Haku

VKL 9/13

Tulosta

Asianumero: VKL 9/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 03.06.2013

Julkisyhteisön vastuu Tuottamus Liukkaudentorjunta

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksensa mukaan vahingonkärsinyt E.N. liukastui 3.4.2012 noin klo 8:00 kaupungin kunnossapitovastuun alaisella kauppatorilla ollessaan aamulenkillä. E.N. on kertonut, että maassa oli kaatumishetkellä vastasatanut lumi, eikä hän sen takia havainnut lumen alla olevaa jäätä. Kaatuessaan E.N. loukkasi kätensä.

E.N. haki korvauksia kaatumisesta aiheutuneista kustannuksista kaupungin vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan vastuuvakuutus antaa turvan sen korvausvelvollisuuden varalta, joka vakuutuksenottajalle voi syntyä toiselle tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta.

Päätöksessään yhtiö toteaa, että vakuutuksenottaja on ilmoittanut yhtiölle, että kyseinen alue on aurattu kello 24:00 3.4.2012 ja hiekoitettu vielä kello 4:30. Näin ollen yhtiö katsoo, että vakuutuksenottajana oleva kaupunki on toiminut huolellisesti, eikä laiminlyöntiä liukkaudentorjunnassa voida osoittaa.

Päätöksen mukaan käsillä olevassa tapauksessa ei yhtiön käytössä olevien asiakirjojen mukaan voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta. Näin ollen yhtiön näkemyksen mukaan ei vakuutuksenottajalle ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta.

 

Valitus

E.N. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan E.N. kertaa vielä tapahtumien kulun ja tarkentaa, että kaatuessaan hänellä oli jalassaan tukevat ja pitäväpohjaiset coretex-jalkineet. Näin ollen E.N. ei ole oman näkemyksensä mukaan kaatunut omaa huolimattomuuttaan. E.N. kertoo myös, että viereisen kojun myyjä näki kaatumisen, mutta hän ei siinä tilanteessa tullut ottaneeksi tältä todistajanlausuntoa kaatumisesta.

E.N. katsoo valituksessaan olevansa oikeutettu vaatimiinsa kohtuullisiin korvauksiin niistä välittömistä kuluista, joita kaatuminen hänelle on aiheuttanut. Vaaditut kulut olivat yhteensä 276,62 euroa. E.N. on vaatinut korvauksia myös kivusta ja särystä. Hoitokulut on korvattu E.N:n omasta tapaturmavakuutuksesta.

E.N:n näkemyksen mukaan kaupunki on vastuussa hänelle sattuneesta kaatumistapahtumasta, vaikka tapauksessa on ilmoitettu, että torilla on aurattu samana yönä ja että myös liukkaudentorjunnasta on huolehdittu.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vastineen mukaan kaupungin kunnossapitomestari on tarkastanut vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteet. Kunnossapitomestari toteaa, että torialue kuuluu kaupungin kunnossapidon 1-luokkaan. Säätila tapahtumapäivän aamulla kello 7.00 oli - 4 celsiusastetta ja tuolloin oli vähäistä lumisadetta. Sen sijaan edellisenä päivänä 2.4.2012 oli satanut lunta noin 16 cm. Kaupunki oli aurannut kunnossapitämiään alueita 2.4.2012 ja jatkanut samaa työtä 3.4.2012, jolloin oli myös aloitettu liukkaudentorjunta. Vakuutusyhtiölle toimitettujen asiakirjojen mukaan koko torialue oli hiekoitettu 3.4.2012 kello 4.30.

Yhtiö toteaa myös vastineessaan, että vahinkopäivänä ja vahinkohetkellä oli ollut vähäistä lumisadetta. Runsas lumisade oli ollut edellisenä päivänä ja tuo lumi on aurattu pois yöllä. Sen jälkeen aamuyöllä oli tehty hiekoitus. Saamiensa selvityksen mukaan vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottaja on näin ollen huolehtinut lumen aurauksesta ja liukkauden torjunnasta asianmukaisesti.

Vastineen mukaan tapahtuma-ajankohdan vähäinen lumisade on saattanut peittää liukkaudentorjunnaksi tarkoitetun hiekan, mutta vähäisen lumimäärän alla on joka tapauksessa ollut hiekoitettu pohja. Yhtiön näkemyksen mukaan myöskään tapahtuma-aamun säätila, joka oli koko ajan pakkasella, ei ole edellyttänyt, että hiekoitus olisi pitänyt tehdä välittömästi uudelleen, kun se on tehty klo 4.30.

Vastineessa todetaan, että vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Myös vahingonkorvauslain ja oikeuskäytännön mukaan korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle.

Vastineen mukaan yhtiölle toimitettujen asiakirjojen ja selvitysten mukaan tapauksessa voidaan pitää selvitettynä, että tapahtumapaikalla vakuutuksenottaja on huolehtinut asianmukaisesta lumen poistamisesta ja hiekoituksesta jo ennen lumisateen alkamista. Näin ollen vahinko ei ole aiheutunut kaupungin tai sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta, vaan kysymys on tapaturmasta eikä vahingosta voida maksaa korvausta kaupungin vastuuvakuutuksen perusteella.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksenottajalle on annettu mahdollisuus lausua näkemyksensä asiassa. Vastineessaan vakuutuksenottaja viittaa vakuutusyhtiölle antamaansa selvitykseen ja toistaa siinä lausutun.

 

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle toimitetun kaupungin päivystävän säätarkkailijan sääpäiväkirjan mukaan oli huhtikuun 2. päivänä 2012 satanut lunta yhteensä noin 16 cm. Lämpötila oli ollut 16:00 nollassa, jonka jälkeen oli alkanut pakkanen kiristyä. 2.-3.4.2012 välisenä yönä pakkasta oli ollut -1-3 astetta ja vähäistä lumisadetta. Aamulla 7:00 3.4.2012 pakkasta oli ollut -6 astetta, ilmassa oli ollut vähäistä lumisadetta ja tien pinnan kerrottiin olleen luminen/ jäinen.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään muuta johdu.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 3 §:n 1 momentin mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

3 §:n 3 momentin mukaan kadun kunnossapitoon luetaan katualueella olevien istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden vastaavien laitteiden kunnossapito.

4 momentin mukaan kadun kunnossapito käsittää myös ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia kadun pysyttämiseksi 1 momentin mukaisessa kunnossa, kuten lumen ja jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen, liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisen sekä katuojien, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitämisen.

Lain 6 §:n 1 momentin mukaan kunnan hallinnassa oleva tori, katuaukio, puisto ja muu näihin verrattava yleinen alue on kunnan pidettävä alueen käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa.

 

2 momentin mukaan sellainen yleisen alueen osa, joka on asemakaavan mukaan tai muutoin tarkoitettu käytettäväksi katuna, on kuitenkin pidettävä kunnossa siten kuin 3 ja 4 §:ssä on kadun kunnossapidosta säädetty.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 203.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön

  • toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon,
  • toiminnassa liikkeelle lasketusta tuotteesta toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sekä
  • julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusturva korvaa edellä mainituin perustein myös henkilötietolain 47 pykälässä tai vastaavassa ulkomaisessa laissa tarkoitetun taloudellisen vahingon.

Vakuutusturva korvaa lisäksi henkilö- ja esinevahingon, jonka peruskoulun oppilas aiheuttaa ollessaan opetusohjelman mukaisesti tutustumassa työpaikkaan edellyttäen, että hän on vahingosta korvausvelvollinen.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, onko E.N:lle 3.4.2012 sattunut henkilövahinko korvattava kaupungin vastuuvakuutuksesta, kun E.N. oli liukastunut liukkaalla lumen peittämällä kauppatorilla.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että kadun ja muun vastaavan alueen kunnossapitovelvollisessa on korostunut velvollisuus huolehtia liukkaudentorjunnasta jalkakäytävällä. Kunnossapitovelvollisen vastuu ulkopuolisille aiheutuneista vahingoista on kuitenkin tuottamusvastuuta eli vahingon on täytynyt aiheutua kunnossapitovelvollisen moitittavasta menettelystä eli virheestä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Kadun ja jalkakäytävän kunnossapitovelvollisen on kuitenkin vastuusta vapautuakseen kyettävä näyttämään, että liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti.

Vakuutuslautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan E.N. oli liukastunut 3.4.2012 noin klo 8:00 kaupungin kauppatorilla ollessaan aamulenkillä. E.N. on kertonut, että maassa oli kaatumishetkellä vastasatanut lumi, eikä hän sen takia havainnut lumen alla olevaa jäätä. Kaatuessaan E.N. loukkasi kätensä.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan tapauksessa on vakuutuksenottajana olevan kaupungin taholta selvitetty, miten liukkaudentorjunta on tapahtuma-aikana hoidettu. Selvityksen mukaan tori oli aurattu edellisen päivän lumisateen jälkeen 3.4.2012 noin puolen yön aikoihin. Tori oli hiekoitettu tapaturmapäivänä noin klo. 4:30, jonka jälkeen yhtiön mukaan tapahtuma-aamun säätila ei ole edellyttänyt, että hiekoitus olisi tullut tehdä välittömästi uudelleen. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan vahinko ei ole siten aiheutunut kaupungin tuottamuksesta taikka laiminlyönnistä.

Lautakunta toteaa, että käsillä olevassa tapauksessa kauppatori on hiekoitettu noin neljä tuntia ennen tapaturmaa. Säätilaselvityksen mukaan aamuyöstä oli ollut pakkasta yhdestä kolmeen asteeseen ja että aamulla klo. 7:00 pakkasta oli noin -6 astetta. Säätietojen mukaan aamulla oli ollut heikkoa lumisadetta. Lautakunta katsoo, ettei hiekoituksella voida aina täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta, koska hiekoitushiekka ei välttämättä pureudu kiinni jäähän.

Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja on osoittanut huolehtineensa asianmukaisesti liukkaudentorjunnasta kunnossapitovelvollisuutensa alaisella torialueella. Lautakunnan näkemyksen mukaan ottaen huomioon myöskin sen, ettei torin aurauksen ja sittemmin hiekoituksen jälkeen ollut tapahtunut merkittävää muutosta vallitsevassa säätilassa, ei vakuutuksenottajalta olisi voitu edellyttää alueen uudelleen auraamista tai hiekoittamista ennen tapaturmahetkeä. Koska lausunnonpyytäjälle aiheutunut vahinko ei näin ollen ole johtunut vakuutuksenottajan viaksi luettavasta moitittavasta laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, ei vakuutuksenottaja ole vastuussa E.N:lle aiheutuneesta henkilövahingosta. Tämän vuoksi vahinko ei myöskään tule korvattavaksi vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen Sihteerinä toimi Hanén.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta