Betalning och konton

Vi hjälper med

Betalkort och spärrtjänster

Kortanvändning

Betal- och kreditkort används som betalningsinstrument dagligen. Betalningar som överstiger 50 euro som görs med chipförsedda kort bekräftas med en PIN-kod som matas in på betalterminalen. Inmatningen av PIN-koden ska skyddas noggrant så att utomstående inte kan ta reda på den. Det rekommenderas att PIN-koden inte förvaras i skriftlig form alls, utan den ska memoreras. Om det är nödvändigt att hålla koden i förvar någonstans, bör det ursprungliga papperet som banken skickat förstöras och koden skrivas ner på ett sätt som gör det omöjligt för utomstående att komma fram till att det är PIN-koden till kortet. PIN-koden får under inga omständigheter – inte ens i en form som gör den omöjlig att identifiera – förvaras tillsammans med kortet, till exempel i plånboken.

Om kortet hamnar i kriminella händer och det används obehörigen, fördelas ansvaret för den skada som uppstått mellan banken och kunden enligt bestämmelserna i betaltjänstlagen och kortvillkoren. När det gäller företagskort är det särskilt viktigt att utreda ansvarsfördelningen enligt kortvillkoren, eftersom det i fråga om dem kan göras undantag från bestämmelserna i betaltjänstlagen.

Enligt betaltjänstlagen ligger ansvaret för den skada som uppstått helt och hållet hos banken, om kunden kan anses ha handlat omsorgsfullt och kunden omedelbart efter att ha upptäckt att kortet förlorats underrättat den som beviljat kortet om att kortet orättmätigt innehas av någon annan. Om kunden bedömt som en helhet har handlat grovt vårdslöst eller avsiktligt, ligger ansvaret i sin helhet hos kunden. Om kunden inte har varit helt omsorgsfull, men inte heller grovt vårdslös, ansvarar kunden för en ”självrisk” på 50 euro, medan banken ansvarar för den återstående delen av skadan.

Vid bedömning av omsorgsfullhet beaktas bland annat följande omständigheter:

  • hur kunden har förvarat sitt kort
  • hur kortet och PIN-koden hamnat i brottslingars händer
  • hur snabbt kunden har märkt att kortet förlorats och spärrat sitt kort i spärrtjänsten
  • övriga omständigheter gällande ärendet

De omgivande omständigheterna kan påverka hur kunden bör se till att kortet finns kvar och hur det används. När kunden rör sig på platser med trängsel och till exempel en i övrigt förhöjd risk för fickstölder, bör man följa att kortet finns kvar noggrannare än vanligt. På sådana platser kan det också vara motiverat att använda kortets kontaktlösa betalningsegenskap eller kontanter i stället för kortet, om det till exempel är svårt att skydda inmatningen av kortets PIN-kod. Kunden kan också bli tvungen att bära ansvaret för skador som uppstår av att kunden själv har hamnat i en riskfylld situation genom att anlita en svarttaxi eller genom att låta främmande människor komma in i sitt hem.

Anmälan om missbruk

Vem ansvarar om ett förlorat eller stulet kort missbrukas?

När du spärrar ett kort som förlorats eller blivit stulet genom att ringa spärrnumret som din bank meddelat, övergår ansvaret för eventuellt missbruk som sker efter att kortet spärrats på kortets beviljare. Ditt ansvar upphör när spärranmälan gjorts.

Kom ihåg att du inte får börja använda ett spärrat kort på nytt även om det hittas senare.

Meddela missbruket till banken

Om du upptäcker transaktioner som du inte gjort själv på ditt kort, kan du göra en reklamation till din bank. Du får anvisning för att göra reklamationen i din banks kundtjänst. Din bank ger också råd om i vilka situationer det är motiverat att göra en brottsanmälan till polisen.

Meddela missbruket till myndigheterna

Gör en brottsanmälan hos polisen antingen personligen på polisstationen, via internet eller per brev. När du gör brottsanmälan ska du meddela polisen om du har förlorat kortet, om det har blivit stulet eller om det missbrukats även om du helat tiden haft kortet i din besittning.

Om du besöker polisstationen, ta med dig identitetsbevis och om möjligt också numret på det kort som missbrukats. Du kan också hitta kortnumret i din nätbank. Kortnumret gör att brottsutredningen går snabbare.

Till polisstationen behöver du också ett verifikat där missbruket syns. Verifikatet kan vara till exempel en utskrift från nätbanken eller en kreditkortsfaktura. Om du inte har förlorat kortet och det inte har blivit stulet, ska du ta kortet med dig. Om du har ringt spärrtjänsten, ska du uppge du en så exakt tid som möjligt för polisen.

Vad kan följa av missbruket?

Transaktioner som kortinnehavaren inte känner till undersöks från fall till fall av banken. För att en utredning ska inledas förutsätts alltid att kortinnehavaren gör en reklamation. Banken undersöker det eventuella missbruket, medan polisen svarar för brottsundersökningen.

Spärrtjänstens nummer

Om du förlorar kortet, ska du omedelbart ringa bankens spärrtjänst eller spärrtjänstnumret hos det bolag som beviljat kortet. I bankernas spärrtjänst kan du spärra alla finska bankers bankkort, kombinationskort och även Visa- eller MasterCard-kort. Numret betjänar dygnet runt:

Handelsbanken, Hypo, Nordea, Oma Sparbank, OP Gruppen, POP Bank, S-Banken, Sparbankerna, LokalTapiola, S-Business Oy, Ålandsbanken: +358 20 333, från utlandet +358 20 333, reservnummer från utlandet +358 800 1 2400

Aktia (kort och Aktia Wallet): 0800 0 2477, från utlandet +358 800 0 2477

American Express: 09 6132 0400, från utlandet +358 9 6132 0400

Danske Bank: 0200 2585, från utlandet +358 200 2585

Diners Club Finland: 0800 9 5555, från utlandet +358 800 9 5555

Elisa Rahoitus: 010 2662 000, från utlandet +358 10 2662 000

Eurocard: 0800 1 55777, från utlandet +358 800 1 55777

Ikano: 010 7735 702, från utlandet +358 10 7735 702

SEB Kort: 0800 1 55777, från utlandet +358 800 1 55777