Fordons- och trafikförsäkringar

Vi hjälper med

Frivillig bilförsäkring eller kaskoförsäkring

För motorfordon finns frivilliga försäkringar, dvs. kaskoförsäkringar, med olika omfattning.

De mest begränsade kaskoförsäkringarna ersätter i allmänhet åtminstone älg-, brand- och stöldskador. Mer omfattande kaskoförsäkringar ersätter olika kollisionsskador, till exempel plåtskador orsakade av en krock. I omfattande kaskoförsäkringar ingår också många andra slags försäkringsskydd, till exempel bärgningsförsäkring eller ersättningsbilförsäkring.

Den som ansöker om ersättning är skyldig att visa att en händelse som enligt försäkringsvillkoren ska ersättas har inträffat. Till exempel i fråga om skadegörelseskador betyder det att kunden som ansöker om ersättning ska kunna visa att det uttryckligen är fråga om uppsåtlig skadegörelse.

Ersättningar ur kaskoförsäkring

Skadefallen som ersätts fastställs i försäkringsvillkoren. Om skadan ersätts, försöker man i första hand reparera bilen. I bilförsäkringar ingår i allmänhet en självrisk, och försäkringen ersätter inte skador som är mindre än självrisken. Kunden betalar alltid självriskandelen själv.

Om bilen råkar ut för en så stor skada att det inte är ekonomiskt förnuftigt att reparera den, kan försäkringsbolaget lösa in bilen. Detta är fallet när de uppskattade reparationskostnaderna överstiger en viss procentandel som fastställts i försäkringsvillkoren, till exempel 70 % av bilens värde. I de mest omfattande kaskoförsäkringarna finns det för inlösensituationer olika tilläggsskydd som kan ge en tilläggsersättning eller någon annan förmån utöver inlösenpriset.

Om det inte finns något särskilt extra skydd för inlösensituationer, betalas bilens verkliga värde som inlösenpris. Med verkligt värde avses vanligen det kontantpris som flera än en person skulle ha varit beredd att betala för bilen i verkligheten före skadan. Verkligt värde bestäms i allmänhet utifrån det aktuella fordonets individuella uppgifter, och ofta är till exempel annonser om motsvarande fordon på försäljningstjänster på internet riktgivande. Verkligt värde avser inte bilaffärernas begärda priser eller försäljningspriser, eftersom sådana priser inkluderar bl.a. bilaffärens marginal för försäljningen av bilen. Verkligt värde avser inte heller den ersättning som fås för bilen vid byte, bilaffärens inköpspris eller bytesvärde.