Ansvars- och rättsskyddsförsäkringar

Vi hjälper med

Rättsskyddsförsäkring

Kostnader som ersätts från rättsskyddsförsäkringen

Från rättsskyddsförsäkringen ersätts kostnader som den försäkrade personen orsakas i ett tvistemål, brottmål eller ansökningsärende. Från försäkringen ersätts rättegångskostnader och kostnader för anlitande av en advokat.

I tvistemål är försäkringshändelsen att tvisten uppstått. En tvist anses ha uppstått till exempel när ett yrkande som framställs i ett ärenden har bestridits antingen i fråga om belopp eller grund. I brottmål ersätter rättsskyddsförsäkringen kostnader när den försäkrade är målsägande, dvs. blivit utsatt för ett brott. Om den försäkrade personen är svarande, dvs. åtalad i ett brottmål, ersätter rättsskyddsförsäkringen i regel inte rättegångs- eller advokatkostnaderna.

För att kostnaderna ska kunna ersättas krävs det att ärende kunde ha förts till tingsrätten. Om ett förlikning nås i ett tvistemål utan rättegång, ersätter vissa försäkringsbolag kostnaderna upp till högst hälften av försäkringsbeloppet.

Begränsningar i rättsskyddsförsäkringens ersättningsområde

En rättsskyddsförsäkring som ingår i hemförsäkringen ersätter kostnader när den försäkrade personen orsakas kostnader i egenskap av privatperson. I ärenden som gäller den försäkrade personens arbete eller företagsverksamhet ersätts de kostnader som uppstår i allmänhet inte,

Advokat- eller rättegångskostnader som gäller en annan fastighet eller bostadslägenhet än den försäkrades stadigvarande bostad eller fritidsbostad som används för eget bruk ersätts i allmänhet inte. Denna begränsning utesluter alltså till exempel sådana kostnader som orsakas av en tvist gällande en placeringsbostad som den försäkrade äger från försäkringens ersättningsområde. Vissa försäkringar ersätter ärenden som gäller en eller två placeringsbostäder.

Från rättsskyddsförsäkringar ersätts inte kostnader relaterade till skilsmässa. Ersättning av kostnader för vårdnad om barn, underhåll och umgängesrätt är begränsad i försäkringsvillkoren.

Från rättsskyddsförsäkringen ersätts inte kostnader för ärenden som behandlas hos förvaltningsmyndigheter eller i specialdomstolar, till exempel förvaltningsdomstolen eller försäkringsdomstolen. I försäkringsvillkoren kan det också finnas andra ersättningsbegränsningar, och till exempel ersätts nödvändigtvis inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade har blivit dömd att betala.

Ansökan om ersättning från rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförmånen ska ansökas hos försäkringsbolaget på förhand. En anmälan om att kostnaderna uppstår ska alltså göras till försäkringsbolaget på förhand. I detta fall ska försäkringsbolaget underrättas om vilket slags ärende det rör sig om. Försäkringsbolaget avgör sedan om de kostnader som uppstår ersätts från rättsskyddsförsäkringen.

Viktigt att rättsskyddsförsäkringens giltighet fortgår

Från rättsskyddsförsäkringen ersätts sådana kostnader där försäkringshändelsen, till exempel uppkomsten av en tvist, har skett under försäkringens giltighetstid. Om försäkringen varit i kraft i mindre än två år, ska också den händelse eller omständighet som t.ex. tvisten eller åtalet grundar sig på har uppkommit under försäkringens giltighetstid. Till denna giltighetstid räknas rättsskyddsförsäkringens oavbrutna giltighet hos det nuvarande försäkringsbolaget eller tidigare försäkringsbolag. Därför är det alltså viktigt att det inte uppstår några avbrott i försäkringarnas giltighet vid byte av försäkringsbolag.