Låneärenden

Vi hjälper med

Bostadslån

Bostaden är en av de största anskaffningarna i många finländares liv, och ofta skaffas den med hjälp av ett banklån. Låneavtalet är alltid bindande och när lånet lyfts lönar det sig att planera lånebeloppet och återbetalningsraternas storlek så att det går att sköta krediten även om livssituationen förändras eller räntenivån stiger. Numera är låneavtalen mycket långa och en lånetid på bara femton år rymmer vanligtvis en mängd olika livsskeden.

För lånet upprättas i allmänhet flera dokument. Ett sedvanligt låneavtal omfattar ett skuldebrev och skuldebrevets allmänna villkor samt en pantsättningsförbindelse och/eller borgensförbindelse och allmänna villkor för pantsättningen/borgen. I låneavtalet kommer man överens om många olika saker. Centrala villkor är låneräntan och marginalen, återbetalningstiden och storleken på amorteringsraterna.

Bolåneränta

Bolåneräntan kan vara bunden till en referensränta, och då bildas räntan av en Euribor- eller Primeränta och en marginal som läggs till den. Till exempel förblir räntan densamma i ett år för dem som valt 12 månaders Euriborränta. På räntejusteringsdagen en gång om året granskas nivån på 12 månaders Euriborränta och dagsvärdet adderat med marginalen används därefter som låneränta i ett år.

Kreditavtalet kan också ha fast ränta, då räntan förblir densamma under hela den avtalade ränteperioden med fast ränta. I långa bostadslån avtalas en fast ränta i allmänhet inte för hela lånetiden, utan perioden med fast ränta avtalas i början av låneavtalet, t.ex. för 3 år. Efter att perioden med fast ränta gått ut används i allmänhet en referensränta med en viss marginal, enligt vad som överenskommits i låneavtalet.

Den som lyfter ett lån med fast ränta får å ena sidan förutsägbarhet i sin ekonomi, men kan å andra sidan bli tvungen att betala banken ersättning om lånet återbetalas i förtid, ifall räntenivån sjunker efter att lånet lyfts. Kunden ska betala den överenskomna fasta räntan oberoende av hur marknadsräntenivån utvecklas under lånetiden. Ett lån som är bundet till en referensränta kan återbetalas till banken när som helst utan att motsvarande ersättning behöver betalas.

Amorteringssätt

Lånet kan vara ett annuitetslån, ett lån med jämna amorteringar eller ett lån med jämna rater. I ett annuitetslån är lånetiden fast och den sista återbetalningsdagen är känd från början. Förändringar i referensräntan påverkar återbetalningsraternas storlek.

I ett lån med jämna amorteringar amorteras lånet med ett lika stort eurobelopp varje månad, men hela betalningsratens storlek varierar beroende på räntan. I ett lån med jämna rater blir de månadsraterna i allmänhet lättare mot slutet, då skuldkapitalet amorteras.

Ett lån med jämna amorteringar är som namnet antyder ett lån där varje återbetalningsrat är lika stor. Förändringar i räntenivån påverkar lånetiden. När räntenivån stiger blir lånetiden längre, och när räntenivån sjunker blir den kortare.

Ändringar i låneavtalet

Amorteringsfrihet, ändring av referensränta eller betalningsplan är i allmänhet ändringar av det ursprungliga avtalet. Banken är inte skyldig att gå med på ändringar som kunden föreslår, och banken kan, om den så önskar, ställa villkor på sitt samtycke, till exempel en högre marginal. Om kunden och banken ursprungligen när avtalet ingicks kommit överens om kundens rätt till amorteringsfrihet eller andra ändringar under lånetiden, är det emellertid inte frågan om en ändring, utan fullföljande av ett befintligt avtal. I detta fall kan banken inte ställa villkor för att utöva den rätt som nämns i avtalet.