Personförsäkringar

Vi hjälper med

Privat olycksfallsförsäkring

Ersättningsslag

En privat olycksfallsförsäkring är en frivillig försäkring som ersätter skador orsakade av olycksfall.

En privat olycksfallsförsäkring ersätter vårdkostnader för olycksfall, betalar ersättning för tillfälligt eller bestående men eller dödsfall. Det kan vara möjligt att utöka försäkringen med olika skydd eller ersättningsslag, som dagpenning. På marknaden erbjuds även försäkringar som inkluderar enskilda ersättningsslag, som en benbrottsförsäkring.

Av de kostnader som orsakas av olycksfallet ersätter olycksfallsförsäkringen i allmänhet bl.a. läkararvoden, läkemedel samt undersöknings- och vårdkostnader. En privat olycksfallsförsäkring ersätter kostnader till den del som de inte ersätts med stöd av lag. För vårdkostnadernas del ska FPA-ersättning ansökas först. Vissa försäkringar ersätter även fysikalisk terapi som vårdkostnader.

Beviljande och giltighet

För att bevilja en privat olycksfallsförsäkring kan försäkringsbolaget förutsätta att den som ansöker om försäkringen lämnar uppgifter om sitt hälsotillstånd, dvs. fyller i en hälsodeklaration. Tidigare skador eller sjukdomar kan medföra att det ingår begränsningar i försäkringen eller att den inte beviljas alls.

Giltigheten för en privat olycksfallsförsäkring är begränsad också i fråga om vilka aktiviteter försäkringen gäller. Försäkringen gäller inte nödvändigtvis riskfyllda grenar eller tävlingsidrott. Det kan vara möjligt att utöka försäkringens giltighet så att den också omfattar skador som orsakas i dessa aktiviteter. Separat s.k. licensförsäkringar i samband med idrott gäller dock bara den aktuella grenen. Det är bra att ta reda på ersättningsbeloppen i licensförsäkringarna och bedöma om det behövs tilläggsskydd.

En privat olycksfallsförsäkring kan gälla antingen endast under fritid eller under både fritid och arbetstid. En sådan försäkring som gäller hela tiden kallas för heltidsförsäkring.

Händelser som ersätts

För att kostnader orsakade av ett olycksfall ska ersättas, ska olycksfallet vara en plötslig och oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och som medför en kroppskada och som inträffar utan den försäkrades förskyllan. En händelse som betraktas som ett olycksfall ska också ha ett tydligt medicinskt orsakssamband med kroppsskadan. Olycksfallet ska alltså ha orsakats plötsligt och av någon yttre faktor. Om skadan orsakas till exempel av att man bara sträckt sig efter något eller av någon annan ansträngning eller rörelse är den inte nödvändigtvis ersättningsgill. Det kan vara möjligt att utöka olycksfallsförsäkringen så att försäkringen också ersätter kostnader för försträckningar och smärtor orsakade av vissa rörelser eller kraftansträngningar.

Kostnader orsakade av andra händelser än sådana som definierats som ersättningsgilla ersätts inte. Till exempel ersätter en försäkring som inte ersätter sjukdomsrelaterade symtom inte ett vårdbehov som orsakas av degenerationsrelaterade förändringar. Detta är fallet även om degenerationen skulle ha varit symtomfri före olycksfallet och även om den skulle ha framgått i samband med olycksfallet eller om olycksfallet skulle ha förvärrat sjukdomssymtomen.

Olycksfall som orsakas av någon annan sjukdom eller ett lyte hos den försäkrade ersätts inte. Till exempel när en person som lider av epilepsi faller till följd av ett epilepsianfall och skadar sig, är det inte fråga om en händelse som den privata olycksfallsförsäkringen ersätter. Å andra sidan ersätts inte heller sådana skador vars uppkomst väsentligt påverkats av en sjukdom som är oberoende av olycksfallet, eller så ersätts de bara till den del som de orsakas av olycksfallet och inte någon annan sjukdom eller lyte. Om till exempel en degenerationsrelaterad orsak har dragit ut på återhämtningen efter en olycksfallsskada, ersätts vårdkostnaderna endast för den tid som återhämtningen efter olycksfallet skulle ha varat, utan degenerationens inverkan.

Göra skadeanmälan

Anmälan om skada ska göras till försäkringsbolaget inom ett år från försäkringshändelsen. Det är bra att lägga märke till detta i synnerhet om det finns flera försäkringar som det är möjligt att få ersättning från. Till exempel har vissa fackförbund tecknat en olycksfallsförsäkring för sina medlemmar.

För vårdkostnader betalas ersättning endast från en försäkring åt gången, men det är möjligt att få till exempel ersättning för bestående men från flera försäkringar.