Haku

VKL 94/09

Tulosta

Asianumero: VKL 94/09 (2009)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 24.09.2009

Tuottamus Olivatko taloyhtiön hallituksen jäsenet tai isännöitsijä toimineet huolimattomasti yleisavaimen säilyttämisessä? Yleisavainta säilytetty puisessa riippulukolla suljetussa kaapissa Avainkoukussa merkintä ”Yleisavain” Kaappi murrettu auki

Taloyhtiössä on tehty linjastoremonttia. Remonttia varten urakoitsijalla on ollut oikeus käyttää taloyhtiön yleisavainta. Yleisavainta on säilytetty lämmönjakohuoneessa riippulukolla lukitussa puisessa avainkaapissa koukussa, jonka yläpuolella on ollut teksti ”Yleisavain”. Perjantain 5.9. ja maanantain 8.9.2008 välisenä aikana on avainkaapin ovi väännetty auki ja yleisavain on viety. Lämmönjakohuoneeseen on ollut takalukitsematon lukko. Metallioven huulloksen sisäpuolella on ollut havaittavissa tuoreita naarmuja. Muissa tilaan johtavissa ulko- tai väliovissa ei ole ollut murronjälkiä. Yleisavaimella on päästy kahteen autotalliin, joista on viety väliaikaisesti varastoitua tavaraa tehdyn ilmoituksen mukaan runsaan 10.000 euron arvosta. Korvauksia vahingoista on haettu mm. taloyhtiön vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Vakuutusyhtiö on päätöksessään todennut, että saadun selvityksen mukaan taloyhtiön edustajat ovat säilyttäneet yleisavainta asianmukaisesti lukitussa avainkaapissa, joka on sijainnut asianmukaisesti lukitussa tilassa. Päästäkseen käsiksi yleisavaimeen varkaan on tässä tapauksessa täytynyt ohittaa yhteensä kolme lukollista ovea (ovikoodilla toimiva porraskäytävän ulko-ovi, porraskäytävän ja kellaritilan välinen ovi sekä kellaritilan ja lämmönjakohuoneen välinen ovi ja lopuksi vielä murtaa auki lukossa ollut avainkaappi).
 
Asiassa on riidatonta se, ettei porraskäytävän ja kellaritilan välinen ovi ollut varkauden sattuessa lukossa, mutta tämäkään seikka ei ollut johtunut tapauksessa taloyhtiön edustajien huolimattomuudesta. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan oven pintalukon telki on tapahtuma-aikana ollut sisään teipattuna remonttia tehneen urakoitsijan toimesta. Selvityksen mukaan taloyhtiö on teettänyt remontin itsenäisellä urakoitsijalla, jolle se on remontin esteettömän suorittamisen mahdollistamiseksi joutunut luovuttamaan yhden yleisavaimistaan. Avainta luovuttaessaan taloyhtiö on ohjeistanut urakoitsijaa siitä, miten avainta tulee säilyttää. Vaikka taloyhtiö periaatteessa vastaa siitä, että sen tilojen ovet ja lukot ovat asianmukaisessa kunnossa ja toimivat asianmukaisesti, ei siltä kuitenkaan voida edellyttää itsenäisen urakoitsijan toiminnan ympärivuorokautista valvontaa. Näin ollen, koska taloyhtiön ei ole näytetty toimineen huolimattomasti urakoitsijan valinnassa, on sen käytännössä voitava luottaa siihen, että urakoitsija toimii huolellisesti ja noudattaa saamiaan ohjeita.
 
Vastuuvakuutuksesta korvataan vain sellainen vahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää joko vahingonaiheuttajan tahallisuutta tai tuottamusta (eli huolimattomuutta). Koska vakuutuksesta ei korvata tahallisesti aiheutettuja vahinkoja, edellyttää vahingon korvattavuus vakuutuksen perusteella sitä, että vahinko on aiheutettu tuottamuksellisesti. Edellä kerrotuin perustein vakuutusyhtiö katsoi, ettei yleisavaimen varastetuksi tuleminen ollut tässä tapauksessa johtunut vakuutuksenottajan hallintoelimiin kuuluvan henkilön tai tämän palveluksessa olleen työntekijän huolimattomuudesta. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoi, ettei vakuutuksenottaja ollut korvausvastuussa varastetulla avaimella tehdyistä varkauksista eikä korvauksia maksettu taloyhtiön vastuuvakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössä on tuotu perusteena esiin mm. seuraavia seikkoja:
 
1)      Vakuutusyhtiön avainturvallisuusohjeissa sekä sisäasiainministeriön ohjeissa on todettu, että yrityksessä ja yhteisössä on oltava avaimista vastaava henkilö, joka luovuttaa yleisavaimen kuittausta vastaan. Yleisavainta ei saa käyttää jokapäiväiseen käyttöön, ainoastaan poikkeustilanteissa, eikä sitä saa luovuttaa muille. Tämän vuoksi yleisavaimen luovuttaminen urakoitsijalle on ollut huolimatonta.
 
2)      Lausuntopyynnössä on viitattu myös vakuutusehtojen kohtaan 5 ”Avainturvallisuus” sekä Rakenteelliseen murtosuojeluohjeeseen sekä Finanssialan Keskusliiton tekemiin avainturvallisuusohjeisiin. Näissä kaikissa on todettu, ettei yleisavain saisi olla millään tavoin merkattu siten, että sitä yhdistettäisiin mihinkään kiinteistöön. Kuitenkin poliisin tutkintailmoituksessa on mainita, että avainta on säilytetty avainkaapin koukussa, jossa on lukenut ”Yleisavain”. Taloyhtiön puheenjohtaja, isännöitsijä sekä urakoitsija olivat sopineet tästä käytännöstä. Tällaista menettelyä voidaan pitää huolimattomana ja virheellisenä.
 
3)      Vakuutusyhtiön omissa ehdoissa ja ohjeistuksissa on todettu, että yleisavainta tulee säilyttää metallisessa avainkaapissa. Avainta on kuitenkin säilytetty puisessa avainkaapissa, jonka ovi on väännetty auki.
 
4)      Lisäksi vakuutusehdoissa ja avainturvallisuusohjeissa on todettu, että yleisavaimia tulee säilyttää rakenteellisen murtosuojauksen mukaisesti. Ovet tulisi lukita hyväksytyillä käyttölukoilla ja turvalukoilla. Koska lämmönjakohuoneen ovelle asti on kaikilla niillä pääsy, joilla on pääsy rappukäytävään sekä kellaritilaan, joten tämän lämmönjakohuoneen oven olisi tullut olla ehtojen mukainen. Lisäksi rakennusyhtiö on jättänyt lukitsematta ovia työajan jälkeen. Taloyhtiön puheenjohtaja ja isännöitsijä eivät ole tarkastaneet sitä tosiasiaa, ettei lämmönjakohuoneen lukkomalli ole nykyään minkään vakuutusyhtiön hyväksyttyjen käyttölukkojen listalla. Ovessa ei ole myöskään ollut rakenteellisessa murtosuojauksessa oheistettua lisälukitusta eikä turvalukitusta. Muutenhan pelkät naarmut eivät olisi riittäneet, vaan rakenteita olisi jouduttu rikkomaan. Tämäkin menettely osoittaa tuottamuksellisuutta.
 
Kyseessä on tämän vuoksi mitä suurimmassa määrin ollut tuottamuksella, virheellä ja huolimattomuudella aiheutettu vahinko. Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijän ovat laiminlyöneet velvollisuutensa selvittää yleisavaimen säilyttämistä koskevia ehtoja, suosituksia ja hyviä käytäntöjä. Tällä toiminnallaan he ovat edesauttaneet tapahtumien kulkua ja ovat sitä kautta vastuussa siitä omaisuudesta, jota talleista 12 ja 13 on varastettu ja tuhottu. Lisäksi hallitus samoin kuin isännöitsijä ovat antaneet osakkaille, asukkaille ja vuokralaisille sen käsityksen urakan alkaessa, että yleisavaimia säilytetään kuten niitä ohjeistusten mukaisesti tulisikin säilyttää koko saneerausurakan keston ajan. Tämän vuoksi he eivät ole kyseenalaistaneet eivätkä kieltäneet ilman valvontaa hallitsemiinsa tiloihin kulkemista eivätkä estäneet pääsyä ylipäänsä lukitusten avulla.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen, koska asunto-osakeyhtiö ei ole syyllistynyt asiassa tuottamukseen. Valittajan mielestä tuottamus on olemassa seuraavilla perusteilla. Avainturvallisuusohjeiden mukaan avain saadaan luovuttaa vain kuittausta vastaan eikä sitä poikkeustilanteita lukuun ottamatta saa luovuttaa päivittäiseen käyttöön. Mainittujen ohjeiden sekä vakuutusyhtiön suojeluohjeidenmukaan yleisavainta ei saa merkitä siten, että se on yhdistettävissä tiettyyn kiinteistöön. Mainittujen ohjeiden mukaan avainta on säilytettävä metallisessa avainkaapissa. Ohjeiden mukaan avainta säilyttävän yhtiön oli säilytettävä niitä rakenteellista murtosuojausta koskevien ohjeiden mukaan.
 
Suomen vahingonkorvausoikeudellisessa käytännössä on rikosvahinkojen osalta lähdetty siitä, että niistä vastaa tekijä. Vain poikkeustapauksissa on katsottu, että muut tahot ovat syyllistyneet sellaiseen menettelyyn, että niille muodostuisi rikoksentekijöiden kanssa yhteisvastuullinen korvausvelvollisuus. Muiden tahojen tuottamusarvioinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, onko niiden menettely tosiasiassa edistänyt rikosta niin paljon, että se olisi kokonaan jäänyt tapahtumatta ilman kyseistä seikkaa.
 
Kyse on ollut korjausurakoinnin aikaisesta tapahtumasta. Asunto-osakeyhtiön puolesta ei ole mahdollista seurata koko ajan yleisavaimen käyttöä eikä asiassa ole vakuutusyhtiön mielestä poikettu tavallisesti sovellettavasta menettelystä. Yleisavaimessa itsessään ei ole ollut merkintää. Tätä koskevat ohjeet liittyvät siihen, ettei kadotettu avain saa olla tunnistettavissa, mistä nyt ei ole kysymys. Useita avaimia sisältävässä avainkaapissa on urakan aikana syytä on huomautus siitä, mitä avainta käytetään työn aikana. Avainta on säilytetty murtosuojausohjeiden mukaisesti, koska se on ollut lukkojen takana. Asiassa ei ole käynyt ilmi, että lukon poistaminen käytöstä teippaamalla johtuisi asunto-osakeyhtiön ohjeesta tai menettelystä.
 
Kun avain on haluttu tahallisella rikoksella anastaa, ei se, että avainkaappi olisi ollut metallinen, olisi estänyt rikoksen tapahtumista. Sisäasiainministeriön ohjeet (”Turvallinen koti”) eivät ole sitovia eikä asunto-osakeyhtiön yleisavainta tavanomaisesti säilytetä kassakaapissa. Sitä, että avainta ei ole säilytetty mainitun ohjeen mukaisesti, eivoida pitää vahingonkorvausvelvollisuuden perusteena. Asunto-osakeyhtiö ei ole menetellyt asiassa tavanomaisen normaalihuolellisuuden vastaisesti eikä sillä siis ole asiassa korvausvelvollisuutta. Menetettyä omaisuutta ei ole korvattava vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuksenottaja ei ole antanut asiassa vastinetta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Ratkaisusuositus
Korvauksia vahingoista kyseessä olevassa tapauksessa voitaisiin maksaa, jos vahingot olisivat aiheutuneet taloyhtiön huolimattomuuden seurauksena.
 
Taloyhtiön remontin aikana on murtauduttu lämmönjakohuoneeseen ja siellä ollut puinen avainkaappi on murrettu auki. Lämmönjakohuoneen oven lukko on ollut takalukitsematon. Puisessa avainkaapissa ollut yleisavaimen säilytyskoukku on merkitty sanalla ”Yleisavain”.  Avaimen on varastanut ulkopuolinen henkilö. Avainturvallisuuteen liittyvät mahdolliset laiminlyönnit eivät ole tämän vuoksi olleet syy-yhteydessä siihen, että avain on varastettu lukitun tilan lukitusta kaapista lukot murtaen. Tämän vuoksi vahinko ei ole aiheutunut taloyhtiön hallituksen jäsenten tai isännöitsijän huolimattoman menettelyn seurauksena. Vahinkoja ei tule täten maksaa taloyhtiön vastuuvakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Snellman.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia