Haku

VKL 91/16

Tulosta

Asianumero: VKL 91/16 (2016)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 08.06.2016

Lääkevahingon korvaaminen. Korvaus kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta. Terbinafin-lääkkeestä aiheutunut neutropenia.

Tapahtumatiedot

A:lle (s. 1962) määrättiin 9.6.2014 Terbinafin Ratiopharm -lääke kynsisilsan hoitoon. Lääkekuurin A aloitti 18.9.2014. A sairastui 20.10.2014 kuumeeseen ja hänellä ilmeni mm. vatsakipua, ripulointia, pahoinvointia ja raajojen särkyä. A hakeutui 22.10.2014 lääkärin hoitoon. Laboratoriokokeissa A:lla todettiin neutropenia ja kohonnut CRP-arvo. Neutropenian syyksi todettiin Terbinafin-lääkkeen haittavaikutus. A oli hematologian osastolla hoidettavana 22.–27.10.2014. A haki tapahtuneen johdosta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta lääkevahinkoilmoituksella 16.11.2014.

Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä oli korvattava lääkevahinko. Yhtiö maksoi A:lle korvausta mm. kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta 1200 euroa.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön maksaman kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan korvaukseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A katsoo, ettei maksettu korvaus ole oikeassa suhteessa syntyneen vahingon vakavuuteen.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toteaa, että tilapäisen haitan korvaus määritellään vamman laadun, vaikeusasteen, sen edellyttämän hoidon laadun ja toipumisen kestoajan mukaan. Tilapäisen haitan korvaus määritellään tapauskohtaisesti objektiivisesti havaittavien, henkilövahinkoon liittyvien seikkojen perusteella. Korvauksen määrään ei näin ollen yleensä vaikuta se, että vahinkoa kärsinyt itse kertoo kipua aiheutuneen vamman laatu ja vaikeusaste huomioon ottaen tavanomaista pidempään.

Yhtiö toteaa, että A:lle on aiheutunut Terbinafin-lääkkeen käytöstä neutropenia. Sairaus on ollut vakava ja se on edellyttänyt sairaalahoitoa, mutta ei teho- tai leikkaushoitoa. Yhtiö toteaa maksaneensa A:lle tilapäisen haitan korvauksen, joka vastaa liikennevahinkolautakunnan normeissa ja ohjeissa tarkoitetun luokan 2 (lievät vammat) ylärajaa. Yhtiö pitää korvausta oikein määritettynä ja katsoo, ettei lisäkorvaukselle ole aihetta. Yhtiö toteaa vielä, ettei A:lle ole aiheutunut lääkevahingon seurauksena pysyvää haittaa.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia lääketieteellisiä selvityksiä ajalta 22.10.–11.11.2014.

Sisätautien päivystyksen sairauskertomustekstin 22.10.2014 mukaan A on tullut terveyskeskuksen lähetteellä päivystykseen, koska hänellä on todettu neutropenia eli veren neutrofiilisten granulosyyttien niukkuus. CRP on ollut vielä varsin matala (18.2). Tila ei vielä ole kliinisesti ollut sepsis (verenmyrkytys), mutta on katsottu, että tilanne vaatii hoitoa neutropenisena sepsiksenä. A on otettu hematologian osastolle hoitoon. Tilanteen todennäköisenä syynä on pidetty terbinafiinilääkitystä, joka on lopetettu. Loppuarvion 27.10.2014 mukaan A:lle on osastolla aloitettu monikirjoinen antibioottihoito. Osastolla A:n vointi on ollut hyvä, verenkuva on lähtenyt kohenemaan ja lämpöily on loppunut. A on kotiutunut 27.10.2014. Sairauskertomusmerkinnän 11.11.2014 mukaan verenkuva on korjaantunut ja kontrollit hematologian poliklinikalle on lopetettu.

A-todistusten mukaan A on ollut oireilun vuoksi työkyvytön 22.10.–9.11.2014.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys A:lle lääkevahingon johdosta maksettavan kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan korvauksen määrästä.

Sovellettavat vakuutusehdot ja lainkohdat

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2013 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Ehtojen kohdan 7 (Vahingon määrä) mukaan korvaus lääkevahingosta määrätään soveltaen vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2, 2a–2d, 3, 4, 7 ja 8 pykälän, 6 luvun 1 pykälän sekä 7 luvun 3 pykälän säännöksiä. Korvauksen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n (16.6.2004/509) mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen

1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista;

2) ansionmenetyksestä;

3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta;

4) pysyvästä haitasta.

Lain 5 luvun 2 c §:n 1 momentin mukaan kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon erityisesti henkilövahingon laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä haitan kestoaika.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingonkorvauslain mukaisen kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan korvauksen arvioiminen on kokonaisharkintaa, jossa arvioidaan vamman laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä tilapäisen haitan kestoaika. Korvauksen määrän arvioinnissa käytetään korvauskäytännön yhtenäistämiseksi ja vahingonkärsineiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi apuna erilaisia normistoja. Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen mukaan korvauksen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita.

Vakuutusyhtiö on maksanut A:lle kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan korvausta 1200 euroa, mikä vastaa liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaisen luokan 2 (lievät vammat) ylärajaa. Lieville vammoille, joiden korvaustaso maksuvuonna on ollut 200–1200 euroa, ominaista on, että ne

- eivät tarvitse elvytys- tai tehohoitoa,

- eivät vaadi leikkaustoimenpiteitä, esimerkiksi luunmurtumien kiinnitysleikkausta,

- tarvitsevat sairaalahoitoa enintään viikon,

- toiminnallinen toipuminen vaatii enintään 2 kuukautta,

- vammojen pysyväisseuraukset ovat vähäiset.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A:lle on aiheutunut Terbinafin Ratiopharm -lääkkeen käytön seurauksena neutropenia. A on ollut neutropenian vuoksi hematologian osastolla hoidettavana 22.–27.10.2014. A:n tila ei ole päässyt kehittymään hengenvaaralliseksi infektioksi (sepsis eli verenmyrkytys). Veriarvojen on todettu korjaantuneen 11.11.2014, minkä jälkeen kontrollikäyntejä ei ole enää sovittu. Työkyvyttömänä A on ollut 22.10.–9.11.2014. Vakuutuslautakunta toteaa, että neutropenia on potentiaalisesti hengenvaarallinen tila. A:n kohdalla tilanne ei kuitenkaan ole kehittynyt hengenvaaralliseksi infektioksi ajoissa tapahtuneen hoitoon hakeutumisen ja luuydinlaman nopean korjaantumisen ansiosta. Ottaen huomioon A:lle vahingosta lopulta aiheutuneet kokonaisseuraukset eli alle viikon kestäneen sairaalahoidon tarpeen ja alle kolmen viikon työkyvyttömyyden Vakuutuslautakunta pitää A:lle maksettua tilapäisen haitan korvausta oikein määritettynä. Lautakunta ei suosita lisäkorvausta asiassa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norio-Timonen

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Jokelainen

Järvinen

Mervaala

Soinila

Tulosta