Haku

Hammasvahinkojen korvaaminen vapaaehtoisista vakuutuksista

1 Hammasvahinkojen korvaaminen vapaaehtoisista vakuutuksista

Tässä oppaassa käsitellään tapaturman seurauksena aiheutuneiden hammasvahinkojen korvaamista esimerkkitapauksia apuna käyttäen. Opas on laadittu selventämään eri vakuutusten korvauskäytäntöä, joka on hammasvammojen osalta aiheuttanut usein tulkintaerimielisyyksiä. Hammasvammat muodostavat vain pienen osan vakuutusten korvauspiiriä, joten tätä opasta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sopivan vakuutuksen valitsemiseen. Vakuutuksen valinnassa tulee kiinnittää huomiota erityisesti vakuutuksen yleisen korvauspiirin, korvaussummien tason, omavastuun ja hinnan kaltaisiin keskeisiin seikkoihin.

Hammasvammat voivat tulla korvattaviksi useista vapaaehtoisista henkilövakuutuksista. Tällaisia vakuutuksia ovat yksityistapaturma­ ja matkustajavakuutukset sekä erilaiset ryhmävakuutukset kuten talkoovakuutukset. Myös oppilaitokset voivat vakuuttaa opiskelijansa tapaturmien varalta, vaikka peruskoululaisen koulutapaturman hoito on maksutonta jo perusopetuslain nojalla. Hammasvammoja korvataan myös vastuu­ ja tuotevastuuvakuutuksesta.

Hammassairauksia, joita vapaaehtoiset vakuutukset korvaavat vain erityistapauksissa, ei tässä esityksessä käsitellä, eikä myöskään lakisääteisiä vakuutuksia.

Article line divider

2 Mitä vahinkoja korvataan, miten ja miksi

Vakuutukset suhtautuvat hammasvammoihin kirjavasti. Osassa vakuutuksista ne kuuluvat korvausten piiriin, osa korvaa hammasvammoja vain rajoitetusti ja osa vakuutuksista ei korvaa niitä lainkaan. Joillain yhtiöillä on myynnissä lisäturvaa hammasvammojen varalta.

Jotta hammasvamma korvattaisiin henkilövakuutuksesta tapaturmana, sen on pääsääntöisesti aiheuduttava äkillisesti, ulkoisesta syystä ja vakuutetun tahtomatta. Tyypillisesti hammas saattaa murtua, siirtyä tai irrota. Useimmat vakuutusyhtiöt ovat rajoittaneet puremisesta hampaille aiheutuvat vammat henkilövakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vastuu­ ja tuotevastuuvakuutuksissa tällaisia rajoituksia ei pääsääntöisesti ole. Vastuuvakuutuksissa korvauksen saaminen sen sijaan edellyttää vakuutuksenottajan tuottamusta eli laiminlyöntiä tai virhettä (esimerkiksi vahingonkärsijän liukastuminen ja kaatuminen vakuutuksenottajan hiekoittamattajättämällä jalkakäytävällä sillä seurauksella, että hammas katkeaa).

Myös hammasvammojen osalta on syytä pitää mielessä, että vakuutusyhtiöiden vakuutusehdot eroavat toisistaan siinä, millaiset tapahtumat on määritelty korvattaviksi tapaturmiksi, miten vakuutus on voimassa erilaisissa urheilulajeissa ja harrastuksissa, onko hoitoon hakeutumiselle asetettu määräaikoja, kuinka pitkältä ajalta hoitokuluja korvataan ja mitkä ovat enimmäiskorvausmäärän tai korvattavan hoidon tasot.

Korvattavia kustannuksia voivat olla mm. tutkimus­ ja hoitokulut, matkakulut ja vaikeissa vammoissa mahdollisesti myös ohimenevä ja pysyvä haitta (invaliditeetti). Joihinkin vakuutuksiin voi sisällyttää myös valitun suuruisen päivärahakorvauksen tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä.

Vastuu­ ja tuotevastuuvakuutuksista maksettavat korvaukset määräytyvät vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden, ensisijaisesti vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Korvattaviksi voivat tulla sairaanhoito­ ja muiden tarpeellisten kulujen lisäksi ansionmenetys, kipu­ ja särky sekä muu tilapäinen haitta sekä pysyvä haitta.

Korvauksen saaminen edellyttää, että tapaturma ja hammasvamma ovat keskenään syy­yhteydessä. Mikäli hammas on ollut terve, ei korvauksen saamisessa tältä osin yleensä ole ongelmia. Monesti vahingoittunut hammas voi kuitenkin olla ennestään paikattu tai juurihoidettu tai tapaturman hoidon yhteydessä paljastuu jokin sairaus, kuten esimerkiksi hampaan kiinnityskudosta heikentänyt parodontiitti. Näissä tapauksissa vakuutusyhtiö arvioi millainen seuraus tapaturmasta olisi terveeseen hampaaseen aiheutunut ja millainen hoitotoimenpide olisi riittänyt terveen hampaan korjaamiseksi. Korvattava hoidon laajuus rajoittuu silloin tämän arvion mukaiseen osuuteen hoitokustannuksista ja vamman seurauksista. Joissakin vakuutusehdoissa on nimenomainen määräys siitä, että hampaiden hoito korvataan tällaisessa tilanteessa enintään tapaturmaa edeltäneeseen tilaan.

Article line divider

3 Vakuutukset, joista vahinkoja korvataan

3.1 Yksityistapaturmavakuutus

Mikä tahansa tapaturmalta tuntuva tilanne ei välttämättä ole yksityistapaturmavakuutuksen ehdoissa tarkoitettu tapaturma. Tapaturmaisiksi hyväksyttävät vammautumistilanteet on nimittäin erikseen ja tyhjentävästi määritelty kunkin vakuutuksen ehdoissa. Muulla tavalla tapahtuneita vammautumisia ei hyväksytä vakuutuksesta korvattaviksi tapaturmiksi. Tyypillisimmillään yksityistapaturmavakuutus korvaa tapaturmana äkillisen, ulkoisen, ruumiinvamman aiheuttavan tapahtuman kuluja. Siten esimerkiksi hampaisiin osuneen iskun tai törmäyksen aiheuttamat vammat oikeuttavat korvaukseen.

Vakuutuksen ehdoissa on myös määritelty korvattava vahinkotapahtuma ja sen seurauksia koskevat rajoitukset. Tavallisesti esimerkiksi puremisesta hampaalle aiheutuneita vammoja ei korvata tapaturmina. Vakuutusehdoissa voidaan myös vaatia, että hoitoon on hakeuduttava 14 vuorokauden kuluessa tapaturman sattumisesta, jotta oikeus korvausten saamiseen syntyy.

Keskeisin ja tavallisin rajoitus koskee tilannetta, jossa vamman syntymiseen tapaturman yhteydessä on olennaisesti vaikuttanut jokin tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika. Näissä tapauksissa korvausta ei makseta lainkaan tai vamman hoitokuluista maksetaan vain osakorvaus. Korvaus maksetaan vain siltä osin, kuin vamman tai sen seurauksen voidaan lääketieteellisesti arvioida aiheutuneen itse tapaturmasta. Hammasvammoissa tämä rajoitus tulee tyypillisesti sovellettavaksi, jos vammautunut hammas on ollut laajasti paikattu, juurihoidettu tai sen kiinnitys luuhun on ollut heikentynyt.

Markkinoilla on useita vakuutuksia, joista hammasvammoja ei korvata lainkaan. Myös tietyt yksilöidyt hammasvammat on voitu rajoittaa korvausten ulkopuolelle. Joidenkin vakuutusyhtiöiden vakuutuksiin on mahdollista liittää erillisestä lisämaksusta turvaa hammastapaturmien ja –sairauksien varalta.

Yksityistapaturmavakuutus korvaa tapaturman hoitokuluja kuten lääkärinpalkkiot, lääkkeet, tutkimukset ja hoitotoimenpiteet valitun hoitokulusumman enimmäismäärään saakka. Hoitokulujen lisäksi voidaan korvata matkakuluja, pysyvää haittaa ja vakuutukseen voi myös valita korvauksen ohimenevän työkyvyttömyyden varalta.

Leena oli aamulla ripsiväriä laittaessaan kolauttanut toisessa kädessään olleella meikkipeilillä etuhampaaseensa, joka oli katkennut. Hampaaseen oli jo aikaisemman tapaturman seurauksena asennettu nastakruunu. Leena haki korvausta yksityistapaturmavakuutuksesta.

Hampaan tilan ja hoidon tarpeen tulee olla lääketieteellisessä syy-yhteydessä tapaturmaan. Syy-yhteyden toteaminen perustuu yleisellä tasolla lääketieteelliseen tutkimustietoon eri vammatyypeistä ja niitä aiheuttavista tekijöistä sekä tapaturmatilanteessa hampaaseen kohdistuneesta voimasta.

Leenan etuhammas oli tapaturmahetkellä ollut aiempien hoitotoimenpiteiden olennaisesti heikentämä. Näin ollen hampaan implanttihoitoa ei kokonaisuudessaan korvattu vakuutuksen perusteella, vaan korvausta suoritettiin vain siltä osin kuin vamman oli katsottava aiheutuneen uudesta tapaturmasta. Vakuutus korvasi hoitokuluista summan, jolla hammas olisi arvion mukaan saatu korjattua tapaturmaa edeltäneeseen tilaan.

Koska hammas oli alun perinkin katkennut ja sitä oli korjattu tapaturman takia, Leena haki korvaamatta jäänyttä osaa hoitokuluista aiemman hammastapaturmansa korvanneelta vakuutusyhtiöltä. Yhtiö totesi, että hampaan kunnon heikkeneminen oli seurausta aikaisemmasta tapaturmasta ja maksoi korvaamatta jääneen osan uuden hammashoidon kustannuksista vanhan tapaturmavamman hoitona.

Tapaturman ja sen jälkeen todetun hammasvamman tulee olla syy­yhteydessä keskenään. Tapaturman yhteydessä paljastuvat rappeumat tai sairaudet eivät oikeuta korvauksiin. Niitä ei korvata siinäkään tilanteessa, että tapaturman jälkeen havaittu sairaus­ tai rappeumamuutos ei olisi aikaisemmin aiheuttanut mitään oireita ja löydös tuli yllätyksenä. Usein tapaturmassa vammautunut hammas voi olla jo ehtuudestaan esimerkiksi paikattu tai juurihoidettu. Näissä tapauksissa vakuutusyhtiö arvioi millainen seuraus tapaturmasta olisi aiheutunut terveeseen hampaaseen ja millaisen hoitotoimenpide olisi sen vuoksi tullut kyseeseen. Korvattava hoidon osuus hampaan hoitokustannuksista arvioidaan sen mukaan, mitä terveen hampaan hoito olisi vastaavassa tilanteessa tullut maksamaan.

Antti oli puita kantaessaan kompastunut ja lyönyt suunsa metallikaiteeseen. Entuudestaan hänellä ollut alaleuan kevytsilta lähes irtosi, yläproteesin yksi hammas lohkesi ja huuliin tuli ruhjeita. Antti haki korvausta yksityistapaturmavakuutuksesta.

Tapaturmassa tullut isku oli Antilla entuudestaan olleen hampaiden kiinnityskudossairauden eli niin kutsutun parodontiitin aiheuttaman luukadon vuoksi aiheuttanut hampaiden irtoamista. Iskun arvioitiin Antin kertoman perusteella olleen kuitenkin niin kova, että myös terveitä hampaita olisi todennäköisesti mennyt poikki. Tapaturman seurauksena Antti menetti toimivan rakenteen, jossa alaetuhampaat olivat olleet toisiinsa kiskotetut. Hoitavan hammaslääkärin ehdottama menetetyn toimivan rakenteen korvaaminen irtoproteesilla vastasi hyvin sitä hampaiden ja purennan tasoa, mikä Antilla oli ollut ennen tapaturmaa, eikä tapaturmasta riippumattoman sairauden tai vian voitu arvioida olennaisesti myötävaikuttaneen tähän hoidon tarpeeseen. Antille korvattiin ehdotettu hammashoito kokonaisuudessaan tapaturman aiheuttamista hammasvammoista johtuvana.

Oma yksityistapaturmavakuutus, aivan kuten matkustajavakuutuskaan, eivät ole voimassa tiettyjä riskialttiita urheilulajeja harrastettaessa eikä niissä aiheutuvien vammojen hoitokuluja siten korvata. Vakuutuksen ulkopuolelle jäävät lajit ja harrastukset on lueteltu vakuutusehdoissa. Tällaisia lajeja ja harrastuksia ovat muun muassa off pistelaskettelu, välinesukellus ja kalliokiipeily. Vakuutukset eivät kata tapaturmia edes mainittuja lajeja kokeiltaessa. Vaarallisten lajien lista kannattaakin tarkistaa oman vakuutuksen ehdoista ja tarpeen mukaan tiedustella erillistä vakuutusta niiden harrastamista varten.

 

Väinö oli kalliokiipeilemässä Alpeilla, kun tuulenpuuska paiskasi hänet kalliota vasten. Väinöltä lohkesi entuudestaan paikattu kulmahammas ja kasvoihin tuli ruhjeita. Korvausta hän haki yksityistapaturmavakuutuksesta, sillä matkavakuutusta hänellä ei ollut.

Väinö oli ennen reissuun lähtöä tarkistanut vakuutuksensa ja saanut lisävakuutuksen kiipeilyharrastustaan varten. Vakuutusyhtiö katsoi, että tervekin hammas olisi iskusta lohjennut, joten vakuutus korvasi hampaan paikkauskorjauksen kustannukset sekä lääkärissäkäynnin ja kipulääkkeet ruhjeiden osalta.

3.2 Talkoovakuutus

Niin sanottu talkoovakuutus on vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus, jonka taloyhtiö tai rakentaja voi ottaa pihatalkoissa tai rakennustyömaalla auttavien henkilöiden loukkaantumisen, invalidisoitumisen ja kuoleman varalle. Ehdoiltaan talkoovakuutus on samankaltainen kuin yksityistapaturmavakuutus. Siitä korvataan siis talkootyössä sattuneen tapaturman tutkimus­, hoito­ ja lääkekulut ja sovitut muut korvaukset vammautuneelle.

Määräaikainen vakuutus otetaan ennen talkoiden alkua ja sen voimassaoloajasta sovitaan vakuutusyhtiön kanssa erikseen. Vakuutuksessa nimetään töihin osallistuvat henkilöt tai ilmoitetaan työhön yhtä aikaa osallistuvien henkilöiden lukumäärä. Rakennustöihin osallistuvat perheenjäsenet eivät yleensä kuulu talkooväen vakuutukseen. Talkootyö on palkatonta. Jos osallistujille maksetaan palkkaa tai muuta vastiketta, heille on otettava lain mukaan työtapaturmavakuutus.

Eero oli joulun pyhinä veljensä Sepon omakotitalotyömaalla auttamassa viimeistelytöissä. Eero oli asentamassa keittiökaappeja, kun yläkaappia asennettaessa ote lipsahti ja kaappi kaatui Eeron päälle, jolloin hänen ylähuulensa halkesi ja kaksi etuhammasta lohkesi ja kolmas hammas katkesi juuresta.

Eero haki korvausta talkoovakuutuksesta. Omaa vakuutusta hänellä ei ollut.

Sepon ottama talkoovakuutus korvasi Eeron huulen ja kahden etuhampaan paikkaushoidon kokonaan mutta kolmannen hampaan osalta vain osan hoitokuluista, sillä kyseinen hammas oli vaurioitunut jo lapsena sattuneessa tapaturmassa ja korvattu nastahampaalla.

Kolmas hammas oli aiemman hoidon vuoksi tehtyjen toimenpiteiden olennaisesti heikentämä, joten korvausta suoritettiin vain siltä osin kuin vamman oli katsottava aiheutuneen tästä tapaturmasta. Koska kaksi muuta hammasta lohkesi, oli todennäköistä, että myös kolmas hammas olisi lohjennut, mikäli se olisi ollut entuudestaan terve. Kolmannen hampaan osalta suoritettiin paikkaushoitoa vastannut osa hoitokuluista.

3.3 Koulun vakuutus

Koululaiset kuuluvat perusopetuslain mukaisen oppivelvollisuuden piiriin. Tämä tarkoittaa, että kunnan on vastattava hammashoidon kustannuksista, kun tapaturma on sattunut opetuksen, välitunnin tai koulumatkan aikana (Perusopetuslaki 7 luku 34 §). Kunnalla on lain mukaan tämä velvollisuus riippumatta siitä, onko se mahdollisesti myös ottanut oppilaita varten vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen ja riippumatta siitä, millaisin ehdoin kyseinen vakuutus on otettu.

Kunnan vapaaehtoisena ottama vakuutus turvaa kouluun tai esikouluun osallistuvia lapsia oppituntien, välituntien ja koulumatkojen aikana tapahtuvien tapaturmien varalta. Koulun ottamassa vakuutuksessa hoitokulut korvataan yleensä julkisen sairaanhoidon taksojen mukaan.

Mikäli lapsella/nuorella on oma tapaturmavakuutus, kannattaa koulun tekemä vahinkoilmoitus ja kaikki hammaslääkäritositteet toimittaa myös omaan vakuutusyhtiöön. Pääsääntöisesti vahingosta tulee ilmoittaa vuoden kuluessa tapaturman sattumisesta. Näin on hyvä menetellä, vaikka vielä ei olisikaan tarvetta oman vakuutuksen käyttämiselle, jotta korvausoikeus tapaturmasta ei pääse vanhentumaan. Koska hammasvammojen hoitaminen voi olla kallista ja kuluja voi saman tapaturman aiheuttamasta vammasta syntyä vuosienkin kuluttua, on hyvä säästää hoitokertomukset ja tallentaa röntgenkuvat esimerkiksi omalle muistitikulle mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Liisan etuhammas oli katkennut koulutapaturmassa yli 20 vuotta sitten. Paikkaushoito on kestänyt tähän päivään saakka, mutta hampaaseen joudutaan nyt tekemään implanttihoito. Liisalle annettiin ohjeet laittaa vanha tapaturma-asia vireille seuraavalla tavalla:

Kustannusarvio tulee toimittaa vakuutusyhtiöön ja pyytää maksusitoumusta hammashoidon korvaamiseksi. Vakuutusyhtiö arvioi syy-yhteyden tapaturman ja nyt tarpeelliseksi todetun hoidon tarpeen välillä ja antaa päätöksen. Mikäli vakuutusyhtiössä ei ole enää jäljellä vanhoja hoitokertomuksia, tulee ne itse hankkia ja toimittaa yhtiöön. Mikäli vanhoja dokumentteja ei löydy, ei vakuutusyhtiö tai kuluista viime kädessä vastaava kuntakaan niitä dokumenttien puuttumisen vuoksi maksa, vaan hoitokulut jäävät itse maksettaviksi.

3.4 Matkustajavakuutus

Jatkuva tai matkakohtainen (määräaikainen) matkustajavakuutus korvaa tapaturmat, jotka sattuvat matkalla. Matkustajavakuutus on voimassa yleensä Suomesta alkavilla matkoilla kaikkialla maailmassa. Vakuutus voi olla voimassa myös matkalla Suomessa, jos matka tehdään linnuntietä mitattuna vakuutuksesta riippuen vähintään 50–150 km etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa­ajan asunnosta. Vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai näiden paikkojen välillä. Lapsella on hyvä olla oma matkustajavakuutus, mutta usein alle 12­20 ­vuotias mukana matkustava lapsi voi kuulua myös aikuisen matkustajavakuutukseen, joskin rajoitetuilla korvausmäärillä. Osa vakuutusyhtiöistä edellyttää lisäksi, että lapset on merkitty vakuutuskirjaan.

Hampaille sattuneet tapaturmat on useimmista matkustajavakuutuksista rajattu korvausten ulkopuolelle. Mikäli hammasvammat kuuluvat vakuutukseen, saattaa ehdoissa olla rajoituksia. On tyypillistä, että matkalla sattuneen puremisesta aiheutuneen vahingon osalta matkustajavakuutus korvaa parhaassakin tapauksessa vain akuutin matkalla annetun hoidon tiettyyn euromäärään asti, mutta ei muita kuluja. 

Marja-Liisa oli lomamatkalla Italiassa, kun hän Frutti di mare –pizzaa syödessään puraisi oliivia. Marja-Liisan takahampaasta irtosi paikka, särky alkoi välittömästi ja eteenkin juominen aiheutti kipua ja vihlontaa. Koska lento kotimaahan oli viiden tunnin kuluttua, hammas hoidettiin vasta Suomessa. Korvausta paikkauskulusta ja särkylääkkeistä haettiin matkustajavakuutuksesta.

Marja-Liisan matkavakuutus olisi korvannut matkakohteessa suoritetun akuutin hoidon ja kipulääkkeen. Suomessa aiheutuneita kuluja ei korvattu, koska vakuutusehtojen mukaan korvataan vain matkalla annettu äkillinen hammassäryn ensiapuluonteinen hoito.

 

Osa matkustajavakuutuksista korvaa myös hammastapaturman aiheuttamia kustannuksia. Vakuutuksissa on yhtiökohtaisia eroja siinä, kuinka kauan korvauksia maksetaan tai siinä mitkä toiminnot, urheilulajit tai niiden kokeilutilanteet on rajattu vakuutuksen ulkopuolelle. Korvausta matkatapaturman aiheuttamista hoitokuluista maksetaan yleensä enintään kolmen vuoden ajan tapaturman sattumisesta.

Korvattavia kustannuksia ovat vakuutusturvasta riippuen lääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottavat kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat hammaslääkärin antamasta tai määräämästä hampaalle aiheutuneen matkatapaturman hoidosta ja tutkimuksesta sekä lääkkeistä. Matkustajavakuutuksissakin hampaiden hoito korvataan enintään tapaturmaa edeltävään tilaan.

Jussi kompastui ja kaatui marraskuussa 2016 Thaimaassa ollessaan ja löi hampaansa d21 siten, että se katkesi. Hän hakeutui hoitoon seuraavana päivänä Thaimaassa. Jussi hakeutui jatkohoitoon Suomessa toukokuussa 2017 sekä tammikuussa 2019.

Hammasvammat kuuluivat Jussin vakuutuksen piiriin ja vakuutusyhtiö korvasikin hoidon Thaimaassa sekä toukokuun 2017 hoidot Suomessa. Tammikuussa 2019 Jussi hakeutui uudelleen hoitoon sen vuoksi, että hampaan kruunun pilari oli mennyt poikki. Hampaaseen tehtiin tilapäinen kruunu sekä laadittiin suunnitelma jatkohoidolle. Hoitosuunnitelmana oli hampaan poisto, implantti ja väliaikainen osaproteesi. Jussi haki korvausta matkustajavakuutuksestaan tästäkin hoidosta sekä maksusitoumusta suunniteltuun jatkohoitoon.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta tammikuun 2019 ja sen jälkeistä hoitoa. Vakuutusyhtiö katsoi, että hoidon tarve ei johtunut enää marraskuussa 2016 sattuneesta tapaturmasta. Vakuutusyhtiö viittasi hampaalle ennen matkaa tehtyyn juurihoitoon, joka oli heikentänyt hampaan rakennetta sekä asiakkaan voimakkaaseen purentaan, jonka johdosta etuhampaisiin kohdistunut purentarasitus oli katkaissut hampaan.

3.5 Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus korvaa vakuutuksenottajan muille aiheuttamia esine­ ja henkilövahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden (pääsääntöisesti vahingonkorvauslain 412/74) mukaan vahingonkorvausvastuussa. Korvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta, eli vahingonaiheuttajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Puhtaasti tapaturmaisia vahinkoja vastuuvakuutus ei korvaa. Korvauksen ulkopuolelle jäävät myös tahallaan aiheutetut vahingot.

Vastuuvakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät vahingonkorvauslain mukaan. Korvattaviksi voivat tulla vahingosta aiheutuneiden sairaanhoito­ ja muiden tarpeellisten kulujen lisäksi ansionmenetys, kipu­ ja särky sekä muu tilapäinen haitta sekä pysyvä haitta. 

Vaari ja pojanpoika ovat pelaamassa jalkapalloa, kun maali kaatui yllättäen vaarin päälle ja hänen etuhampaansa katkesi ja jalkapöytä murtui. Vaari haki korvausta pallokentän ylläpitäjän vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö arvioi tuottamuksen eli huolimattomuuden olemassaoloa aina tapauskohtaisesti. Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko oli johtunut pallokentän ylläpitäjän huolimattomuudesta maalin kiinnittämisessä riittävän tukevasti.

Vaarin entuudestaan terveeseen hampaaseen tehtiin väliaikainen kruunu, joka sittemmin korvattiin implantilla. Vakuutusyhtiö maksoi kaikki hampaan hoitokulut sekä jalkapöydän tutkimus-, hoito ja kuntoutuskustannukset, korvauksen tilapäisestä haitasta sekä edestakaiset matkat tutkimuksiin, hoitoihin ja jalkavamman vaatimaan kuntoutukseen. Vakuutusyhtiö vähensi maksamistaan korvauksista vakuutuksenottajan omavastuuosuuden, jonka pallokentän ylläpitäjä maksoi vaarille. Koska vaari oli eläkkeellä, ei hänelle aiheutunut korvattavaa ansionmenetystä.

3.6 Tuotevastuuvakuutus

Hammas voi vaurioitua myös syödessä tai purtaessa jotain kovaa. Jos vamma on aiheutunut ruokavalmisteen virheellisyydestä, kuten esimerkiksi ruoan joukossa olleesta vierasesineestä, korvausta voi hakea vahingon aiheuttaneen tuotteen valmistajan tai maahantuojan tuotevastuuvakuutuksesta. Koska korvauksenhakijalla on tuotevastuulain mukaan näyttötaakka siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen, kuin on voitu olettaa, on syytä laittaa talteen esimerkiksi se kova kappale, joka vahingon aiheutti. Samoin kannattaa säilyttää myös tuotteen pakkaus, jos sellainen on.

Tuotevastuuvahingon perusteella maksettavat korvaukset määräytyvät kuten tavallisessa vastuuvakuutuksessa.

Kaija söi siemensämpylää, jolloin hammas osui kovaan siemeneen tai kiveen ja etuhammas katkesi juuresta. Kaija haki korvausta sekä tuotevastuuvakuutuksesta että omasta yksityistapaturmavakuutuksesta.

Tuotteen pakkauksessa oli kerrottu, että tuote sisältää kokonaisia siemeniä, joten Kaijalle ei tullut yllätyksenä, että monisiemensämpylässä oli kokonaisia erikokoisia siemeniä. Kaija oli nielaissut suun tyhjäksi eikä ollut ottanut talteen vierasesinettä.

Tapauksessa jäi luotettavasti osoittamatta, että sämpylässä olisi ollut vierasesine tai sämpylä olisi muutoin ollut ominaisuuksiltaan tuotevastuulaissa tarkoitetulla tavalla turvallisuudeltaan puutteellinen. Tuotevastuuvakuutus ei vahinkoa korvannut, sillä ei ollut pystytty osoittamaan, että tuotteessa olisi ollut vikaa.

Yksityistapaturmavakuutuksessa oli rajoitus, jonka mukaan puremisesta hampaalle aiheutunutta vahinkoa ei korvattu. Koska Kaija oli lisämaksusta täydentänyt vakuutustaan sisällyttämällä siihen myös purentavammat, hoitokulut maksettiin vakuutuksen laajennusosasta.

© FINE 2019

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!