Julkaisut

Opas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

2019 FINE

1 Johdanto

Aikuisten sairauskuluvakuutukset -opas kokoaa sairauskuluvakuutuksen valinnassa huomioitavat keskeiset asiat yhteen ja vertaa Suomessa myynnissä olevia sairauskuluvakuutuksia keskenään. Oppaassa käydään läpi vakuutuksen valintaan vaikuttavia keskeisiä sisältöjä sekä vakuutusmaksuun ja sopimukseen liittyviä seikkoja. Opas ei ole yksityiskohtainen selvitys sairauskuluvakuutusten sisällöstä.

Vakuutustuotteet ovat edellisen vuonna 2014 ilmestyneen oppaan julkaisun jälkeen muuttuneet ja uusia, erilaisia tuotteita on tullut markkinoille. Voit osittain itse vaikuttaa vakuutuksen kattavuuteen kokoamalla tarpeitasi vastaavan vakuutusturvan. Vakuutuksen voi myös ottaa ilman terveysselvitystä. Tuotteiden erilaistuminen tuo vakuutuksenottajalle toisaalta kovinkin paljon haasteita yksittäisten vakuutusten sisällön vertailemiseen.

Markkinoilla on erilaisia aikuisille tarkoitettuja sairauskuluvakuutuksia. Vakuutusyhtiöt käyttävät sairauskuluvakuutuksista erilaisia tuotenimiä kuten esimerkiksi Terveysturva ja Terveysvakuutus. Sairauskuluvakuutuksista korvataan yleisesti sairaudesta aiheutuvia hoitokuluja siltä osin, kun niistä ei ole saatu korvausta muiden vakuutusten tai lakisääteisen vakuutuksen perusteella. Tarjolla on myös sellaisia vakuutuksia, joista ei korvata varsinaisen sairauden hoitokuluja, vaan vakuutuksesta korvataan kuluja, jotka aiheutuvat sairauden toteamisesta (diagnosointi). Vakuutusyhtiöiden tarjoamat tuotteet eroavat laajuudeltaan ja sisällöltään. Vakuutuksenottajalle tarjotaan valmista kiinteää vakuutuskokonaisuutta tai vakuutuksenottaja voi koota itse yksittäisistä vakuutuksista ne turvat, joiden perusteella korvauksia maksetaan.

Jotta voit valita itsellesi sopivan tuotteen, on syytä selvittää vakuutustuotteiden eroavaisuudet. Tarkan tiedon tarjolla olevista vakuutuksista saat tutustumalla vakuutuksen tuoteselosteeseen, vakuutusehtoihin ja muuhun vakuutusyhtiön antamaan materiaaliin. Vakuutuksen sisältöön on siis aina syytä kiinnittää huomiota.

Oppaassa ei käsitellä vakuutuksia, jotka ovat työnantajan ottamia tai, jotka antavat turvaa pelkästään tapaturman tai vakavan sairauden varalta. Vakavan sairauden turva kattaa yleensä tietyt, vakuutussopimuksessa yksilöllisesti määritellyt sairaudet. Jos sairastut vakuutusehdoissa määriteltyyn sairauteen, vakuutuksesta maksetaan kertakorvauksena sovittu vakuutussumma.

Article line divider

2 Asioita, joita kannattaa huomioida ennen vakuutuksen valintaa

 • Sairauskuluvakuutus on vapaaehtoinen vakuutus. Vakuutusyhtiöllä ei ole laissa säädettyä velvollisuutta myöntää vapaaehtoista vakuutusta. Jos vakuutusyhtiö kieltäytyy myöntämästä vakuutusta, kieltäytymisen syy on ilmoitettava kirjallisesti. Kieltäytymisperusteen on oltava lain ja hyvän vakuutustavan mukainen.
   
 • Selvitä vakuutuksen sisältö lukemalla vakuutuksen tuoteseloste ja vakuutusehdot. Tuoteselosteessa kerrotaan vakuutuksen keskeinen sisältö ja vakuutusturvan olennaiset rajoitukset.
   
 • Vertaile vakuutusyhtiöiden tuotteiden välillä ainakin seuraavia seikkoja: mitä vakuutus korvaa, mitä se ei korvaa, kuinka paljon on vakuutuksen vakuutusmäärä, omavastuu ja vakuutusmaksu.
   
 • Selvitä, mitkä tekijät vaikuttavat vakuutuksen hinnan määräytymiseen. Huomioi, että vakuutuksen hinta saattaa muuttua vuosittain iän ja indeksikorotusten vuoksi. Omavastuun suuruuden valinnalla voit vaikuttaa vakuutusmaksun määrään. Maksa vakuutusmaksu ajoissa.
   
 • Huomioi vakuutusturvan laajuus. Jotkut sairauskuluvakuutukset eivät korvaa tapaturmassa saatua vammaa eikä varsinaisen, diagnosoidun sairauden hoitokuluja.
   
 • Henkilövakuutuksen myöntämiseen vaikuttaa yleensä terveydentila. Vakuutusyhtiö selvittää vakuutuksenhakijan terveydentilan pyytämällä vakuutettua vastaamaan vakuutushakemuksessa terveydentilaa koskeviin kysymyksiin. Vakuutusyhtiö ei siis itsenäisesti selvitä vakuutuksenhakijan terveydentilatietoja eri hoitopaikoista.

Terveysselvityksen täyttämisessä tulee olla rehellinen, täsmällinen ja huolellinen. Jos vakuutuksenottajan antamat tiedot osoittautuvat virheellisiksi, vakuutus voidaan irtisanoa. Vakuutukseen voidaan liittää yksilöllinen rajoitusehto vakuutuksen alkamisen jälkeen, jos tietojen virheellisyys johtuu vakuutuksenottajan huolimattomuudesta. On syytä huomioida, että muistamattomuus ei vapauta vastuusta kertoa kysyttyjä terveydentilaan liittyviä tietoja.

 • Jos olet vaihtamassa vakuutusyhtiötä tai vakuutusta, älä irtisano vanhaa henkilövakuutusta ennen kuin olet varmistanut millä ehdoilla uusi vakuutus myönnetään. Aiemmat sairaudet voivat aiheuttaa uuteen vakuutukseen rajoitusehtoja. Pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, ettei uutta vakuutusta myönnetä lainkaan.
   
 • Jos vakuutus myönnetään esimerkiksi vain koti- tai tapaturmavakuutuksen lisäturvana, selvitä voitko jatkaa henkilövakuutusta itsenäisenä vakuutuksena ja millä hinnalla, jos koti- tai tapaturmavakuutus päättyy. On myös mahdollista, että henkilövakuutusta ei voi jatkaa.
   
 • Selvitä, miten vakuutus on voimassa eri urheilulajeissa ja -harrastuksissa.
   
 • Olosuhteiden muuttumisesta, esimerkiksi asuinpaikan vaihtumisesta, on ilmoitettava vakuutusyhtiölle.
   
 • Hae korvausta vuoden kuluessa kulujen syntymisestä. Jos korvausta ei haeta määräajassa, oikeus korvauksiin menetetään.
Article line divider

3 Kotimaisten vakuutusyhtiöiden sairauskuluvakuutukset 1.11.2019

Kotimaisten vakuutusyhtiöiden sairauskuluvakuutukset 1.11.2019

Edellinen sarake
Seuraava sarake
Vakuutuksen myöntäjä Vakuutus
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Terveyden turva
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Sairaus- ja tapaturmavakuutus
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Vakavan sairauden hoitovakuutus, Terveysturva-vakuutus
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sairauden ja tapaturman hoitokuluturva, Terveysvakuutus
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sairauskuluvakuutus, Tähtiterveysvakuutus
Pohjola Vakuutus Oy Terveysvakuutus
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Aikuisen sairauskuluvakuutus
Article line divider

4.3. Vakuutuksen hakeminen ja myöntäminen

Sairauskuluvakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on yleensä, että vakuutettu henkilö on Suomessa vakinaisesti asuva henkilö, joka kuuluu Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Lisäksi vakuutetun vakinaisen kotipaikan on oltava Suomessa.

Vakuutuksen myöntämiseen vaikuttaa yleensä vakuutetun henkilön ikä, terveydentila ja aikaisempi sairaushistoria. Vakuutusyhtiö selvittää vakuutuksenhakijan terveydentilan pyytämällä vakuutettua vastaamaan vakuutushakemuksessa terveydentilaa koskeviin kysymyksiin. Vakuutusyhtiö ei siis itsenäisesti selvitä vakuutuksenhakijan terveydentilatietoja eri hoitopaikoista.

Vakuutusta myönnettäessä vakuutusyhtiö huomioi ilmoitetut sairaudet, vammat ja oireet, joita vakuutettavalla henkilöllä on mahdollisesti ollut ennen vakuutuksen hakemista. Terveysselvityksen täyttämisessä ja tietojen antamisessa tulee olla huolellinen, täsmällinen ja rehellinen. Vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin on annettava oikeat ja täydelliset vastaukset. Lisäksi vakuutetulla on velvollisuus ilman aiheetonta viivytystä myöhemmin oikaista vakuutusyhtiölle annetut vääriksi tai puutteellisiksi havaitut tiedot. Vapaaehtoisiin vakuutuksiin sovellettavan vakuutussopimuslain mukaan väärien tai puutteellisten tietojen antaminen voi johtaa esimerkiksi siihen, että vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutussopimuksen tai vakuutukseen lisätään yksilöllinen rajoitusehto jälkeenpäin. Tämä voi johtaa siihen, että korvausta ei makseta.

Sairauskuluvakuutus on vapaaehtoinen vakuutus. Vakuutusyhtiöllä ei ole laissa säädettyä velvollisuutta tehdä vakuutussopimusta jokaisen sitä haluavan kanssa. Vakuutusyhtiön vastuunvalinta voi siis aiheuttaa sen, että haettua vakuutusturvaa ei myönnetä lainkaan tai se myönnetään yksilöllisillä erityisillä rajoitusehdoilla. Yksilöllinen rajoitusehto merkitään vakuutuskirjaan. Tällöin korvausta yksilölliseen rajoitus­ehtoon merkitystä sairauden, vian tai vamman aiheuttamista hoitokuluista ei makseta.

Vakuutushakemusta ei kuitenkaan saa evätä hyvän vakuutustavan vastaisella perusteella. Vakuutusyhtiöillä on vastuunvalintaperiaatteet, joissa määritellään, minkälaisia riskejä ja millä ehdoilla vakuutuksenantaja vakuuttaa. Lähtökohtana on, että vakuutushakemuksen hylkäämisen on perustuttava näihin vakuutuksenantajan määrittelemiin periaatteisiin. Vakuutusyhtiön on annettava hylkäyksestä kirjallinen päätös. Hakijalla on oikeus saada tieto hylkäyksen perusteista.

4 Vakuutuksen ottaminen ja sen voimassalolo

Vakuutus on aina vakuutuksenottajan eli sinun ja vakuutusyhtiön välinen sopimus. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä tutustu vakuutuksen tuoteselosteeseen ja vakuutusehtoihin. Vakuutusehdoista kannattaa lukea rajoitusehdot, mitä ja miten korvataan ja mitä ei korvata. Vakuutukseen sisältyvissä yleisissä sopimusehdoissa on sääntöjä mm. siitä, milloin vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus, muuttaa vakuutusehtoja ja vakuutusmaksuja. Näihin kannattaa myös tutustua.

4.1 Sairauskuluvakuutuksia myyvät vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt

Sairauskuluvakuutuksen voi ottaa joko itsenäisenä vakuutuksena tai koti- tai tapaturmavakuutuksen lisäturvana.

Jotkut vahinkovakuutusyhtiöt myöntävät henkilövakuutuksen ainoastaan koti- tai tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Tällöin henkilövakuutuksen voimassaolo on sidottu perusvakuutuksen eli koti- tai tapaturmavakuutuksen voimassaoloon. Tämä voi vaikeuttaa koti- tai tapaturmavakuutuksen irtisanomista ja vakuutuksen vaihtamista myöhemmin toiseen vakuutusyhtiöön. Vakuutusta haettaessa kannattaa selvittää, voiko sairauskuluvakuutusta jatkaa itsenäisenä vakuutuksena, jos ko. perusvakuutus päättyisi. Aina tämä ei ole mahdollista.

Henkivakuutusyhtiöiden myöntämät vakuutukset ovat aina itsenäisiä vakuutuksia. Niiden myöntäminen ei siis edellytä, että vakuutusta hakevalla olisi samassa yhtiöryhmässä kotivakuutus.

4.2 Ennen vakuutuksen ottamista kartoita vakuutustarpeesi

Vakuuttamisen tarpeet ovat yksilöllisiä. Ennen vakuutuksen ottamista kannattaa miettiä, mitä ja minkälaista turvaa tarvitset. Miten kattava työterveyshuolto sinulla on, kuulutko työnantajan ottaman ryhmäsairauskuluvakuutuksen piiriin?

Haluatko vakuutuksen sekä sairauden että tapaturman varalle vai riittääkö pelkkä tapaturmavakuutus? Ota huomioon, että tapaturmavakuutukset eivät korvaa sairauksia. Eniten korvausriitoja aiheuttaa yksityistapaturmavakuutukseen liittyvä rajoitus, jonka mukaan jos tapaturmasta aiheutuneeseen vammaan on olennaisesti myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, suoritetaan korvausta vain siltä osin, kuin vamman katsotaan aiheutuneen tästä tapaturmasta. Tämä tulee sovellettavaksi, kun kyseessä ovat kudosten ikääntymis- eli rappeumamuutokset taikka vakuutetun aikaisemmat vammat. Tarkempaa tietoa tästä löydät FINEn Yksityistapaturmavakuutuksen ongelmatilanteita -oppaasta.

Pohdi minkälaisia hoitokuluja haluat vakuutuksen kattavan ja miten suuren vakuutusmäärän ja omavastuun otat vakuutukseen. Tämän jälkeen tutustu tarjolla oleviin vaihtoehtoihin, vertaile vakuutusyhtiöiden tuotteita ja vakuutusmaksuja keskenään. Pyri selvittämään eri hinnoittelutekijät ja miten ne vaikuttavat vakuutusmaksuun.

4.4. Maksuhäiriömerkinnän vaikutus sairauskuluvakuutuksen myöntämiseen

Vakuutusyhtiöt tarkistavat asiakkaan luottotiedot vakuutusta myöntäessään ja harkitsevat vakuutuksen myöntämistä maksuhäiriömerkintöjen perusteella. Sopimusvapauden vuoksi vakuutusyhtiöillä ei ole laissa säädettyä velvollisuutta myöntää vapaaehtoista henkilövakuutusta. Maksuhäiriömerkintä ei kuitenkaan saa olla automaattinen vakuutushakemuksen hylkäysperuste. Vähäinen maksuhäiriömerkintä ei yleensä ole vapaaehtoisen vakuutuksen myöntämisen este. Lisää tietoa maksuhäiriömerkinnöistä on saatavilla FINEn oppaasta: Maksuhäiriömerkinnän vaikutus vakuutus- ja pankkipalveluihin.

4.5. Vakuutuksen voimaantulo

Vakuutusturva tulee pääsääntöisesti voimaan vakuutushakemukseen merkitystä, sovitusta päivämäärästä alkaen, kuitenkin aikaisintaan sinä päivänä, jona vakuutushakemus on annettu tai lähetetty vakuutusyhtiölle. Kun vakuutus myönnetään, vakuutusyhtiö vastaa myös vakuutuksen käsittelyaikana sattuneista korvattavista vahinkotapahtumista.

Jos vakuutusyhtiö ei hyväksy hakemusta, vakuutusyhtiö saattaa tarjota tilalle vakuutusta yksilöllisillä rajoitusehdoilla. Vakuutusturvan ulkopuolelle rajataan esim. niska-hartiaoireet, ihon sairaus, astma.

Kun vakuutus on tehty ja hyväksytty, vakuutusyhtiö lähettää sinulle vakuutuskirjan, vakuutusehdot ja laskun. Tarkista, että tiedot ovat oikeat ja ilmoita mahdollisista virheistä heti vakuutusyhtiölle.

4.6. Vakuutuksen alueellinen voimassaolo

Sairauskuluvakuutukset ovat voimassa Suomessa. Vakuutusyhtiöiden tuotteissa on eroja sen suhteen, miten vakuutukset ovat voimassa ulkomailla. Rajoituksia vakuutuksen voimassaoloon ulkomailla olemisen osalta voi tulla esimerkiksi yli kuusi kuukautta kestävän ulkomaan matkan osalta. Lisäksi kannattaa huomioida, että vakuutuksen kaikki korvauslajit eivät ole ulkomailla voimassa. Vakuutusehdoissa on esimerkiksi saatettu rajoittaa, että sairauden perusteella hoitokulukorvausta maksetaan vain Suomessa tehdystä tutkimuksesta tai annetusta hoidosta.

Sairauskuluvakuutuksen olemassaolo ei poista ulkomaille matkustettaessa matkavakuutuksen tarvetta. Matkavakuutus korvaa matkalla sattuneiden tapaturmien ja matkalla alkaneiden sairauksien hoitokuluja. Tarkempaa tietoa matkavakuutuksesta löydät FINEn Perustietoa matkavakuutuksista -oppaasta.

4.7. Vakuutukset urheilutoiminnassa

Vakuutusehdoissa on erityisiä rajoituksia, miten vakuutus on voimassa kilpaurheilussa, sen harjoittelussa ja joissakin urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Yleensä vakuutus ei korvaa vammaa, joka on syntynyt urheiluliiton tai -seuran järjestämässä kilpailussa, ottelussa tai näitä varten järjestetyissä harjoituksissa tai harjoitusohjelmaan sisältyvässä muussa harjoittelussa. Vakuutuksesta on rajattu pois myös ammattiurheilutoiminnan piiriin kuuluva urheilu.

Lisäksi vakuutussopimuksissa on eroja korvataanko hoitokuluja jos vamma on syntynyt osallistuessa tai jopa kokeiltaessa mm. laiteja vapaasukellusta, kamppailu-, kontakti- tai itsepuolustuslajeja, moottoriurheilua, voimailu-, ilmailu- ja kiipeilylajeja tai lasketellessa merkittyjen rinteiden ulkopuolella.

Vakuutusyhtiöstä voi tiedustella voiko vakuutusturvaa lisäsopimuksesta ja -maksusta laajentaa koskemaan eri urheilulajeja ja toimintoja.

4.8. Vakuutuksen päättyminen

Henkilövakuutus voi päättyä vakuutetun täytettyä tietyn iän. Iät vaihtelevat yleensä 60 – 100 vuoden välillä. Jotkut vakuutukset ovat voimassa myös ilman ikärajoituksia. Hoitokuluja koskeva vakuutus lakkaa kokonaisuudessaan myös silloin, kun koko vakuutusta koskeva hoitokulujen enimmäiskorvausmäärä on korvattu.

Vakuutusturva voi päättyä myös vakuutuksenottajan tai vakuutusyhtiön irtisanomisen johdosta. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutusyhtiöllä on irtisanomisoikeus silloin, jos ennen vakuutuksen myöntämistä olet antanut vääriä ja puutteellisia tietoja terveydentilastasi ja vakuutusyhtiö ei olisi alun alkaenkaan myöntänyt vakuutusta. Vakuutusyhtiöllä on irtisanomisoikeus myös silloin, kun vakuutusmaksu jätetään maksamatta. Lisäksi vakuutusyhtiö voi irtisanoa vakuutuksen kirjallisesti yhtä kuukautta ennen vakuutuskauden vaihtumista. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan saa irtisanoa vakuutusta sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut. Vakuutuksenottajalla on oikeus vakuutuksen irtisanomiseen myös kesken vakuutuskauden.

Eräät vahinkovakuutusyhtiöt myöntävät sairauskuluvakuutuksen ainoastaan koti- tai tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Jos tämä ns. perusvakuutus päättyy, lakkaa myös sairauskuluvakuutus tai joissakin tapauksissa vakuutusta voi jatkaa korotetulla vakuutusmaksulla.

Article line divider

5 Vakuutuksesta korvattavat kustannukset ja rajoitukset

Vakuutusyhtiöt tarjoavat sairauskuluvakuutuksina sekä valmiita kiinteitä vakuutuskokonaisuuksia että erillisiä, yksittäisiä vakuutuksia. Vakuutusten sisältöön vakuutuksenottaja ei pysty vaikuttamaan. Sairauskuluvakuutuksen voit myös joissakin yhtiöissä koota oman vakuutustarpeesi mukaan yksittäisistä tarjolla olevista vakuutuksista. Useimmat sairauskuluvakuutukset sisältävät vakuutuksen lisäksi myös yhteistyökumppanina toimivien terveysalan yritysten antamaa palvelua, kuten terveydenhuollon ammattilaisten antamia neuvoja, vahinkoilmoituksen tekemistä asiakkaan puolesta ja suoralaskutusta.

5.1. Ennen hoitoon hakeutumista ja hoitopaikan valinnasta

Ennen hoitoon hakeutumista kannattaa vakuutusehdoista selvittää, miten sinun tulee hakeutua hoitoon. Joidenkin vakuutuksien ehdoissa saatetaan edellyttää, että ennen hoitoon hakeutumista asiakkaan on oltava yhteydessä vakuutusyhtiön yhteistyökumppanina toimivaan terveysalan yritykseen. Jos sairauskuluvakuutukseesi on liitettynä turva tapaturmien varalle, niin tarkista myös, missä ajassa sinun edellytetään hakeutuvan hoitoon.

Joidenkin yhtiöiden vakuutusehdoissa on ehtokohta, jonka mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus ohjata, jopa sitovasti, vakuutettu vakuutusyhtiön osoittamaan hoitopaikkaan yksityiselle lääkäriasemalle, yksityiseen sairaalaan tai palveluntuottajalle. Jos vakuutettu kieltäytyy tarjotusta hoitopaikasta, vakuutusyhtiö voi ehtojensa mukaan evätä korvauksen kokonaan tai korvata hoitokulut tarjoamansa hoitopaikan kustannusarvion mukaisesti. Hoitokulujen mahdollisen erotuksen vakuutettu maksaa itse.

5.2. Hoitokulut

Vakuutusehdoissa on yksityiskohtaisesti ja tyhjentävästi lueteltu ne sairaanhoitokulut, joita vakuutus korvaa ja ne, joita vakuutuksesta ei korvata. Hoitokulujen korvauksissa on yhtiö- ja tuotekohtaisia eroja.

Hoitokuluvakuutuksista on mahdollisuus saada korvausta pelkästään sairauden tai sekä sairauden että tapaturman aiheuttamista

 • lääkärin määräämistä yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisista välttämättömistä ja tarpeellisista tutkimus- ja hoitokuluista,
   
 • sairaalan hoitopäivämaksuista päivittäiseen enimmäismäärään saakka ja
   
 • viranomaisen antaman luvan perusteella apteekista myytävistä lääkevalmisteista.
   

Lähtökohtaisesti sairauskuluvakuutus korvaa sekä julkisella että yksityisellä terveydenhoitosektorilla tapahtuvat tutkimukset ja hoitotoimenpiteet.

Vakuutusehdoissa oleva vaatimus siitä, että korvattavan hoidon tulee olla yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaista, välttämätöntä ja tarpeellista, on toisinaan tulkinnanvaraista. Tällaisena korvattavana hoitona on yleisesti pidetty ensisijaisesti hoitoa, joka on lääketieteessä laadultaan ja käyttöaiheeltaan vakiintunutta. Korvattavana hoitona pidetään yleisesti myös sellaisia toimenpiteitä, joilla todennäköisesti aikaansaadaan sairauden tai vamman aiheuttaman tilan lievittymistä tai korjautumista. Tämän johdosta ns. kokeellisten hoitomuotojen korvattavuus, joiden vaikuttavuudesta ei vielä ole lääketieteellistä selvyyttä, kannattaa selvittää vakuutusyhtiön kanssa etukäteen.

Vakuutusehdoissa on eroja mm. hammashoidon, fysikaalisten hoitokulujen, sidetarpeiden, apuvälineiden ja erilaisten terapiahoitojen kuten esimerkiksi psykoterapian korvattavuudessa.

5.3. Korvauksen maksamista koskevia yleisimpiä rajoituksia

Vakuutusehdoissa luetellaan tarkasti hoitokuluja koskevia rajoituksia, joita vakuutus ei korvaa. Korvausta ei yleensä ole mahdollista saada sellaisista sairaanhoitokuluista, joiden syynä on vakuutetun itselleen tahallisesti aiheuttama sairaus tai vamma, itsemurhayritys, alkoholin tai lääkeaineen käyttö tai väärinkäyttö tai muun huumaavan aineen käyttö.

Lisäksi korvauksen ulkopuolelle on rajattu raskaudentilasta, synnytyksestä, raskauden keskeyttämisestä, lapsettomuuden tutkimisesta tai hoidosta, keinohedelmöityksestä tai sikiön tilan tutkimisesta aiheutuneet kulut.

Sairaanhoitokuluja ei yleensä makseta raskauden ehkäisystä, rokotuksista, ennalta ehkäisevistä hoidoista, terveystarkastuksista, näöntarkastuksista, taittovirheen tutkimuksista tai hoidoista, ravintovalmisteista, vitamiineista, hivenaineista, luontaistuotteista, perusvoiteista, ylimääräisistä kodinhoitokustannuksista tai ansionmenetyksistä. Korvauksen ulkopuolelle on useimmiten myös rajattu mm. rintojen pienennys- ja suurennusleikkaukset, silmäluomien kohotusleikkaukset, rasvaimut, lihavuusleikkaukset. Korvausta ei myöskään makseta nikotiiniriippuvuuden ja erektiohäiriön hoidosta. Vaihtoehtoisia hoitomuotoja, jotka eivät ole lääketieteen hoitoperiaatteissa yleisesti hyväksyttyjä, ei korvata. On syytä huomioida, että luetellut rajoitukset ovat yleisiä rajoituksia, joita sairauskuluvakuutus ei yleensä korvaa. Vakuutustuotteiden välillä on eroavaisuuksia.

Vakuutus on voitu myöntää yksilöllisellä vakuutuskirjaan erikseen merkityllä rajoitusehdolla. Tällöin korvausta näiden sairauksien, vikojen tai vammojen aiheuttamista hoitokuluista ei makseta.

Vakuutuksesta korvataan hoitokuluja siltä osin, kuin niistä ei ole oikeutta saada korvausta jonkin lain perusteella. Lähtökohtaisesti esim. sairausvakuutuslain, tapaturmavakuutuslain ja liikennevakuutuslain perusteella saatavat korvaukset ovat ensisijaisia hoitokuluvakuutuksesta saatavaan korvaukseen nähden. Vakuutusehdoissa on yleensä rajoitusehto, jonka mukaan korvausta hoitokuluista ei makseta, jos oikeus lain mukaiseen korvaukseen on menetetty vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Jos harkitset vakuutuksen irtisanomista, kannattaa huomioida, että yleensä korvaamisen edellytyksenä on, että vakuutusturva on voimassa hoitokulujen syntymishetkellä. Yllätyksenä voi tulla, että hoitokuluvakuutus ei korvaa hoitokuluja, jotka ovat syntyneet vakuutuksen päättymisen jälkeen, vaikka sairaus olisi alkanut tai tapaturma sattunut vakuutuksen voimassa ollessa.

5.4. Miten haen korvausta

Korvausvaatimus tai vahinkoilmoitus on tehtävä vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa hoitokulujen syntymisestä. Hoitokulut on yleensä ensin maksettava itse, ellei hoitoa ole antanut vakuutusyhtiön terveysalan yhteistyökumppani tai vakuutusyhtiön erikseen hyväksymä hoitolaitos. Yhteistyökumppanit voivat laskuttaa suoraan vakuutusyhtiötä (suorakorvaus), jolloin maksat vain omavastuuosuuden.

Hoitokulukorvausten hakemisessa on vakuutusyhtiöillä eri käytäntöjä. Korvaushakemuksen voi joissakin tapauksissa tehdä puhelimitse, internetissä tai toimittamalla kirjallisen vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiöiden yhteistyökumppanina toimivat terveysalan yritykset tekevät myös korvaushakemuksen vakuutetun puolesta, kun käyttää ko. yrityksen palveluja. Vakuutusyhtiö ei aina vaadi korvaushakemuksen yhteyteen toimitettavaksi kuitteja tai muita asiakirjoja. Muista kuitenkin pitää kuitit tallessa, sillä vakuutusyhtiö saattaa kysyä niitä myöhemmin.

Suurin osa vakuutusyhtiöistä edellyttää, että hoitokuluista haetaan ensin sairausvakuutuslain mukainen korvaus Kelalta. Hoitolaitokset ja apteekki vähentävät kuluista yleensä Kela-osuuden valmiiksi. Jos sairausvakuutuslain mukaista korvausta ei ole huomioitu, on sitä haettava Kelalta kuuden kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta.

Mikäli sairaanhoitokulukorvaus kuuluu vakuutusehtojen mukaan maksaa, vakuutusyhtiö korvaa sairaanhoitokulun siltä osin kuin se ylittää sairausvakuutuslain mukaan korvattavan osan ja vakuutuskirjassa mainitun omavastuun.

5.5. Enimmäiskorvausmäärät

Sairauskuluvakuutuksista korvataan pelkästään sairauden tai sekä sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja vakuutuskirjassa mainittuun enimmäiskorvausmäärään saakka. Maksetut korvaukset vähentävät tätä korvauksen euromääräistä ylärajaa. Joissakin vakuutuksissa hoitokulujen vakuutusmäärän voit itse sopia vakuutusyhtiön kanssa tiettyyn enimmäiskorvausmäärään saakka. Muutoin vakuutusyhtiö on määrittänyt vakuutussopimukseen enimmäiskorvausmäärät.

Hoitokulujen ja sairaalahoitopäivämaksujen korvausten ylärajoissa on yhtiökohtaisia eroja. Enimmäiskorvausmäärät voivat vakuutussopimuksesta riippuen olla joko sellaisia, että vakuutuksesta korvataan

 • tietty enimmäiskorvausmäärä tapaturmaa tai samaa sairautta kohti (vahinkokohtainen) ja / tai
   
 • kaikista vakuutuksen voimassaoloaikana ilmenneistä sairauksista ja tapaturmista korvataan hoitokuluja enintään tietty enimmäiskorvausmäärä (vakuutuskohtainen) ja / tai
   
 • tietty enimmäiskorvausmäärä vakuutuskautta kohti (vakuutuskausikohtainen).


Hoitokuluvakuutus päättyy, kun vakuutuksesta on hoitokuluja korvattu vakuutuskohtainen enimmäiskorvausmäärä. Siinä vaiheessa, kun tapaturmaa tai samaa sairautta koskeva vahinkokohtainen enimmäiskorvausmäärä on maksettu kokonaan, korvausta ei kyseessä olevan tapaturman tai sairauden aiheuttamista hoitokuluista enää makseta.

5.6. Omavastuu

Korvattavien hoitokulujen määrästä vähennetään omavastuu. Hoitokulut korvataan siltä osin kuin ne ylittävät vakuutuksessa olevan omavastuun. Vakuutuksissa on erilaisia omavastuita:

 • Sairaus- ja tapaturmakohtainen omavastuu: Omavastuu vähennetään kerran saman sairauden tai tapaturman perusteella maksettavasta korvauksesta.
   
 • Vakuutuskausikohtainen omavastuu: Omavastuu vähennetään kerran kalenterivuoden tai jokaisen vakuutuskauden aikana. Omavastuun vähentämisen kannalta ei ole merkitystä johtuvatko kulut samasta vai eri sairaudesta tai tapaturmasta.
   
 • Omavastuuton vakuutus: Ei sisällä omavastuuta lainkaan.

6 Vakuutusmaksu ja sopimuksen muuttaminen

Sairauskuluvakuutus on usein pitkäaikainen sopimus. On syytä huomioida, että sopimusehdot ja vakuutuksen hinta voi muuttua huomattavasti ajan kuluessa.

6.1. Vakuutusmaksu

Sairauskuluvakuutuksen vakuutusmaksu muuttuu yleensä vuosittain vakuutussopimusta tehtäessä sovittujen hinnoittelutekijöiden kuten iän, indeksin ja korvausmenon muutoksen vaikutuksesta. Ikä voi vaikuttaa vakuutusmaksuun vuosittain tai vakuutetun saavutettua tiettyjä ikärajoja. Vakuutusmaksu yleensä nousee vakuutetun ikääntyessä.

Hinnoittelutekijöitä, jotka vaikuttavat vakuutusmaksun suuruuteen, ovat muun muassa vakuutetun ikä, asuinpaikka, vakuutusturvan laajuus, vakuutusmäärä, omavastuu, monessako erässä maksat vakuutusmaksun ja keskittäjäasiakkuus.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei makseta eräpäivänä, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Jos henkilövakuutus on päättynyt muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun maksamatta jättämisen vuoksi, vakuutuksen saa uudelleen voimaan maksamalla erääntyneet vakuutusmaksut kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Vakuutus tulee tällöin voimaan maksun suorittamista seuraavasta päivästä.

Jos kyseessä on ensimmäisen vakuutusmaksun laiminlyönti tai aikaa vakuutuksen päättymisestä on kulunut yli kuusi kuukautta, vakuutuksen voi saada voimaan vain tekemällä uuden vakuutushakemuksen terveysselvityksineen.

6.2. Indeksikorotus

Korvausten enimmäismääriin, euromääräisiin omavastuihin ja vakuutusmaksuihin voidaan tehdä indeksitarkistukset. Vakuutussopimuksissa käytettävät indeksit poikkeavat toisistaan. Sopimuksissa käytetään esimerkiksi elinkustannusindeksiä ja kuluttajahintaindeksiä terveyshyödykeryhmän mukaisesti.

6.3. Vakuutuksenantajan oikeus muuttaa sopimusehtoja ja vakuutusmaksua

Vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella. Perusteen tulee olla yksilöity niin, että siitä selvästi ilmenevät ne edellytykset, joiden vallitessa muutos on tehtävissä. Yleensä sopimusehtojen muutos on mahdollinen, jos muutos johtuu korvausmenon kasvusta tai uudesta tai muuttuneesta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä. Muutoksia ei kuitenkaan saa tehdä sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut tai vakuutustapahtuma on sattunut. Lisäksi vakuutuksenantaja saa tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Vakuutuksenantajan on ilmoitettava vakuutuksenottajalle miten vakuutusmaksu tai -ehdot muuttuvat ja lisäksi yhtiön on ilmoitettava vakuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutus.

Jos vakuutuksenantaja muuttaa olennaisesti vakuutussopimuksen keskeistä sisältöä, ehtomuutos toteutetaan irtisanomalla koko vakuutuskanta. Vakuutuksenantaja saattaa tällöin tarjota uutta vakuutusta muutetuilla ehdoilla.

Vakuutuksenantaja voi muuttaa vakuutusehtoja ja –maksuja, jos vakuutuksenottaja on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja esim. terveydentilasta. Lisäksi, jos vakuutetun olosuhteissa tapahtuu muutos, esimerkiksi asuinpaikka muuttuu, vakuutuksenantaja voi muuttaa sopimusehtoja.

Tarkempaa tietoa löydät FINEn oppaasta Vapaaehtoisen vakuutuksen vakuutusmaksun ja muiden sopimusehtojen muuttaminen ja Tuomas Korkeamäen artikkelista Vapaaehtoisen sairausvakuutuksen sopimusehtojen muuttamisesta.

Article line divider

7 Asiakkaiden yleisimpiä yhteydenottojen syitä

 • Vakuutusyhtiö ei myönnä vakuutusta lainkaan tai liittää siihen yksilöllisen rajoitusehdon.
   
 • Vakuutusyhtiölle ei ole vakuutusta haettaessa ilmoitettu kaikkia ennen vakuutuksen voimaantuloa olleita sairauksia tai vastaanottokäyntejä. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutuksen tai liittää siihen yksilöllisen rajoitusehdon vakuutuksen myöntämisen jälkeen.
   
 • Sairauskuluvakuutus päättyy, jos sen voimassaolo on sidottu kotivakuutuksen voimassaoloon.
   
 • Vakuutusmaksujen korotukset ja ehtomuutokset.
   
 • Vakuutukseen liittyvät rajoitusehdot. Vakuutus ei korvaa kaikkia hoitokustannuksia, vaikka kyseinen kulu on aiheutunut sairauden tai vamman välttämättömästä hoito- tai tutkimustoimenpiteestä ja on lääkärin määräämä.
   
 • Vakuutusyhtiö on edellyttänyt hoitoon hakeutuessa mobiilisovelluksen käyttämistä, mutta asiakas ei ole niin tehnyt.
   
 • Vakuutusyhtiö on osoittanut asiakkaalle hoitopaikan, mutta asiakas on hakeutunut muualle hoitoon.
Article line divider

Liite: Aikuisten sairauskuluvakuutukset 1.11.2019

Edellinen sarake
Seuraava sarake
Vakuutusyhtiö Myöntämisen ala- ja yläikärajat Vakuutuksen päättyminen iän perusteella a) Hoitokulujen ja b) sairaalan hoitopäivämaksun enimmäismäärä Vakutusmäärä: vahinko-, vakuutuskausi- tai vakuutuskohtainen Omavastuu: sairaus- ja tapaturmakohtainen, vakuutuskausikohtainen tai omavastuuton

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Terveyden turva

Ei ikärajaa Ei päättymisikää

a) 10 000 – 150 000 € vakuutuskohtainen

b) 2500 € enintään vakuutuskaudessa

100 – 2000 € / vakuutuskausi

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Sairaus- ja tapaturmavakuutus

15 - 69 v 80 v

a) Sairauden hoitokulut yhteensä enintään 100 000 € iästä riippuen vakuutuskohtainen

b) enintään 400 €/pv

Valittavissa joko 150 €, 300 €, 500 €, 750 € tai 1200 € /vakuutuskausi

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Sairauden ja tapaturman hoitokuluturva

0 - 64 v sairauden hoitokulut 80 v

a) 55 000 €, vakuutuskohtainen

b) 500 €/pv

100 e tai 300 € + 10 % euromääräisen omavastuun ylittävistä osista / kalenterivuosi

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Terveysvakuutus

Ei ikärajaa Ei päättymisikää 500 tai 1000 € vakuutuskausikohtainen Omavastuuton

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Vakavan sairauden hoitovakuutus

15 – 64 v 65 v

a) 62 400 € vakuutuskohtainen

b) 508 €/pv

1240 € tai 1870 € / sairaus tai tapaturma

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Terveysturva-vakuutus

55 – 64 v 75 v

a) 29 500 € vakuutuskohtainen

b) 508 €/pv

Omavastuuton

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Sairauskuluvakuutus

Syntyvä lapsi – tai 7 vrk – Eliniän

a) 1 500 – 35 000 € vahinkokohtainen

b) julkisen sairaalan hoitopäivämaksun mukaisest

90 – 1 000 € sairaus tai tapaturma

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Tähtiterveysvakuutus

7 vrk – Eliniän

a) ryhmäkohtainen 2 000 – 3 000 € vakuutuskaudessa ja 50 000 € enintään vakuutusaikana

b) julkisen sairaalan hoitopäivämaksu

200 - 500 € vakuutuskausikohtainen

Pohjola Vakuutus Oy

Terveysvakuutus
Hoitoturva ja Kuluturva

Syntyvä lapsi - 85 v 100 v

a) 0 - 200 000 € vakuutuskohtainen

b) Suomessa ei enimmäismäärää / pv

- Jos valittu hoitokulut voimassa olevaksi myös ulkomailla, sairaalanhoitopäivämaksu 400 € / pv

Omavastuu valittavissa alkaen 0 € > vakuutuskausikohtainen

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Aikuisen sairauskuluvakuutus

15 - 64 v 70 v

a) 12 880 € vahinkokohtainen

b) ei enimmäismäärää

70 € sairautta kohti

Edellinen sarake
Seuraava sarake
Vakuutusyhtiö Erityistä
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Terveyden turva

Terveyden turvaan on valittavissa:
Etälääkärikuluvakuutus
Erikoislääkärikuluvakuutus
Yleislääkärikuluvakuutus
Lääkekuluvakuutus
Tutkimuskuluvakuutus
Hoitopäiväkuluvakuutus
Leikkauskuluvakuutus
Hammastapaturmavakuutus
Fysioterapiavakuutus
Terapiavakuutus
Päiväkorvausvakuutus
Tapaturmaisen haitan vakuutus
Tapaturmaisen kuoleman vakuutus
Urheilulaajennus

FenniaHoitaja-palvelu käytössä. Suorakorvaus mahdollista, kun ajanvaraus hoidetaan FenniaHoitajan kautta.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Sairaus- ja tapaturmavakuutus

Vakuutukseen voi ostaa lisäturvina:

Fysikaalisen hoidon lisäturva

Urheiluturva

Toimeentuloturvat (vakavan sairauden turva, päiväraha ja pysyvä työkyvyttömyys ja kuolemantapausturva)

If Terveysneuvonta käytössä. Suorakorvaus mahdollista, kun asioi vakuutusyhtiön yhteistyökumppanin kanssa.

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sairauden ja tapaturman hoitokuluturva

Vakuutukseen voi ostaa lisäturvina:

Urheilutapaturman hoitokuluturva, Tapaturman päiväraha-, haitta- ja kuolematurvat

TerveysHelppi käytettävissä. Suorakorvaus mahdollista, kun asioi vakuutusyhtiön yhteistyökumppanin kanssa.

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Terveysvakuutus

Ei vaadi terveysselvitystä

Korvataan kuluja, jotka aiheutuvat sairauden tai tapaturman tutkimuksista diagnoosin saamiseksi. Tutkimuskulut korvataan vakuutusyhtiön sopimuskumppanilla tai erikseen hyväksymässä hoitopaikassa. Ei korvata sairauden tai vamman hoitokuluja.

Vakuutetun tulee ennen tutkimukseen hakeutumista olla yhteydessä TerveysHelppiin. Suorakorvaus mahdollista, kun asioi vakuutusyhtiön yhteistyökumppanin kanssa.

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Vakavan sairauden hoitovakuutus

Vakavan sairauden vakuutus myönnetään Omavara-sopimuksen kuolemanvaravakuutuksen lisäturvana. Vakuutukseen voi lisäturvana ottaa työkyvyttömyysvakuutuksen ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksen.

TerveysHelppi käytettävissä

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Terveysturva-vakuutus

Terveysturva-vakuutus myönnetään Omavara-sopimuksen kuolemanvaravakuutuksen lisäturvana. Vakuutukseen voi lisäturvana ottaa työkyvyttömyysvakuutuksen ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksen.

Vakuutuksesta korvataan mm. terveystarkastuksen hoitokuluja määräiässä, yksityisessä hoitolaitoksessa tehdyt leikkaukset ja siihen verrattavien lääkärin suorittamat hoitotoimenpiteet, jälkitarkastus, fysioterapiaa, kotiapua ja kriisiapua. Sairauksien ja vammojen aiheuttamia hoitokuluja (pl. leikkaus) vakuutus ei korvaa.

TerveysHelppi käytettävissä

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sairauskuluvakuutus Vakuutuksen myöntämisen ja voimassaolon edellytyksenä on voimassaoleva irtaimistoturva. Sairauskuluvakuutuksen hoitokulut myönnetään vain tapaturmavakuutuksen kanssa. Tapaturmavakuutukseen saatavissa hoitokulujen lisäksi turvat pysyvä haitta, kuolema, päiväraha ja kilpaurheilulisä. Lisäksi vakuutukseen voi liittää matkustajavakuutuksen. Suorakorvaus mahdollista, kun asioi vakuutusyhtiön yhteistyökumppanin kanssa.
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tähtiterveysvakuutus Vakuutuksen myöntämisen ja voimassaolon edellytyksenä on voimassaoleva irtaimistoturva. Vakuutus myönnetään ilman terveysselvitystä vähintään kahdelle samassa taloudessa asuvalle. Hoitokulut pitävät sisällään sekä tapaturman että sairauden hoitokulut. Tähtiterveysvakuutuksen voi liittää myös pysyvän haitan, kuoleman ja matkustajavakuutuksen. Suorakorvaus mahdollista, kun asioi vakuutusyhtiön yhteistyökumppanin kanssa.
Pohjola Vakuutus Oy Terveysvakuutus Hoitoturva ja Kuluturva

Hoitoturvaan ja Kuluturvaan voi ostaa lisäturvina tai itsenäisinä turvina:
Tuki- ja liikuntaelinterapian kulut
Toiminnallisen terapian kulut
Psykoterapian kulut
Kotisairaanhoitokulut
Kotiapukulut
Erityiskulut
Kodin muutostyökulut
Saattohoitokulut
Hammasturva
Kuntoturva

Urheilijan hoitoturvaan voi ostaa lisäturvina:
Tuki- ja liikuntaelinterapian kulut
Toiminnallisen terapian kulut
Kotisairaanhoitokulut
Kotiapukulut
Erityiskulut
Kodin muutostyökulut
Urheilijan hammasturva

Toimeentulovakuutukseen saatavissa tapaturman varalta invaliditeetti-, kuolinja päivärahaturva.

Pohjola Terveysmestari –palvelu käytössä. Suorakorvaus mahdollista, kun asioi vakuutusyhtiön yhteistyökumppanin kanssa.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Sairauskuluvakuutuksen myöntäminen edellyttää, että taloudessa on voimassa oleva kotivakuutus Turvassa. Vakuutukseen voi ostaa lisäturvina tapaturma- ja urheiluvakuutuksen.
Article line divider

Lataa julkaisu PDF-tiedostona

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Ole ystävällinen ja vastaa seuraaviin väittämiin