Haku

VKL 99/12

Tulosta

Asianumero: VKL 99/12 (2012)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 19.06.2012

Roska-astioiden sijoittaminen Suojeluohjeen laiminlyönti

Vakuutettu asunto-osakeyhtiön rakennus vahingoittui tulipalossa 1.8.2010. Tuntemattomaksi jäänyt tuhopolttaja oli sytyttänyt taloyhtiön vuokralle antaman myymälärakennuksen ulkoseinustalla olleen jäteastian palamaan. Palo levisi astiasta myymälään aiheuttaen mittavia vahinkoja.

Korvausta asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksesta haetaan tähän vahinkoon.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan myymälärakennuksen jäteastiat oli sijoitettu rakennuksen takasivulle katon lipan alle, jolloin palon leviäminen jäteastioista suoraan rakennukseen oli väistämätöntä. Suojeluohjeiden mukaan etäisyyden lähimmän rakennuksen ulkoseinään tulee olla vähintään neljä metriä, kun kyseessä on enintään 600 litran jäteastia ja vähintään kuusi metriä, kun jäteastian koko on vähintään 600 litraa.

 

Uudelleenkäsittelypyyntö

Uudelleenkäsittelypyynnön mukaan vakuutuksenottaja ei ole laiminlyönyt suojeluohjetta. Tuleen syttynyt roska-astia on ollut ainoastaan asunto-osakeyhtiössä vuokralaisena olleen myymälän käytössä. Myymälän henkilökuntaa ei voida samaistaa vakuutuksenottajaan. Tämän vuoksi vakuutuskorvausta ei voida vähentää suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan suojeluohjeet ovat yksiselitteiset eikä niitä ole noudatettu. Suojeluohjeiden noudattamista tulee arvioida sillä perusteella, miten vakuutuksenottaja on voinut vaikuttaa niiden noudattamiseen. Tässä tapauksessa myymälän henkilökuntaa ei voida samastaa vakuutuksenottajaan. Yhtiön hallitus on ollut tietoinen roskien säilytystavasta eikä ole puuttunut asiaan.

Vakuutuksenottaja ei voi välttää vastuutaan suojeluohjeiden noudattamisesta sillä perusteella, että se luovuttaa vakuutetun omaisuuden toisen haltuun. Se on ollut tietoinen jätteiden säilytystavasta ja ottanut tietoisen riskin. Jätteitä on lisäksi säilytetty pelastuslain vastaisesti. Pelkkä suullinen huomautus jätteiden väärästä säilyttämisestä ei ole suojeluohjeiden noudattamista.

 

Uudelleenkäsittelypyyntö

Jäteastiat liittyivät vuokralaisen toimintaan ja se maksoi myös niistä aiheutuneet kulut. Sovellettavan suojeluohjeen mukaan korvauksesta vähennetään 25 prosenttia lisääntyneen vahingon määrästä. Ehtokohdasta ei voi päätellä, mistä määrästä 25 prosenttia lasketaan, joten kyseessä on epäselvä ehto ja sitä tulee tulkita vakuutuksenottajan eduksi. Vakuutuksenottaja ei ole rikkonut suojeluohjeita vähäistä enempää.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Roska-astioiden sijoittamisesta tuhopolton estämiseksi on annettu selkeät suojeluohjeet, joiden vastaisesti astiat ovat tässä tapauksessa olleet. Tämän vuoksi vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää vakuutuskorvauksesta 25 prosenttia.

 

Uudelleenkäsittelypyyntö

Uudessa uudelleenkäsittelypyynnössä toistetaan edellisessä uudelleenkäsittelypyynnössä esitetty.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottaja ei ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin roska-astioiden siirtämiseksi. Suojeluohjeiden laiminlyönti on tehty tuottamuksella, joka ei ole vähäinen.

Tässä tapauksessa lisääntyneen vahingon määränä voidaan pitää rakennukselle aiheutunutta vahinkoa kokonaisuudessaan, koska vahinko on aiheutunut roska-astian ja rakennuksen liian pienestä etäisyydestä.

 

Valitus

Lausuntopyynnön mukaan vakuutuksenottaja ei ole laiminlyönyt suojeluohjetta vaan vuokralainen. Palolta ei olisi vältytty, vaikka roska-astiat olisi sijoitettu toisin.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan roska-astioiden sijoittamisesta on selkeät suojeluohjeet tuhopolttojen ehkäisemiseksi. Tapausta tulee arvioida sen perusteella, miten vakuutuksenottaja on voinut vaikuttaa suojeluohjeiden noudattamiseen. Velvollisuutta noudattaa suojeluohjeita ei voida välttää sillä, että vakuutettu omaisuus luovutetaan toisen haltuun. Vakuutuksenottajan olisi tullut rakentaa asianmukainen jätekatos vuokralaiselle. Vahinkoa ei olisi syntynyt, jos suojeluohjetta olisi noudatettu.

Vakuutusyhtiö pitää päätöstään vakuutusehtojen mukaisena.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 442.2 mukaan ulkona säilytettävät syttyvät materiaalit ja jäteastiat on sijoitettava siten, että niiden syttyminen tuhopolton tai muun syyn seurauksena ei aiheuta palon leviämisvaaraa rakennukseen.

Tuhopolton mahdollisuus ja palon leviämisvaara on riittävästi estetty, kun syttyvien materiaalien ja jätteiden säilytyksessä noudatetaan jäljempänä esitettyjä turvaetäisyyksiä tai rakenteellisia toimenpiteitä, jotka vaikeuttavat palon sytyttämistä tai rajoittavat sen leviämistä.

 

Turvaetäisyys on rakennuksen uloimpien rakenteiden ja jäteastioiden tai syttyvien materiaalien välinen vaakasuora vapaa välimatka. Jäteastioiden ja -katoksen turvaetäisyydet on oltava seuraavat:

  • Yksittäisen, tilavuudeltaan enintään 600 litran jäteastian turvaetäisyyden on oltava vähintään 4 metriä.
  • Yksittäisen, tilavuudeltaan yli 600 litran jäteastian turvaetäisyyden on oltava vähintään 6 metriä.
  • Ryhmässä olevien jäteastioiden turvaetäisyyden on niiden tilavuudesta riippumatta oltava vähintään 6 metriä.
  • Metallisen, kannellisen jätekontin turvaetäisyyden on oltava vähintään 4 metriä.
  • Jätekatoksen turvaetäisyyden on oltava vähintään 8 metriä.

Ehtokohdan 327 mukaan vahingon aiheutuessa sen johdosta, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt noudattaa omaisuussuojeluohjeen kohtaa ”Tuhopolton torjunta”, korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 25 prosenttia lisääntyneen vahingon määrästä.

Ehtokohdan 001.8 mukaan vakuutuksenottajan ja muun korvaukseen oikeutetun tulee noudattaa lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta vähentää tai sitä ei makseta ollenkaan.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kiista siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa vakuutuskorvausta suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuskorvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä lievää huolimattomammasta suojeluohjeiden laiminlyönnistä. Tuhopolton torjuntaa koskevan suojeluohjeen laiminlyönnistä korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 25 prosenttia lisääntyneen vahingon määrästä. Ulkona säilytettävät syttyvät materiaalit ja jäteastiat on sijoitettava siten, että niiden syttyminen tuhopolton tai muun syyn seurauksena ei aiheuta palon leviämisvaaraa rakennukseen.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa roska-astiat oli sijoitettu aivan rakennuksen viereen, joten niitä ei ollut sijoitettu siten, että niiden syttyminen tuhopolton tai muun syyn seurauksena ei aiheuta palon leviämisvaaraa rakennukseen. Tämän vuoksi vakuutussopimuksen suojeluohjetta ei ole noudatettu.

Suojeluohjeen noudattamisen laiminlyönnistä voidaan alentaa vakuutuskorvausta, jos suojeluohjeen laiminlyönti on tapahtunut lievää suuremmalla huolimattomuudella. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei käy ilmi, että asunto-osakeyhtiö olisi toimiin ryhtynyt roska-astioiden sijoittamiseksi suojeluohjeiden tarkoittamalla tavalla siten, ettei niiden palamiseen liity vahinkovaaraa kiinteistölle. Vakuutuksenottajan velvollisuutena on noudattaa suojeluohjeita. Tässä tapauksessa suojeluohjeen noudattaminen on tarkoittanut positiivista toimintavelvoitetta huolehtia roska-astioiden sijoittamisesta siten, etteivät ne aiheuta vahinkovaaraa. Vakuutuksenottaja ei ole tapauksessa osoittanut näin tapahtuneen. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että suojeluohjeiden laiminlyönti on tapahtunut lievää suuremmalla huolimattomuudella.

Koska suojeluohjeiden laiminlyönti on tapahtunut lievää suuremmalla huolimattomuudella, on vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa vakuutuskorvausta. Vakuutusehtojen mukaan tuhopolton torjuntaa koskevan suojeluohjeen laiminlyönnistä korvauksesta suoritetaan vähennys, joka on vähintään 25 prosenttia lisääntyneen vahingon määrästä. Vakuutusyhtiö on vähentänyt 25 prosenttia vahingon määrästä. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä käy ilmi, että rakennukselle aiheutunut vahinko on aiheutunut sen vuoksi, että palo on levinnyt siihen liian lähelle sijoitetusta roska-astiasta. Tämän vuoksi vahinko on lisääntynyt suojeluohjeen laiminlyönnistä rakennukselle aiheutuneen vahingon verran, josta vahingosta maksettavasta korvauksesta vakuutusyhtiö on vähentänyt 25 prosenttia. Lautakunta katsoo, ettei tämä ehtokohta ole tulkinnanvarainen.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Löppönen, Nyyssölä ja Pesonen sekä varajäsenet Taivalmaa ja Paloranta. Sihteerinä toimi Mäenpää.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia