Haku

VKL 99/09

Tulosta

Asianumero: VKL 99/09 (2009)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.10.2009

Tuulen pois nostama pressusuojaus Vesivahinko Peltiurakoitsijan vastuu

Vakuutuksenottaja R Oy:n vahinkoilmoituksen 10.10.2008 mukaan kova tuuli oli nostanut 9.10.2008 P:n työmaalla katon suojana ollutta pressua, jolloin vettä oli päässyt valumaan keskeneräisten pellitysten alta rakenteisiin.

Korvausta vahingosta haettiin vakuutuksenottajan toiminnan vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lisäselvityksiä
Vakuutusyhtiön vahingon johdosta esittämien kysymysten johdosta vakuutuksenottaja on lähettänyt vastuuvahinkoilmoituksen liitteeksi tarkoitetun kirjeen 21.10.2008.
 
Vastauksena kysymyksiin vakuutuksenottaja R Oy ilmoittaa seuraavaa:
        Vakuutuksenottajan tehtäviin / urakkasopimukseen aliurakoitsijana P:n työmaalla kuului kattoikkunan pellitys.
        Urakassa sovellettiin YSE 1998 sopimusehtoja.
        Urakkasopimuksessa vastuu oli molemmilla urakoitsijoilla omiin töihinsä.
        Urakkasuunnitelman oli laatinut S-kiinteistöt sekä rakennusliike S.
        Pressut oli laitettu asianmukaisesti suojaamaan keskeneräistä kattotyömaata.
        Vesivahinko aiheutui kovan tuulen irrottamasta pressusta.
        Vastaavaa vahinkoa ei ollut sattunut aikaisemmin.
        Vahinko P:n työmaalla ei johtunut huolimattomuudesta. P:n työmaa sijaitsee aavalla pellolla, jossa suojaa tuulelta ei juuri ole. Näin ollen suojapressut ovat kovalla tuulella koetuksella, mikä oli jo otettu huomioon pressuja kiinnitettäessä.
        Vahingonkärsijä ei ole esittänyt eriteltyjä vahingonkorvausvaatimuksia muuten kuin vahingon korjaamisen osalta.
 
Kirjeellään 12.11.2008 vakuutuksenottaja R Oy:lle vakuutusyhtiö toteaa vastaanottaneensa vakuutuksenottajan lisäselvityksen, jossa tämä toteaa, että ” pressut oli laitettu asianmukaisesti suojaamaan keskeneräistä kattotyömaata”.
 
Vastuuvahinkoasian jatkokäsittelyä varten vakuutusyhtiö pyytää vakuutuksenottajaa selventämään, mitä asianmukaisuudella tarkoitetaan. Toisin sanoen, millä tavoin pressu oli laitettu ja millä tavoin pressun paikalla pysyminen oli varmistettu. Vakuutusyhtiö pyytää mainitsemaan myös pressun ja mahdollisesti käytettyjen painojen ominaisuudet (materiaalin paino, koko ja menetelmä).
 
Lisäselvityksessään 17.11.2008 vakuutuksenottaja R Oy toteaa kirjeen olevan tarkoitetun selvennykseksi vastuuvahinkoilmoitukseen.
 
Keskeneräisen kattotyömaan suojaus: pressut oli kiinnitetty keskeneräiseen kattotyömaahan 2 x 5 lankuilla, jotka oli kiinnitetty nauloilla pressuun (pressut kiinnitettyinä ja käärittyinä / naulattuina pressuun). Lankkuja 2 x 5 oli käytetty pressun alahelmoissa. Keskeneräisen kattotyömaan suojaamisen kiinnitystä ei ollut mahdollista tehdä muulla tavoin, koska kiinnityspaikkoja ei keskeneräisyyden vuoksi ollut ja muun mahdollisen painon ym. laittaminen oli mahdotonta edellä mainitun vuoksi.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Päätöksessään 10.12.2008 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Tapaukseen sovelletaan toiminnan vastuuvakuutuksen ehtoja.
 
Kohta 4, Korvattavat vahingot
 
Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
-         joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
-         josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Voimassa olevalla oikeudella tarkoitetaan vahingonkorvauslakia. Tämän lain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan korvausvelvollisuus edellyttää vahingonaiheuttajan tuottamusta. Tuottamuksella ymmärretään varomattomuutta eli huolimattomuutta, joka voi ilmetä varomattomana tekemisenä tai laiminlyöntinä. Lisäksi edellytetään, että vahinko on vahingon aiheuttaneen teon seuraus.
 
Vakuutusyhtiölle toimitetuista asiakirjoista nähdään, että urakassa sovelletaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (jäljempänä YSE 1998). YSE 1998 sisältää säännökset rakennusurakan sopijapuolten vastuista urakkasopimuksen täyttämisessä.
 
YSE 1998 perusteella sopijapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle ne vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että urakkasopimuksen mukaiset velvollisuudet jäävät jossain suhteessa täyttämättä tai jotka tämä muutoin aiheuttaa toiselle sopijapuolelle. Vastuu ei kuitenkaan kata vahinkoja, joita sopijapuoli ei ole voinut kaikkea mahdollista huolellisuutta noudattamallakaan välttää.
 
Vakuutusyhtiölle toimitetuista asiakirjoista ei ilmene, millä tavalla vakuutuksenottaja olisi toiminut huolimattomasti tai toiminnallaan aiheuttanut vahingon. Vakuutuksenottajan antamasta selvityksestä ilmenee, että tämä oli asianmukaisesti asentanut pressut suojaamaan keskeneräistä kattotyömaata. Pressut oli kiinnitetty kattotyömaahan 2 x 5 lankuilla, jotka oli naulattu pressuun. Pressuja ei voitu kiinnittää muulla tavoin kattotyömaan keskeneräisyyden takia eikä pressuja voitu kiinnittää suoraan kattoon aiheuttamatta siihen reikiä. Pressuja kiinnitettäessä oli lisäksi huomioitu paikalla vallitseva kova tuuli. Se seikka, että kova tuuli kuitenkin nosti pressun painoineen aiheuttaen vesivahingon, ei ole osoitus vakuutuksenottajan huolimattomuudesta.
 
Edellä mainituin perustein vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottaja ei ole tuottamuksellaan aiheuttanut vesivahinkoa eikä yhtiö siten voi korvata vesivahinkoa vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.
 
Jatkokäsittely
Oikaisuvaatimuksessaan 16.12.2008 vakuutuksenottaja R Oy katsoo aiheuttaneensa kattoikkunan korjauksen yhteydessä aiheutuneen vesivahingon omalla huolimattomuudellaan. Vesivahinkoahan ei olisi päässyt sattumaan, jos suojaukset olisivat olleet täydelliset eikä vakuutuksenottajan tarvitsisi tehdä tätä ns. turhaa työtä. Olisihan katolle voitu kantaa vaikka ratakiskon pätkiä, jotka ovat painavampia kuin lankut tai huputtaa koko rakennus.
 
Kirjeessään 22.1.2009 vakuutuksenottaja R Oy:lle vakuutusyhtiö toteaa vakuutuksenottajan oikaisuvaatimuksen 16.12.2008 poikkeavan olennaisesti lisäselvityksissä 21.10. ja 17.11.2008 ilmoitetusta.
 
Oikaisuvaatimuksen mukaan vakuutuksenottaja on ollut huolimaton, kun aiemmin toimitettujen lisäselvityksien mukaan näin ei ole ollut. Vakuutuksenottaja on aikaisemmin ilmoittanut, että se on laittanut pressut asianmukaisesti suojaamaan keskeneräistä työmaata ja että kova tuuli oli otettu huomioon.
 
Oikaisuvaatimuksessaan vakuutuksenottaja esittää lisäksi, että katolle olisi voitu kantaa vaikka ratakiskon pätkiä tai huputtaa koko rakennus. Lisäselvityksessä vakuutuksenottaja on kuitenkin aikaisemmin ilmoittanut, että pressut oli kiinnitetty kattotyömaahan 2 x 5 lankuilla, jotka oli naulattu pressuun. Lisäksi vakuutuksenottaja on aikaisemmin ilmoittanut, ettei pressuja olisi kattotyömaan keskeneräisyyden vuoksi voitu kiinnittää muulla tavoin, koska kiinnityspaikkoja ei ollut. Pressuja ei voitu kiinnittää suoraan kattoon aiheuttamatta siihen reikiä ja että muun painon laittaminen oli mahdotonta.
 
Koska vakuutuksenottajan oikaisuvaatimus on selkeässä ristiriidassa aikaisemmin asiassa ilmoitetun kanssa ja poikkeaa olennaisesti siitä, ei vakuutusyhtiö pidä sitä luotettavana. Sanotusta syystä vakuutusyhtiö ei muuta aikaisempaa päätöstään.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 9.2.2009 vakuutuksenottaja R Oy pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa vastuuvakuutusasiastaan. Vakuutuksenottaja on ottanut vastuuvakuutuksen vakuutusyhtiöstä esim. tällaisten vahinkojen varalta, joka vakuutuksenottajalle on nyt sattunut. Vakuutusyhtiö ei korvaa kyseistä vahinkoa.
 
Lausuntopyynnön liitteenä on uudelleenkirjoitettu lisäselvitys 17.11.2008. Siinä todetaan, että kyseessä oli keskeneräisen kattotyömaan suojaus: Pressut oli kiinnitetty keskeneräiseen kattotyömaahan 2 x 5 lankuilla, jotka oli kiinnitetty nauloilla pressuun. Lankkuja 2 x 5 oli käytetty pressun alahelmoissa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 17.2.2009 vakuutusyhtiö toteaa, ettei se vakuutuksenottajan lausuntopyynnön johdosta näe aihetta muuttaa aiempia päätöksiään, mistä syystä lautakunnan tulee hylätä vakuutuksenottajan valitus asiassa. Näkemyksensä tueksi yhtiö viittaa pääosin kertyneeseen asiakirjamateriaaliin (vahinkoilmoitus, lisätietopyyntö, vastaanotetut lisätiedot, päätökset ja päätöksen oikaisupyyntö).
 
Edellä sanotusta huolimatta vakuutusyhtiö haluaa kuitenkin korostaa lautakunnalle vastaanottamiensa tietojen sisäisiä ristiriitaisuuksia sekä yhtiölle toimitetun 17.11.2008 päivätyn selvityksen olennaista poikkeamista vakuutuksenottajan lautakunnalle toimitettavaksi tarkoitettuun materiaaliin sisältyvästä 17.11.2008 päivätystä selvityksestä.
 
Vakuutuksenottaja on ilmoittanut vakuutusyhtiölle 21.10.2008, että:
-         pressut oli asianmukaisesti laitettu suojaamaan keskeneräistä kattotyömaata,
-         vahinko ei johtunut huolimattomuudesta, ja
-         kova tuuli oli jo otettu huomioon suojapressuja kiinnitettäessä.
 
Vakuutuksenottaja on edelleen 17.11.2008 ilmoittanut vakuutusyhtiölle, että:
-         keskeneräisen kattotyömaan suojaamiseksi kiinnitystä ei ole mahdollista tehdä muulla tavoin, koska kiinnityspaikkoja ei keskeneräisyyden vuoksi ole, ja
-         muun mahdollisen painon ym. laittaminen mahdotonta em. keskeneräisyyden vuoksi.
 
Tässä vaiheessa vakuutusyhtiö haluaa kiinnittää lautakunnan huomion siihen, että vakuutuksenottajan lähettämään materiaaliin liitteenä sisältyvä 17.11.2008 päivätty selvitys poikkeaa olennaisesti vakuutusyhtiölle toimitetusta selvityksestä 17.11.2008. Liitteeseen sisältyvästä, 17.11.2008 päivätystä selvityksestä on ilmeisessä harhauttamistarkoituksessa poistettu selvityksen olennaiset tiedot eli maininnat siitä, että muita kiinnitystapoja ei ole ja että muun painon laittaminen katolle on mahdotonta.
 
Saatuaan vakuutusyhtiön hylkäävän päätöksen 10.12.2008 vakuutuksenottaja on 16.12.2008 aikaisemmasta poiketen ilmoittanut:
-         aiheuttaneensa vahingon huolimattomuudellaan
-         katolle olisi voitu kantaa ratakiskon pätkiä, tai
-         rakennus olisi voitu huputtaa.
 
Vakuutuksenottajan 16.12.2008 päiväämä ilmoitus on räikeässä ristiriidassa heidän 21.10. ja 17.11.2008 ilmoittamansa kanssa. Vakuutuksenottajan 16.12.2008 päivättyyn ilmoitukseen sisältyvät tiedot j a väitteet eivät ole uskottavia.
 
Vakuutuksenottaja on oman ilmoituksensa mukaan suojannut katon huolellisesti ainoaa mahdollista menetelmää käyttäen ja tuulen huomioiden. Sanotun johdosta vakuutuksenottajan toiminnassa ei ole sellaista huolimattomuutta, joka synnyttäisi vahingonkorvausvelvollisuuden. Tämän vuoksi korvausta ei voida suorittaa vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.
 
Lisäselvitys
Vakuutuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.4.2009 ja se on jätetty pöydälle lisätietoja varten.
 
Kirjeellään 14.4.2009 vakuutusyhtiölle lautakunta on pyytänyt vakuutusyhtiötä hankkimaan ja toimittamaan lautakunnalle vahinkoajankohdan tuulitiedot kahdelta tapahtumapaikkaa lähinnä olevalta mittauspisteeltä sekä antamaan samalla niiden perusteella kannanottonsa pressusuojauksen asianmukaisuudesta.
 
Kirjeellään 5.5.2009 vakuutusyhtiö on pyydettynä lisäselvityksenään toimittanut vahinkoajankohdan tuulitiedot kahdelta tapahtumapaikkaa lähinnä olevalta mittauspisteeltä (A:n ja B:n lentoasemat).
 
Vahinkoajankohtaa koskevista tuulitiedoista ilmenee, että tuuli on vaihdellut klo 12.00 ja klo 24.00 välisenä aikana 2-4 m/s välillä. Tuuli ei siten missään nimessä vakuutuksenottajan esittämällä tavalla ole ollut voimakasta. Mahdollinen voimakas tuuli on korkeintaan voinut olla yllättävä lyhytaikainen puuska.
 
Koska voimakasta tuulta ei päivän mittaan ole ollut, ei vakuutuksenottajalla ole ollut mitään syytä kiinnittää suojapressua muulla tavalla, kuin mitä vakuutuksenottaja on tehnyt. Sanotusta syystä vakuutuksenottajalla ei myöskään ole ollut syytä epäillä suojauksen riittävyyttä.
 
Tässä yhteydessä on syytä huomioida vakuutuksenottajan selvitys 17.11.2008, jonka mukaan "kattotyön suojaamisen kiinnitys ei mahdollista muulla tavoin tehdä, koska kiinnityspaikkoja ei keskeneräisyyden vuoksi ole sekä muun mahdollisen painon ym. laittaminen mahdotonta myös edellä mainitun vuoksi”. Vaikka sää olisikin ollut voimakkaan tuulista vahinkopäivänä, ei vakuutuksenottaja olisi kuitenkaan voinut toimia asiassa millään muulla tavoin, koska kiinnityspaikkoja ei ollut eikä keskeneräinen työmaa kestänyt lisäpainoa. Koska vakuutuksenottaja on siten toiminut huolellisesti ja kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, vakuutuksenottaja ei ole voinut syyllistyä asiassa huolimattomuuteen. Koska tuottamusta ei vakuutuksenottajan suorittamissa toimenpiteissä ole, ei vakuutuksenottaja ole vahingonkorvausvelvollinen syntyneistä vahingoista, joten korvausta ei myöskään voida suorittaa toiminnan vastuuvakuutuksesta.
 
Vaikka vastoin vakuutusyhtiön käsitystä ja vakuutuksenottajan 7.11.2008 nimenomaisesti ilmoittamaa, suojapressut olisikin voitu kiinnittää muulla tavalla (esim. naulaamalla ne kiinni kattoon, laittamalla ratakiskonpätkiä painoksi lankkujen sijaan tai huputtamalla koko rakennus), ei vakuutuksenottajan puolella ole tuottamusta. Näin siksi, koska koko vahinkopäivä oli ollut käytännössä tuuleton. Tuulettomana päivänä ei kenelläkään liene syytä ryhtyä normaalista menetelmästä poikkeavalla tavalla suojaamaan rakennuskohteita eikä sellaista liioin voida edellyttää tai vaatia.
 
Vakuutusyhtiön edellä oleva lisäselvitys on Vakuutuslautakunnan toimesta lähetetty vakuutuksenottaja R Oy:lle ja pyydetty siltä mahdollisia lisäkommentteja. Niitä ei annetussa määräajassa ole tullut.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot, sopimusehdot
 
Toiminnan vastuuvakuutuksen ehdot, voimassa 1.1.2008 alkaen
 
Kohta 4, Korvattavat vahingot
 
Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko
-         joka todetaan vakuutuskauden aikana, ja
-         josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998
 
25 §, Vastuun sisältö
 
2. kohta
Sopijapuoli ei kuitenkaan vastaa vahingoista, joita tämä ei ole voinut kaikkea mahdollista huolellisuutta noudattamallakaan välttää.
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse tuulen pois nostamasta pressusuojauksesta, vesivahingosta sekä peltiurakoitsijan vastuusta.
 
Vakuutuksenottaja R Oy on ollut syksyllä 2008 peltitöiden aliurakoitsijana P:n työmaalla. Vakuutuksenottaja on 9.10.2008 peittänyt keskeneräisen kattotyömaan pressuilla. Illalla tuuli on nostanut suojapressun paikoiltaan, jolloin sadevettä on päässyt kiinteistön rakenteisiin. Korvausta vahingosta on haettu vakuutuksenottajan toiminnan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön pyytämien lisätietojen johdosta vakuutuksenottaja on antanut selvityksen pressujen kiinnityksestä, joka on vakuutuksenottajan mukaan tehty niin hyvin, kuin työmaan keskeneräisyys huomioon ottaen on ollut mahdollista. Paikan tuulisuus on myös huomioitu kiinnityksessä. Vahinko ei vakuutuksenottajan mukaan ole johtunut huolimattomuudesta. Vakuutuksenottajan urakassa on noudatettu rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.
 
Vakuutusyhtiö on lautakunnan pyynnöstä toimittanut vahinkoajankohdan tuulitiedot kahdelta tapahtumapaikkaa lähinnä olevalta mittauspisteeltä (A:n ja B:n lentoasemat). Tuuli on 9.10.2008 vaihdellut niissä klo 12.00 – 24.00 välillä 2-4 m/s.
 
Vakuutuksesta korvataan sen ehtojen mukaan vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassa olevan oikeuden mukainen korvausvastuu perustuu vahingonaiheuttajan tuottamukselliseen menettelyyn. Tuottamuksella tarkoitetaan varomattomuutta, huolimattomuutta, laiminlyöntiä tms. moitittavaa menettelyä. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan sopijapuoli ei vastaa vahingoista, joita tämä ei ole voinut kaikkea mahdollista huolellisuutta noudattamallakaan välttää.
 
Vakuutuksenottajan antaman selvityksen perusteella vakuutusyhtiö on katsonut, ettei vahinko ole aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksellisesta menettelystä, koska suojaus on tehty niin hyvin, kuin se katon keskeneräisyyden vuoksi on ollut mahdollista. Vakuutusyhtiö on tämän vuoksi evännyt vastuuvakuutuskorvauksen. Tuulitietojen saamisen jälkeen vakuutusyhtiö on uudistanut em. näkemyksensä. Epäyspäätöksen jälkeen vakuutuksenottaja on pitänyt itseään huolimattomana ja ollut sitä mieltä, että suojaus olisi voitu tehdä esimerkiksi raskaampia pressupainoja käyttäen.
 
Toimitetun selvityksen perusteella vahinkopäivä on ollut vähätuulinen. Vahinkopaikan on ilmoitettu sijaitsevan aavalla tuulelle alttiilla pellolla. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että paikalla vallinnut tuuli ja puuskat ovat saattaneet olla lentoasemilla mitattuja voimakkaampia.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta toteaa, että pressusuojaus on toteutettu siten, ettei se ole riittänyt tuuliolosuhteissa, jotka eivät ole olleet vaativat. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut, että esim. raskaampien pressupainojen käyttö olisi ollut mahdollista. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole huolehtinut katon riittävästä suojauksesta ja tämän olleen vahingon syynä. Näin ollen vahinko tulee korvata vakuutuksenottajan toiminnan vastuuvakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kaivola, Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta