Haku

VKL 92/14

Tulosta

Asianumero: VKL 92/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.06.2014

Vesivahinko. Tuottamus. Vuokralaisen korvausvastuu.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja J.K:n vuokraaman asunnon keittiön tiskialtaan hajulukon kohdalta on vuotanut vettä allaskaappiin ja edelleen laminaatin alle. Vesi on aiheuttanut vaurioita J.K:n asuntoon (B 14) sekä asuntoon B 11 ja talon rakenteisiin. Hajulukon korjanneen putkiasentajan mukaan hajulukkoputkesta on puuttunut kartiotiiviste. Kun hajulukko on tukkeutunut, on vesi päässyt kartiotiivisteen puuttumisen vuoksi valumaan allaskaappiin ja sieltä laminaatin alle.

Kertomansa mukaan J.K. on asunut maaliskuun 2013 ja heinäkuun 2013 välisenä aikana muualla. Hän on käyttänyt tuona aikana keittiötä erittäin harvoin, korkeintaan kerran viikossa. Aikaisemmin maaliskuussa 2013 J.K. on havainnut tiskialtaan hajulukosta tulevan voimakasta hajua. Huoltomies on käynyt tarkastamassa hajulukon. Hajulukossa ja putkiliitoksissa ei ole havaittu vuotoa ja viemärin on todettu vetävän normaalisti. Lisäksi maalausliike P.A. on purkanut allaskaapin mahdollisten vanhojen vesivahinkojen havaitsemiseksi. Allaskaapissa ja sen alla olevassa lattiassa ei ole todettu merkkejä vanhoista vahingoista.

J.K. palasi asunnolle heinäkuussa 2013. J.K. on 23.7.2013 huomannut allaskaapin edestä laminaatin alta tulevan vettä. Hän on kertomansa mukaan ilmoittanut asiasta kiinteistöhuoltoon välittömästi sen huomattuaan. Tiskiallas on J.K:n mukaan vetänyt aiemmin normaalisti. As Oy N on katsonut, että vesivahinko on seurausta J.K:n huolimattomuudesta ja vaatinut häntä korvaamaan vahingon korjauskulut.

Korvausta vahingosta haetaan J.K:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutuksenottajan keittiön pesualtaan viemäri on vuotanut ja aiheuttanut vesivahinkoa taloyhtiön rakenteille ja alakerran asunnolla. Viemärin vuotoon ei liity vakuutuksenottajan tuottamusta.

Suomen vahingonkertausoikeuden yleisten periaatteiden mukaan jokaisen tulee lähtökohtaisesti kärsiä kohtaamansa vahingot itse. Mikäli on osoitettavissa taho, joka tahallisesti tai luottamuksellisesti on aiheuttanut vahingon, tämä taho voi joutua vahingosta korvausvastuuseen. Tuottamuksella tarkoitetaan vahingon aiheuttajan virheellistä menettelyä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Korvattavan vahingon tulee olla aiheutunut ulkopuolisen tahon teosta tai laiminlyönnistä. Tätä kutsutaan syy-yhteydeksi. Korvattavalta vahingolta edellytetään lisäksi ennakoitavuutta. Yllättävät ja vahingonaiheuttajan kannalta täysin ennalta arvaamattomat vahingot jäävät vahingonaiheuttajien korvausvastuun ulkopuolelle syy-yhteydestä huolimatta.

Korvausta vaativan on näytettävä toteen vahingonaiheuttajan tahallisuus tai tuottamus, tahallisen tai tuottamuksellisen teon ja aiheutuneen vahingon välinen syy-yhteys sekä vahingon määrä.

Viemärin vuotoon ei liity tuottamusta vakuutuksenottajan taholta. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa vastuuvakuutuksesta.

Uudelleenkäsittely

As Oy N on tehnyt asiassa uudelleenkäsittelypyynnön. Sen mukaan maaliskuussa 2013 taloyhtiön huoltomies on käynyt tarkastamassa asunnon keittiön viemärin. Asukkaalta saadun ilmoituksen mukaan keittiössä haisi. Huoltomies ei tuntenut hajua. Huoltomies oli laskenut keittiön hanasta vettä useaan kertaan pitkään ja viemäri oli vetänyt moitteettomasti. Lisäksi hän oli tarkastanut hajulukon ja putkiliitokset eikä ollut havainnut näissä minkäänlaista vuotoa.

Myöskään kalusteissa ei ollut merkkejä vuodosta tai kosteudesta. Maalausliike P.A. kävi tämän jälkeen purkamassa allaskaapin todetakseen, onko vanhoja jälkiä mahdollisesti vesivahingosta. P.A. antoi lausunnon, että allaskaapin alla olevassa lattiassa ei ole mitään jälkiä vesivahingosta ja myös pintamittarilla mitattuna lattian betoni oli kuiva. Myös allaskaappi oli moitteettomassa kunnossa.

Heinäkuussa asukas on tehnyt kiinteistöhuollolle ilmoituksen vesivuodosta. Putkiliike on käynyt asunnossa ja aukaissut tukkoon menneen hajulukon ja lisännyt kartiotiivisteet samalla.

Kuivausraportin mukaan kastunut alue on lähes koko keittokomeron lattia sekä isolta alueelta myös olohuonetta. Jos vuoto on tapahtunut pikkuhiljaa, on käsittämätöntä, ettei asukas ole huomannut vuotoa, koska vesi on levinnyt isolle alueelle. Putkiliikkeen lausunnossa asukas kertoo, että ei ole avannut allaskaappia. Vuoto on ollut havaittavissa ilman allaskaapin aukaisua. Vettä on valunut lattialle niin paljon, että asukkaan olisi pitänyt se huomata kun hän on kävellyt keittiöön laskemaan vettä hanasta.

Hajulukon tukkeutuminen on asukkaan törkeää huolimattomuutta, koska maaliskuussa viemäri on vetänyt moitteettomasti. Asukkaan olisi pitänyt huomata aikaisemmin vettä laskiessaan, ettei viemäri vedä kunnolla ja ilmoittaa siitä huoltomiehelle. Jos taas viemäri on mennyt tukkoon yhtäkkiä jostain vieraasta esineestä tai muusta vastaavasta, olisi asukkaan pitänyt huomata vettä laskiessaan, ettei viemäri vedä. Asukkaalla on ilmoitusvelvollisuus viemäritukoksesta.

Se että asukas kertoo, ettei ole aukaissut allaskaappia, ei ole oleellinen asia, koska vettä on tullut niin paljon ja hänen on täytynyt kävellä keittokomeron kastuneella alueella.

Taloyhtiön kanta on, että vesivahinko on aiheutunut vuokralaisen törkeästä huolimattomuudesta ja siitä, että hän ei ole ilmoittanut välittömästi huoltoon, ettei viemäri vedä kunnolla.

Vakuutusyhtiön vastine

Tässä tapauksessa vuoto on tapahtunut kiinteistön omistajan kunnossapitovastuulla olevasta keittiön viemäriputkesta. Hajulukon tukkeuduttua vesi on päässyt valumaan puuttuneen kartiotiivisten vuoksi allaskaappiin ja sieltä asunnon laminaatin alle.

Tiskatessaan 23.7.2013 J.K. havaitsi tiskialtaan edessä laminaatin alta tulevan vettä. J.K. ilmoitti havainnosta välittömästi huoltoyhtiöön. J.K ei ollut havainnut vikaa viemärin toimivuudessa ennen vahinkoa.

J.K. on ilmoittanut havaitsemastaan viasta välittömästi huoltoyhtiöön. Näin J.K. on täyttänyt velvollisuutensa ilmoittaa viasta kiinteistön omistajalle. Vahingon ei ole näytetty aiheutuneen J.K:n huolimattomasta tai virheellisestä menettelystä.

Näillä perusteilla J.K. ei ole korvausvastuussa asunto-osakeyhtiölle aiheutuneista vahingoista, eikä vahinkoa voida korvata vastuuvakuutuksesta.

Valitus

As Oy N:n mukaan J.K. on kertonut ensimmäisessä selvityksessään, että ei ole käyttänyt keittiötä kuin kerran viikossa. Vakuutusyhtiölleen hän on kertonut, ettei ole asunut asunnossa tuona aikana ollenkaan. Vettä on tullut 25.7.2014 niin paljon, ettei se ole mahdollista yhden tiskauksen aikana. Hallituksen kanta on, että vahinko on tapahtunut vuokralaisen huolimattomuudesta. Lautakunnalta pyydetään puolueetonta lausuntoa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan tapauksessa on kyse siitä, onko vakuutuksenottaja J.K. aiheuttanut vesivahingon huolimattomalla toiminnalla ja onko hän näin ollen voimassa olevan oikeuden mukaan vahingosta korvausvastuussa. Vahingosta saatujen selvitysten mukaan vahingon syynä on ollut se, että hajulukkoputkesta on puuttunut kartiotiiviste. Kartiotiivisteen puuttumisen ei ole näytetty eikä edes väitetty johtuneen J.N:n toiminnasta. Hajulukko ja viemäriputket kuuluvat kiinteistön omistajan kunnossapitovastuun piiriin.

J.K:n kertoman mukaan allas on vetänyt ennen vahingon sattumista normaalisti, joten hänellä ei ole ollut mitään syytä epäillä hajulukon olevan tukkeutumassa. Mikäli kartiotiiviste olisi ollut paikallaan, eivät vedet olisi hajulukon tukkeutuessa päässeet vuotamaan allaskaappiin, vaan vesi olisi jäänyt tiskialtaaseen. Tällöin J.K. olisi huomannut hajulukon tukkeutuneen ja hän olisi voinut reagoida siihen asianmukaisella tavalla. Hajulukon tukkeutuminen sinänsä ei ole sellainen huolimatonta toimintaa tai laiminlyöntiä edellyttävä ilmiö, jota voitaisiin pitää osoituksena J.K:n huolimattomuudesta.

As Oy N on lausuntopyynnössään maininnut, että vettä on tullut niin paljon, ettei se ole yksittäisen tiskauksen aikana mahdollista. Vettä on kosteuskartoitusraportin mukaan levinnyt osaan keittiön lattiaa ja hieman olohuoneen puolelle. Kastunut alue ei ole vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ole niin laaja, että sen perusteella voitaisiin tehdä johtopäätös, että J.K:n olisi tullut huomata vuoto aiemmin.

Edellä mainituin perustein asiassa ei ole pystytty näyttämään toteen, että vahinko olisi seurausta J.K:n huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Vahingosta saaduista selvityksistä ei myöskään ilmene sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin osoittaa J.K:n jollain tapaa laiminlyöneen ilmoitusvelvollisuutensa. Näin ollen vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan kannanotto

Vakuutuksenottajalle on annettu tilaisuus esittää kannanottonsa asiassa. Vakuutuksenottaja ei ole ottanut asiaan kantaa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutuksenottajan asunnossa tapahtunut vesivahinko korvata hänen vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan olosuhteiden edellyttämän huolellisuuden laiminlyöntiä. Jotta vahinko tulisi jonkun korvattavaksi, on vahingonkärsijän osoitettava, että vahinko on johtunut jonkun tuottamuksesta.

Vakuutuksenottajan selvityksen mukaan hän on käyttänyt keittiötä harvoin ja kun hän on alkanut käyttämään keittiötä useammin, hän oli havainnut vuodon ja ilmoittanut siitä huoltomiehelle. Taloyhtiön mukaan vuoto on tapahtunut pidemmän ajan kuluessa ja vakuutuksenottajan olisi tullut havaita vuoto ja ilmoittaa siitä aiemmin.

Vakuutuksenottajan asunnossa tehdyn vahinkotarkastusraportin mukaan vahingon aiheuttanut vuoto on aiheutunut viemärin rikkoutumisesta tai poistoputken tiivisteiden pettämisestä. Vuoto ei siis ole aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksesta. Vakuutuksenottajan mahdollinen tuottamus tapauksessa voisi syntyä, jos hän olisi laiminlyönyt huomaamansa kosteusvahingon ilmoittamisen, jolloin vahinko on päässyt laajenemaan. Lautakunta pitää vakuutuksenottajan selvitystä vahingon tapahtumisesta uskottavana. Lautakunnan selvityksestä ei käy ilmi, miksi vakuutuksenottaja olisi jättänyt ilmoittamatta asiasta, jos hän olisi huomannut vuodon aiemmin. Lautakunta katsoo siksi, ettei vakuutuksenottaja ole syyllistynyt sellaiseen huolimattomuuteen, että häntä voitaisiin pitää korvausvastuussa vahingosta.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros, jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia