Betalning och konton

Vi hjälper med

Kontoanvändning och kontoöverföringar

Vad är grundläggande banktjänster?

I praktiken avses med grundläggande banktjänster att kunden kan öppna ett konto i banken, få ett kort för att använda kontot och använda kontot för förmedling av betalningar. En grundläggande betalkontotjänst omfattar även nätbankkoder, dvs. ett starkt elektroniskt identifieringsverktyg, om banken erbjuder den till andra kunder. En elektronisk identifieringstjänst kan vägras endast om kunden till exempel inte har en personbeteckning eller inte finns införd i befolkningsdatasystemet. I dessa fall ska banken erbjuda en mer begränsad elektronisk identifieringsmetod, som bara lämpar sig för användning av grundläggande betalkonto och tillhörande tjänster.

Grundläggande betalkontotjänster tillhandahålls jämlikt och icke-diskriminerande till alla konsumentkunder som är lagligt bosatta i en EES-stat. Detta gäller inte företag eller organisationer, även om en fysisk person handlar för deras räkning.

En inlåningsbank kan vägra att öppna ett grundläggande betalkonto och tillhandahålla betaltjänster i anslutning till det grundläggande betalkontot snarast av en orsak som hänför sig till bestämmelserna om penningtvätt. En sådan orsak kan vara till exempel om banken inte på ett tillförlitligt sätt kan försäkra sig om kundens identitet. Inlåningsbanker behandlar en konsumentkunds ansökan om grundläggande betalkonto utan dröjsmål och senast inom tio bankdagar från ansökan.

Om inlåningsbanken vägrar öppna ett grundläggande betalkonto för en konsumentkund eller erbjuda en betaltjänst i anslutning till det grundläggande betalkontot, underrättar banken kunden om orsaken till vägran utan dröjsmål, skriftligt och kostnadsfritt. I detta fall ska banken ge kunden en tillräcklig utredning om tillvägagångssätt för ändringssökande.

Kunden kan när som helst säga upp ett avtal om grundläggande betalkonto och inlåningsbanken får inte ta ut en avgift för uppsägningen.

Banken får säga upp kundens grundläggande betalkonto endast i sådana situationer som separat fastställs i lagen, till exempel om betalkontot saknar transaktioner under 24 på varandra följande månader eller om kunden inte längre är lagligt bosatt i en EES-stat. Banken meddelar kunden om uppsägning av kontot och uppsägningsgrunden skriftligen senast två månader före uppsägningen träder i kraft.

Banken kan säga upp ett avtal om grundläggande betalkonto, om kunden avsiktligt har använt betalkontot för olagliga syften, om kunden lämnat felaktiga uppgifter eller om kunden har underlåtit att lämna uppgifter och de riktiga uppgifterna skulle ha lett till att ansökan om grundläggande betalkonto förkastats. Uppsägningen träder i kraft omedelbart.

I meddelandet om uppsägning eller hävning av avtalet om grundläggande betalkonto ska banken ge kunden råd om tillvägagångssättet för att söka ändring.

Kunden kan överföra sitt betalkonto till en annan tjänsteleverantör med en kontoöverföringstjänst genom att ge den nya banken behövliga uppgifter och ge den nya banken fullmakt att be tjänsteleverantören om de uppgifter som krävs för överföring av kontot. Banken ger närmare information om uppgifterna för dem som deltar i överföringen av kontot, tidtabellen för överföringen samt de uppgifter som kunden ombeds lämna.

Bankerna kan ta ut en skälig avgift för grundläggande banktjänster enligt sina prislistor. Finansinspektionen följer upp prissättningen av grundläggande banktjänster.

Serviceavgifter

Banken tar ut serviceavgifter med stöd av avtalet som ingåtts med kunden. I kontoavtalets allmänna villkor ges banken i allmänhet rätt att göra ändringar i prislistan genom att meddela om detta inom en viss tid innan ändringen träder i kraft. Efter att ha fått meddelandet kan kunden säga upp kontoavtalet eller godkänna den ändrade prislistan. I allmänhet kräver godkännandet inga särskilda åtgärder av kunden.

Ibland har kunden kvar ett konto i en bank där kunden inte uträttar några dagliga ärenden. I detta fall kan de serviceavgifter som banken tar ut med stöd av avtalet göra att kontosaldot går på minus. Banken har rätt att registrera serviceavgifterna på kontot som ett minussaldo, men en övertrasseringsavgift får inte tas ut hos kunden för detta.