Haku

VKL 98/16

Tulosta

Asianumero: VKL 98/16 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 11.11.2016

Vakuutetut henkilöt.

Tapahtumatiedot

A oli 3.11.2015 päivätyssä käräjäoikeuden kansliaan toimittamassaan haastehakemuksessa vaatinut, että asunto-osakeyhtiö peruuttaisi hänelle annetun vierasautopaikan käyttöä koskevan varoituksen. Lisäksi A oli toisen 18.12.2015 päivätyn haastehakemuksen nojalla asunto-osakeyhtiön alkuvuoden 2015 nimeltä mainittuja hallituksen jäseniä ja isännöitsijää vastaan ajamassaan kanteessa vaatinut muun muassa, että vierasautopaikan väärinkäyttöä koskevat huomaukset ja varoitukset poistetaan asunto-osakeyhtiön hallituksen pöytäkirjoista. Korvausta oikeudenkäyntikuluista on haettu asunto-osakeyhtiön oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 11.2.2016 myöntänyt asunto-osakeyhtiölle oikeusturvaedun A:n sitä vastaan 3.11.2015 päivätyn haastehakemuksen nojalla ajamassa jutussa, mutta saatuaan tietää myöhemmästä 18.12.2015 päivättyyn haastehakemukseen perustuvasta riita-asiasta, ilmoittanut 24.2.2016, ettei asunto-osakeyhtiön oikeusturvavakuutus ollut käytettävissä tuossa asiassa, koska asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet eivät olleet vakuutettuina kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutuksessa.

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiö on lausunut, että jos asunto-osakeyhtiön hallitus on tehnyt päätöksen varoituksen antamisesta yhteisesti hallituksen kokouksessa, asiassa oli kyse asunto-osakeyhtiön asiasta. Se seikka, että haastehakemuksessa hallituksen jäsenet ja isännöitsijä oli mainittu nimeltä, ei muuttanut sitä seikkaa, että kyseessä oli tosiasiallisesti asunto-osakeyhtiötä koskeva riita-asia.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, etteivät hallituksen jäsenet ja isännöitsijä olleet vakuutusehtojen mukaisia vakuutuksenottajan palveluksessa olevia henkilöitä. Riita-asian asianosaisia olivat hallituksen jäsenet ja isännöitsijä yksityishenkilöinä. Asunto-osakeyhtiö ei voinut siten esittää kyseisessä oikeudenkäynnissä vaatimuksia tai tulla tuomituksi maksamaan korvauksia. Vakuutusyhtiö oli kehottanut haasteessa mainittuja henkilöitä hakemaan korvausta omista kotivakuutuksiin liittyvistä oikeusturvavakuutuksistaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiöllä velvollisuus myöntää oikeusturvaetu riita-asiaan A:n ja asunto-osakeyhtiön edustajien välillä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 22 §:n 1 momentin mukaan hallitus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimen.

Asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 22 §:n 2 momentin mukaan isännöitsijä voi edustaa yhtiötä asiassa, joka 17 §:n nojalla kuuluu hänen tehtäviinsä.

Vakuutusehtojen kohdan 1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 määritellyissä vakuutustapahtumissa.

Vakuutusehtojen kohdan 2 (Vakuutetut) mukaan vakuutettuina ovat

- vakuutuksenottaja

- vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt

- sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa ja

- vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, etteivät isännöitsijä ja hallituksen jäsenet ole vakuutuksenottajan palveluksessa olevia henkilöitä. Hallitus ja isännöitsijä ovat yhtiön orgaaneita. Näin ollen myöhemmässä haastehakemuksessa mainitut alkuvuoden 2015 hallituksen jäsenet tai isännöitsijä eivät ole henkilökohtaisesti vakuutettuja kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutuksen ehtojen perusteella. Myöhemmän haastehakemuksen osalta kysymys ei myöskään ole asunto-osakeyhtiötä vastaan ajetusta kanteesta, sillä sen perusteella ei voida antaa sanottua yhtiötä oikeudellisesti sitovaa ratkaisua vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön hallintaan tai käyttöön liittyvässä asiassa.

Vakuutuslautakunta katsoo edellä mainituin perustein, ettei vakuutusyhtiöllä ole ollut velvollisuutta myöntää oikeusturvaetua A:n ja asunto-osakeyhtiön edellä mainittujen edustajien väliseen riita-asiaan.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia