Haku

VKL 99/16

Tulosta

Asianumero: VKL 99/16 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2016

Vakuutuksen korvauspiiri. Aineetonta oikeutta koskeva rajoitusehto. Ohjelmiston käyttöoikeutta koskenut riita.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan, verkkokauppaa koskevan sopimuksen solmineen A Oy:n sopimuskumppani oli väittänyt, että A Oy:ltä puuttui lisenssi, jonka arvo oli 71 280 euroa. A Oy oli jättänyt maksamatta käyttäjärooleihin liittyneitä käyttömaksuja. A Oy oli kiistänyt väitteen. A Oy oli hakenut korvausta asian hoitamisesta aiheutuneista asianajokuluista oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 25.3.2015 evännyt korvauksen ja lausunut, ettei oikeusturvaetua voitu myöntää, koska kyse oli vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 240.2 mukaisesta aineetonta oikeutta koskevasta asiasta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut, että kyseessä oli sopimusriita, joka on koskenut sopimuksen veloitusperusteita ja niiden tulkintaa.

Vakuutuksenottajan mukaan kyseinen vakuutusehto teki oikeusturvavakuutuksen merkityksettömäksi, koska vakuutetuksi toimialaksi oli merkitty pääkonttorin toiminta. Vakuutuksenottaja oli automaation ratkaisu- ja tuotetoimittaja. Vakuutuksenottajan sopimukset ja riidat koskivat tyypillisesti nimenomaan aineettomia oikeuksia. Kaupparekisterin mukaan vakuutuksenottajan toimialana oli muun muassa tietotekniikan alan koneiden ja laitteiden sekä ohjelmistojen ja palvelujen suunnittelu, valmistus, kauppa, asennus, huolto, korjaus, ylläpitotoiminta ja asiakaskoulutus sekä konsultointi. Koska vakuutus oli otettu erityisen laajana, vakuutuksenottajalla oli ollut perusteltu syy olettaa, että vakuutus korvasi sen toiminnassa syntyneestä riidasta aiheutuneet asianajokulut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutus oli tehty tavanomaisilla vakuutusehdoilla, joihin sisältyi aineettomia oikeuksia koskeva rajoitusehto. Vakuutuksenottajan harjoittaman toiminnan laatu ja monipuolisuus huomioiden asiakassopimuksissa oli useimmiten kyse muusta kuin aineettomista oikeuksista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on arvioitava, koskeeko osapuolten välinen riita aineetonta oikeutta ja voidaanko tapaukseen soveltaa kyseistä rajoitusehtoa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 240.1 mukaan vakuutusturvasta korvataan vahinkotapahtumasta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

Riita- ja hakemusasia

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Vakuutusehtojen kohdan 240.2 mukaan vakuutusturva ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee patenttia tai muuta aineetonta oikeutta.

Asian arviointi

Lisenssi on ohjelmiston tai muun aineettoman omaisuuden käyttöön oikeuttava sopimus. Kysymys siitä, oliko vakuutuksenottajalla oikeus käyttää lisenssin suojaamaa oikeutta koski vakuutusehtojen rajoituksen mukaisesti aineetonta oikeutta. Vakuutuslautakunta katsoo näin ollen, ettei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta myöntää oikeusturvaetua kyseiseen riitaan.

Vakuutuslautakunta toteaa, että aineetonta oikeutta koskevan riidan poissulkeva vakuutusehto on yleinen oikeusturvavakuutuksen rajoitusehto. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kyseisen ehdon soveltaminen tee oikeusturvavakuutusta merkityksettömäksi, koska nyt kysymyksessä olevassa vakuutetussa toiminnassa voi syntyä myös riitoja, jotka eivät koske aineettomia oikeuksia. Vakuutuslautakunta katsoo edellä mainituin perustein, ettei rajoitusehdon soveltaminen johda kohtuuttomuuteen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Tulosta