Haku

VKL 94/16

Tulosta

Asianumero: VKL 94/16 (2016)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 11.11.2016

Omavastuu. Vahinkotapahtumien määrä. Vahingonteko. Palovahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan tietoon tuli 17.8.2015, että sen X:n kaupungissa sijaitsevalla kiinteistöllä oleva rakennus oli kesän 2015 aikana tuhottu rikkomalla sen sisäosat ja ikkunat. Lisäksi rakennus oli ilmeisesti yritetty polttaa 17.8.2015. Kiinteistöllä ei ollut päivittäistä toimintaa eikä vuokralaisia. Kiinteistö oli ollut myynnissä 14.11.2013 - 6.8.2015.

Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut 4.3.2016 käsittelevänsä korvausvaatimusta kahtena ilkivaltavahinkona, jotka tapahtuivat kesän aikana, ja tuhopolton yritystä 17.8.2015 yhtenä palovahinkona. Poliisin kuulustelupöytäkirjamerkintöjen perusteella vakuutuksenottajan kiinteistölle oli aiheutettu useita vahinkoja eri kertoina. Omavastuiden vähentämisen jälkeen vahingosta ei jäänyt korvattavaa.

Korvattavasta vahingosta tehtäisiin joka tapauksessa suojeluohjevähennys, joka perustui siihen, ettei vakuutuksenottaja ollut vakuutusehtojen yleisen huolehtimisvelvollisuuden mukaisesti huolehtinut siitä, että rakennuksessa havaitut vahingonvaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet korjattiin viipymättä. Vakuutusyhtiön edustajan mukaan kiinteistöllä oli käyty viimeksi noin 1-2 viikkoa ennen tuhopolttoyritystä. Kiinteistössä ei ollut hälytystä eikä vartiointia. Tämän jälkeen lisäkysymykset esitettiin asiamiehelle, jonka mukaan kiinteistöllä oli käyty 1-2 kertaa kuukaudessa.

Poliisin hälytystietojärjestelmästä oli ilmennyt, että 10.5.2015 ohikulkija oli tehnyt ilmoituksen ja oli selvinnyt, että rakennus oli tyhjänä ja ikkunoita oli rikottu. Seuraava ilmoitus oli saapunut 10.7.2015, jolloin poliisi oli todennut varastojen ovien olleen auki, ja että autiotalo oli otettu ilmeisesti nuorison majapaikaksi. 28.7.2015 tehdyn ilmoituksen mukaan nosto-ovi oli vedetty auki, ikkunat oli rikottu ja kiinteistön edustalla oli kilvetön Ford Focus -mallinen auto. 29.7.2015 kirjatun merkinnän mukaan kiinteistöllä joku ajoi Ford Mondeo -merkkisellä autolla ovet auki ja toinen henkilö juoksi perässä. Samana päivänä kirjatun vahingontekomerkinnän mukaan pikkupojat työnsivät henkilöautoa ja osa hyppi auton katolla. 2.8.2015 tehdyn merkinnän mukaan hälytys oli tehty rikotuista ikkunoista ja merkinnän mukaan lipputanko oli vinossa ja pihalla olevaa autoa oli pengottu. 17.8.2015 kirjatun merkinnän mukaan rakennuksesta tuli mustaa savua ja liekkejä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen siten, että korvausmäärästä tehtäisiin vain yksi omavastuuvähennys. Vakuutuksenottajan mukaan vahinkojen tulisi katsoa tapahtuneen samanaikaisesti. Vakuutuksenottaja on kiistänyt suojeluohjeiden laiminlyönnin ja lausunut, ettei ikkunoiden korjaaminen tai muiden vahinkojen korjaaminen olisi estänyt lisävahinkojen aiheuttamista. Vakuutuksenottaja on kertonut, ettei vakuutuskirjaan myymälärakennukseksi kirjattu rakennus ollut käyttämätön, vaan sitä oli käytetty varastona. Ei ollut kohtuullista vaatia, että vakuutuksenottajan tulisi saapua säännöllisesti Y:n kaupungista X:n kaupunkiin tarkistamaan kiinteistön kuntoa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että poliisin kuulustelupöytäkirjamerkintöjen perusteella vakuutuksenottajan kiinteistölle oli aiheutettu useita vahinkoja eri kertoina. Tämän perusteella vakuutusyhtiöllä oli oikeus tehdä ainakin kolme omavastuuvähennystä. Vakuutuksenottaja ei ollut edes muutoksenhakumenettelyn aikana yksilöinyt, mitä omaisuutta oli tuhottu minäkin ajankohtana. Näyttövelvollisuus korvattavasta vahingosta oli korvauksen hakijalla.

Vakuutusyhtiö on todennut, että asiassa oli annettu ristiriitaista selvitystä siitä, miten usein vakuutuksenottajan edustaja vieraili kiinteistöllä. Jos vakuutusyhtiöllä ei ollut oikeutta tehdä suojeluohjevähennystä käyttämättömänä olevaa tilaa koskevan ohjeen mukaan, korvauksesta tehtäisiin joka tapauksessa vähennys yleisen huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnin perusteella. Tämän laiminlyönnin seurauksena rakennus oli vaikuttanut hylätyltä, mikä oli tehnyt kohteesta kiinnostavan kokoontumispaikan lähialueen nuorisolle.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus vähentää kolme omavastuuta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

5.4.1 Omaisuusrikosvakuutuksesta korvattavat

vahingot

Omaisuusrikosvakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut

- murto

- ryöstö

- vahingonteko.

Vakuutetun omaisuuden säilytystilan (rakennuksen tai huoneiston) rakenteellisen murtosuojauksen on täytettävä vähintään suojeluohjeen rakenteellisen suojaustason 1 vaatimukset, ellei vakuutuskirjassa tai erityisehdossa ole edellytetty tätä korkeampaa rakenteellista suojaustasoa.

Vakuutuksesta korvataan myös varkausvahinko, joka on aiheutettu tunkeutumalla rakennukseen, huoneistoon tai muuhun suojeluohjeen mukaisesti suljettuun säilytyspaikkaan avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Murtovahingolla tarkoitetaan tunkeutumista rakennukseen tai muuhun suojeluohjeen mukaisesti suojaavasti suljettuun säilytyspaikkaan sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Murtovahingoksi katsotaan myös omaisuuden anastus, joka on tehty murtamalla omaisuuden suojeluohjeen mukainen kiinnitys (esimerkiksi teräsketju) tai sen lukitus.

Ryöstövahingolla tarkoitetaan vahinkoa, jossa omaisuutta on anastettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkausta (rikoslaki 31 luku 1 ja 2 §).

Vahingonteolla tarkoitetaan toisen omaisuuden oikeudetonta vahingoittamista. Vahingonteoksi katsotaan näissä ehdoissa myös vahinko, joka on aiheutettu tuntemattomaksi jääneellä ajoneuvolla.

6.3 Korvauksen määrä

6.3.2 Omavastuu

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahingossa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu tai vakuutusehdoissa määritelty omavastuu vahingon määrästä. Korvausta laskettaessa otetaan ennen omavastuuta huomioon mahdolliset omaisuuden ikään perustuvat vähennykset.

7 Suojeluohjeet

7.1 Suojeluohjeiden velvoittavuus ja tarkoitus

Vakuutusehtojen mukaisen korvauksen edellytyksenä on, että vakuutuksenottaja noudattaa tätä suojeluohjetta sekä vakuutusyhtiön erikseen antamia muita kirjallisia suojeluohjeita ja määräyksiä. Jos suojeluohjetta ei noudateta ja noudattamatta jättäminen vaikuttaa vahingon syntyyn, sen määrään tai laajuuteen, korvausta voidaan vakuutussopimuslain ja yleisten sopimusehtojen mukaan vähentää tai se voidaan evätä.

Suojeluohjeita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahingon määrää.

- Suojeluohjeet on saatettava myös toimipaikan toiminnasta ja kunnossapidosta vastuussa olevien henkilöiden sekä vakuutuksenottajan omistamissa tiloissa vuokralla toimivien yritysten tietoon.

- Toimipaikan toiminnasta ja kunnossapidosta vastaavat on perehdytettävä erityisen huolellisesti tuhopolttojen ja tulityövahinkojen ehkäisyyn.

- Urakka- ja sopimusasiakirjoihin on merkittävä urakoitsijan velvollisuus noudattaa vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita.

7.3 Yleinen huolenpitovelvollisuus

Vakuutuksenottajan on huolehdittava, että

- rakennuksissa, koneissa ja laitteissa havaitut vahingonvaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet korjataan viipymättä

- koneiden ja laitteiden huolto- ja kunnossapito-ohjelmien mukaiset toimenpiteet on suoritettu

- henkilökunnan ja asiakkaiden toiminnassa havaittuihin turvallisuutta vaarantaviin menettelytapoihin puututaan viipymättä.

7.9 Vahinkojen torjunta käyttämättömänä olevissa tiloissa

Toiminnan keskeytyessä normaalia huoltoseisokkia pidemmäksi aikaa tai toiminnan päättyessä on huolehdittava siitä, että tässä suojeluohjeessa edellytetyt palontorjuntaan, rikosten torjuntaan ja vuotovahinkojen torjuntaan liittyvät toimenpiteet ja tarkastukset toteutetaan vaaditulla tavalla.

Erityisesti on huolehdittava, että

- kiinteistön piha-alueen, rakennuksen ja rakennuksessa olevan omaisuuden kunto tarkastetaan vähintään kerran viikossa

- havaitut viat ja rikkoutumiset korjataan sekä ilkivallan jäljet poistetaan mahdollisimman nopeasti

- automaattinen paloilmoitusjärjestelmä, automaattinen sammutuslaitteisto, murtohälytysjärjestelmä ja muu vastaava turvallisuus- ja valvontajärjestelmä on toiminnassa

- järjestelmien koestukset ja huollot on tehty niitä koskevien huolto- ja kunnossapito-ohjelmien mukaisesti

- tilojen sähkönsyöttö on katkaistu sähkökeskuksesta lukuun ottamatta kiinteistön ylläpidossa tarvittavaa sähkönsyöttöä ja ulkovalaistusta

- käyttövesi- ja lämmitysputkistojen jäätyminen on estetty ja veden tulo kiinteistön vesipisteisiin on katkaistu lukuun ottamatta lämmitysjärjestelmän vaatimia vesipisteitä

- kaasuputkistot ovat paineettomia ja syttyvien nesteiden putkistot on tyhjennetty sekä kaikki sulkuventtiilit on suljettu.

Asian arviointi

Poliisi on kuulustellut vahinkopaikalla tavattuja nuoria. Vakuutuslautakunnalle on toimitettu poliisin kuulusteluista tehdyt litteroinnit. Kuulustelussa 20.10.2015 A oli ilmoittanut sytyttäneensä palon. A oli kertonut muiden nuorten kertoneen heidän oleskelupaikkanaan käyttämästä kiinteistöstä. Muut nuoret olivat kertoneet A:lle rikkoneensa ikkunoita. A oli kertonut rikkoneensa itsekin ikkunoita myöhemmin. B on kuulustelussa 30.11.2015 kertonut, että muiden poikien mukaan vahinkopaikalla oli poltettu omaisuutta myös ennen 17.8.2015 tapahtunutta tulipalon sytyttämistä. C on 3.12.2015 päivätyn litteroinnin mukaan käynyt ennen tulipalon sytyttämistä vahinkopaikalla ja kertonut heittäneensä yhden kiven ikkunaan tuolloin.

Kuulustelusta tehdyn litteroinnin perusteella ikkunoita oli rikottu kahtena eri ajankohtana. Myös poliisin hälytystietojärjestelmän merkinnät viittaavat siihen, että kiinteistön ikkunoita ja rakenteita oli rikottu useammin kuin kerran. Näin ollen vakuutusyhtiöllä oli oikeus käsitellä ilkivaltavahinkoja kahtena eri vahinkotapahtumana ja vähentää korvauksista kaksi 5000 euron omavastuuta.

Koska myös palovahingon osalta vakuutusyhtiöllä oli vakuutusehtojen mukaan oikeus vähentää vakuutuksenottajalle suoritettavasta korvauksesta 5 000 euron omavastuu, vakuutuksenottajan esittämästä ikkunoiden 5 700 euron korjauslaskusta ei jää suoritettavaa. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta, joten lautakunta ei lausu mahdollisesta suojeluohjevähennyksestä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia