Personförsäkringar

Vi hjälper med

Läkemedelsskadeförsäkring

Vad är läkemedelsskadeförsäkringen?

Läkemedelsskadeförsäkringen är ett frivilligt ersättningssystem som skapats som en trygghet för läkemedelsanvändare. Från försäkringen ersätts överraskande skadeverkningar som användare lider genom biverkningar av läkemedel som har sålts eller överlåtits för konsumtion i Finland.

Vad ersätter försäkringen?

Syftet med försäkringen er att ersätta en personskada som orsakats av ett läkemedel, dvs. en läkemedelsskada, när läkemedlet har överlåtits för konsumtion i Finland och läkemedlets tillverkare, importör, distributör eller försäljare anslutit sig till försäkringen.

Försäkringen ersätter fysiska sjukdomar eller skador eller psykiska sjukdomar som sannolikt orsakats av användningen av ett läkemedel. Med sannolikhet avses att det kan finnas flera möjliga orsaker till skadan, men att användningen av läkemedlet är den mest sannolika orsaken när alla orsaker bedöms som en helhet. Sannolikhetsbedömningen sker på basis av medicinsk kunskap och erfarenhet.

Ersättning för läkemedelsskada betalas enligt skadeståndslagen. Den som lidit läkemedelsskada kan få ersättning för kostnaderna orsakade av läkemedelsskadan och inkomstbortfall, men också för sveda och värk och annat tillfälligt men samt bestående men. I vissa situationer kan även de närmast anhöriga till den skadelidande få ersättning för kostnader och inkomstbortfall som orsakats av att vårda den skadelidande. Om den skadelidande har dött på grund av en läkemedelsskada, ersätter försäkringen begravningskostnader samt underhållsbortfall till en sådan person för vilken den skadelidande varit underhållsskyldig eller som i övrig var beroende av den skadelidandes underhåll.

De lagstadgade ersättningssystemen är primära i förhållande till läkemedelsskadeförsäkringen. Detta betyder att de förmåner som den skadelidande är berättigad till från offentliga medel eller en lagstadgad försäkring avdras från ersättningen. Sådana förmåner är till exempel sjukkostnadsförsäkringar och pensioner.

De viktigaste ersättningsbegränsningarna

I försäkringarna ingår i praktiken alltid även begränsningsvillkor. De viktigaste ersättningsbegränsningarna i läkemedelsskadeförsäkringen är:

Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter inte en skada som har uppkommit i samband med sådan verksamhet eller åtgärd, som inte borde ha vidtagits med beaktande av läkemedlets avsedda eller tidigare kända verkan. En sådan skada som beror på ett fel vid ordination eller överlåtelse av läkemedel, eller på att ordination av läkemedel eller överlåtelse av läkemedel för provning inte varit medicinskt indikerad ersätts inte heller. Med andra ord ersätter läkemedelsskadeförsäkringen överraskande skadeverkningar av läkemedel i sådana situationer där läkemedelsbehandlingen i sig har genomförts korrekt. I fall där det misstänks att medicineringen inte varit lämplig och detta har orsakat skada, kan man utreda om skadan ersätts från patientförsäkringen genom att göra en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen.

En läkemedelsskada ersätts inte, om sjukdomen eller skadan är en följd av medicinskt sett nödvändigt risktagande vid behandling av en sådan sjukdom eller skada som obehandlad är livshotande eller kan leda till svår kroppsskada. Behandlingen av allvarliga sjukdomar och skador kan förutsätta medvetet risktagande. I en sådan situation faller även en allvarlig skadeföljd utanför försäkringens ersättningsområde. Ett vanligt exempel på en skada som faller utanför ersättningsområdet på denna grund är olika skadeverkningar av cancerläkemedel.

Ersättning betalas inte heller för följder som skäligen borde ha tålts och som orsakas av användningen av ett läkemedel. Vid bedömningen beaktas arten och svårighetsgraden hos den sjukdom som behandlingen avsett, den skadelidandes allmänna hälsotillstånd, skadans omfattning, en experts möjlighet att förutse läkemedlets verkningar och övriga motsvarande omständigheter. Vid bedömningen är det centralt om skadan varit allvarligare än den kända risken.

Mer information om tillämpningspraxis gällande begränsningar i försäkringsskyddet finns i FINEs avgörandedatabas.

Göra skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringbolaget inom ett år från det att den som ansöker om ersättning har fått veta om försäkringens giltighet, skadan och den skadepåföljd som skadan orsakat. Ersättningsanspråket ska i varje fall framställas senast inom 10 år från det att skadepåföljden orsakats.

Sökande av ändring

Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut, är det bäst att i första hand kontakta försäkringsbolaget direkt och begära rättelse. Berätta för försäkringsbolaget om de orsaker på grund av vilka du anser att ersättningsbeslutet är felaktigt.

Du kan vända dig till FINE gällande Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringbolags ersättningsbeslut som har givits 1.1.2012 eller senare. FINE ger råd och löser tvister i frågor som gäller dessa beslut.

Före år 2012 sköttes läkemedelsskadeförsäkringen av Läkemedelsskadeförsäkringspoolen. FINE är inte behörig när det gäller beslut givna av Läkemedelsskadeförsäkringspoolen. Dessa beslut kan överklagas hos Läkemedelsskadenämnden.