Haku

Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet

1 Yleistä

Tässä oppaassa käsitellään matkatapaturman ja matkasairauden johdosta korvattavia vahinkoja sekä niiden erityistilanteita. Matkatapaturman ja -sairauden turvat sisältyvät pääsääntöisesti matkustajavakuutukseen.

Matkustajavakuutuksesta korvattavia vakuutustapahtumia ovat muun muassa matkatapaturman tai -sairauden hoitokulut, matkan peruuntuminen tai matkan keskeytyminen ja matkalla sattuneesta kuolemantapauksesta aiheutuneet kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset tai enintään niitä määrältään vastaavat hautauskustannukset ulkomailla.

Hoitokulujen lisäksi matkustajavakuutukseen voi mahdollisesti sisällyttää päivärahakorvauksen matkatapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä sekä korvaukset pysyvän haitan (invaliditeetin) ja kuolemantapauksen varalta. Kukin turva sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Article line divider

2 Vakuutetut ja lähiomaiset

Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut, Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Lisäksi joillakin yhtiöillä vakuutettuina ovat myös edellä mainittujen henkilöiden mukana matkustavat 12–20-vuotiaat lapset. Ikäraja vaihtelee yhtiöittäin. Jotkin yhtiöt edellyttävät lisäksi, että lapset on merkitty vakuutuskirjaan.

Lähiomaisia ovat pääsääntöisesti avio- tai avopuoliso, omat lapset, avio- tai avopuolison lapset, lastenlapset, ottolapset, kasvattilapset, vanhemmat, appi-, otto- tai isovanhemmat, sisarukset, sisarpuolet, puolison sisarukset, miniä tai vävy. Joissakin vakuutuksissa lähiomaisella voidaan tarkoittaa myös yhtä matkakumppania, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut matkan tai enintään yhtä matkakohtaisesti ilmoitettua henkilöä.

Article line divider

3 Vakuutuksen voimassaolo

3.1 Voimassaolo yleisesti

Matkustajavakuutus on voimassa yleensä Suomesta alkavilla matkoilla kaikkialla maailmassa. Vakuutus voi olla voimassa myös matkailtaessa Suomessa, jos matka tehdään linnuntietä mitattuna vähintään 50–150 km etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai näiden paikkojen välillä.

Määräaikainen eli matkakohtainen matkavakuutus tehdään matkan keston mukaan määräajaksi. Vakuutus tehdään etukäteen kattamaan määrätyn pituinen aika. Jatkuva matkavakuutus on

voimassa vuoden kerrallaan ja on aina erikseen kirjallisesti irtisanottava, jos se halutaan lopettaa. Yksittäisen matkan osalta jatkuvakin vakuutus on voimassa vain määrätyn ajan – yleensä 45 vuorokautta tai kolme kuukautta.

Turvan kestoa voi olla mahdollista pidentää lisäsopimuksesta ja -maksusta. Vakuutetun ikä voi vaikuttaa siihen, milloin vakuutusturva päättyy, joten tämä kannattaa tarkistaa vakuutusehdoista tai -kirjasta.

Vakuutusturva on urheilutoiminnassa voimassa lähtökohtaisesti vain kunnon ylläpitämiseksi harrastetussa urheilutoiminnassa. Lisäsopimuksesta saattaa olla mahdollista laajentaa voimassaoloa koskemaan esimerkiksi urheiluliiton tai -seuran järjestämiä kilpailuita, otteluita tai niihin liittyviä harjoituksia. Matkavakuutuksen voimassaoloa riskialttiilla alueilla on pääsääntöisesti rajoitettu. Matkavakuutukset eivät välttämättä ole voimassa sellaisilla alueilla, joihin matkustamista Suomen ulkoministeriö suosittaa välttämään tai joista ulkoministeriö suosittaa poistumaan.

3.2 Voimassaolo riskialttiissa urheilulajeissa tai vastaavissa toiminnoissa

Matkavakuutusturvan ulkopuolelle on rajattu tiettyjä vaaralliseksi katsottuja urheilulajeja. Lajit vaihtelevat yhtiöittäin, mutta pääsääntöisesti turvan ulkopuolelle on rajattu kiipeily-, taistelu-, voimailu-, ilmailu- ja nopeus- sekä syöksylaskulajit. Tarkempaa tietoa korvattavuuden ulkopuolelle rajatuista vaarallisista lajeista saa omasta vakuutusyhtiöstä. Matkavakuutusturva ei ole pääsääntöisesti voimassa myöskään ammattiurheilussa.

Article line divider

4 Matkatapaturma ja matkasairaus

4.1 Matkatapaturman määritelmä

Matkatapaturmalla tarkoitetaan vakuutustapahtumaa, joka on äkillinen, ulkoinen (esim. isku-, törmäys- tai lämpövoima), ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta matkan aikana. Kaikkien neljän edellytyksen tulee täyttyä samanaikaisesti. Tapaturman määritelmä saattaa poiketa lääketieteellisesti määritellystä tapaturmasta.

Matkatapaturman käsitettä on useissa vakuutuksissa laajennettu vielä siten, että tapaturmaksi katsotaan myös äkillisestä liikkeestä tai voimanponnistuksesta aiheutunut lihaksen tai jänteen venähdysvamma, siltä osin kuin se ei johdu muusta sellaisesta viasta, vammasta tai sairaudesta, josta ehtojen mukaan ei suoriteta korvausta. Lääkäriin on tällöin hakeuduttava määrätyn ajan kuluessa, yleensä noin 7–14 vuorokauden kuluessa. Yleensä tällaisen vamman ollessa kyseessä korvattavuuden ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi leikkaus tai fysioterapia.

Matkatapaturmaksi voidaan katsoa myös joissakin turvissa vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpisto tai paleltuminen, kaasumyrkytys ja paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunut vammautuminen sekä erehdyksessä (muussa kuin huumaustarkoituksessa) nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

Korvausta matkatapaturman aiheuttamista hoitokuluista maksetaan yleensä enintään kolmen vuoden ajan tapaturman sattumisesta.

4.2 Matkatapaturman rajoitukset

Vakuutusturvasta ei yleisesti korvata vakuutustapahtumaa, joka on aiheutunut vakuutetun sairaudesta ja ruumiinviasta.

Korvattavuuden ulkopuolelle on rajattu monissa vakuutuksissa myös ravinnoksi nautitun aineen aiheuttama myrkkyvaikutuksesta tai puremisesta hampaalle tai hammasproteesille aiheutunut vahinko, vaikka vahinkoon on vaikuttanut ulkopuolinenkin tekijä. Monissa vakuutuksissa ei myöskään korvata tietynlaisten hyönteisten puremaa tai pistosta tai näistä aiheutuvaa sairautta tai tartuntatautia tai matkalla sattuneen riidan tai pahoinpitelyn yhteydessä syntyneen vamman hoitokuluja.

4.3 Matkasairauden määritelmä

Matkasairaudella tarkoitetaan odottamatonta ja äkillistä lääkärinhoitoa vaativaa sairautta, joka on alkanut tai josta selviä oireita on ilmennyt matkan aikana tai jonka yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan muutoin on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana. Matkasairauden korvattavuus edellyttää, että hoitoon on hakeuduttu matkan aikana tai välittömästi matkan päätyttyä. Hoitoon hakeutumisen määräajat vaihtelevat yhtiöittäin. Määräaikaa ei kuitenkaan sovelleta tartuntatauteihin, jonka itämisaika on pitempi.

4.4 Matkasairauden rajoitukset

Matkasairautena ei yleisesti korvata sairautta, josta selviä oireita on ilmennyt jo ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana. Poikkeuksena on myöhemmin kohdassa 6.1 käsiteltävä ennen matkaa olleen sairauden paheneminen.

Matkasairautena ei lähtökohtaisesti korvata myöskään raskaudentilasta, synnytyksestä tai raskauden keskeytyksestä aiheutuvia kuluja, ellei kyse ole odottamattomasta, äkillisestä ja välitöntä hoitoa vaativasta raskaudentilan muutoksesta. Lisäksi korvattavuuden ulkopuolelle on voitu myös rajata tiettyjä vakavia sairauksia, kuten syöpä tai muu vastaava sairaus.

Rajoitukset vaihtelevat yhtiöittäin ja ne ovat tarkemmin määritelty vakuutusehdoissa. Korvausten maksamiselle saattaa olla myös määräaika (yleensä noin kolme kuukautta), jonka jälkeen korvauksia ei enää makseta.

4.5 Matkatapaturman ja matkasairauden hoitokulut

Matkatapaturman tai -sairauden aiheuttamien hoitokulujen korvattavuus vaihtelee yhtiöittäin. Pääsääntöisesti korvataan kuitenkin lääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottavat kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat lääkärin antamasta tai määräämästä matkatapaturman tai -sairauden hoidosta ja tutkimuksesta sekä matkatapaturman aiheuttaman vamman tai matkasairauden hoitoon lääkärin määräämät, pääsääntöisesti viranomaisen antaman luvan perusteella apteekissa myytävät lääkevalmisteet.

Korvattavia kuluja ovat myös matkatapaturman aiheuttaman vamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisen välttämättömän lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset. Hoitokertojen määrää saattaa kuitenkin olla rajattu, esimerkiksi 10–15 kertaan tapaturmaa kohden.

Muita korvattavia kuluja voivat olla yhtiöstä riippuen lääkärinhoitoa vaatineen matkatapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, turvakypärän, kuulokojeen ja hammasproteesin tai vastaavien korjaus- tai jälleenhankintakustannukset. On kuitenkin huomioitava, että korvausta ei välttämättä makseta, mikäli kyseinen esine on rikkoutumisen sijaan kadonnut vakuutustapahtuman yhteydessä.

Lisäksi matkatapaturman tai -sairauden johdosta korvattavia kustannuksia voivat olla välttämätön ensimmäisen ortopedisen tai muun vastaavan tuen hankinta, matkakustannukset tietyin ehdoin matkakohteessa, sairaanhoitoon liittyvät välttämättömät puhelinkulut, kohtuulliset kustannukset vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymästä sairaankuljetuksesta kotimaahan ja matkan aikana välttämättömästi tarvittavasta saattajasta.

Matkatapaturman tai -sairauden aiheuttaman kuolemantapauksen johdosta korvaukset vaihtelevat yhtiöittäin. Korvattavia kustannuksia voivat olla vahinkohetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä kuolemantapauksessa sekä vainajan kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset tai näitä määrältään vastaavat hautauskustannukset ulkomailla.

Useilla vakuutusyhtiöillä on suosituimmissa matkakohteissa yhteistyölääkäreitä ja -sairaaloita, jotka voivat laskuttaa suoraan vakuutusyhtiötä. Yhtiöiden matkavakuutusoppaissa ja internetsivuilla on tiedot sopimuslääkäreistä ja tärkeät yhteysnumerot hätätilanteita varten.

Korvattavia hoitokuja eivät pääsääntöisesti ole välilliset kulut, kuten ansionmenetys tai vaatteet, matkatapaturman hoitoon määrätty muu kuin leikkaus- yms. jälkeinen fysikaalinen hoito, huumausaineen, alkoholin, lääkeaineen tai muun aineen käytön aiheuttaman riippuvuuden hoito tai tapaturman aiheuttamat psyykkiset seuraukset. Joihinkin vakuutusturviin saattaa sisältyä kriisitilanteita koskeva turva, josta voidaan korvata kohtuullisia ja välttämättömiä psykoterapiakuluja.

Article line divider

5 Matkatapaturman tai -sairauden aiheuttama haitta

5.1 Haitan määritelmä

Haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle. Yleisellä haitalla tarkoitetaan tapaturman aiheuttamaa toimintakyvyn alentumista (toiminnan vajaus). Toimintakykyä verrataan saman ikäisen terveen henkilön toimintakykyyn. Tällöin otetaan huomioon rajoitukset, joita vammasta yleensä aiheutuu jokapäiväisessä elämässä ottaen huomioon vamman laatu ja vaikeusaste. Haittaa määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu, mutta ei yksilöllisiä olosuhteita kuten ammattia tai harrastuksia.

5.2 Haitan suuruus

Mikäli matkatapaturmasta jää tilapäinen/ ohimenevä tai pysyvä haitta, maksetaan haittakorvausta kyseisen turvan sisältyessä vakuutukseen. Joissakin turvissa korvausta saatetaan maksaa myös matkasairauden aiheuttamasta haitasta. Haitan suuruus määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen mukaan. Haitan suuruus määrätään vahinkohetkellä voimassa olleen haittaluokituksen perusteella.

Joissakin vakuutuksissa voidaan maksaa ohimenevän haitan korvausta, kun tapaturmasta on kulunut yksi vuosi eikä haitta ole muodostunut pysyväksi. Haitasta maksetaan kertakorvaus sen jälkeen, kun haitta on muodostunut pysyväksi. Jos vakuutettu kuolee yhden vuoden kuluessa tapaturmasta, ei haittakorvausta yleensä makseta.

Jos haittaluokka vamman pahentumisen vuoksi muuttuu ennen kuin kolme vuotta on kulunut korvauksen maksamisesta, on pahentumisen vuoksi suoritettava sitä vastaava lisäkorvaus, joka on pahentumisen vuoksi muuttuneen haittaluokan ja maksetun haittaluokan erotus. Mainitun ajan jälkeen ilmenneen vamman pahentumisen johdosta ei korvauksen määrää tarkisteta.

Article line divider

6 Matkatapaturman tai -sairauden erityistilanteet

6.1 Ennen matkaa olleen sairauden paheneminen

Mikäli vakuutetun jo ennen matkaa ollut sairaus pahenee äkillisesti tai sairauden tilassa tapahtuu muutos matkan aikana, voidaan joissakin vakuutuksissa maksaa korvausta tästä aiheutuneista hoitokuluista, mikäli paheneminen tai tilan muutos yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan ei ole ollut todennäköinen tai odotettavissa oleva. Näissä tapauksissa korvataan vain akuutti, ensiapuluonteinen hoito matkakohteessa ja vain määrätyn pituiselta ajalta, esimerkiksi 7–14 vuorokaudelta.

Sairauden odottamattomana pahenemisena ei kuitenkaan yleisesti pidetä sellaista sairauden pahenemista, jonka hoito tai tutkimukset ovat olleet kesken matkalle lähdettäessä. Joissakin turvissa ei korvata myöskään hoidon laiminlyönnistä johtuvaa sairauden pahenemista.

Asiakas oli saanut matkalla eteisvärinäkohtauksen. Asiakkaalla oli ollut toistuvia kohtauksia aiemminkin, ja muutamia viikkoja ennen matkalle lähtöä. Eteisvärinän uusiutuminen on siten ollut todennäköistä ja ennakoitavissa olevaa, eikä sairaus ollut hoitotasapainossa, joten pahenemisen aiheuttamat hoitokulut eivät siten ole vakuutuksesta korvattavia. Mikäli sairaus olisi ollut hoidollisesti tasapainossa, olisi sairauden äkillisen pahenemisen osalta maksettu akuutti ensiapuluonteinen hoito.

6.2 Akillesjänteen, kiertäjäkalvosimen sekä nivelkierukan vammat

Useissa vakuutuksissa korvattavuuden ulkopuolelle on rajattu tietynlaiset vammat kuten akillesjänteen repeämä ja kiertäjäkalvosimen sekä polven vammat. Vaikka näitä vammoja ei suoranaisesti olisi rajattu korvattavuuden ulkopuolelle, saattaa osa kyseisten vammojen hoitokuluista kuitenkin jäädä korvattavuuden ulkopuolelle. Mikäli turvaan sisältyy rajoitus, jonka mukaan jos vammaan tai sen paranemisen viivästymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut matkatapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, suoritetaan sairaanhoitokulujen ja haitan korvausta vain siltä osin kuin näiden on katsottava aiheutuneen tästä tapaturmasta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun jänne on rappeutunut tai nivelessä tai rustossa on paljon kulumaa. Tällöin korvattavuuden ulkopuolelle saattavat jäädä esimerkiksi leikkauskulut.

