Haku

VKL 96/13

Tulosta

Asianumero: VKL 96/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.08.2013

Kaupungin vastuu Jalankulkijan liukastuminen

Tapahtumatiedot

Korvausta hakeva A liukastui vahinkoilmoituksen mukaan 21.10.2011 kevyen liikenteen väylällä ja hän loukkasi vasemman olkapäänsä. Katua ei ollut hiekoitettu. Korvausta hoito- ja matkakuluista on haettu kaupungin vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 28.5.2012 päivätyssä päätöksessään todennut, että vahinko ei ole johtunut kaupungin tuottamuksesta. Vahinkoilmoituksesta saadun tiedon mukaan ilman lämpötila oli +2,6 astetta. Lumitöitä ei ollut suoritettu vielä kertaakaan, sillä siihen ei ollut mitään tarvetta. Kyseessä oli musta jää, joka on ollut hetkellinen, ja hiekoitukseen ei ole ollut aihetta. Päiväkirjamerkintöjen mukaan 17.10.2011 on ollut poutapäivä ja lämpötila + 5,7 astetta, tiistaina 18.10.2011 poutaa ja lämpötila + 6,5 astetta, keskiviikkona 19.10.2011 tihkusadetta, lämpötila +5,4 astetta, 20.10.2011 poutapäivä, lämpötila +4,4 astetta. Perjantaina 21.102011 on ollut poutapäivä, lämpötila on ollut +2,6 astetta ja aamulla on tien pinnoilla ollut mustaa jäätä.

Vakuutusyhtiö toteaa, että huolimattoman toiminnan tai teon ja aiheutuneen vahingon tulee olla syy-yhteydessä keskenään. Vahingolta edellytetään lisäksi ennakoitavuutta. Yllättävät ja vahingonaiheuttajan kannalta täysin ennalta arvaamattomat vahingot jäävät vahingonaiheuttajan vastuun ulkopuolelle syy-yhteydestä huolimatta.

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle ja käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon mm. säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset. Liukkaudentorjunnassa huolellisuusvelvoite on korostunutta, mutta kunta voi vapautua vahingonkorvausvastuusta näyttämällä menetelleensä liukkaudentorjunnassa huolellisesti.

Vahinkopäivää ennen vallinneet sääolosuhteet eivät ole antaneet aihetta aloittaa liukkaudentorjuntaa. Tällä perusteella kaupungin toiminta on ollut asianmukaista ja huolellista. Vahinko on ollut ennalta arvaamaton. Edellä mainituin perustein kaupunki ei ole vahingosta korvausvastuussa, eikä korvausta vastuuvakuutuksesta voida suorittaa.

 

Valitus

Korvausta hakeva A toteaa valituksessaan, että se, että maa oli liukas klo 8 ei ole ylitsepääsemättömän ennakoimaton tapahtuma. Tapahtuma-ajankohtaan mennessä kunnossapidosta vastuullisilla on ollut mahdollisuus todeta liukkaus normaalin työajan puitteissa, ja aloittaa toimenpiteet, vaikka kyseessä olisi vuoden ensimmäinen pakkasyö. Kunnossapitäjän tulee seurata keliolosuhteita jopa aamuyöllä. Se, että kyse oli talven ensimmäisistä pakkasista, ei voi sulkea pois vastuuta. Päätökset kunnossapidosta tulee tehdä kunkin päivän ajan tasalla olevien tietojen perusteella, eikä edellisten päivien lämpötilojen perusteella. Tapaturma sattui ydinkeskustan tuntumassa olevalla keskeisellä kevyen liikenteen väylällä. Kyseisen tieosuuden tulisi olla aina erityisen hyvässä kunnossa. Näin tulisi olla erityisesti ruuhka-aikoina, joihin vahinkoajankohta klo 8 voidaan lukea. Kyseessä ei ollut vain tapaturma-alueella esiintyvä musta jää, vaan liukkautta oli kyseisenä päivänä laajemminkin paikkakunnalla. Samana päivänä oli paikallislehden mukaan sattunut myös peltikolareita, jotka johtuivat mustasta jäästä.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutuksenottaja kertoo, että vahinkopaikan tie on pääkatu ja se pyritään talvikaudella auraamaan ja hiekoittamaan arkiaamuisin ennen liikenteen aamuruuhkaa. Katuverkon liukkaudentorjunnassa ei käytetä suolaa. Kaupungissa on talvikaudella lokakuusta huhtikuuhun niin kutsutta säätarkkailija, joka seuraa ennusteita, havainnoi fyysisesti ulkona vallitsevan säätilanteen ja tarvittaessa laittaa liikkeelle kunnossapitokaluston. Säätilan seuranta on talvikaudella jatkuva. Kelitietoja seurattiin myös vahinkopäivänä 21.10.2011 ohjeiden mukaisesti.

Ilmastotietojen mukaan 21.10.2011 oli seudulla ensimmäinen pakkasyö. Mittausten mukaan alin lämpötila oli aamulla +1 astetta, mittari on parin metrin korkeudella, ja maan pinta on ollut pakkasen puolella. Muiltakin osin sääolot vastaavat huoltoyhtiön päiväkirjaa, eli edeltävinä päivinä lämpötila on ollut selkeästi yli nollan. Sadetta on tullut jonkin verran, joten kosteutta mustan jään muodostumiseen on ollut. Maassa ei ollut lunta tai jäätä ennen vahinkoaamua. Vakuutuksenottajakaupunki on tehokkain järjestelyin pyrkinyt ennakoimaan talvista liukkautta. Vahinko ei ole aiheutunut sadeveden kerääntymisestä, vaan kosteudesta johtuvasta mustasta jäästä. Kaupungin menettely on ollut siten asianmukaista ja huolellista ja kyseessä on ollut ennalta arvaamaton vahinko. Kyseessä on valitettava tapaturma, josta ei synny korvausvastuuta. Edellä mainituin perustein kaupunki ei ole korvausvastuussa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Ehdot

33.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö-, esine- tai varallisuusvahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, ovatko olosuhteet ennen vahinkotapahtumaa olleet sellaiset, että vakuutuksenottajana olevan kaupungin olisi pitänyt ryhtyä kyseisellä kevyen liikenteen väylällä liukkaudentorjuntatoimenpiteisiin.

Arvioitaessa sitä, mihin toimenpiteisiin kunnossapitovelvollisen olisi pitänyt ryhtyä, ratkaisevaa on se, onko vahinkotapahtumaa edeltänyt säätila edellyttänyt erityisiä kunnossapitotoimia. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa päivät ennen vahinkotapahtumaa olivat esitetyn selvityksen mukaan olleet enimmäkseen poutaisia ja lämpötila oli ollut nollan yläpuolella.

Vakuutuslautakunta toteaa, että kun kyseessä on X:n alueella sijaitseva kunta, ei lokakuun lopulla tapahtuvassa liukkaudentorjunnassa voida rajoittua päivälämpötilojen seuraamiseen, vaan yöpakkasten mahdollisuus tulee ottaa huomioon. Kun päivälämpötila on laskenut 4,4 asteeseen, tulisi yöpakkasten aiheuttama musta jää ottaa huomioon. Liukkaudentorjunta tulee lokakuun loppupuolella tehdä kunkin päivän ja yön lämpötilojen perusteella. Koska selvitystä yölämpötiloista ei ole, jää näyttämättä, että vakuutuksenottaja olisi huolehtinut liukkaudentorjunnasta asianmukaisesti. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei voi evätä korvausta esittämillään perusteilla.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola, Rusanen ja varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia