Haku

Pankki- ja Arvopaperilautakuntien poiminnat

FINEn lautakunnat antavat vuosittain lähes tuhat ratkaisusuositusta. Tutustu alla oleviin tiivistelmiin, koko ratkaisusuosituksen voit lukea ratkaisusuositusten tietokannastamme.

 

APL 3/15, Valuuttasuojaus, pankin tiedonantovelvollisuus

Oliko pankki antanut riittävät tiedot myymästään valuuttasuojaustuotteesta asiakasyritykselle, joka oli ei-ammattimainen sijoittaja? Olisiko pankin tullut puuttua annetun toimeksiannon sisältöön?

Öljykauppaa käyvä osakeyhtiö halusi suojautua kurssimuutoksia vastaan sopimalla pankin kanssa joustavasta valuuttasuojauksesta. Asiakkaalle aiheutui kurssierojen vuoksi 85.000 euron tappiot. Asiakkaan mukaan pankin olisi tullut huomata, että suojaus tehdään liian hätiköidysti, liian suurena ja liian aikaisin. Asiakasyrityksen mukaan toimeksianto olisi pitänyt voida perua, sillä se ilmoitti tyytymättömyydestään melkein heti toimeksiannon tekemisen jälkeen.

Arvopaperilautakunta katsoi pankin täyttäneen sille kuuluvan tuotteen ominaisuuksiin ja riskeihin liittyvän tiedonantovelvollisuutensa antamalla asiakkaalle tuote- ja riskikuvauksen, tuotteen markkinointimateriaalin sekä keskustelemalla asiakkaan kanssa puhelimitse ja sähköpostitse tuotteen riskeistä. Asiakas oli tietoisena riskeistä antanut pankille toimeksiannon tilanteessa, jossa esimerkiksi tietoja laivan lastauskuukaudesta tai tarkasta myyntiajankohdasta ei ollut tiedossa. Lautakunta katsoi, ettei pankilla ole ollut aihetta puuttua toimeksiantoon. Peruuttamisen osalta arvopaperilautakunta totesi, ettei sopimuksen yksipuolinen peruuttaminen ollut sopimusehtojen mukaan mahdollista, joten purkamisesta olisi pitänyt sopia erikseen. Korvausta ei suositettu.

Lue koko ratkaisusuositus.

PKL 13/15, Maksukortin oikeudeton käyttö, pimeä taksi

Maksukortin oikeudeton käyttö ja asiakkaan huolimattomuuden asteen arvioiminen. Miten vastuu oikeudettomista nostoista jakautui pankin ja asiakkaan kesken?

Asiakas oli tutkintailmoituksessaan poliisille kertonut nousseensa yöllä kahden tuntemattoman henkilön kyytiin ns. pimeään taksiin. Asiakas oli päätynyt toisen autossa olleista henkilöistä kanssa ravintolaan, jossa asiakas oli käyttänyt maksukorttiaan tämän seurassa. Asiakas kiisti hänen kortillaan ja tunnusluvullaan keskellä yötä tehdyt, yhteensä 1400 euron arvoiset automaattinostot. Asiakas oli tehnyt pankkiin sulkuilmoituksen vasta aamulla.

Pankkilautakunta katsoi menettelyn olevan törkeän huolimatonta. Tapahtumien kulkuun myötävaikutti olennaisesti se, että asiakas lähti yöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kyytiin pimeään taksiin ja käytti tunnuslukuaan ravintolassa huolimattomasti siten, että ulkopuolinen oli saanut sen tietoonsa. Asiakas ei ollut havainnut kortin katoamista eikä sitä, että kortti oli myöhemmin palautunut hänen haltuunsa. Menettelyn katsottiin poikkeavan selvästi ja olennaisesti siitä, mitä huolelliselta kortinhaltijalta vaaditaan ja osoittavan kokonaisuutena arvioiden selvästi piittaamatonta suhtautumista kortin ja sen tunnusluvun hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin.  Lautakunta katsoi vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä jäävän asiakkaalle.

Lue koko ratkaisusuositus.

PKL 26/15, Henkilökuntaluotto, kohtuuton ehto, ehtomuutos

Sopimusehdon kohtuuttomuus henkilökuntaluoton marginaalin korottamisessa. Kyse oli myös kohtuuttoman ehdon sovittelemisesta. Ehdon kohtuullisuutta arvioitiin kuluttajansuojan näkökulmasta.

Pankki oli yksipuolisella ilmoituksella muuttanut henkilökuntaluoton marginaalikorkoa 0,069 %:sta 0,85 %:iin. Lainan myöntämishetkellä lainan myöntänyt pankki kuului kokonaan konserniin, johon kuului myös työnantaja, jonka palveluksessa asiakkaan puoliso oli. Pankin kanssa tehtyyn sopimukseen liittyi konsernin yritysten työntekijöilleen neuvottelema etu saada asuntolainaa normaaliasiakassegmenttejä alemmalla marginaalilla. Asiakas oli lainantekohetkellä allekirjoittanut henkilökuntaluottoliitteen, jonka mukaan luottoon sovelletaan pankin henkilökuntaehtoja, joita pankki voi muuttaa. Pankkifuusion jälkeen konsernisuhde päättyi ja henkilökuntalainan marginaalia korotettiin.

Pankkilautakunta katsoi henkilökuntaehtojen ehtokohdan olleen hyvin yleisluontoinen ja rajaamaton siltä osin, kuin se koski pankin oikeutta muuttaa lainamarginaalia yksipuolisesti muissa kuin työsuhteen päättymistä koskevissa tilanteissa. Ehdoissa ei ollut mainintaa korotuksen määrästä eikä siitä, missä tilanteissa lainamarginaalia voidaan korottaa. Marginaalin korottamista koskeva sopimusehto katsottiin kuluttajansuojalain perusteella kohtuuttomaksi. Pankkilautakunta suositti pankkia palauttamaan asiakkaan lainamarginaalin muutosta edeltävälle tasolle sekä korvaamaan liikaa perityn, korotetun marginaaliosan viivästyskorkoineen.

Lue koko ratkaisusuositus.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!