6.3 Hampaat

Tietyissä vakuutuksissa korvataan myös hammassäryn ja -tapaturman aiheuttamia kustannuksia. Korvattavia kustannuksia ovat vakuutusturvasta riippuen lääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottavat kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat hammaslääkärin antamasta tai määräämästä hampaalle aiheutuneen matkatapaturman hoidosta ja tutkimuksesta. Yleensä hampaiden hoito korvataan enintään tapaturmaa edeltävään tilaan.

Hammassairaudesta aiheutuvia kustannuksia ei yleensä korvata. Korvattavia ovat yleensä kustannukset äkillisen hammassäryn välttämättömästä ensiapuhoidosta, jos särky on alkanut ja hoito on annettu matkan aikana. Korvauksen määrällä saattaa olla enimmäiskorvausraja. Akuutin hammassäryn aiheuttamat kustannukset korvataan joissakin turvissa myös silloin, kun särky on aiheutunut puremisesta hampaalle tai proteesille tai kyseessä on hammassairaus.

6.4 Raskaus

Matkasairautena ei lähtökohtaisesti korvata raskaudentilasta, synnytyksestä, raskauden keskeytyksestä tai lapsettomuudesta tai sen hoidosta aiheutuvia kuluja. Joissakin turvissa korvataan ensiapuluonteinen matkalla annettu hoito, kun kyse ole odottamattomasta, äkillisestä ja välitöntä hoitoa vaativasta raskaudentilan muutoksesta.

Normaalisti kehittyvä raskaus ei pääsääntöisesti ole vakuutusehdoissa tarkoitettu sairaus, joka olisi peruste matkan peruuntumisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiselle.

Joissain yhtiöissä voi kuitenkin olla mahdollista saada laajennusturva myös raskausajalle.

Asiakkaan oli ollut tarkoitus lähteä matkalle Espanjaan 23.12. Asiakas oli peruuttanut matkan 19.12. siitä johtuen, että matka olisi ollut liian raskas asiakkaan raskaudesta johtuvien kipujen ja rajoitteiden johdosta. Raskaus ei ollut ollut asiakkaan tiedossa matkaa varatessa. Asiakas haki korvausta matkan peruuntumisesta matkustajavakuutuksestaan. Asiakkaalla ei ollut todettu raskauskomplikaatioita tai muuta normaalista raskaudesta poikkeavaa sairausoireilua, vaan kyseessä olivat normaaliin raskauden etenemiseen liittyvät oireet. Vaikka normaalisti etenevä raskaus voi aiheuttaa matkan peruuntumisen, ei kyseessä tällöin kuitenkaan ole sairastuminen, eikä korvausta matkan peruuntumisesta voida maksaa.

Article line divider

7 Matkan peruuntuminen, keskeytyminen ja matkalta myöhästyminen

7.1 Matkan peruuntuminen

Joihinkin vakuutuksiin sisältyy matkan peruuntumista koskeva turva. Matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkalle lähdön estymistä pakottavasti vakuutetun tai vakuutetun lähiomaisen vakavasta, äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta tai vakavasta tapaturmasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein, esimerkiksi lääkärintodistuksen perusteella.

Matkan peruuntumisen johdosta korvataan ainoastaan ne välittömät kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän tai palveluntarjoajan matkatai sopimusehtojen mukaan vastuussa.

Matkan peruuntumista ei yleensä korvata, mikäli vakuutus on tullut voimaan myöhemmin kuin kolme vuorokautta ennen matkan alkamista tai peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen alkamista tai matkan varaamista ja maksamista. Mikäli vakuutusmaksun maksaminen on vakuutusturvan voimaantulon edellytys, matkan peruuntumisesta ei makseta korvausta, jos peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen maksamista.

7.2 Matkan keskeytyminen

Matkan keskytymisestä voidaan maksaa tietyin edellytyksin korvausta, mikäli kyseinen turva sisältyy vakuutukseen. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan muuttumista, joka aiheutuu pakottavasti vakuutetun tai vakuutetun lähiomaisen vakavasta, äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta, vakavasta tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Vakuutetun matkasairauden tai -tapaturman vuoksi aiheutuva ennenaikainen matkalta paluu korvataan vain mikäli matkasairaus tai -tapaturma on senlaatuinen, että vakuutetun hoito lääketieteellisin perustein vaatii paluun Suomeen.

Asiakas keskeytti matkansa vatsataudin vuoksi ja palasi Suomeen. Asiakas olisi saanut vatsan oireiluun hoitoa myös kohdemaassa. Kyseessä ei siten ollut lääketieteellisesti arvioiden pakottava syy keskeyttää matkaa ja palata Suomeen, joten korvausta matkan keskeytymisestä aiheutuneista kuluista ei maksettu.

Matkan keskeytymisen vuoksi maksetaan lähtökohtaisesti vakuutusyhtiöstä riippuen muuttuneen kotiinpaluun järjestämisestä aiheutuneet välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskustannukset menomatkalla, matkakohteessa ja paluumatkalla ja kohtuulliset matkakustannukset uudesta menomatkasta matkakohteeseen, mikäli tämä on vakuutuksen voimassaoloaikana välttämätön opintojen tai työsuhteen jatkumisen vuoksi. Lisäksi korvattavia ovat etukäteen maksetut käyttämättä jääneet palvelut, retket ja matkat matkakohteessa sekä menetetyt matkapäivät sairaalahoidon tai ennenaikaisen matkalta paluun takia. Välillisiä kustannuksia, kuten ruokakuluja, ei makseta.

7.3 Matkalta myöhästyminen

Matkalta myöhästymisen perusteella korvattavat tilanteet on lueteltu tyhjentävästi vakuutusehdoissa. Matkalta myöhästyminen korvataan yleensä vain, jos vakuutettu ei ehdi ulkomaan lento-, laiva-, juna- tai bussimatkan alkamispaikkaan sään, teknisen vian tai muun vastaavan esteen sattuessa.

Matkalta myöhästymisen johdosta ei siten korvata sairauden tai tapaturman aiheuttamaa myöhästymisestä.

Article line divider

8 Muiden kuin vakuutetun oikeus korvaukseen

Joissakin vakuutusturvissa korvattavan matkasairauden tai tapaturman vuoksi sairaalahoitoon joutuneen vakuutetun huoltajalle ja joissain tapauksissa myös matkakumppanille voidaan matkan keskeytymisen tai pitkittymisen vuoksi korvata menetettyjä matkapäiviä. Samalta ajalta korvausta maksetaan vain yhdelle huoltajalle tai matkakumppaneille. Joissain vakuutuksissa voi olla edellytyksenä, että kyseisellä henkilöllä myös on vakuutus kyseisessä vakuutusyhtiössä.

Mikäli vakuutusyhtiö on hyväksynyt etukäteen vakuutetun sairauskuljetuksen kotimaahan, korvataan yleisesti myös välttämättömästi tarvittavan saattajan matka- sekä tietyissä turvissa myös majoituskulut.

Joissakin vakuutuksissa korvataan myös vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät välttämättömät matka- ja majoituskulut vakuutetun luokse ulkomaille ja takaisin Suomeen, jos vakuutettu on korvattavan matkatapaturman tai -sairauden vuoksi hoitavan lääkärin mukaan hengenvaarallisessa tilassa.

Lähiomainen voi olla oikeutettu korvaukseen omasta matkavakuutuksestaan matkan keskeytyessä tai peruuntuessa lähiomaisen tai matkakumppanin sairauden tai tapaturman johdosta.

© FINE 2019

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!