Haku

Sijoitusvakuutus on säästöhenkivakuutus – tutustu ennen sijoituspäätöstä näihin asioihin

Säästö- ja sijoitusvakuutustuotteet ovat pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen tarkoitettuja vakuutuksia. Niillä pyritään kerryttämään säästöä myöhempää käyttöä varten, mutta ne voivat toimia välineenä myös tuottohakuisemmalle ja tavoitteellisemmalle sijoittamiselle. Säästö- ja sijoitusvakuutuksen perusidea on yksinkertainen. Vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun tai säännöllisiä vakuutusmaksuja vakuutusyhtiölle. Sovitun säästöajan päätyttyä vakuutusyhtiö palauttaa vakuutusmaksujen perusteella muodostuneen säästösumman ja sille kertyneen tuoton.

Säästöhenkivakuutuksia voivat myydä paitsi vakuutusyhtiöt itse, myös erilaiset vakuutusedustusta harjoittavat toimijat. Jos vakuutuksen myy esimerkiksi pankki tai pankkiiriliike, syntyy vakuutussopimus kuitenkin aina vakuutuksenottajana olevan asiakkaan ja vakuutuksen myöntäneen vakuutusyhtiön välille. Asiakkaan tuleekin kiinnittää huomiota siihen, mikä yhtiö on sopimuksen toinen osapuoli. Asialla voi olla käytännön merkitys etenkin siinä tapauksessa, jos sopimuksesta aiheutuu myöhemmin erimielisyyttä ja asiakas joutuu ottamaan yhteyttä mahdollisesti ulkomailla toimivaan osapuoleen.

Suomessa on tarjolla sekä kotimaisten että ulkomaisten palveluntarjoajien säästö- ja sijoitusvakuutustuotteita. Vaikka tuotteiden perusidea on sama, voi tuotteissa olla huomattavia keskinäisiä eroja. Huomiota kannattaa kiinnittää etenkin tuotonmuodostumistapaan, sijoitusriskiin, maksujen joustavuuteen ja perittäviin kuluihin.

Säästö- ja sijoitusvakuutukset jaetaan niiden tuotonmuodostumistavan perusteella tyypillisesti kahteen ryhmään. Niin sanotuissa perinteisissä säästöhenkivakuutuksissa vakuutusyhtiö hyvittää vakuutussäästöä tietyllä sovitulla korolla. Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa tuotto määräytyy vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksen perusteella.

Suuri osa markkinoilla myytävistä sijoitusvakuutuksista on nykyään sijoitussidonnaisia vakuutuksia. Sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus toimii yksinkertaistettuna siten, että vakuutuksenottaja sijoittaa vakuutukseen haluamansa summan ja määrittelee mihin sijoituskohteisiin varat sijoitetaan. Vakuutusyhtiö hankkii näillä varoilla asiakkaan määrittelemät kohteet omistukseensa. Asiakas siis omistaa vakuutuksen, jonka arvo on kytketty hänen valitsemiinsa sijoituskohteisiin, jotka vakuutusyhtiö hankkii ja omistaa.

Sijoitussidonnaisessa säästöhenkivakuutuksessa riski vakuutuksen arvonkehityksestä on vakuutuksenottajalla, ei vakuutusyhtiöllä. Vakuutusyhtiö ei takaa vakuutussäästölle minkäänlaista tuottoa eikä edes sijoitetun pääoman säilymistä. Kun sijoituskohteiden arvo nousee, saa asiakas hyödyn, mutta arvon laskiessa mahdolliset tappiot jäävät asiakkaan vahingoksi. Kuten muissakin sijoitustuotteissa, myös säästö- ja sijoitusvakuutuksissa riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä. Jos sijoituskohteisiin liittyy korkea tuotto-odotus, myös riski on suuri. Maltillisemman tuottotavoitteen kohteissa riski on sen sijaan alhaisempi. Sijoitussidonnaiseen vakuutukseen sijoittaminen edellyttääkin vakuutuksenottajalta paitsi ymmärrystä siitä miten vakuutus toimii, myös kiinnostusta perehtyä tarjolla oleviin sijoituskohteisiin.

Vakuutukset voivat olla kertamaksuisia tai jatkuvamaksuisia. Jos vakuutus on jatkuvamaksuinen, kannattaa huomiota kiinnittää siihen voiko maksujen suuruutta ja maksuaikataulua myöhemmin muuttaa ja millä ehdoilla.

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana irtisanoa säästöhenkivakuutusta koskeva sopimus. Varojen nostamisesta säästöaikana eli ennen alun perin sovittua vakuutuksen erääntymishetkeä, saatetaan kuitenkin periä huomattavia takaisinostokuluja. Takaisinostokulujen suuruuteen vaikuttaa usein myös se, kuinka kauan sopimus on ehtinyt olla voimassa. Eri vakuutusyhtiöiden tarjoamien tuotteiden kulurakenteessa ja takaisinostokulujen määräytymisperusteissa on eroja, mikä kannattaa huomioida vakuutusta harkitessa.

FINEn neuvonnassa sijoitusvakuutuksesta esiin nousseet kysymykset ovat usein liittyneet tilanteisiin, joissa asiakkaat ovat olleet hämillään tekemästään sijoituksesta ja kysyvät neuvoa siihen, miten sopimuksen voisi ilman säästöjen menettämistä purkaa tai voiko säännöllisesti maksettavaksi sovittua summaa muuttaa. Pulmana tuntuvat olevan asiakkaalle usein epäselväksi jääneet ehdot, puutteelliset tiedot ja väärinkäsitykset.

FINEn vinkit sijoitusvakuutusta harkitsevalle:

  1. Tarkista minkälaisesta tuotteesta sopimuksessa on kyse. Lue tuotteen esitemateriaali ja sopimusehdot tarkasti. Kiinnitä huomiota kuluihin ja sijoitusriskiin.
  2. Pyydä tuotteeseen liittyvät paperit itsellesi ja tutustu niihin tarvittaessa kotona ajan kanssa. Jos jokin asia jää epäselväksi niin kysy, kunnes ymmärrät. Älä hätiköi.
  3. Varmista kuinka kauaksi aikaa olet sitoutumassa sopimukseen.
  4. Vakuutuksen voimassaoloaikana omassa taloustilanteessasi voi tapahtua muutoksia. Tarkista kuinka joustava vakuutus on tällaisissa tilanteissa. Selvitä, voiko esimerkiksi säännöllisesti maksettavaa vakuutusmaksua tarvittaessa alentaa ja peritäänkö siitä erikseen kuluja.
  5. Vakuutuksenottajalla on alun perin sovitusta säästöajasta huolimatta oikeus irtisanoa säästöhenkivakuutusta koskeva sopimus milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen kulurakenteen vuoksi irtisanominen ja varojen takaisinosto ei ole kuitenkaan kaikissa tapauksissa taloudellisesti kannattavaa. Etenkin ensimmäisten vuosien aikana takaisinostokulut ovat usein kertyneeseen säästöön nähden huomattavat. Selvitä, mitkä ovat vakuutuksen takaisinostokulut ja siten tosiasialliset mahdollisuudet takaisinostaa vakuutus.
  6. Selvitä keneltä ja millä kielellä saat apua tarvittaessa. Vakuutuksen myyjä ei aina ole sama taho kuin se, jonka kanssa sopimus on solmittu. Jos vakuutussopimuksesta aiheutuu myöhemmin riitaa, asian selvittämisen kannalta on merkitystä sillä, mikä yhtiö vakuutuksen on myöntänyt.
  7. Muista myös, että vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa säästöhenkivakuutus ilmoittamalla siitä vakuutusyhtiölle kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon vakuutushakemuksen tai tarjouksen hyväksymisestä.


Nämä vinkit toimivat hyvin kaikessa sijoittamisessa!

Oletko sijoittamassa ulkomaiseen yhtiöön? Lue opas: Kuluttaja ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!