Julkaisut

Kissojen ja koirien vakuuttaminen

2018 FINE

1 Johdanto

Tämä vertailu on laaja tietopaketti kissan ja koiran vakuuttamisesta tapaturmien, sairauksien ja menettämisen varalta. Vertailussa selvitetään seuraeläinvakuutusten myöntämiseen, vakuutusturvan laajuuteen ja vakuutuksen keskeiseen sisältöön liittyviä asioita, jotta sopivimman vakuutuksen löytäminen olisi helpompaa.

Kissan ja koiran vakuuttamiseksi on tarjolla eläimen henkivakuutus, josta korvataan eläimen menettäminen sekä hoitokuluvakuutus, josta korvataan tapaturman tai sairauden hoidosta aiheutuneita eläinlääkärikuluja. Vertailussa mukana olevista kahdeksasta vakuutusyhtiöistä osa myöntää vakuutuksen seuraeläimille vain esimerkiksi kotivakuutuksen yhteydessä. Agrialla ei ole kotivakuutusta tuotevalikoimassa.

Ennakolta kannattaa selvittää, mitä seuraeläinvakuutus korvaa ja etenkin mitä rajoituksia vakuutusehdoissa on. Korvausmäärää koskeviin säännöksiin, korvausrajoihin sekä omavastuuvähennyksiin on myös syytä tutustua ennalta, jottei vahingon satuttua tule yllätyksiä.

Vertailusta selviää, miten koti- ja vastuuvakuutukset korvaavat kissan ja koiran aiheuttamia vahinkoja. Laajoista kotivakuutuksista korvataan omalle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja, jotka aiheutuvat äkillisestä ja arvaamattomasta tapahtumasta. Kissan ja koiran luonnollisen käyttäytymisen seurauksena syntynyt vahinko ei ole yleensä ennalta-arvaamaton eikä siten korvattava.

Kotivakuutuksen yhteydessä otettu vastuuvakuutus korvaa kissan ja koiran (joillain yhtiöillä vain koiran) perheen ulkopuoliselle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, mikäli omistaja on vahingonkorvauslain mukaan vahingonkorvausvelvollinen seuraeläimen aiheuttamasta vahingosta. Joillakin yhtiöillä ei tuottamusta edellytetä esim. LähiTapiolan kotivakuutus korvaa vakuutetun omistaman koiran aiheuttaman henkilövahingon sekä vahingon, jonka koira aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa. Yhtiökohtaiset erot ovat huomattavat.

Seuraeläinvakuutukseen tai normaaliin kotivakuutukseen saa joillain yhtiöillä lisäturvana erillisen eläinvastuuvakuutuksen. Eläinvastuuvakuutus ei useissa tilanteissa edellytä eläimen omistajan huolimattomuutta, joten lisävakuutuksella voi saada lisäturvaa.

Kolme vakuutusyhtiötä vakuuttaa myös eksoottisempia seuraeläimiä. Eksoottisen seuraeläimen vakuutusturvaa käsitellään vertailun lopussa.

Article line divider

2. Seuraeläinvakuutuksen myöntäminen

Seuraeläinvakuutuksia myöntää kahdeksan vakuutusyhtiötä, joista osa myöntää vakuutuksen vain kotivakuutuksen lisäturvana. Seuraeläinvakuutuksen saa joko suppeana eläimen henkivakuutuksena pelkästään eläimen menettämisen varalta tai laajempana, jolloin mukana on myös hoitokuluvakuutus. Hoitokuluvakuutus korvaa sairauksien ja tapaturmien hoitokuluja, mutta esim. Agrialla vakuutuksen voi halutessaan valita kattamaan vain tapaturmien hoitokuluja. Hoitokuluvakuutuksen, ilman kotivakuutusta, myöntävät Fennia, If, LähiTapiola ja OP Vakuutus. Useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät vakuutuksen yli kuusiviikkoiselle ja enintään 5-10 vuotta vanhalle eläimelle.

Fennian tuotevalikoimassa varsinaista eläimen henkivakuutusta ei ole. Fennia korvaa tapaturmavakuutuksesta eläimen tapaturmaisen menetyksen ja sairausvakuutuksesta tapaturman ja sairauden aiheuttaman menetyksen. Fennialla tapaturmavakuutukseen voi liittää lisäturvan, joka korvaa eläimen arvon menetyksen, jos koira tulee tapaturman takia metsästykseen tai koulutuksensa mukaiseen hyötykäyttöön kykene-

mättömäksi, näyttelykoiran tai -kissan arvo laskee tapaturman vuoksi pysyvästi tai jalostuseläin tulee lisääntymiskyvyttömäksi sairauden takia. Kun eläinvakuutus sisältää hoitokuluvakuutuksen, vakuutukseen voi sisällyttää fysikaalisen hoidon korvauksen.

Agrialla on myös lisäturva henkivakuutukseen jalostuskyvyn menetystä varten. Hoitokuluvakuutukseen voi myös sisällyttää lisäturvana Kuntoutuslisävakuutuksen, joka korvaa laillistetun eläinfysioterapeutin antamina kuntoutushoitomuotoina uintia, hierontaa, venyttelyä ja juoksumaton käyttöä.

Ifillä koirien eläinlääkärikulut -turvaa voi laajentaa kattamaan eläinlääkärin määräämää fysioterapiaa, akupunktiota ja kiropraktikon hoitoa.

Joillain yhtiöillä on tarjolla lisäturvaa esimerkiksi koulutetuille rotu- ja jalostuskoirille. Folksamilla ja LähiTapiolalla on erillinen vakuutus käyttökoirille, joita ovat esim. metsästys-, paimen-, pelastus- ja palveluskoirat. Vastaavia tuotteita on myös Agrialla. Agrian ja LähiTapiolan vakuutukset koskevat myös jalostukseen käytettävää koiraa. Muilla vakuutusyhtiöillä ei vastaavia vakuutuksia ole. Jotkin yhtiöt tarjoavat hoitokuluvakuutukseen lisäturvia kuten kiropraktikon hoitoa ja eläinfysioterapiaa.

2.1 Terveydentilan selvittäminen

Yleensä vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on, että eläin on terve. Terveydentila selvitetään vakuutushakemuksessa olevien kysymysten avulla. Kysymykset vaihtelevat yhtiöstä riippuen jonkin verran. Esimerkiksi seuraavia seikkoja voidaan kysyä:

 • onko eläin nyt täysin terve
 • onko eläimellä joskus ollut jokin sairaus, vika tai vamma
 • sairauden tai vamman laatu
 • onko eläimelle tehty leikkauksia

 

Lääkärintodistus vaaditaan vasta, jos kysymys on iäkkäämmästä taikka arvokkaammasta eläimestä, euromääräinen raja vaihtelee yhtiöittäin 1000 3000 €. Osa yhtiöistä edellyttää myös, että kissa tai koira on rekisteröity.

Agrialla eläimen henkivakuutuksen myöntäminen edellyttää kauppakirjaa, kun ostohinta ylittää

2000 € koiralla (sekarotuinen 1500 €) ja 1000 € kissalla (maatiais/kotikissa 500 €) eikä ole arvoa nostavia meriittejä. Jos eläin on tuotu Pohjoismaiden ulkopuolelta ja ollut Suomessa alle 4 kk, vaaditaan eläinlääkärin todistus henki- ja hoitokuluvakuutuksissa. Terveydentilan selvittäminen vaihtelee vakuutustuotteen mukaan.

Fennialla Koiran ja kissan sairausvakuutusta haettaessa, jos vakuutusmäärä on 2000 € tai enemmän, tarvitaan eläinlääkärin todistus (enintään 2 kk vanha) eläimen terveydentilasta. Koiran ja kissan tapaturmavakuutus myönnetään ilman terveysselvitystä.

LähiTapiola vaatii eläinlääkärin lausunnon, jos koira on täyttänyt viisi vuotta ja sille ollaan ottamassa eläinlääkärikuluvakuutusta. Jos koiran vakuusmääräksi haetaan 3000 € tai enemmän, hakemukseen vaaditaan kauppakirja.

Jos eläimen arvo ylittää 3000 €, OP Vakuutus pyytää hakemuksen liitteeksi kopion kauppakirjasta, josta eläimen arvo ilmenee. Eläimen arvo voidaan määritellä myös Suomen Kennelliitto ry:n / Suomen Kissaliitto ry:n tai rotuyhdistyksen kirjallisen vahvistuksen perusteella.

Pohjantähti vaatii eläinlääkärin lausuntoa, jos vakuutusmääräksi haetaan eläimelle yli 2000 €. Mikäli sekarotuiselle eläimelle haetaan vakuutusmääräksi yli 1000 €, vakuutuksen myöntäminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Folksamin koira- ja kissavakuutuksella voidaan vakuuttaa yli 6-viikkoinen ja enintään 6-vuotias rekisteröity koira tai kissa, jonka vakuutusmäärä on enintään 2500 €. Sekarotuisten ja rekisteröimättömien koirien vakuutusmäärä on enintään 340 €. Eläimen henkivakuutuksen myöntäminen edellyttää kopiota suomalaista rekisteritodistuksesta, terveysselvitystä koiran tai kissan terveydentilasta ja enintään kuukauden vanhaa eläinlääkärintodistusta, jos vakuutusmäärä on yli 1500 €.

2.2 Miten vakuutusmaksu määräytyy?

Vakuutusmaksu määräytyy eläimen vakuutusmäärän, rodun ja sukupuolen perusteella. Maksusta saa useimmista yhtiöistä erilaisia alennuksia, kuten maksutapa-alennuksen, keskittämisalennuksen, paljousalennuksen, alennuksen Suomen Kennelliittoon tai johonkin muuhun liittoon kuulumisen perusteella jne.

 • Vakuutusmaksuun vaikuttavat Agrialla, Fennialla ja LähiTapiolalla koiran rotu ja Agrialla myös kissan rotu. Eläimet on jaettu rodun perusteella maksuluokkiin. Agrialla maksuun vaikuttavat myös eläimen ikä ja vakuutuspaikka ja LähiTapiolalla eläimen ikä ja vakuutuksenottajan asuinpaikka. Vakuutuksen laajuus, omavastuu ja enimmäiskorvausmäärä vaikuttavat kaikilla yhtiöillä vakuutuksen hintaan.
 • Fennialla Koiran ja kissan tapaturma- ja sairausvakuutuksen vakuutusmaksu
 • määräytyy valitun turvalaajuuden, eläinlääkärikulujen enimmäismäärän ja rodun perusteella.
 • Ifillä maksuun vaikuttavat eläimen rotu ja ikä, vakuutusmäärä ja vakuutuksenottajan asuinpaikkakunta.
 • Pohjantähden lemmikkivakuutuksessa maksuun vaikuttavia tekijöitä ovat eläimen ikä, rotu, vakuutusmäärä ja valittu omavastuu.
 • OP Vakuutuksella henkivakuutuksen hintaan vaikuttavat eläimen rotu, vakuutusmäärä ja hoitokuluvakuutuksessa ikä, rotu, valittu enimmäiskorvausmäärä, vakuutuksenottajan asuinpaikka ja omavastuu.
 • Vakuutusmaksu määräytyy Turvalla ja Folksamilla vain vakuutusmäärän mukaan.

 

2.3 Mistä summasta eläin vakuutetaan ja paljonko vakuutuskorvausta voi saada?

Eläin vakuutetaan sovitusta summasta (eläimen henkivakuutuksen määrä) tai nk. käyvästä arvosta. Eläimen käypä arvo määritellään eri vakuutusehdoissa hiukan eri tavoin. Yleensä sillä tarkoitetaan pennun ostohintaa tai rahamäärää, joka eläimestä olisi saatu, jos se olisi myyty ennen vahinkotapahtumaa tai kuten Turvalla, vastaavan eläimen hankkimiseen tarvittavaa summaa. Käypä arvo muuttuu menestyksen/meriittien myötä, joten eläimen henkivakuutusmäärää voidaan muuttaa vastaamaan eläimen sen hetkistä todellista arvoa.

Eläimen henkivakuutuksesta maksetaan kuolintapauksessa tai eläimen kadottua yleensä eläimen sovittu vakuutusmäärä ja kuitenkin enintään käypä arvo. Turvalla katoamistapauksissa korvataan 50% vakuutusmäärästä. Jos eläin on kuollessaan iäkäs, useat yhtiöt alentavat korvausmäärää ehdoissa mainitulla ikään perustuvalla prosentilla.

Hoitokuluvakuutuksissa hoitokulukorvauksen enimmäismäärä eli korvauskatto on eri vakuutusyhtiöillä määritelty eri tavoin. Enimmäiskorvausmäärä voi olla yhtiöstä riippuen

 • eläimen vakuutusmäärä tai
 • tietty vakuutusehdoissa tai -kirjassa mainittu euromäärä ja
 • eläimen ikääntyessä enimmäiskorvausmäärä voi alentua tietyllä, vakuutusehdoissa mainitulla prosentilla.

 

Enimmäiskorvaus voi olla tapaturma- ja sairauskohtainen. Se voi myös olla sidottu vakuutuskauteen taikka esim. eläimen ikään tai omavastuujaksoon (katso 3.1 Eläimen menettäminen – eläimen henkivakuutus, sivu 9).

2.4 Omavastuun vaikutus korvausmäärään

Eläimen sairauden tai tapaturman aiheuttamista korvattavista hoitokuluista vähennetään omavastuu. Yhtiöillä on huomattavia eroja omavastuiden laskutavoissa ja maksettavien korvausten määrä vaihtelee tästä syystä suuresti. Omavastuuvähennys voi olla esim. tapaturmakohtainen, prosentuaalinen tai se voi olla vakuutuskauteen tai käyntikertaan sidottu.

Edellinen sarake
Seuraava sarake
Vakuutusyhtiö Omavastuu
Agria

Asiakas valitsee kiinteän omavastuun 90 €, 160 € tai 500 €. Kiinteä omavastuu vähennetään kerran 125 päivän omavastuukauden aikana. Kiinteän omavastuun lisäksi asiakas valitsee joko 20 % tai 30 % osuuden hoitokuluista. Kiinteä omavastuu peritään 125 päivän omavastuukaudella kerran, kun taas asiakkaan valitsema prosenttiosuus jokaisella hoitokerralla. Jos yhden hoitokäynnin kustannukset eivät ylitä valittua kiinteää omavastuuta, voi kuluja kerryttää 125 päivän omavastuukauden ajan. Näin jos jatkohoito- tai uudet käynnit samalla omavastuukaudella ylittävät valitun kiinteän omavastuun, maksetaan asiakkaalle korvausta.

Vahinkovapaista vuosista kertyy omavastuuetua. Yhdestä vahinkovapaasta vuodesta kertyy noin. 30 €. Kertymä on kuitenkin enintään 90 €. Jos asiakas on valinnut 90 € kiinteän omavastuun, ja asiakkaalla on 1 vuosi vahinkovapaata, voi asiakas halutessaan käyttää korvaustilanteessa edun, jolloin 60 € on asiakkaalta veloitettava omavastuu 90 € sijaan.

Jos kahden tapaturman ja yhden sairauskäynnin kulut (100 € + 290 € + 110 €) ovat 500 € 125 päivän aikana, vähennetään valittu omavastuu 90 € ja ylimenevältä osalta valittu 20 % kerran, joten korvaus on 328 €.

Fennia Omavastuu on 60 € käyntikertaa kohti.
Folksam

Omavastuu on 25 % ja vähintään 85 €. Omavastuu vähennetään jokaista sairautta tai tapaturmaa kohti.

Jos hoitokulu on 500 €, vähennetään omavastuu 85 € ja ylimenevältä osalta -25 % eli korvaus on 311,25 €. Jos kahden tapaturman ja yhden sairauskäynnin kulut ovat 500 €, korvaus on 183,75 €

If

Omavastuu on 35 % kustannuksista.

Jos kahden tapaturman ja yhden sairauskäynnin kulut ovat 500 € hoitokulu, vähennetään omavastuu 35 %, joten korvaus on 325 €.

LähiTapiola

Omavastuu on 60 € ja sen ylittävistä kuluista 25 % jokaista eläinlääkärissäkäyntikertaa kohti.

Jos hoitokulu 500 €, vähennetään omavastuu 60 € ja jäljelle jäävästä -25 %, joten korvaus on 330 €. Seuraavista lääkärikäynneistä jokaisesta vähennetään aina omavastuu samalla tavalla, 60 € ja jäljelle jäävästä -25 %.

Pohjantähti

Omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty asiakkaan valitsema omavastuu 80-200 €. Omavastuu vähennetään yhden kerran vakuutuskaudessa tapaturma- ja sairausriskikohtaisesti.

Jos kolmen tapaturman hoitokulut ovat 500 €, vähennetään omavastuu 80 € kerran, joten korvaus on 420 €. Jos kahden tapaturman ja yhden sairauskäynnin kulut ovat 500 €, vähennetään omavastuu kummankin riskin osalta kerran ja korvaus on 340 €.

OP Vakuutus

Omavastuu on 70 € ja se vähennetään yhden kerran vakuutuskaudessa. Lisäksi valitaan vakuutusjaksokohtainen 30 % tai 40 % suuruinen lisäomavastuu ylimenevien kulujen osalta.

Jos kahden tapaturman ja yhden sairauskäynnin hoitokulut ovat 500 €/ vakuutuskausi, vähennetään omavastuu 70 € kerran ja ylimenevistä kuluista -30 %, joten korvaus on 301 €.

Turva

Omavastuu on 60 €, joka peritään kerran yhtä sairautta tai tapaturmaa kohden.

Jos on kolme erillistä tapaturmaa, vähennetään omavastuu kolme kertaa eli jos hoitokulut ovat yhteensä 500 €, vähennetään omavastuina 3x60 € eli korvaus on 320 €. Jos taas samaa tapaturmaa hoidetaan kolmelle eri lääkärikäynnillä (yhteensä 500 €), vähennetään omavastuu kerran ja korvaus on 440 €.

 

Article line divider

3 Mitä vakuutuksesta korvataan?

3.1 Eläimen menettäminen - eläimen henkivakuutus

Eläimen henkivakuutuksesta korvataan eläimen arvo, jos

 • eläin kuolee (seuraeläimen tapaturmainen kuolema korvataan myös joidenkin yhtiöiden koti-irtaimiston vakuutuksesta tiettyyn summaan saakka) tai
 • eläin on eläinrääkkäyksen välttämiseksi eläinlääkärin määräyksestä lopetettava sairauden tai tapaturman takia tai
 • eläin katoaa tai anastetaan (odotusaika yhtiöstä riippuen on 30 vrk - 3 kk).

 

Fennia korvaa tapaturmavakuutuksesta eläimen tapaturmaisen menetyksen ja sairausvakuutuksesta tapaturman ja sairauden aiheuttaman menetyksen, sillä varsinaista eläimen henkivakuutusta ei tuotevalikoimassa ole. LähiTapiola korvaa lisäksi kasvu-/kehityshäiriöstä johtuvan rekisteröidyn koiran tai kissan menetyksen, kun eläin on vakuutettu alle 4 kk iässä. Turva korvaa puolet eläimen arvosta, jos eläin katoaa tai anastetaan. Agria, LähiTapiola ja Pohjantähti eivät korvaa kissan katoamista. Seuraeläimen henkivakuutuksessa ei ole omavastuuta lainkaan.

 • Eläimen arvoa ei kuitenkaan aina korvata. Vakuutusehdoissa on joukko korvausrajoituksia, jotka vaihtelevat merkittävästi vakuutusyhtiöittäin. Useimpien vakuutusehtojen mukaan eläimen kuolemaa tai lopettamista ei korvata, jos se on aiheutunut:
 • synnynnäisestä viasta, kasvuhäiriöstä, rakenneviasta tai luonneviasta
 • luuston tai nivelten kehityshäiriöstä
 • siitoskyvyn menettämisestä tai tiinehtymättömyydestä
 • muun kuin laillistetun eläinlääkärin suorittamasta hoitotoimenpiteestä
 • tarttuvia eläintauteja koskevan lain tai eläinlääkärin määräysten laiminlyönnistä
 • tapaturmasta tai sairaudesta, joka on sattunut/alkanut ennen vakuutuksen voimaantuloa
 • sairaudesta tai perinnöllisestä sairaudesta, joka on alkanut ennen kuin esim. 14 tai 20 vuorokautta on kulunut yhtiön vastuun alkamisesta. (LähiTapiolalla, OP Vakuutuksella ja Turvalla ei ole karenssiaikaa lainkaan)
 • ydinvahingosta, sodasta, kapinasta jne.
 • valeraskaudesta
 • pakkosynnytyksestä tai keisarinleikkauksesta, katso 3.2 Tapaturman ja sairauden hoitokulut -eläinlääkärikuluvakuutus.

 

Lisäksi vakuutusehdoissa on erikseen mainittu rotukohtaisia tai sairauskohtaisia rajoituksia, jotka vaihtelevat yhtiöittäin.

3.2 Tapaturman ja sairauden hoitokulut eläinlääkärikuluvakuutus

Eläinlääkärikuluvakuutuksesta korvataan tapaturman tai sairauden hoidosta aiheutuneita eläinlääkärikuluja.

Eläinlääkärikuluvakuutuksesta korvataan yleensä:

 • eläinlääkärinpalkkiot
 • eläinlääkärin suorittamat leikkaukset yms. hoidot
 • eläinlääkärin määräämien lääkkeiden ja hoitoon tarvittavien sidetarpeiden kustannukset
 • sairauden tai vamman tutkimisesta aiheutuneet röntgen-, laboratorio- sekä magneettitutkimuskulut
 • (joillakin yhtiöillä CT- ja magneettikuvauksissa erityisehdot)

Eläinlääkärikuluvakuutuksessa on perusvakuutusta koskevassa kohdassa lueteltujen rajoitusten lisäksi myös joukko muita rajoituksia.

 • Eläinlääkärikuluvakuutuksesta ei korvata yleensä:
 • ennaltaehkäisevää hoitoa, allergioita ja terapioita
 • kastraatiota, sterilisaatiota, keisarinleikkauksia ja hammassairauksia
 • tutkimusta perinnöllisen vian, kasvuhäiriön tai luonnevian toteamiseksi
 • loislääkitystä, vitamiineja, kivennäisravinteita, lisäravinteita, erikoisruokavaliota, rokotuksia tms.
 • laskutus- ja matkakuluja
 • Poikkeuksena yleisestä linjasta on esimerkiksi hampaan poisto, jonka osa yhtiöistä korvaa, jos se liittyy sairauden tai tapaturman välttämättömään hoitoon. Kastraatio ja sterilisaatio sekä keisarinleikkaus taas voidaan korvata tapaturmien ja sairauksien yhteydessä. Jotkut yhtiöt taas jättävät korvattavuuden ulkopuolelle vain tiettyjen rotujen keisarinleikkaukset sekä esim. napatyrän, piilokiveksisyyden ja kierrehäntäisyyden hoidot, todistuksen kirjoittamisen sekä kotiin luovutettavien tarvikkeiden kustannukset.

 

Ehdot vaihtelevat yhtiöittäin, joten korvattavuus on syytä aina tarkistaa vakuutusehdoista.

Article line divider

4 Eksoottisen seuraeläimen vakuuttaminen

Yhtiöt vakuuttavat lähinnä kissoja ja koiria. LähiTapiola ja Pohjantähti vakuuttavat tapaturmaisen kuoleman varalta muunkin lemmikkieläimen. OP Vakuutuksen ja Folksamin koti-irtaimistovakuutukseen sisältyvät ilman eri mainintaa kaikki tavanomaisesti asunhuoneistossa pidettävät seuraeläimet tapaturmaisen kuoleman varalta yhteensä enintään 1500 euroon saakka (Folksamilla valittavissa myös 850 €).

Pohjantähdessä voi vakuuttaa vaikkapa papukaijan, käärmeen, liskon tai hämähäkin. Vakuutusmaksu valinnaiselle vakuutusmäärälle kuten 500 € on noin 30 €/v. Seura- ja lemmikkieläiminä ei pidetä hyötyeläimiä, kuten hevosia, poneja, sikoja, siipikarjaa (kanat, fasaanit, ankat, sorsat), vasikoita eikä lampaita.

LähiTapiolassa voi vakuuttaa Yksilöllisellä eläinvakuutuksella kaikkia muita lemmikkieläimiä kuin kissoja ja koiria eli vakuuttaa voi vaikka minipossun, fretin sekä kesäkanat ja kukon. Vakuutus korvaa eläimen kuoleman tai jos eläin joudutaan lopettamaan eläinlääkärin määräyksestä. Vakuutuksen laajuuden voi valita kolmesta turvatasosta. Suppea turvataso kattaa esimerkiksi tulipalon, salaman ja sähköiskun aiheuttaman vahingon. Hieman laajempi perusturva kattaa lisäksi myös tapaturmasta johtuvan kuoleman. Eläinlääkärikuluja vakuutuksista ei korvata. Vakuutuksen hinta riippuu eläimen hinnasta. Jos eläin on vakuutettu esim. 500 € vakuutusmäärästä, suppea vakuutus maksaa noin 15 € vuodessa, laajempi vakuutus noin 40 € vuodessa. Vakuutus voidaan pitää voimassa eläimen koko eliniän.

Fenniassa voi vakuuttaa myös seuraeläinvakuutuksella mm. chinchillan, fretin, kanin, papukaijan, käärmeen, minipossun, alpakan tai laaman. Eläinlääkärikulujen korvausmäärän voi valita 300-2000 €:n väliltä ja omavastuu on 30 € lääkärikäyntiä kohden.

Article line divider

5 Kissan ja koiran aiheuttamat vahingot

5.1 Kotivakuutus - vahingot omalle omaisuudelle

Laajoista kotivakuutuksista korvataan vahinkoja, jotka aiheutuvat äkillisestä ja ennaltaarvaamattomasta tapahtumasta. Kissan ja koiran luonnollisen käyttäytymisen seurauksena syntynyt vahinko ei ole arvaamaton eikä sitä korvata. Vakuutusehdoissa on myös yhtiökohtaisia rajoituksia. Niissä voidaan todeta, ettei seuraeläimen aiheuttamia vahinkoja korvata lainkaan tai ei korvata vahinkoja, jotka johtuvat eläimen tyypillisestä käyttäytymisestä. Joidenkin yhtiöiden kuten If:n ehto on hyvinkin yksityiskohtainen. If ei korvaa vahinkoa, jonka lemmikkieläin on aiheuttanut hampaillaan, kynsillään, virtsaamalla, ulostamalla, oksentamalla tai tahraamalla

Maatiaiskissanpoika Topi 6 kk leikkii ikkunalaudalla ja saa tassuhaavan tipautettuaan maljakon. Tassusta valuu verta 3 vuotta vanhalle aidolle silkkimatolle, jota ei saada puhtaaksi. Uusi vastaava matto maksaa 2000 €. Korvaako laaja kotivakuutus ja kuinka paljon?

Folksam, If, LähiTapiola ja OP Vakuutus korvaavat maljakon ja maton jälleenhankintahinnan (matto ei puhdistu pesulassa) tai päivänarvon mukaan esineen kunnosta riippuen. Korvauksista vähennetään omavastuu ja mahdollinen ikävähennys. Fennia ei korvaa mattoa eikä maljakkoa, koska seuraeläinten aiheuttamat vahingot on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle. Turva ei korvaa vahinkoa, koska se johtuu seuraeläimen luonnollisesta käyttäytymisestä. Pohjantähti ei korvaa vahinkoa, kun sen on aiheuttanut alle vuoden ikäinen seuraeläin.

5.2 Kotivakuutuksen vastuuvakuutus vahingot ulkopuoliselle

Kaikkien vakuutusyhtiöiden kotivakuutusten vastuuvakuutuksista korvataan lemmikkieläimen perheen ulkopuolisille aiheuttamia henkilö­ ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, ei kuitenkaan tapaturmaisia eikä tahallisia vahinkoja eikä myöskään sellaisia vahinkoja, jotka on ehdoissa rajattu korvauspiiristä. Käytännössä korvausvelvollisuus tarkoittaa sitä, että eläimen omistaja, haltija tai muu henkilö, jonka huostassa eläin on, on vastuussa vahingosta, jos hän on eläimen valvonnassa syyllistynyt huolimattomuuteen, varomattomuuteen tai laiminlyöntiin. Mitä vaarallisemmaksi eläin on tiedetty, sitä tehokkaammin pitää eläintä valvoa tai se tulee lopettaa.

Vastuuvakuutusehdon sisältö ratkaisee vahingon korvattavuuden. Vastuuvakuutuksen korvauspiiri on edellä sanottua laajempi esimerkiksi Ifillä, jonka vastuuvakuutuksesta korvataan seuraeläimenä pidettävän koiran aiheuttamia vahinkoja silloinkin, kun omistajassa ei ole tuottamusta eli varomattomuutta ja tästä on erillinen maininta vakuutuskirjassa.

Pohjantähdessä Eläimenomistajan vastuuvakuutus on lisämaksullinen laajennus normaaliin vastuuvakuutukseen ja sen voi ottaa, vaikkei seuraeläinvakuutusta olisikaan. Eläimenomistajan vastuuvakuutus korvaa tavanomaisen lemmikkieläimen toiselle aiheuttaman vahingon riippumatta siitä, onko vakuutettu lain mukaan korvausvastuussa.

Folksamin, Ifin, Fennian, LähiTapiolan ja Turvan vastuuvakuutuksesta ei kuitenkaan korvata seuraeläimen hoitajalleen eikä hoitajan talouteen kuuluvalle henkilölle aiheuttamaa esinevahinkoa, eikä vahinkoa, joista hoitaja tai joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa. Turvan osalta tämä pätee myös henkilövahinkoihin.

LähiTapiolan ja Turvan kodin vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun tuottamuksesta riippumatta koiran aiheuttama henkilövahinko sekä välitön yhteentörmäys moottoriajoneuvon kanssa. Muissa vahinkotapahtumissa tuottamus arvioidaan vahingonkorvauslain mukaisesti.

OP Vakuutuksen vastuuvakuutuksesta ei korvata seuraeläimen hoitajalleen eikä hoitajan talouteen kuuluvalle henkilölle aiheuttamaa esinevahinkoa, mutta vakuutuksesta korvataan kuitenkin OP Vakuutuksessa vakuutetun koiran tai kissan aiheuttamia vahinkoja, joista tilapäinen hoitaja ja hallussapitäjä on korvausvastuussa.

Fennian, Folksamin ja OP Vakuutuksen vastuuvakuutus korvaa tuottamuksesta riippumatta vain koiran puremisesta aiheutuneen henkilövahingon ja vahingon, jonka koira aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa. Muissa vahinkotapahtumissa tuottamus arvioidaan vahingonkorvauslain mukaisesti. Fennialla vahingon korvattavuuteen vaikuttaa myös se, kenen huolehdittavana eläin vahinkohetkellä oli.

5.3 Seuraeläimen vastuuvakuutus vahingot ulkopuoliselle

Eläimen vastuuvakuutus korvaa kattavammin kuin kotivakuutuksen vastuuvakuutus kissan ja koiran muille kuin perheenjäsenille aiheuttamia henkilö­ ja esinevahinkoja. Fennia, OP Vakuutus ja Pohjantähti tarjoavat kissan ja koiran omistajalle ja Agria, If ja LähiTapiola vain koiran omistajalle seuraeläimen vastuuvakuutusta. Eläimen vastuuvakuutus ei sisälly seuraeläinvakuutuksiin automaattisesti, vaan sen voi ottaa laajentavana lisäturvana lisämaksusta. Pohjantähden eläimenomistajan vastuuvakuutus on normaalin vastuuvakuutuksen laajennus, joka ei edellytä seuraeläinvakuutusta.

Eläimen vastuuvakuutus korvaa pääsääntöisesti kissan ja koiran perheen ulkopuoliselle aiheuttaman vahingon riippumatta siitä, onko vakuutettu lain mukaan korvausvastuussa, eli tuottamusta ei vaadita. Ehtojen sanamuodosta riippuen yhtiöiden välillä on kuitenkin eroja.

Pohjantähdellä vakuutus ei edellytä eläimenomistajan tuottamusta, mutta se ei kuitenkaan korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut toiselle eläimelle eläinten leikkiessä tai tapellessa.

OP Vakuutuksen eläinvastuuvakuutuksessa on kotivakuutuksen vastuuvakuutusta laajempi vakuutettujen määritelmä sekä voimassaoloalue ja se on voimassa myös ansiotoiminnassa. Toisaalta OP Vakuutus ei tee tuottamusarviointia, kun on kyse koiran puremalla aiheuttamasta henkilövahingosta tai yhteentörmäyksestä moottoriajoneuvon kanssa, muiden vahinkojen osalta korvausvelvollisuus edellyttää tuottamusta.

Agrian vastuuvakuutus korvaa myös koiran aiheuttamia vahinkoja tilanteissa, joissa ei taustalla ole tuottamusta. Korvauksen ulkopuolelle on kuitenkin rajattu tietynlaiset koirien aiheuttamat vahingot kokonaan. Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu koiran omistajalle, omistajan kodin omaisuudelle (tai omaisuudelle joka kuuluu kotivakuutuksen piiriin), hoitajalle, haltijalle, tilapäiselle haltijalle tai henkilölle, jonka apuna koira toimii, eikä vahinkoa, joka aiheutuu koiraa hoitavalle henkilölle tai hoitolalle tai henkilön tai hoitolan omaisuudelle eikä vahinkoa joka aiheutuu siitä, että koirat on päästetty vapaiksi samanaikaisesti ja ne vahingoittavat toisiaan.

LähiTapiolan koiran vastuuvakuutus ei korvaa omistajalle, hoitajalle tai väliaikaiselle hallussapitäjälle tai hänen kanssa samassa taloudessa asuvalle sattunutta henkilö- tai esinevahinkoa. Rajoitus on voimassa myös silloin kun vahingon taustalla on tuottamus.

Article line divider

6 Yhteenveto

TUTUSTU VAKUUTUSEHTOIHIN JA VERTAILE EHTOJA, SILLÄ NIISSÄ ON EROJA!

Eläimen henkivakuutus korvaa eläimen menettämisen. Hoitokuluvakuutuksesta korvataan tapaturman tai sairauden hoitokuluja kuten

lääkärinpalkkioita, tutkimuksia, hoitoja, leikkauksia ja lääkkeitä. Jotkin yhtiöt ohjaavat lemmikin hoitoon omalle yhteistyökumppanilleen.

KIINNITÄ HUOMIOTA ERITYISESTI RAJOITUSEHTOIHIN ELI SIIHEN, MITÄ VAKUUTUS EI KORVAA!

Vakuutusehdoista selviää, mitä vakuutuksesi ei korvaa. Vakuutusehdoissa on rajoituksia synnynnäisten tai ennen vakuutuksen voimaantuloa syntyneiden piilevien sairauksien korvaamisesta. Korvauksen ulkopuolelle jäävät yleensä myös lääkeshampoot, luontaistuotteet, vitamiinit ja ennaltaehkäisevä hoito, kuten rokotukset. Etenkin keisarinleikkausten korvattavuus vaihtelee yhtiöittäin. Ota tämä huomioon, jos aiot teettää nartullasi pentuja!

Rajoitusehtojen lisäksi on olemassa suojeluohjeita, joiden tarkoituksena on estää tai rajoittaa vahingon syntymistä. Ohjeet koskevat esim. eläimen olosuhteita, elinympäristöä, hoitoa, suojelua ja eläinlääkärin puoleen kääntymistä. Jos ohjeiden laiminlyönti on syynä vahinkoon, korvausta voidaan vähentää tai se voidaan jättää kokonaan maksamatta.

HUOMIOI, ETTÄ KORVAUSKATTO JA OMAVASTUU VAIKUTTAVAT MERKITTÄVÄSTI KÄTEEN JÄÄVÄÄN KORVAUKSEEN!

Enimmäiskorvauksen määrittely vaihtelee yhtiöittäin. On merkitystä, onko korvauksen ylärajana esim. eläimen vakuutusmäärä vai valittu kiinteä summa ja onko enimmäiskorvaus tapaturma- ja sairauskohtainen vai sidottu vakuutuskauteen. Hoitokuluista vähennetään aina omavastuu. Omavastuun merkitys korvauksen määrään on huomattava ja yhtiökohtaiset erot ovat merkittävät.

Lataa julkaisu PDF-tiedostona

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!