Personförsäkringar

Vi hjälper med

Sjukkostnadsförsäkring

Försäkringens innehåll

Sjukkostnadsförsäkringar ersätter kostnader för undersökning och behandling av sjukdomar eller olycksfall. Ersättningen av kostnader kan vara valbar: i vissa försäkringsbolag kan man välja att försäkringen bara omfattar sjukdomar eller både sjukdomar och olycksfall. Innehållet i försäkringsbolagets ersättningsansvar fastställs utifrån försäkringsavtalets villkor, och därför är det bra att sätta sig in i avtalets innehåll när försäkringen tecknas och bedöma om den är lämplig för ens egen situation.

Beviljande av försäkringen

När man ansöker om en sjukkostnadsförsäkring ska man fylla i en hälsodeklaration, dvs. lämna uppgifter om den försäkrade personens tidigare hälsotillstånd. Tidigare sjukdomar eller skador kan påverka beviljandet av försäkringen så det ingår begränsningar i ersättningen av vissa saker i försäkringen eller så att försäkringen inte beviljas alls. Det är skäl att uppge hälsotillståndsuppgifterna korrekt och fullständigt, eftersom lämnande av felaktiga eller bristfälliga uppgifter till exempel kan leda till att försäkringsavtalet sägs upp och ingen ersättning utbetalas. Om det i hälsodeklarationen till exempel efterfrågas om den försäkrade har haft symtom inom ett visst område, ska symtomen uppges även om man inte besökt läkare på grund av dem.

En sjukkostnadsförsäkring beviljas i allmänhet till en sådan person som är stadigvarande bosatt i Finland och omfattas av det finländska sjukförsäkringssystemet (FPA).

En sjukförsäkring kan ansökas också för ett litet barn. För ett barn som ännu inte fötts kan en sjukkostnadsförsäkring ansökas redan under graviditeten. I detta fall ersätter försäkringen också kostnader orsakade av olika medfödda sjukdomar och försäkringen träder i kraft när barnet föds, utan individuella begränsningsvillkor. När en försäkring ansöks för ett ofött barn, ber försäkringsbolaget om en utredning om moderns hälsotillstånd samt kopior av rådgivningskortet.

Försäkringens giltighet

Det finns olika begränsningar i sjukförsäkringarnas giltighet. Försäkringens giltighet kan vara geografiskt begränsad, dvs. den ersätter inte nödvändigtvis någon annan vård än sådan som ges i Finland.

Sjukkostnadsförsäkringarna är i allmänhet också begränsade när det gäller aktiviteter och hobbyer för vilka vårdkostnader för sjukdomar eller olycksfall ersätts.

Sjukkostnadsförsäkringen kan vara bunden till hem- eller gårdsförsäkringens giltighet. Om den s.k. huvudförsäkringen går ut, kan också sjukkostnadsförsäkringen sluta eller så kan premien höjas. Vid byte av försäkringsbolag är det därför bra att kontrollera hur ändringarna påverkar sjukkostnadsförsäkringen.

Sjukkostnadsförsäkringens giltighet är bunden till den försäkrades ålder. Sjukkostnadsförsäkringar för barn kan sluta i 15–25 års ålder. Sjukkostnadsförsäkringar för vuxna gäller t.ex. upp till 60–65 års ålder. Försäkringen upphör också när maximiersättningsbeloppet för hela försäkringstiden har utbetalats.

Kostnader som ersätts

I sjukkostnadsförsäkringens försäkringsvillkor anges alltid de vårdkostnader som försäkringen ersätter och de kostnader som den inte ersätter. I försäkringarna finns alltid vissa begränsningsvillkor. Kostnaderna som nämns i dessa villkor ersätts inte, även om de vore nödvändiga med tanke på behandlingen av sjukdomen.

I allmänhet betalas ersättning från sjukkostnadsförsäkringen för nödvändiga och behövliga undersöknings- och vårdkostnader och läkemedel som ordinerats av en läkare i enlighet med allmänt accepterad medicinsk uppfattning. Från försäkringen betalas ersättning även för sjukhusets vårddagsavgifter upp till ett eventuellt dagligt maximibelopp. Sjukkostnadsförsäkringen ersätter i allmänhet behandling och undersökningar som görs inom den privata hälsovårdssektorn.

Det finns också skillnader i försäkringsvillkoren i hur till exempel tandvård, resekostnader, fysikalisk terapi, förbandsmaterial, hjälpmedel, rehabilitering, talterapi eller psykoterapi ersätts. Till exempel ersätts näringspreparat, baskrämer, extra hemvårdskostnader eller inkomstförluster i allmänhet inte.

Försäkringen ersätter i allmänhet inte kostnader som orsakas av till exempel graviditet eller barnlöshet, vaccinationer eller hälsoundersökningar.

Från beloppet av de kostnader som ersätts avdras även självrisken, som kan tas ut per sjukdom eller olycksfalls, per ansökningsomgång eller per försäkringsperiod. Försäkringen kan eventuellt också tecknas utan självrisk.

Ansökan om ersättning

Sjukkostnadsförsäkringen ersätter sådana kostnader som den försäkrade själv ska betala. Det gäller alltså först att ansöka om FPA-ersättningar för undersöknings- och vårdkostnaderna, om vårdanstalten inte använder direktersättningsförfarande, dvs. om inte vårdanstalten ansöker om dessa direkt.

Sjukkostnadsförsäkringen är även i övrigt sekundär i förhållande till lagstadgade ersättningar. Sjukkostnadsförsäkringen ersätter alltså inte sådana kostnader som ersätts på basis av en lag.

Sjukkostnadsförsäkringen ersätter sådana kostnader som uppkommit under försäkringens giltighetstid. Även om sjukdomen alltså skulle ha börjat under försäkringens giltighetstid, ska försäkringen vara i kraft även när kostnaderna uppstår.

Ersättning ska ansökas hos försäkringsbolaget inom ett år från det att kostnaden uppstått.