Haku

VKL 97/04

Tulosta

Asianumero: VKL 97/04 (2004)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2004

Sähkökatkoksen aiheuttama omaisuus- ja keskeytysvahinko

Lauantaina 14.12.2002 oli kaupungin keskijänniteverkossa tapahtunut maasulusta johtunut sähkökatkos, joka koski mm. kiinteistöä, jossa on vakuutuksenottaja MFA:n toimipiste. Katkoksen aiheuttama jännitepiikki rikkoi MFA:n tietokoneen.

Asiantuntijaliikkeen arvion mukaan tietokonetta ei sen ikä huomioon ottaen kannattanut korjata. MFA:n omistaja P.J. sai uutta konetta odotellessaan käyttöönsä vuokranantajanaan olevan mainostoimiston tietokoneen. Uusi kone asennettiin kolmen viikon kuluttua vahingosta.
 
Yritysvakuutuksensa ja siihen liittyvän keskeytysvakuutuksen perusteella MFA esitti vakuutusyhtiölle vaatimuksen P.J:n henkilökohtaisesta ylimääräisestä työpanoksesta 2.500 euroa, mainostoimiston koneen vuokrakäytöstä 1.250 euroa sekä uudesta tietokoneesta 2.755,12 euroa. Kokonaisvaatimuksekseen MFA ilmoitti 9.758,30 euroa.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Korvauspäätöksessään 26.8.2003 yhtiö totesi, että sille toimitetun vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan Apple Power Macintosh –laitteisto on rikkoutunut todennäköisesti sähkökatkoksen aiheuttamasta jännitepiikistä.
 
Vakuutusyhtiö on vakuuttanut koneet ja laitteet luonnonilmiö-, LVIS-, palo- ja rikosvahinkojen varalta. Edellä mainitut vakuutusturvat eivät korvaa koneiden ja laitteiden rikkoutumisvahinkoja, joiden korvattavuuden edellytyksenä on, että kyseinen omaisuus on vakuutettu täysturvavakuutuksella.
 
Vakuutusturva korvaa liiketoiminnalle keskeytymisestä aiheu­tuneen vahingon, kun vahingon aiheuttaa korvattava omaisuus­vahinko. Koska omaisuusvahinko ei ole vakuutuksenottajan vakuutusturvan perusteella korvattava vahinko, ei vakuutusyhtiö maksa korvausta liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneista kustannuksista.
 
Jatkokäsittely
Kirjeellään 19.9.2003 vakuutusyhtiölle P.J. toteaa keskustelleensa vakuutusyhtiön toimipisteessä olevan P.H:n kanssa korvauspäätöksestä. P.H. oli luvannut vielä asiaa eteenpäin, mutta koska P.J. ei ollut saanut asiasta mitään uutta tietoa, hän haluaa vielä selventää eräitä asioita ja arvostella vakuutusyhtiön toimintaa.
 
P.J. kysyy, missä vakuutuskirjan kohdassa kerrotaan, onko kyseessä täysturva, puoli- vai kenties 1/8-vakuutus? Vakuutusyhtiön vakuutusmyyjä tuli lausunnonpyytäjän toimistoon henkilökohtaiselle käynnille, kun P.J:n yrityksen vakuutusasioita tarkastettiin ja päivitettiin. P.J. otti itse puheeksi, että hän haluaa vakuutuksen, joka korvaa tietokoneen ja sen rikkoutumisesta aiheutuneen keskeytyksen, koska läheiselle yrittäjälle oli juuri sattunut vastaava vahinko, missä ukonilma/salama/sähkö aiheutti koneen kovalevyn vioittumisen, jota ei pystytty korjaamaan. Asiantuntijamyyjän kanssa tehtiin ao. vakuutus ja myyjä oli hyvin tietoinen, millaisen vakuutuksen P.J. halusi antamastaan esimerkistä johtuen. P.J. vaatii päätöksen muutettavaksi.
 
Kirjeellään 27.11.2003 MFA:lle vakuutusyhtiö toteaa asian käsitellyksi uudelleen, mutta päätöstä ei ole voitu muuttaa. Ei ole mitään sel­laista seikkaa, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että vakuutuksenottaja olisi saanut virheellistä tietoa vakuutuksen sisällöstä. Vakuutuksenottajalle on toimitettu vakuutuskirja, josta on käynyt selville vakuutuksen sisältö sellaisena, kuin se on sovittu myyntitilanteessa. Koska sovittu vakuutusturva ei kata nyt sattuneen kaltaisia vahinkoja, ei päätöstä voida muuttaa.
 
Sähköpostiviestillään 12.1.2004 korvauspäätöksen allekirjoittaneelle korvauspäällikkö J.V:lle P.J. kysyy, missä vaiheessa hänen asiansa käsittely on. J.V:ltä tuli 27.11.2003 päivätty kirje, jonka mukaan asia oli käsitelty uudelleen ja edelleen pysytty kielteisessä päätöksessä. J.V:n ja P.J.n puhuttua puhelimessa tämän jälkeen J.V. oli antanut ymmärtää, ettei hänellä ole ollut kaikkia asiaan liittyviä papereita hallussaan. J.V. oli luvannut koota kaikki ao. paperit ja tutkia vielä asiaa. P.J. kysyy, joko näin on tapahtunut. P.J. kritisoi edelleen myös J.V:n kantaa asiaan. J.V. oli sanonut, että vakuutuskirjassa pitäisi lukea ”jotain rikkoontumisesta”, mitä papereissa ei lue. P.J. kysyy, mistä hän voisi tietää, mitä papereissa pitäisi lukea. P.J:n kanta on, että vakuutuskirja on aivan oikeanlainen. Siinä mainitaan kaikki tarvittavat eli palo, rikos, luonnonilmiö ja LVIS. P.J. ei ymmärrä, mikä muu näistä voisi olla seurauksena, kuin koneen rikkoutuminen. Kaksi asiaa aiheuttivat P.J.n vahingon eli sähkö ja maasulku, jota vakuutusyhtiön edustaja sanoi pidettäväksi luonnonilmiönä.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 9.2.2004 P.J. valittaa vakuutusyhtiön päätöksestä. Lausuntopyynnön liitteiksi P.J. lähettää vakuutuskirjan, vahinkoilmoituksen / arvion sekä vakuutusyhtiön kielteisen korvauspäätöksen. Liitteistä näkyvät P.J:n perustelut, miksi hän ei hyväksy päätöstä. P.J. oli huomannut vasta vahinkoarvion tehtyään, että keskeytysvahingon laskemiselle tällaisessa tapauksessa on selvä "kaava". Siksi ohessa on liitteenä myös tuloslaskelma, josta arvio voitaneen laskea. Se on vakuutusyhtiön tehtävä. P.J.n vaatima omaisuuskorvaus on selvä (2.755,12 euroa). Samoin P.J. vaatii ehdottomasti keskeytyksestä aiheutuneet kustannukset laitteiden vuokrasta P Ky:lle (1.250 euroa). Lisäksi P.J. vaatii, että omaisuus/keskeytysvahinko korvataan korkoineen.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 5.3.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja toteaa, että P.J. on jälkeenpäin puhelimitse ilmoittanut, että kyseessä saattaa myös olla ukonilman aiheuttama vahinko.
 
MFA:lla on yhtiössä yritysvakuutussopimus, johon sovellettavan omaisuusvakuutusturvaehdon mukaan vakuu­tusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta­ arvaamattoman omaisuusvahingon, jonka syynä on
-         salamanisku, jolla tarkoitetaan ukonilman aiheuttamaa sähkönpurkausta.
 
Turva korvaa siis ylijännitevahingot silloin, kun kyseessä on salamaniskun aiheut­tama sähkönpurkaus.
 
Omaisuusvakuutusturvaehdon mukaan vakuutusturva korvaa rakennusta pal­velevan lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- tai konetekniikan äkillisen ja ennalta­ arvaamattoman rikkoutumisen sekä muulle omaisuudelle aiheutuneen vuotovahin­gon.
 
Koska lausunnonpyytäjällä ei ole vahinkohetkellä ollut riittävää vakuutusturvaa, ei vakuutusyhtiö ole korvannut vahinkoa 26.8.2003 tehdyllä korvauspäätöksellä.
 
Vastineena vakuutusyhtiö uudistaa tuon korvauspäätöksen. Omaisuusvakuutuksen osalta yhtiö toteaa, että vahinko ei ole luonnonilmiö –perusteella korvattavissa, koska korvattavuuden edellytykset eivät täyty. Luonnonilmiöturva kattaa ukonilman aihe­uttamat ylijännitevahingot.
 
Lausunnonpyytäjä ilmoitti lokakuussa 2003, että vahingonaiheuttaja saattaisi olla ukonilma. Vakuutusyhtiö oli soittanut ilmatieteen laitokselle varmistaakseen asian ja saanut sieltä tietää, että kaupungin alueella ei ole 15. – 16.12.2002 ollut ukonilmaa.
 
Muu selvitys
Lautakunnalla on ollut käytettävissään PG Oy:n vahinkoarvio, joka on päivätty 16.4.2003. Sen mukaan MFA:n arvioitavaksi tuodun Power Macintosh –koneen virtalähde on rikkoutunut. Vian oireet viittaavat äkilliseen jännitepiikkiin. Tämä vastaa käyttäjän kertomaa vian yhtäkkistä ilmenemistä laitteen käytön yhteydessä sattuneesta koko kiinteistön kattaneesta sähkökatkosta. Varaosien kustannukset ja työveloitus tulevat olemaan minimissään 550 euroa, mutta lisäkustannuksia voi hyvinkin tulla lisää, mm. emolevystä, jota ei pääse tutkimaan ennen mainitun korjauksen suorittamista. Korjauskustannukset nousevat kohtuuttoman suuriksi laitteen ikä huomioon ottaen.
 
Sähkölaitoksen 23.10.2003 päivätyn todistuksen mukaan lauantaina 14.12.2002 oli sähkölaitoksen keskijännitejakeluverkossa häiriökeskeytys kytkinlaitoksen kyseisellä johtolähdöllä. Vian aiheuttaja oli keskijänniteverkon maasulku. Keskeytyksen piiriin kuului mm. kiinteistö, jossa on vakuutuksenottaja MFA:n toimipiste. Keskeytys alkoi klo 17.43 ja päättyi klo 18.16.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Omaisuusvakuutusturvaehto 203: Luonnonilmiö, voimassa 1.1.1997 alkaen
Kohta 203.1, Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta­ arvaamattoman omaisuusvahingon, jonka syynä on
-         salamanisku, jolla tarkoitetaan ukonilman aiheuttamaa sähkönpurkausta
-         myrskyn aiheuttama rikkoutuminen. Myrskyllä tarkoitetaan tuulta, jonka keskinopeus on vä­hintään 21 m/sek.
-         sadeveden tulviminen maan pinnalla, jolla tarkoitetaan sellaista poikkeuksellista tapahtumaa, että rakentamismääräysten mukaiset sadevesiviemärit, vesieristykset ja kallistukset eivät ehdi johtaa vettä pois normaalilla tavalla
-         villieläin, jolla tarkoitetaan luonnonvaraista kesyttämätöntä eläintä.
 
Omaisuusvakuutusturvaehto 205: LVIS, voimassa 1.4.2001 alkaen
Kohta 205.1, Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa rakennusta palvelevan lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö-, tai koneteknii­kan äkillisen ja ennalta arvaamattoman
-         rikkoutumisen
-         rikkoutumisen ja toimimattomuuden välittömänä seurauksena LVIS-turvalla vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen vuotovahingon.
 
Keskeytysvakuutusturvaehto 203: Palo-, rikos-, LVIS-, luonnonilmiö- keskeytys, voimassa 1.4.2001 alkaen
Kohta 203.1, Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa keskeytysvahingon, joka aiheutuu seuraavista syistä syntyneestä äkillisestä ja ennalta arvaamatto­man omaisuusvahingosta:
-         palo tai noki, joilla tarkoitetaan irtipäässyttä tulta tai tulisijasta tai lämmityslaitteesta äkillisesti noussutta nokea tai savua
-         paloräjähdys, jolla tarkoitetaan räjähdysmäisen palon seurauksena syntyvää ylipainetta
-         sprinklerivuoto, jolla tarkoitetaan nesteen vuotamista sprinklerilaitteistosta
-         salamanisku, jolla tarkoitetaan ukonilman aiheuttamaa sähkönpurkausta
-         murto, jolla tarkoitetaan murtautumista rakenteellisesti riittävän suojan antavaan, lukittuun rakennukseen, rakennuksen tilaan tai aitaukseen
-         ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta, kun henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi
-         varkaus, jolla tarkoitetaan yksilöityä, välittömästi havaittua anastusta, jonka toimipaikan henkilökunta havaitsee sen tapahtumahetkellä ja kykenee yksilöimään anastetun omaisuuden ja antamaan anastajan tuntomerkit
-         vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen vuotovahingon. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai laitteesta. Vuotovahingoksi ei kuitenkaan katsota salaojitusjärjestelmään tai muuhun maaperän kuivanapitojärjestelmään liittyvästä putkistosta tai laitteesta tulevan veden aiheuttamaa vahinkoa
-         rakennuksen toimintaa palvelevaan viemäriverkkoon kiinteillä liitännöillä ja vesijohtoon sulkuventtiilillä liitetyn käyttölaitteen äkillisestä nestevuodosta rakennuksen rakenteille aiheutuneen vahingon
-         vesikalusteista äkillisesti ja yllättäen virranneesta vedestä rakennuksen rakenteille aiheutu­neen vahingon
-         myrskyn aiheuttama rikkoutuminen. Myrskyllä tarkoitetaan tuulta, jonka keskinopeus on vä­hintään 21 m/sek.
-         sadeveden tulviminen maan pinnalla, jolla tarkoitetaan sellaista poikkeuksellista tapahtumaa, että rakentamismääräysten mukaiset sadevesiviemärit, vesieristykset ja kallistukset eivät ehdi johtaa vettä pois normaalilla tavalla
-         villieläin, jolla tarkoitetaan luonnonvaraista kesyttämätöntä eläintä.
 
Vakuutusturva korvaa liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvan vahingon, kun vahingon aihe­uttaa ylläkerrotuista syistä korvattava omaisuusvahinko, joka kohtaa omaisuutta, joka on vakuu­tusturvan kohteena ja jota käytetään liiketoimintaan.
 
Ratkaisu
 
Nyt esillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko sähkökatkoksesta aiheutunut omaisuus- ja keskeytysvahinko korvattava vakuutuksenottajan yritysvakuutuksesta.
 
Käsillä olevan selvityksen nojalla lautakunta katsoo osoitetuksi, että vakuutuksenottajan tietokone on rikkoutunut keskijänniteverkon maasulun aiheuttamasta jännitepiikistä. Vuodenaika ja ilmatieteen laitokselta saatu selvitys huomioon ottaen lautakunta katsoo, ettei mikään tue vakuutuksenottajan esittämää arvelua salaman aiheuttamasta vahingosta.
 
Vakuutuksenottajan yritysvakuutus kattaa ehdoissa lueteltujen luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot. Korvattavana sähkövahinkona ehdoissa mainitaan salamanisku. Koska tästä ei nyt ole ollut kyse, katsoo lautakunta vakuutusyhtiön päätöksen tältä osin ehtojen mukaiseksi.
 
Yritysvakuutuksen LVIS-osa korvaa mm. rakennusta palvelevan sähkötekniikan äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen. Koska sähkövahinko on tässä tapauksessa kohdistunut tietokoneeseen, eikä rakennusta palvelevaan tekniikkaan, katsoo lautakunta, ettei vahinko ole korvattava LVIS-osan perusteella.
 
Vakuutuksenottajan palo-, rikos-, LVIS- ja luonnonilmiökeskeytysvakuutuksen ehdoissa luetellaan vahingot, joista aiheutunut keskeytysvahinko korvataan. Maasulun aiheuttama sähkövahinko ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin. Tämän vuoksi lautakunta katsoo myös vakuutusyhtiön keskeytysvahinkoa koskevan päätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Aminoff, Henriksson, Kallioinen, Laasonen ja Nyyssölä. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia