Haku

VKL 91/14

Tulosta

Asianumero: VKL 91/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 19.09.2014

Auton moottorin rikkoutuminen korjauksessa. Korjaukseen osallistuneen vastuu. Sopimusvastuuta koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva asiakas osallistui vahingonkärsineen auton jakohihnan vaihtoon. Asiakas on kertomansa mukaan vaihtanut jakohihnan useita kertoja omiin ja joidenkin tuttaviensa autoihin. Nivelsairaudestaan johtuen asiakas ei itse tehnyt työtä, vaan osallistui työhön neuvomalla ja merkitsemällä hihnan ja pyörien tunnistemerkit.

Hihnan kiristämisvaiheessa vahingonkärsinyt kysyi asiakkaalta, olisiko tarpeen tehdä varmistus nokka-akselien lukitustyökalulla ja kampiakselin lukitustapilla. Tähän asiakas vastasi, ettei se ollut välttämätöntä. Tämän työvaiheen yhteydessä kuitenkin toisen nokka-akselin jännitys muutti jakoa, josta aiheutui myöhemmin moottorille vahinkoa. Vahingon syntyminen olisi voitu estää käyttämällä lukitustyökaluja.

Asiakas haki vastuuvakuutuksestaan korvausta vahingonkärsijän moottorille aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi päätöksessään, että vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka oli vakuutetun asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin vakuutuksenottajan käsiteltävänä tai huolehdittavana. Yhtiö katsoi vahingonkärsineen ajoneuvon olleen asiakkaan käsiteltävänä ja huolehdittavana eikä korvannut siten vahinkoa.

Valitus

Asiakas katsoi valituksessaan, ettei auto ollut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla hänen asennettavanaan, korjattavanaan tai muulla tavoin hänellä käsiteltävänä.

Lisävastineessaan asiakas katsoi lisäksi, ettei hänellä ja vahingonkärsineellä ollut mitään sopimusta eikä siten sopimusvastuuta koskevaa rajoitusehtoa voida soveltaa.

Asiakas katsoo, että hän on virheellisellä neuvollaan aiheuttanut auton moottorin rikkoutumisen ja siten vastuussa syntyneestä vahingosta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoi, ettei asiakkaalla ole tuottamusta vahinkoon, koska hän on vain mielipiteenään kertonut, ettei lukitustyökaluja tarvittaisi. Vahingonkärsinyt on itse suorittanut toimenpiteen lukitustyökalujen mahdollisesta tarpeesta tietoisena.

Mikäli kuitenkin katsottaisiin, että vahinko on aiheutunut asiakkaan tuottamuksesta, vakuutusyhtiö katsoo, että korvausvastuu perustuisi asiakkaan ja vahingonkärsineen väliseen sopimukseen. Ilman sopimusta asiakkaalla ei olisi ollut velvollisuutta antaa ohjeita jakohihnan vaihtamisesta. Vakuutuksen rajoitusehdon mukaan sopimusvastuuseen perustuvaa vahinkoa ei korvata, ellei tätä vastuuta olisi muutoin. Lisäksi vakuutusyhtiö katsoo, että omaisuus on ollut asiakkaalla käsiteltävänä ja huolehdittavana, koska hän on huolehtinut työn oikeasta suorittamisesta.

Lisävastineessaan vakuutusyhtiö on tarkentanut, että vaikka osapuolilla ei olisikaan nimenomaista sopimusta, vakuutuksenottajalla ei olisi ollut mitään velvollisuutta neuvoa ilman vähintäänkin konkludenttista sopimusta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehdot

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavan, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakas korvausvastuussa, kun hän neuvoi virheellisesti vahingonkärsinyttä auton jakohihnan vaihdossa. Tapauksessa on kyse lisäksi siitä, voiko vakuutusyhtiö vedota käsiteltävänä tai huolehdittavana olevaa omaisuutta tai sopimusvastuuta koskevaan rajoitusehtoon. Asiakkaan mukaan hän aiheutti virheellisellä neuvollaan auton moottorin hajoamisen eivätkä rajoitusehdot sovellu tapaukseen. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaalla ei ollut tuottamusta vahingon syntyyn. Lisäksi yhtiö katsoo, ettei vahinko olisi korvattavissa rajoitusehtojen perusteella, vaikka asiakkaalla katsottaisiin olevan tuottamus.

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiakas osallistui jakohihnan vaihtoon merkitsemällä hihnan ja pyörien tunnistemerkit ja antamalla virheellisen ohjeen, ettei työssä tarvittaisi lukitustyökaluja. Lisäksi lautakunta toteaa, että vahingonkärsinyt on ollut ennen asiakkaan neuvoa siinä käsityksessä, että työssä tarvittaisiin lukitustyökaluja, mutta on kuitenkin suorittanut työn ilman niitä asiakkaan neuvon saatuaan.

Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakas ja vahingonkärsinyt ovat yhdessä osallistuneet jakohihnan vaihtoon. Lautakunta katsoo siten, että auto on ollut asiakkaalla vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla hänen korjattavanaan tai muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana, minkä vuoksi vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus kieltäytyä korvauksen maksamisesta.

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta asiassa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsenenä Hirviniemi. Sihteerinä toimi Heino.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta