Ansvars- och rättsskyddsförsäkringar

Vi hjälper med

Ansvarsförsäkring

Skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring tecknas i händelse av att en skadeståndsskyldighet uppstår. Ansvarsförsäkringen ersätter alltså kostnader för vilka den försäkrade personen är skadeståndsskyldig.

Utgångspunkten för ersättning av skador är att var och en lider de skador som de själva råkar ut för. Den som orsakar skadan kan vara ansvarig för skadan om det finns en grund för detta i lagstiftningen eller rättspraxis.

En förutsättning för att skadeståndsansvar ska uppstå är i allmänhet att skadan har orsakats av vållande, dvs. att den person som orsakat skadan har handlat på något sätt klandervärt eller orsakat skadan genom vårdslöshet eller försummelse.

En privatpersons skadeståndsansvar kan vara mer omfattande än ansvarsförsäkringens ersättningsområde. Även om ansvarsförsäkringen inte skulle ersätta kostnaderna, kan den som orsakat skadan ändå vara ersättningsansvarig.

Kostnader som ersätts från ansvarsförsäkringen

Från ansvarsförsäkringen ersätts kostnader för både person- och sakskador. Personskador kan orsaka den skadelidande parten till exempel vårdkostnader, bestående men eller inkomstbortfall. En sakskada är i sin tur en skada på fast eller lös egendom.

Ersättningar som betalas från ansvarsförsäkringen bestäms enligt skadeståndslagen. Kostnader som orsakats den skadelidande ersätts enligt den s.k. principen om full ersättning. Med ersättningarna försöker man återställa den skadelidande till samma ekonomiska ställning som han eller hon skulle ha varit i utan skadan.

Ansökan om ersättning från ansvarsförsäkring

Den skadelidande parten ska i allmänhet först kräva den som orsakat skadan på ersättning. Personen eller aktören som orsakat skadan gör sedan en skadeanmälan till sitt eget ansvarsförsäkringsbolag. Ansvarsförsäkringsbolaget bedömer om skadan kan ersättas utifrån allmänna skadeersättningsrättsliga principer samt det aktuella ansvarsförsäkringsavtalets försäkringsvillkor.

I ansvarsförsäkringsavtalet avtalas en viss självrisk, och skador som är mindre än självrisken ersätts inte från försäkringen. Självriskandelen ska betalas av personen som orsakat skadan, dvs. försäkringsbolaget betalar ersättning till den skadelidande parten endast för den del av ersättningen som överstiger självriskandelen. Den skadelidande ska kräva ett belopp som motsvarar försäkringens självriskandel direkt av den som orsakat skadan. Självriskens storlek beror på vad försäkringstagaren och försäkringsbolaget avtalat. I ansvarsförsäkringar för privatpersoner är självrisken i allmänhet cirka 200 euro.

I ansvarsförsäkringar finns ett maximiersättningsbelopp för den ersättning som försäkringsbolaget utbetalar. I ansvarsförsäkringar som privatpersoner tecknat kan maximiersättningsbeloppet vara till exempel 100 000–200 000 euro.

Självrisken och maximiersättningsbeloppet (försäkringsbeloppet) per skada anges i försäkringsbrevet.

De vanligaste begränsningarna i ansvarsförsäkringen

Ansvarsförsäkringen ersätter i allmänhet inte skador som orsakats avsiktligt. Ett undantag är skador som barn under 12 år orsakat, även med avsikt. Ansvarsförsäkringen ersätter inte heller skador som inträffat av en ren olyckshändelse.

I ansvarsförsäkringens försäkringsvillkor finns olika begränsningsvillkor. Skador som nämns i begränsningsvillkoren ersätts inte från ansvarsförsäkringen.

Ansvarsförsäkringen ersätter i allmänhet inte skador som orsakas sådan egendom som den försäkrade personen har innehaft, lånat eller i övrigt behandlat eller skött. Ansvarsförsäkringen ersätter inte heller skador där ersättningsansvaret grundar sig uteslutande på ett avtal eller en förbindelse. I allmänhet är även skador orsakade av trafikskador och skador orsakade i samband med misshandel eller slagsmål uteslutna från ansvarsförsäkringens ersättningsområde. Ansvarsförsäkringarna har även andra begränsningar.