Haku

VKL 93/09

Tulosta

Asianumero: VKL 93/09 (2009)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.06.2009

Vakuutuksenottajaan kohdistettu konkurssihakemus Konkurssiasiaan liittyvä ehtorajoitus

Vakuutuksenottaja Tmi JV, asiamiehenään VT A.M. haki 21.11.2008 oikeusturvaetua yritysvakuutukseensa sisältyvän oikeusturvavakuutuksen perusteella virolaisen DK-yrityksen maksukehotuksen johdosta, jonka perustetta ja määrää vakuutuksenottaja vastaajana ei hyväksynyt.

Hakemuksen johdosta vakuutusyhtiö ilmoitti päätöksellään 25.11.2008 korvaavansa oikeusturvavakuutuksen perusteella asian hoidosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut vakuutusehtojen mukaisesti.
 
Vahinkotietojen mukaan vakuutuksenottajan asiamies A.M. ilmoitti sähköpostitse vakuutusyhtiölle 14.1.2009, että vastapuoli oli hakenut vakuutuksenottajan asettamista konkurssiin. Käräjäoikeus oli 12.1.2009 antanut asiassa päätöksen, jonka mukaan asia oli jätetty tutkimatta. Asiamies katsoi, että konkurssimenettelystä aiheutuvat kulut tulisi korvata, koska ne liittyivät velkomusta koskevan riidan hoitamiseen ja vakuutuksenottaja oli joutunut konkurssimenettelyyn vastapuolen hakemuksesta eikä näin ollen ollut voinut itse vaikuttaa asiaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Päätöksessään 26.1.2009 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Oikeusturvavakuutuksen korvauspiiristä on rajattu pois konkurssiin ja ulosottoon liittyvät asiat. Virolainen DK-yritys on hakenut vakuutuksenottajan asettamista konkurssiin. Käräjäoikeus on antanut asiassa päätöksen 12.1.2009. Asian on jätetty tutkimatta. Konkurssimenettelystä aiheutuneet kulut liittyvät konkurssiin riippumatta siitä, onko vakuutettu voinut itse vaikuttaa asian ajamiseen konkurssina vai ei. Koska vakuutuksesta ei korvata kuluja, jotka liittyvät konkurssiin, eivät konkurssimenettelystä aiheutuneet asianajokulut voi tulla korvattaviksi oikeusturvavakuutuksesta.
 
Mikäli velkomusta koskeva riita-asia jatkuu konkurssimenettelyn päätyttyä, korvataan asiassa aiheutuneet asianajo- ja oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin niissä ei ole kyse konkurssimenettelyyn liittyvistä kuluista oikeusturvakorvauspäätöksen 25.11.2008 ja vakuutusehtojen mukaisesti.
 
Päätöksessä sovelletut ehdot
 
Yritystoiminnan vakuutuksen oikeusturvavakuutusehdot 1.6.2003
 
Kohta 40.5.12
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy konkurssiin, ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoriitaan.
 
Lausuntopyyntö
Asiamies A.M:n 9.2.2009 laatimassa lausuntopyynnössä kerrataan asian tausta sekä oikeusturvavakuutusehtojen kohta 40.5.12.
 
Vakuutettu ei ole voinut valita sitä tapaa, jolla vakuutetun velkoja on asiassa toiminut. Oikeampi tapa olisi ollut nostaa yksipuolista tuomiota varten kanne käräjäoikeudessa.
 
Vakuutetun on ollut pakko käyttää asiassaan lakimiesapua ja vastata asiasta käräjäoikeuden suullisessa istunnossa. Jos vakuutettu olisi jättäytynyt pois oikeudesta, olisi vakuutettu tuomittu konkurssiin. Koska kyseessä on Tmi‑muotoinen yrittäminen, olisivat luottohäiriömerkinnät seuranneet vakuutettua pitkään. Myös lainan yms. saaminen olisi merkinnän kautta tullut käytännössä täysin mahdottomaksi.
 
Perinnässä on valitettavasti yleistynyt tapa, jolla nimenomaan Tmi-muotoisia yrityksiä haetaan konkurssiin shikaaninomaisena painostuskeinona perustuen uuden konkurssilain sanamuotoon:
 
Nykylain sanamuoto mahdollistaa myös esillä olevan tapauksen kaltaiset shikaaninomaiset konkurssihakemukset.
 
Kyseisessä tapauksessa kyseessä ei ollut lainkaan konkurssiasia, joten asiaan ei ole millään tavoin liittynyt konkurssiasiaa.
 
Käräjäoikeuden päätöksen mukaan asia jätettiin tutkittavaksi ottamatta. Tämä tarkoittaa sitä, että konkurssiasiasta ei ollut edes kysymys. Sen perusteella asia ei edes voinut liittyä konkurssiin.
 
Päätös on saanut lainvoiman kummankin osapuolen jättämällä asian sillensä. Tämäkin vahvistaa valitun oikeuskeinon käyttämisen perusteita: Kyseessä on ollut puhtaasti shikaaniteko.
 
Vakuutetun käsityksen mukaan kyse ei ole ollut konkurssiasiasta, ja sen vuoksi vakuutusyhtiön olisi vakuutusehtojen perusteella tullut suorittaa korvaus oikeudenkäyntikuluista.
 
Onko vakuutetulla mitään mieltä nostaa kannetta konkurssihakemuksen tehnyttä virolaista DK-yritystä vastaan velkoakseen sille aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja tapauksen perusteena olleesta tapauksesta, ja vaatia vakuutuksesta tästä prosessista aiheutuneita kulujaan?
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 13.3.2009 vakuutusyhtiö kertaa tapahtuma- ja käsittelytiedot sekä sovellettavan ehtokohdan.
 
Lausunnonpyytäjälle on myönnetty oikeusturvaetuus laskusaatavaa koskevaan riitaan. Sikäli, kun saatavan oikeellisuuden selvittämisestä syntyy lausunnonpyytäjälle lakimieskustannuksia, vakuutusyhtiö on maksamassa niistä vakuutusehtojen mukaisen korvauksen tuomioistuimen päätöksen taikka asian muunlaisen päättymisen jälkeen. Näiltä osin ei vakuutusyhtiön käsityksen mukaan ole olemassa mitään erimielisyyttä. Erimielisyys koskee sen sijaan konkurssihakemuksen käsittelyn synnyttämiä kustannuksia.
 
Vakuutuksesta ei sen ehtojen mukaan makseta korvausta asiassa, joka liittyy konkurssiin. Asiassa on lausunnonpyytäjää haettu konkurssiin, mitä tämä on menestyksekkäästi vastustanut. Tämä konkurssihakemusta koskeva oikeudenkäynti ei ole miltään osin koskenut eikä edes voinut koskea saatavan oikeellisuuden selvittämistä, jonka selvittämiseen oikeusturvaetuus on myönnetty. Toisin sanoen oikeudenkäynnissä ei ole miltään osin otettu kantaa siihen, onko lausunnonpyytäjä velvollinen maksamaan laskusaatavan. Konkurssihakemuksen käsittelyn yhteydessä on sen sijaan ainoastaan selvitetty lausunnonpyytäjän konkurssiin asettamisen edellytyksiä eli sitä, onko saatava konkurssiin asettamiseksi edellytetyllä tavalla selvä, mitä sen ei ole todettu olevan. Näiltä osin on kysymyksessä ollut konkurssimenettely, joka on kiistatta ehtojen tarkoittama konkurssiin liittyvä asia. Tämän menettelyn vakuutetulle synnyttämiä kustannuksia ei siten voida korvata vakuutuksesta. Sillä, mistä syystä lausunnonpyytäjä on joutunut osalliseksi konkurssimenettelyyn, ei ole kulujen korvattavuuden suhteen merkitystä, eikä kuluja korvata riippumatta siitä, onko lausunnonpyytäjä ollut konkurssivelkojan vai –velallisen asemassa ja onko lausunnonpyytäjä joutunut mukaan menettelyyn omasta tahdostaan vai ei.
 
Vakuutusyhtiö pitää kiinni kannastaan, jonka mukaan vakuutuksesta ei voida maksaa korvausta käräjäoikeudessa käsitellyn konkurssihakemuksen osalta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Yritysvakuutukseen sisältyvän oikeusturvavakuutuksen ehdot, voimassa 1.6.2003 alkaen
 
Kohta 40, Yrityksen oikeusturvavakuutus
Yrityksen oikeusturvavakuutus sisältyy sopimukseen sen mukaan, kuin vakuutuskirjaan on merkitty.
 
Vakuutusyhtiö sitoutuu näiden ehtojen ja sopimukseen sisältyvien muiden ehtojen mukaisesti korvaamaan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- tai hakemusasiassa. Vakuutus koskee vakuutuskirjaan merkittyä toimintaa.
 
Kohta 40.5, Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset
 
Kohta 40.5.12, Konkurssi ja ulosotto
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy konkurssiin, ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoriitaan.
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse vakuutuksenottajaan kohdistetusta konkurssihakemuksesta sekä konkurssiasiaan liittyvästä ehtorajoituksesta.
 
Vakuutuksenottaja Tmi JV:lle on 25.11.2008 myönnetty oikeusturvaetu yritysvakuutukseen sisältyvän oikeusturvavakuutuksen perusteella virolaisen DK-yrityksen konkurssiuhkaisen maksukehotuksen johdosta, jota vakuutuksenottaja ei ole hyväksynyt. Uhkauksensa mukaisesti DK-yritys on kohdistanut vakuutuksenottajaan konkurssihakemuksen, jota vakuutuksenottaja on vastustanut. Käräjäoikeus on katsonut saatavan perusteen epäselväksi ja jättänyt päätöksellään 12.11.2008 hakemuksen tutkimatta.
 
Esillä olevassa tapauksessa on kysymys edellä todetun konkurssihakemuksen vakuutuksenottajalle aiheuttamien asianajokulujen korvaamisesta myönnetyn oikeusturvaedun perusteella. Vakuutusehtojen mukaan oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet mm. vakuutuskirjaan merkittyä toimintaa koskevassa riita-asiassa. Vakuutuksen rajoitusehtojen mukaan siitä ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy konkurssiin.
 
Lautakunta toteaa, että konkurssihakemukseen vastaaminen on rajoitusehdon tarkoittama konkurssimenettelyyn liittyvä asia. Hakemuksen johdosta ratkaistaan konkurssin asettamisen edellytykset ottamatta kantaa hakemuksen perusteena olevan saatavan oikeellisuuteen. Konkurssiin liittyviä asioita koskevan rajoituksen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko vakuutettu velallisena vai velkojana eikä hakemuksen mahdollisella shikaani-, painostus- tms. tarkoituksella. Edellä todetun perusteella lautakunta katsoo vakuutusyhtiön konkurssihakemuskuluja koskevan epäyspäätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kaivola, Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Ruikka. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia