Hem-, fastighets-, djur- och egendomsförsäkringar

Vi hjälper med

Hemförsäkring

Med en hemförsäkring kan lösöret och byggnaden försäkras i händelse av olika skador. En person som bor i ett husbolag (t.ex. vånings- eller radhus) ersätter sitt lösöre med en hemförsäkring. En person som bor i egnahemshus försäkrar lösöret samt bostads- och andra byggnader med en hemförsäkring.

Hemförsäkringar ersätter i allmänhet skador på enskilda föremål upp till ett eurobelopp som fastställs i försäkringsvillkoren. Därför lönar det sig att försäkra mer värdefull egendom, som dyra konstföremål, separat för att försäkringsskyddet för dessa föremål ska vara tillräckligt omfattande.

Skadefall som ersätts

En försäkring för hemlösöre täcker skador som orsakats föremål i hemmet i den omfattning som valts för försäkringsavtalet. Försäkringen kan även ersätta kostnader för en tillfällig bostad till exempel vid eldsvådor. Försäkringen kan vara omfattande, och då ersätta plötsliga och oförutsedda skador, eller mer begränsad, och då ersätta skador orsakade av vissa valda händelser. 

Hemförsäkringen innehåller alltid begränsningsvillkor som utesluter vissa saker från försäkringens ersättningsområde. Skador som uppstått av orsaker som nämns i begränsningsvillkoren ersätts inte från försäkringen.

I försäkringsvillkoren finns också säkerhetsföreskrifter, dvs. direktiv för att undvika skador. Försummelser av säkerhetsföreskrifterna kan påverka ersättningsbeloppet, och därför är det skäl att följa säkerhetsföreskrifterna.

Ersättningar från hemförsäkring

Hemförsäkringen ersätter reparation av skadad egendom eller anskaffning av motsvarande ny egendom. Även en penningersättning kan vara möjlig. Den skadade egendomens ålder och skick påverkar ersättningsbeloppet. Från ersättningsbeloppet för vissa föremål görs ett åldersavdrag baserat på föremålets ålder, eller så uppskattas egendomens värde på något annat sätt.

Hemförsäkringar är ofta också förenade med ansvars- och rättsskyddsförsäkringar. En ansvarsförsäkring ersätter skador som den försäkrade orsakar någon annan och för vilka den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig. En rättsskyddsförsäkring ersätter för sin del kostnader som orsakas av anlitande av juristhjälp i ett tvist-, brotts- eller ansökningsärende.