Haku

Yritys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset

Näissä asioissa autamme

Vastuuvakuutus

Vahingonkorvausvastuu ja vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus otetaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen varalle. Vastuuvakuutuksesta korvataan siis kustannuksia, joista vakuutettu henkilö on vahingonkorvausvelvollinen.

Lähtökohta vahinkojen korvaamisessa on, että jokainen kärsii itse kohtaamansa vahingot. Vahingon aiheuttaja voi olla vastuussa vahingosta silloin, jos lainsäädännöstä tai oikeuskäytännöstä löytyy jokin peruste tähän.

Vahingonkorvausvastuun syntymisen edellytyksenä on yleensä se, että vahinko on aiheutettu tuottamuksellisesti, eli vahingon aiheuttanut henkilö on toiminut jollain tavalla moitittavasti tai aiheuttanut vahingon huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään.

Yksityishenkilön vahingonkorvausvastuu voi olla laajempi kuin vastuuvakuutuksen korvauspiiri. Vaikka vastuuvakuutus ei siis korvaisikaan kustannuksia, vahingonaiheuttaja voi silti olla korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuksesta korvattavat kustannukset

Vastuuvakuutuksesta korvataan sekä henkilö- että esinevahingoista aiheutuvia kustannuksia. Henkilövahingoista voi aiheutua vahingonkärsineelle osapuolelle esimerkiksi hoitokuluja, pysyvä haitta tai ansionmenetystä. Esinevahinkoa taas on jonkin kiinteän tai irtaimen omaisuuden vaurioituminen.

Vastuuvakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät vahingonkorvauslain mukaan. Vahinkoa kärsineelle syntyneitä kustannuksia korvataan ns. täyden korvauksen periaatteen mukaisesti. Korvauksilla pyritään saattamaan vahinkoa kärsinyt samaan taloudelliseen tilanteeseen, jossa hän olisi ilman vahinkoa.

Korvauksen hakeminen vastuuvakuutuksesta

Vahinkoa kärsineen osapuolen pitää yleensä ensin vaatia korvausta suoraan vahinkoa aiheuttaneelta. Vahingon aiheuttanut henkilö tai taho tekee sitten vahinkoilmoituksen omaan vastuuvakuutusyhtiöönsä. Vastuuvakuutusyhtiö arvioi vahingon korvattavuuden yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden sekä kyseisen vastuuvakuutussopimuksen vakuutusehtojen perusteella.

Vastuuvakuutussopimuksessa on sovittu tietty omavastuu, jota pienempiä vahinkoja vastuuvakuutuksesta ei korvata. Omavastuuosuus jää vahingon aiheuttaneen henkilön maksettavaksi, eli vakuutusyhtiö maksaa vahingon kärsineelle osapuolelle vain omavastuuosuuden ylittävän osan korvauksista. Vahingonkärsineen pitää periä vakuutuksen omavastuuosuutta vastaava summa suoraan vahingon aiheuttajalta. Omavastuun suuruus riippuu siitä, mitä vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö ovat sopineet. Yksityishenkilöiden vastuuvakuutuksissa omavastuu on tavallisesti noin 200 euroa.

Vastuuvakuutuksissa on enimmäiskorvausmäärä, jota enempää vakuutusyhtiö ei maksa korvauksia. Yksityishenkilöiden ottamissa vastuuvakuutuksissa enimmäiskorvausmäärä voi olla esimerkiksi 100 000–200 000 euroa. Omavastuu ja vakuutuksen vahinkokohtainen enimmäiskorvausmäärä (vakuutusmäärä) on merkitty vakuutuskirjaan.

Yleisimmät vastuuvakuutuksen rajoitukset

Vastuuvakuutuksesta ei yleensä korvata tahallaan aiheutettuja vahinkoja. Poikkeuksena ovat alle 12-vuotiaiden lasten tahallaankin aiheuttamat vahingot. Vastuuvakuutuksesta ei myöskään korvata puhtaasti tapaturmaisesti sattuneita vahinkoja.

Vastuuvakuutuksen vakuutusehdoissa on erilaisia rajoitusehtoja. Näissä rajoitusehdoissa mainittuja vahinkoja ei korvata vastuuvakuutuksesta.

Vastuuvakuutuksesta ei yleensä korvata vahinkoa, joka aiheutuu sellaiselle omaisuudelle, joka on ollut vakuutetun henkilön hallussa, lainassa hänellä tai muutoin hänen käsiteltävänään tai huolehdittavanaan. Vastuuvakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, jonka korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen tai sitoumukseen. Vastuuvakuutusten korvauspiiristä on yleensä rajattu pois myös liikennevahingoista aiheutuneet vahingot ja pahoinpitelyn tai tappelun yhteydessä aiheutuneet vahingot. Vastuuvakuutuksissa on myös muita rajauksia.