Julkaisut

Vertailu matkavakuutusten myöntämisikärajoista

2018 FINE

1 Johdanto

Tässä vertailussa on kysytty kahdeksalta matkavakuutuksia myyvältä vakuutusyhtiöltä matkavakuutuksiin liittyvistä ikärajoista. Vertailussa selvitetään myös, vaativatko yhtiöt vakuutuksen hakijalta terveysselvityksen ennen matkavakuutuksen myöntämistä.

Matkavakuutusten ehdoissa on erilaisia ikärajoituksia, lähinnä yläikärajoja, joiden mukaan matkavakuutus myönnetään ja jonka mukaan matkavakuutus on voimassa. Osa vakuutusyhtiöistä tarjoaa matkavakuutuksia, joissa ei ole lainkaan ikärajoituksia. Vakuutusyhtiöillä on myös erilaisia käytäntöjä siinä, vaaditaanko vakuutuksen hakijalta terveysselvitys ennen vakuutuksen myöntämistä.

Vertailussa on mukana sellaisia matkavakuutuksia, jotka lähtökohtaisesti korvaavat matkatapaturmien ja matkasairauksien hoidon ilman euromääräistä ylärajaa yksityisessä hoitolaitoksessa.

Matkavakuutusten sisällöstä on vertailussa kerrottu vain muutamia yleisiä asioita. Tarkempaa tietoa vakuutuksista löydät kyseisen vakuutuksen vakuutusehdoista ja -kirjasta. Tutustu myös FINEn muihin matkavakuutuksiin liittyviin julkaisuihin.

Article line divider

2 Matkavakuutus ja sen voimassaoloalue

Matkavakuutus voi sisältää matkustajavakuutuksen, matkatavaravakuutuksen, matkavastuuvakuutuksen sekä matkaoikeusturvavakuutuksen. Matkavakuutuksen voi valita joko jatkuvasti voimassa olevana tai matkakohtaisena, joka on voimassa määräajan. Useiden yhtiöiden tarjoamien matkakohtaisten vakuutusten myöntämisikäraja on korkeampi kuin jatkuvien matkavakuutusten.

Matkavakuutus myönnetään yleensä vain vakinaisesti Suomessa asuville.

Vakuutukset ja niiden korvauspiirit vaihtelevat paitsi eri vakuutusyhtiöillä myös mahdollisesti saman yhtiön jatkuvissa ja matkakohtaisissa vakuutuksissa. Omaan vakuutukseen ja sen ehtoihin kannattaa siis tutustua itselle tärkeitä seikkoja miettien ja tarvittaessa vertailla eri vakuutuksia.

Matkakohtaisen matkavakuutuksen voimassaoloalue valitaan matkakohteen mukaan. Jatkuvien matkavakuutusten voimassaoloalue vaihtelee yhtiöittäin. Osa vakuutuksista on voimassa ulkomaan matkoilla, osa antaa turvaa myös kotimaassa matkailtaessa.

Vakuutuksen voimassaoloalueen ulkopuolelle saattaa olla rajattu tiettyjä riskialueita, kuten sotariskialueet. Mikäli matkustat tällaiselle alueelle, selvitä vakuutusturvan kattavuus vakuutusyhtiöstä. Voimassaoloalueen ulkopuolelle on yleensä rajattu myös vakuutetun vapaa-ajan asunto ja matka sinne.

Article line divider

3 Matkustajavakuutus

Matkustajavakuutus on henkilövakuutus, josta korvataan matkasairaudesta ja matkatapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja sekä muita vakuutusehdoissa mainittuja asioita, kuten esimerkiksi tapaturmasta aiheutuneen pysyvän haitan korvaus sekä korvaus kuoleman varalta, matkan peruuntuminen, matkan keskeytymiskuluja sekä vakavissa tapauksissa kotiinkuljetus.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkalla alkaneita sairauksia ja matkalla tapahtuneita tapaturmia.

Vakuutuksen hakemista varten saatetaan vaatia terveysselvitys. Terveysselvityksessä kysytään vakuutuksen hakijan terveydentilaan liittyviä kysymyksiä. Terveysselvitys vaaditaan usein esimerkiksi matkustajan iän tai matkan pituuden perusteella.

Matkasairaudella tarkoitetaan matkalla alkanutta sairautta. Mikäli sairaus on ollut vakuutetulla jo ennen matkaa, korvataan matkustajavakuutuksesta akuutti ensiapuhoito matkakohteessa siinä tapauksessa, että sairaus on äkillisesti ja odottamatta pahentunut matkalla. Tällöin korvataan vain ja ainoastaan akuutti ensiapuhoito, eli muita kuluja ei korvata. Lisäksi korvaukseen voi liittyä aikamääräinen yläraja, esimerkiksi hoito korvataan korkeintaan viikon ajalta. Mikäli matkalla esiintynyt oireilu kuuluu sairauden tyypilliseen luonteeseen vakuutetulla, voi korvaus jäädä saamatta kokonaan.

Vaikka vakuutus olisi myönnetty terveysselvityksen perusteella ja terveysselvityksessä on mainittu vakuutetulla olemassa olevia sairauksia, ei tämä tarkoita, että matkustajavakuutus laajenisi korvaamaan terveysselvityksessä mainittuja olemassa olevia sairauksia. Tällöinkin arvioidaan sitä, onko sairaus äkillisesti ja odottamatta pahentunut matkalla.

Esimerkki:

Vakuutetulla on ollut sydämen rytmihäiriöitä ja korkea verenpaine, joihin vakuutetulla on lääkitys. Hoitotasapaino on ollut jo vuosia hyvä eikä ongelmia ei ole ollut. Kanarian matkalla vakuutettu sai oireita ja joutui sairaalahoitoon. Vakuutusyhtiö korvaa akuutin ensiapuhoidon viikon ajalta, sillä vakuutetun sairaus pahentui matkalla äkillisesti. Muita korvauksia, kuten matkan keskeytymiskorvausta sairaalassa olon ajalta, vakuutettu ei saa.

Article line divider

4 Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroiden rikkoutumisia ja varkauksia sekä muita vakuutuksessa mainittuja vahinkoja. Sen sijaan katoamisvahinkoja ei yleensä korvata. Lisäksi matkatavaravakuutuksen perusteella korvataan osassa vakuutuksia esimerkiksi matkatavarojen myöhästymisestä aiheutuneita välttämättömyystarvikkeiden hankintakuluja.

Article line divider

5 Matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus

Matkavastuuvakuutus korvaa muille aiheutettuja henkilö- tai esinevahinkoja, joista vakuutettu on korvausvastuussa ja matkaoikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Osassa vakuutuksista nämä vakuutuslajit kuuluvat matkatavaravakuutuksen osaksi, toisissa ne pitää ottaa erikseen tai mahdollisesti jotain osaa ei kaikissa vakuutusyhtiöissä ole mahdollista vakuuttaa.

Esimerkki:

Perheen lapset nahistelevat hotellin aulassa istuessaan taulutietokoneensa käytöstä. Taulutietokone lentää lasten käsistä ja rikkoo hotellin aulassa olevan lasiveistoksen. Lasiveistos korvataan perheen matkavastuuvakuutuksesta, taulutietokoneen rikkoutumisen korvaa matkatavaravakuutus.

Article line divider

6 Matkakohtainen eli määräaikainen vakuutus

Yksittäistä matkaa varten otetaan vakuutus matkan keston mukaan määräajaksi ja korvauslajit sekä vakuutussummat valitaan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Matkakohtaisen vakuutuksen enimmäisvoimassaoloaika vaihtelee yhtiökohtaisesti.

Matkakohtaisen vakuutuksen myöntämisikäraja saattaa olla korkeampi, mikäli asiakkaalla on esimerkiksi kotivakuutus samassa yhtiössä. Joillain yhtiöillä asiakkuus saattaa olla matkakohtaisen vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä.

Matkakohtaisia vakuutuksia myönnetään yleensä korkeampaan ikään kuin jatkuvia matkavakuutuksia ja osassa matkakohtaisista vakuutuksista ei ole lainkaan yläikärajaa.

Article line divider

7 Jatkuva matkavakuutus

Jatkuva matkavakuutus on voimassa jatkuvana aina vuoden (vakuutuskauden) kerrallaan. Vakuutuksen kohteena olevan yksittäisen matkan kesto on kuitenkin rajattu lyhemmäksi. Yhtiöstä riippuen vakuutus saattaa olla voimassa esimerkiksi enintään 45 vuorokautta – 3 kuukautta kestävällä yhtäjaksoisella matkalla. Voimassaoloaikaa matkaa kohden voidaan yhtiöstä riippuen pidentää sopimuksella. Mikäli haluaa jatkaa vakuutuksen kestoaikaa, tulee pidennys yleensä tehdä jo ennen matkaa, sillä vakuutuksen jatkoajan myöntämisen edellytyksenä voi olla, että vakuutettu on vakuutuksen jatkoa haettaessa kotimaassa.

Jatkuvan matkustajavakuutuksen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota paitsi myöntämisikärajaan myös siihen, minkä ikäisenä vakuutus päättyy. Myönnetty vakuutus voi olla voimassa jopa ilman yläikärajaa. Joissain yhtiöissä vakuutuksen myöntämisikäraja tai päättymisikäraja on korkeampi, mikäli vakuutuksenottajalla on esim. kotivakuutus yhtiössä. Vakuutus voi päättyä sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää yläikärajassa määritellyn iän tai vakuutus voi päättyä saavutettaessa kyseisen iän. Päättymisikäraja voi myös vaihdella eri korvauslajeissa. Jos vakuutus esimerkiksi päättyisi 80-vuotiaana, saattaa työkyvyttömyyspäiväkorvaus päättyä jo aikaisemmin.

Joillain yhtiöillä aikaisempi asiakkuus on jatkuvan matkustajavakuutuksen myöntämisen edellytyksenä.

Article line divider

8 Tarkasta myös

  • Matkakohtainen vakuutus kannattaa ottaa heti, kun matkan peruuttaminen ilman ylimääräisiä kuluja ei ole mahdollista ja haluat vakuutusturvaa peruuntumisen varalta. Jatkuva matkavakuutus on voimassa jo valmiiksi peruuntumisen varalta.
  • Tarvitseeko harrastuksesi vakuuttaa erikseen vai kuuluuko se valmiiksi vakuutuksesi piiriin? Kilpaurheilu sekä eräät riskialttiit harrastukset ovat tyypillisesti rajattu vakuutuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi laitesukellus ja seinä- ja kalliokiipeily vaativat yleensä laajennuksen matkavakuutukseen.
  • Teetkö matkallasi esimerkiksi hyväntekeväisyystyötä? Varmista vakuutuksen voimassaolo.
  • Teetkö toisinaan kalliita matkoja? Onko matkan peruuntumisen enimmäiskorvaussumma riittävä?
  • Kuljetatko matkalla mukana arvokkaita esineitä, esimerkiksi elektroniikkaa tai harrastevälineitä? Tarvitseeko matkatavaravakuutuksesi enimmäiskorvausmäärää korottaa? Tai kattaako kotivakuutuksesi tavarat myös ulkomaan matkoilla ja mikä tällöin on enimmäiskorvausmäärä?
  • Matkavakuutuksen lisäksi kannattaa hankkia Kelasta ilmainen eurooppalainen sairaanhoitokortti. Tilanteissa, joissa matkavakuutus ei esimerkiksi korvaa jo ennen matkaa olleen sairauden hoitoa, saa sen avulla välttämättömän sairaanhoidon EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä samoin tavoin ja kuluin kuin kyseisessä maassa asuvat henkilöt. Muista, että Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kuitenkaan ole yhtä kattava kuin matkavakuutus ja lisäksi sosiaaliturva vaihtelee suuresti eri maissa. Sairaanhoitokortista voi olla hyötyä esimerkiksi kroonisten sairauksien oireillessa ulkomailla. Suomella on myös erillisiä sairaanhoitosopimuksia joidenkin maiden kanssa. Voit selvittää oman kohdemaasi tilanteen Kelasta.
Article line divider

9 Taulukot

9.1 Matkakohtaiset matkavakuutukset

Taulukossa on vain pääperiaatteet. Kysy tarkemmin vakuutusyhtiöistä mahdollisista poikkeuksista myöntämiskäytännöissä.

Taulukoiden tiedot ovat vakuutusyhtiöissä tarkistaneet: Leena Ettilä / Eurooppalainen/Pohjola, Laura Lackman / Fennia, Anne Uutela / If, Minna Ruuhonen / LähiTapiola, Päivi Wiitamäki / Pohjantähti, Johanna Hemmilä / Suomen Vahinkovakuutus, Tiina Lehto / Turva, Kati Hautala / AIG.

Article line divider

Matkakohtaiset matkavakuutukset

Edellinen sarake
Seuraava sarake

Vakuutusyhtiö
Kenelle tarjolla

Minkä ikäinen saa matkavakuutukset

Vaaditaanko matkavakuutuksen saamiseen terveysselvitys

Eurooppalainen / Pohjola
Kaikille
Alle 86-vuotias Ei vaadita
Fennia
Kaikille
Alle 86-vuotias Ei vaadita
If
Enintään 45 vrk kaikille. Yli 45 vrk etuasiakkaille tai alle 27-vuotiaille
Ei ikärajaa Jos matka kestää yli 45 vrk
LähiTapiola
Kaikille
Ei ikärajaa Ei vaadita
Pohjantähti
Kotivakuutuksen yhteyteen
Ennen syntymää. Syntymän jälkeen 7 vrk iästä alkaen. Ei yläikärajaa. Ei vaadita
Suomen Vahinkovakuutus (POP Vakuutus ja Säästöpankin vakuutukset)
Kaikille
Alle 80-vuotias Ei vaadita
Turva
Kaikille
Ei ikärajaa Jos matka kestää yli 3 kk
AIG Europe S.A. sivuliike
Kaikille
Alle 70-vuotias Ei vaadita

 

Article line divider

Jatkuvat matkavakuutukset

Edellinen sarake
Seuraava sarake

Vakuutusyhtiö
Kenelle tarjolla

Minkä ikäinen saa matkavakuutukset

Minkä ikäisenä vakuutus päättyy?

Vaaditaanko matkavakuutuksen saamiseen terveysselvitys

Eurooppalainen / Pohjola
Kaikille
Alle 86-vuotias 100-vuotiaana

Terveysselvitys tarvitaan, kun

  • vakuutettu on täyttänyt 80 vuotta tai
  • on valittu jatkuvan matkustajavakuutuksen enimmäiskestoksi yli 120 vrk tai
  • on valittu jatkuvan matkustajavakuutuksen enimmäiskestoksi 120 vrk ja vakuutusta pidennetään siten, että kokonaiskesto ylittää 179 vrk.
Fennia
Kaikille
Alle 86-vuotias Ei päättymisikärajaa Ei vaadita
If
Enintään 45 vrk kaikille. Yli 45 vrk etuasiakkaille tai alle 27-vuotiaille
Alle 80-vuotias 90-vuotiaana Jos on eläkkeellä. (Sääntö poistuu maaliskuussa 2019)
LähiTapiola
Kaikille
Alle 100-vuotias 100-vuotiaana Ei vaadita
Pohjantähti
Kotivakuutuksen yhteyteen
Ennen syntymää. Syntymän jälkeen 7 vrk iästä alkaen, jonka jälkeen ei yläikärajaa. Ei ikärajaa Ei vaadita
Suomen Vahinkovakuutus (POP Vakuutus ja Säästöpankin vakuutukset)
Kaikille
Alle 80-vuotias Sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 80-vuotta Ei vaadita
Turva
Kaikille
Alle 100-vuotias 100-vuotiaana Jos matka kestää yli 3 kk
AIG Europe S.A. sivuliike
Kaikille
Alle 70-vuotias Sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 70 vuotta Ei vaadita
Article line divider

Lataa julkaisu PDF-tiedostona

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!