Näistä päätöksistä voi valittaa Lääkevahinkolautakuntaan.